Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 629 - 648, 25.10.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.1080521

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Karabük ilindeki tüketicilerin beyaz eşya satın alma davranışlarını etkileyen unsurların, demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyabilmektir. Araştırmanın evrenini Karabük il merkezinde ikamet eden tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırma 406 katılımcı ile yapılmıştır. Araştırmanın kapsamında oluşturulan hipotezler ise t-testi ve ANOVA testi aracılığıyla araştırılmıştır. Analizler sonucunda satın alma davranışlarında cinsiyete göre, marka odaklılık, bilgi karmaşası yaşama ve sosyo-kültürel faktörlerin farklılaştığı tespit edilmiştir. Yaşa göre düşünmeden alışveriş/dikkatsizlik, bilgi karmaşası yaşama, sosyo-kültürel faktörler ve alışveriş türü farklılık göstermektedir. Satın alma davranışlarında medeni duruma göre ise marka odaklılık, düşünmeden alışveriş/dikkatsizlik, alışkanlık/marka bağımlılığı, sosyokültürel faktörler ve alışveriş türünün farklılaştığı belirlenmiştir. Eğitim durumuna göre marka odaklılık, bilgi karmaşası yaşama, sosyo-kültürel faktörler ve alışveriş türü farklılaşmaktadır. Son olarak ise aylık gelire göre mükemmeliyetçilik/kalite odaklılık, marka, moda ve fiyat odaklılık, bilgi karmaşası yaşama, sosyo-kültürel faktörler ve alışveriş türü farklılık göstermektedir. Tüketicilerde satın alma davranışı sonrasında memnuniyet oluşması, marka sadakati ve alışkanlığı yaratılmasında önemli rol oynamaktadır. İşletmeler için yeni müşteriler kazanmak, eski müşterileri elde tutmaktan çok daha zor ve maliyetli olabilmektedir. Bu nedenle gerekli araştırmalar yapılarak, değişen tüketici tercihlerinin ve süreçlerinin analiz edilmesi önem arz etmektedir.

