Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin İş Yaşamından Beklentilerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 315 - 341, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.783564

Abstract

Bu çalışmanın amacı COVID-19 sürecinde Y ve Z kuşaklarının iş yaşamından beklentilerinin demografik özellikler açısından incelenmesidir. Y ve Z kuşağında olan üniversite öğrencileri, bu kuşakların özellikleri, tecrübeleri, oluşumlarını etkileyen faktörler, farklılıkları, iş yaşamından beklentileri ve salgının etkisi literatür taraması yapılarak nicel analiz yöntemiyle incelemiştir. Araştırmanın analiz bölümü için Y ve Z kuşağındaki üniversite öğrencisi bireyler hedef kitleyi oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yöntemiyle anket formları 627 kişiye ulaştırılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ideal yönetici, karar verme biçimi, takım çalışması, çalışmak istenen kurum ve motivasyon gibi beklentilerinin çeşitli demografik ve kategorik değişkenlere göre anlamlı farklılar gösterip göstermediğinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu gibi demografik değişkenlere yer verilmiştir. Bunun yanında, katılımcıların bölümü severek okuma durumu, okudukları üniversite türü, çalışma durumu, okudukları sınıf, aile ile birlikte yaşama durumları ve ebeveyn mesleklerine göre de işten beklentilerinin değişip değişmediği incelenmiştir. Hipotezlerin incelenmesi amacıyla bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, COVID-19 döneminde kurumların Y ve Z kuşağında bulunan kişilere göre çalışma koşullarını ve kurum kültürlerini değiştirmeleri ve geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir. 

References

 • ADIGÜZEL, O., BATUR, H.Z. VE EKŞİLİ, N., (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.
 • AKKAYA, B., TABAK, A. (2020). The Link Between Organizational Agility and Leadership: A Research in Science Parks. Academy of Strategic Management Journal, 19(1), 1-17.
 • AKKAYA, B., KAYALIDERE, U., A., K., AKTAŞ, R., KARĞIN, S. (2020). Çevik Liderlik Yaklaşımı ve Çevik Lider Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1605-1621.
 • AKKAYA, B. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Kurumu Yöneticilerinin Dinamik Yetenekleri ve Sürdürülebilirlik Algıları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(38), 943-960.
 • AMINUL, I., CHEONG, T. W., YUSUF, D. H. M. VE DESA, H., (2011). A Study on Generation at Workplace in Penang. Journal of Applied Sciences Research, 7(11): 1802– 1805.
 • AUCEJO, E. M., FRENCH, J., ARAYA, M. P. U., & ZAFAR, B. (2020). The impact of COVID-19 on student experiences and expectations: Evidence from a survey. Journal of public economics, 191, 104271.
 • BERKUP, B.S., (2014). Working With Generations X And Y in Generation Z Period: Management of Different Generations in Business Life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-229.
 • BOLELLİ, M., (2019). İş Yaşamındaki Kuşakların Farklılıkları Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi, (s.1-16), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, (13.06.2019-15.06.2019).
 • BROADBRIDGE, A.M., MAXWELL, G.A. VE OGDEN, S.M., (2007). Experiences, Perceptions and Expectations of Retail Employment for Generation Y. Career Development International, 12(6), 523-544.
 • ÇETİN, C., VE KARALAR, S., (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü Ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.
 • ÇANAKÇIOĞLU, S,, SALEPÇİOĞLU, A.,(2019). Sosyo – Ekonomik Açıdan Y Jenerasyonunun İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi EURAS Avrasya Üniversiteler Birliği Dergisi, 7(2)
 • DEMİRKAYA, H., AKDEMİR, A., KARAMAN, E. VE ATAN, Ö., (2015). Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 186-204.
 • GUAN, Y., DENG, H., & ZHOU, X. (2020). Understanding the impact of the COVID-19 pandemic on career development: Insights from cultural psychology.
 • HUTCHING K. VE MICHAILOVA, S., (2014). Research Handbook on Women in International Management, (içinde) Moeller, M., Napier N. ve McGourty, R., Career and Family Expectations of Women in International Management: A View Across Generations, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • KELEŞ, H. N., (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. BAÜ Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
 • KONAKAY, G., AKDEMİR, A., ERGEN, B., SOLMAZTÜRK, A. B., GÜRER, A., AKTÜRK, F., GÖKDEMİR, O., YAMAÇ, Ö., SEZEN, S., YAVUZ, S., TIN, U., (2015). Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 205-235.
 • MAHMUD, M. S., TALUKDER, M. U., & RAHMAN, S. M. (2020). Does ‘Fear of COVID-19’trigger future career anxiety? An empirical investigation considering depression from COVID-19 as a mediator. The International journal of social psychiatry.
 • McCrindle Research, (2012). Generations Defined: 50 Years of Change Over 5 Generations. https://mccrindle.com.au/insights/blog/generations-defined50-years-change-5-generations-resource/, (Erişim Tarihi: 22.05.2020).
 • PARRY, E. Ve URWIN, P., (2010). Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence. International Journal of Management Reviews, 13(1), 79-96.
 • SADULLAH, Ö., (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Basım, İstanbul.
 • SENBİR, H., (2004). Z Son İnsan Mı?, O Kitaplar.
 • İŞÇİMEN, Sever (2012). Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi ile Kurumsal Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Uygulama, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZTIRAK,M.. KAPLAN B.(2019). İşkoliklik ve Girişimci Kişilik Özellikleri: Eğitmenler Üzerine Bir Çalışma. The Journal of Academic Social Sciences, 7(93), 348-369
 • TAŞ, H. Y., DEMİRDÖĞMEZ, M. ve KÜÇÜKOĞLU, M., (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1030-1048.
 • TAŞKIN, L., (t.y). Y ve Z Kuşaklarının İş Hayatındaki Farklı Beklentileri, Elektrik Tesisat Portalı (ETP), https://www.elektriktesisatportali.com/y-ve-z-kusaklarinin-is-hayatindaki-farkli-beklentileri.html, (Erişim Tarihi: 22.05.2020).
 • Türk Dil Kurumu (2020). Kuşak Tanımı. www.tdk.com.tr (Erişim Tarihi:22.05.2020).
 • ÜNLÜ, F. (2020). Beş Kuşağın Gözünden Pandemi, Sabah Gazetesi, 17 Mayıs 2020 Yayını, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/pazar/ferhat-unlu/2020/05/17/bes-kusagin-gozunden-pandemi, (Erişim Tarihi: 22.05.2020).