References

 • AKPOYOMARE, O. B., ADEOSUN, L. P. K., & GANIYU, R. A. (2012). The influence of product attributes on consumer purchase decision in the Nigerian food and beverages industry: A study of lagos metropolis. American Journal of Business and Management, 1(4), 196-201.
 • ARABACI, B. (2013). Müşteri hizmetleri ve CRM. İstanbul: Kum Saati Yayınları.
 • ASHOFTEH, I., & DEHGHANAN, H. (2017). Investigating the effect of demographic factors in consumer buying decision. International Journal of Economic Perspectives, 11(3), 1434-1445.
 • BAKSHI, S. (2012). Impact of gender on consumer purchase behaviour. Journal of Research in Commerce and Management, 1(9), 1-8.
 • BHAT, S. A., ISLAM, S. B., & SHEIKH, A. H. (2021). Evaluating the influence of consumer demographics on online purchase intention: An e-tail perspective. Paradigm, 25(2), 141–160.
 • CEMALCILAR, İ. (1999). Pazarlama: Kavramlar, kararlar. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • CHE IN, F., & AHMAD, A. (2018). The effect of demographic factors on consumer intention to purchase green personal care products. 1st International Conference on Religion, Social Sciences and Technological Education. 25-26 September, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Malaysia.
 • DURSUN, İ., ALNIAÇIK, Ü., & KABADAYI, E. T. (2013). Tüketici karar verme tarzları ölçeği; yapısı ve boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 293-304.
 • ENGEL, E. (1857). Die productions-und consumtionsverhältnisse des königreichs sachsen. Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern, 8, 1-54.
 • GOWRISANKARAN G., & RYSMAN M. (2012). Dynamics of consumer demand for new durable goods. Journal of Political Economy, 120(6), 1173-1219.
 • IQBAL, H. K., GHAFOOR M. M., & SHAHBAZ, S. (2013). Impact of demographic factors on store selection: An insight in Pakistani Society. Journal of Marketing Management, 1(1), 34-45.
 • JAIN, K., & SHARMA, P. (2012). Brand awareness and customer preference for FMCG products in rural market: An empirical study on the rural market of Garwal region,VSRD. International Journal of Business and Management Research, 8(2), 434-443.
 • KARADENİZ, M. (2013). Tüketicilerin beyaz eşya marka tercihlerinde reklamların etkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 191-210.
 • KOTLER, P. (1997). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
 • MADAHI, A., & SUKATI, I. (2012). The effect of external factors on purchase intention amongst young generation in Malaysia. International Business Research, 5(8), 153-159.
 • MAZLUM, M. (2010). Pazarlama ilkeleri. Mersin: Çağ Üniversitesi Yayınları.
 • MO, H. F., & WONG, W. M. (2012). Purchase intention of consumers for an automobile in the United States; A hieratical regression model. Journal of Fashion Marketing and Management, 12(3), 294-307.
 • MUCUK, İ. (2007). Pazarlama ilkeleri. (16. Basım). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • NOWLIS, S. M. (1995). The effect of time pressure on the choice between brands that differ in quality, price, and product features. Marketing Letters, 6(October), 287-296.
 • ODABAŞI, Y. (1986). Tüketici davranışı. Yayın No: 204, Eskişehir: AÖF Yayınları.
 • PENPECE, D. (2006). Tüketici davranışlarını belirleyen etmenler, kültürün tüketici davranışlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • RAI, B. (2020). The effect of demographic factors on consumer purchase intention in buying television set in Kathmandu Valley: An empirical study. Pravaha, 25(1), 23–32.
 • SCHIFFMAN, L.G., & KANUK, L. L. (2004). Consumer behaviour. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
 • SHARMA, K. C., & KAUR, S. (2015). The impact of demographic factors on impulse buying behaviour of online and offline consumers (A case study of Punjab, Haryana, New Delhi and Chandigarh). International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 3(9), 63-69.
 • SINGH, S., & RANA, R. (2018). Effect of demographic factors on consumers’ perception of online shopping. Global Journal of Management and Business Research: E Marketing, 18(6), 26-38.
 • ŞİRELİ, A. (1980). Sosyo-psikolojik cephesi ile mal politikası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.
 • ŞİMŞEK, M. (1990). Pazarlama yönetimi. Yayın No: 36, Adana: Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yayını.
 • UGBOMHE, O. U., OKPAMEN P., E., & ADOMOKHAI, S. S. (2021). Effects of demographic factors on impulse buying behaviour of consumers in Auchi, Edo State, Nigeria. Economics and Business Quarterly Reviews, 4(2), 120-133.

Evaluation of the Elements Affecting Consumers' Purchase Behavior in Terms of Demographic Factors

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 629 - 648, 25.10.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.1080521

Abstract

The aim of this study is to be able to show whether the factors affecting consumer buying behaviors of consumers in Karabük province differ according to demographic factors. The universe of the research is composed of consumers residing in Karabük city center. The study was conducted with 406 participants. The hypotheses of the research were investigated through the t-test and the ANOVA test. As a result of the research, it has been determined that buying behaviors differ according to sex, brand orientation, information complexity and socio-cultural factors. According to the age, shopping / carelessness, information complexity, socio-cultural factors and type of shopping differ without thinking. According to the marital status, brand orientation, shopping / carelessness, habit / brand addiction, socio-cultural factors and shopping style are different in purchasing behaviors. According to educational status, brand orientation, information confusion, socio-cultural factors and shopping type are different. Lastly, according to the monthly gender, perfectionism / quality orientation, brand, fashion and price orientation, information complexity, socio-cultural factors and type of shopping differ. Satisfaction after purchasing behavior in consumers plays an important role in creating brand loyalty and habit. For businesses, acquiring new customers can be much more difficult and costly than retaining old customers. For this reason, it is important to analyze changing consumer preferences and processes by conducting necessary research.