Examining the Expectations of University Students From Business Life in Terms of Demographic Characteristics During the Pandemia

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 315 - 341, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.783564

Abstract

The aim of the study is to examine the expectations of generations Y and Z from business life in terms of demographic characteristics during the COVID-19 process. In this study university students in the X and Y generations, the characteristics of these generations, their experiences, the factors that affect their formation, differences, expectations from business life and the effect of the pandemic were examined by using the quantitative analysis method with literature review. The sample of the study is university students in the Y and Z generations for the analysis part. The data was collectedrom 627 participants using convenience sampling. The study aims to analyze whether students' expectations such as ideal manager, decision-making style, teamwork, institution to work and motivation differ significantly according to various demographic and categorical variables. Independent sample T test and ANOVA were used to examine the hypotheses. Findings showed that students' expectations from business life were significantly affected by demographic characteristics during the COVID-19, therefore, organizations should change and improve their working conditions and corporate cultures according to people in the Y and Z generations.

References

 • ADIGÜZEL, O., BATUR, H.Z. VE EKŞİLİ, N., (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.
 • AKKAYA, B., TABAK, A. (2020). The Link Between Organizational Agility and Leadership: A Research in Science Parks. Academy of Strategic Management Journal, 19(1), 1-17.
 • AKKAYA, B., KAYALIDERE, U., A., K., AKTAŞ, R., KARĞIN, S. (2020). Çevik Liderlik Yaklaşımı ve Çevik Lider Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1605-1621.
 • AKKAYA, B. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Kurumu Yöneticilerinin Dinamik Yetenekleri ve Sürdürülebilirlik Algıları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(38), 943-960.
 • AMINUL, I., CHEONG, T. W., YUSUF, D. H. M. VE DESA, H., (2011). A Study on Generation at Workplace in Penang. Journal of Applied Sciences Research, 7(11): 1802– 1805.
 • AUCEJO, E. M., FRENCH, J., ARAYA, M. P. U., & ZAFAR, B. (2020). The impact of COVID-19 on student experiences and expectations: Evidence from a survey. Journal of public economics, 191, 104271.
 • BERKUP, B.S., (2014). Working With Generations X And Y in Generation Z Period: Management of Different Generations in Business Life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-229.
 • BOLELLİ, M., (2019). İş Yaşamındaki Kuşakların Farklılıkları Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi, (s.1-16), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, (13.06.2019-15.06.2019).
 • BROADBRIDGE, A.M., MAXWELL, G.A. VE OGDEN, S.M., (2007). Experiences, Perceptions and Expectations of Retail Employment for Generation Y. Career Development International, 12(6), 523-544.
 • ÇETİN, C., VE KARALAR, S., (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü Ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.
 • ÇANAKÇIOĞLU, S,, SALEPÇİOĞLU, A.,(2019). Sosyo – Ekonomik Açıdan Y Jenerasyonunun İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi EURAS Avrasya Üniversiteler Birliği Dergisi, 7(2)
 • DEMİRKAYA, H., AKDEMİR, A., KARAMAN, E. VE ATAN, Ö., (2015). Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 186-204.
 • GUAN, Y., DENG, H., & ZHOU, X. (2020). Understanding the impact of the COVID-19 pandemic on career development: Insights from cultural psychology.
 • HUTCHING K. VE MICHAILOVA, S., (2014). Research Handbook on Women in International Management, (içinde) Moeller, M., Napier N. ve McGourty, R., Career and Family Expectations of Women in International Management: A View Across Generations, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • KELEŞ, H. N., (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. BAÜ Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
 • KONAKAY, G., AKDEMİR, A., ERGEN, B., SOLMAZTÜRK, A. B., GÜRER, A., AKTÜRK, F., GÖKDEMİR, O., YAMAÇ, Ö., SEZEN, S., YAVUZ, S., TIN, U., (2015). Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 205-235.
 • MAHMUD, M. S., TALUKDER, M. U., & RAHMAN, S. M. (2020). Does ‘Fear of COVID-19’trigger future career anxiety? An empirical investigation considering depression from COVID-19 as a mediator. The International journal of social psychiatry.
 • McCrindle Research, (2012). Generations Defined: 50 Years of Change Over 5 Generations. https://mccrindle.com.au/insights/blog/generations-defined50-years-change-5-generations-resource/, (Erişim Tarihi: 22.05.2020).
 • PARRY, E. Ve URWIN, P., (2010). Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence. International Journal of Management Reviews, 13(1), 79-96.
 • SADULLAH, Ö., (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Basım, İstanbul.
 • SENBİR, H., (2004). Z Son İnsan Mı?, O Kitaplar.
 • İŞÇİMEN, Sever (2012). Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi ile Kurumsal Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Uygulama, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZTIRAK,M.. KAPLAN B.(2019). İşkoliklik ve Girişimci Kişilik Özellikleri: Eğitmenler Üzerine Bir Çalışma. The Journal of Academic Social Sciences, 7(93), 348-369
 • TAŞ, H. Y., DEMİRDÖĞMEZ, M. ve KÜÇÜKOĞLU, M., (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1030-1048.
 • TAŞKIN, L., (t.y). Y ve Z Kuşaklarının İş Hayatındaki Farklı Beklentileri, Elektrik Tesisat Portalı (ETP), https://www.elektriktesisatportali.com/y-ve-z-kusaklarinin-is-hayatindaki-farkli-beklentileri.html, (Erişim Tarihi: 22.05.2020).
 • Türk Dil Kurumu (2020). Kuşak Tanımı. www.tdk.com.tr (Erişim Tarihi:22.05.2020).
 • ÜNLÜ, F. (2020). Beş Kuşağın Gözünden Pandemi, Sabah Gazetesi, 17 Mayıs 2020 Yayını, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/pazar/ferhat-unlu/2020/05/17/bes-kusagin-gozunden-pandemi, (Erişim Tarihi: 22.05.2020).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Mesut ÖZTIRAK> (Primary Author)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4828-7293
Türkiye


M. Adil SALEPÇİOĞLU>
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0280-9615
Türkiye

Early Pub Date October 30, 2022
Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Öztırak, M. & Salepçioğlu, M. A. (2022). Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin İş Yaşamından Beklentilerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 315-341 . DOI: 10.17336/igusbd.783564

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)