References

 • AKPOYOMARE, O. B., ADEOSUN, L. P. K., & GANIYU, R. A. (2012). The influence of product attributes on consumer purchase decision in the Nigerian food and beverages industry: A study of lagos metropolis. American Journal of Business and Management, 1(4), 196-201.
 • ARABACI, B. (2013). Müşteri hizmetleri ve CRM. İstanbul: Kum Saati Yayınları.
 • ASHOFTEH, I., & DEHGHANAN, H. (2017). Investigating the effect of demographic factors in consumer buying decision. International Journal of Economic Perspectives, 11(3), 1434-1445.
 • BAKSHI, S. (2012). Impact of gender on consumer purchase behaviour. Journal of Research in Commerce and Management, 1(9), 1-8.
 • BHAT, S. A., ISLAM, S. B., & SHEIKH, A. H. (2021). Evaluating the influence of consumer demographics on online purchase intention: An e-tail perspective. Paradigm, 25(2), 141–160.
 • CEMALCILAR, İ. (1999). Pazarlama: Kavramlar, kararlar. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • CHE IN, F., & AHMAD, A. (2018). The effect of demographic factors on consumer intention to purchase green personal care products. 1st International Conference on Religion, Social Sciences and Technological Education. 25-26 September, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Malaysia.
 • DURSUN, İ., ALNIAÇIK, Ü., & KABADAYI, E. T. (2013). Tüketici karar verme tarzları ölçeği; yapısı ve boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 293-304.
 • ENGEL, E. (1857). Die productions-und consumtionsverhältnisse des königreichs sachsen. Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern, 8, 1-54.
 • GOWRISANKARAN G., & RYSMAN M. (2012). Dynamics of consumer demand for new durable goods. Journal of Political Economy, 120(6), 1173-1219.
 • IQBAL, H. K., GHAFOOR M. M., & SHAHBAZ, S. (2013). Impact of demographic factors on store selection: An insight in Pakistani Society. Journal of Marketing Management, 1(1), 34-45.
 • JAIN, K., & SHARMA, P. (2012). Brand awareness and customer preference for FMCG products in rural market: An empirical study on the rural market of Garwal region,VSRD. International Journal of Business and Management Research, 8(2), 434-443.
 • KARADENİZ, M. (2013). Tüketicilerin beyaz eşya marka tercihlerinde reklamların etkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 191-210.
 • KOTLER, P. (1997). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
 • MADAHI, A., & SUKATI, I. (2012). The effect of external factors on purchase intention amongst young generation in Malaysia. International Business Research, 5(8), 153-159.
 • MAZLUM, M. (2010). Pazarlama ilkeleri. Mersin: Çağ Üniversitesi Yayınları.
 • MO, H. F., & WONG, W. M. (2012). Purchase intention of consumers for an automobile in the United States; A hieratical regression model. Journal of Fashion Marketing and Management, 12(3), 294-307.
 • MUCUK, İ. (2007). Pazarlama ilkeleri. (16. Basım). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • NOWLIS, S. M. (1995). The effect of time pressure on the choice between brands that differ in quality, price, and product features. Marketing Letters, 6(October), 287-296.
 • ODABAŞI, Y. (1986). Tüketici davranışı. Yayın No: 204, Eskişehir: AÖF Yayınları.
 • PENPECE, D. (2006). Tüketici davranışlarını belirleyen etmenler, kültürün tüketici davranışlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • RAI, B. (2020). The effect of demographic factors on consumer purchase intention in buying television set in Kathmandu Valley: An empirical study. Pravaha, 25(1), 23–32.
 • SCHIFFMAN, L.G., & KANUK, L. L. (2004). Consumer behaviour. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
 • SHARMA, K. C., & KAUR, S. (2015). The impact of demographic factors on impulse buying behaviour of online and offline consumers (A case study of Punjab, Haryana, New Delhi and Chandigarh). International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 3(9), 63-69.
 • SINGH, S., & RANA, R. (2018). Effect of demographic factors on consumers’ perception of online shopping. Global Journal of Management and Business Research: E Marketing, 18(6), 26-38.
 • ŞİRELİ, A. (1980). Sosyo-psikolojik cephesi ile mal politikası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.
 • ŞİMŞEK, M. (1990). Pazarlama yönetimi. Yayın No: 36, Adana: Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yayını.
 • UGBOMHE, O. U., OKPAMEN P., E., & ADOMOKHAI, S. S. (2021). Effects of demographic factors on impulse buying behaviour of consumers in Auchi, Edo State, Nigeria. Economics and Business Quarterly Reviews, 4(2), 120-133.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Consumer Behaviour
Journal Section Articles
Authors

Hilal UYGURTÜRK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-6925-0150
Türkiye


Cihan KARA
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8230-810X
Türkiye

Early Pub Date October 25, 2023
Publication Date October 25, 2023
Acceptance Date June 10, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA
UYGURTÜRK, H., & KARA, C. (2023). Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 629-648. https://doi.org/10.17336/igusbd.1080521

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)