Research Article
BibTex RIS Cite

Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizmde Mevcut Durum Analizi: İstanbul Örneği

Year 2024, Volume: 11 Issue: 1, 176 - 191, 17.05.2024
https://doi.org/10.17336/igusbd.1142964

Abstract

Tıbbi bakım hizmeti almak amacıyla sürekli yaşanılan ülke veya şehir dışına yapılan seyahat olarak tanımlanan medikal turizmde yaşanan talep artışı politika yapıcılarının, yatırımcıların ve akademisyenlerin dikkatini bu yönde yoğunlaştırmıştır. Yapılan bu araştırmada İstanbul’da bazı özel ve kamu hastaneleri ile medikal alanda faaliyet gösteren işletmelerin sorumlu yetkilileri ile yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile yüz yüze görüşülerek İstanbul’da medikal turizmin mevcut durumu ile ilgili veriler toplanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda uygun maliyet, uzman doktorlara sahip olmak, hastanelerde hijyen şartlarına uyum, uzun bekleme sürelerinin olmaması, İstanbul’un konum açısından avantajı, kamu hastanelerinin uluslararası standartlara uygun hale gelmesi, bu alanında yapılan uluslararası yasal düzenlemeler, medikal sağlık alanındaki malzemelerin diğer ülkelere göre daha ucuz olması ve kaliteleri sayesinde uzun süreli kullanılmaları İstanbul’un sahip olduğu fırsatlar olarak belirlenirken, tutundurma faaliyetlerinin yetersizliği, teknolojik altyapıdaki yetersizlik, siyasi politikalar, yabancı dil bilmeyen personelin fazlalığı, hastanelerdeki fiziki yetersizlikler de görüşmeciler tarafından bildirilen eksiklikler olarak tespit edilmiştir.

Thanks

Bize zaman ayıran ve emeğe geçen herkese teşekkür ederiz

References

 • AKSU, A., BAYAR, K. (2019). Development of health tourism in Turkey: Swot analysis of Antalya province. Journal of Tourism Management Research. 6. 134-154. 10.18488/journal.31.2019.62.134.154
 • AKDU, A.S.(2009). Sağlık turizmi kapsamında medikal turizm ve Türkiye’deki uygulamalar üzerine bir araştırma; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.Ankara
 • AKSOY, C.(2016).Türkiye’de sağlık Turizminin durum analizi: İstanbul’daki sağlık yöneticilerine yönelik bir çalışma. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • ALTIN,U., BEKTAŞ,G., ANTEP,Z.& İRBAN,A.(2012).Sağlık turizmi ve uluslararası hastalar için Türkiye pazarı”. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,3(3), 157-163.
 • ALTSOY, S.(2018). Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren hastanelerdeki mevcut sorunlar ve çözüm önerileri.Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne
 • BAYER, M.Z.( 1992). Turizme Giriş. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını No:253.
 • BİRDİR, K., BUZCU, Z. (2014). JCI akreditasyon belgesine sahip olan sağlık kuruluşlarının web sitelerinin medikal turizm açısından değerlendirilmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1) Haziran.
 • BAYNAL, D.,DOĞAN, T. G., BAYNAL, B. (2020). İleri yaş ve engelli turizmi hedef kitlesine yönelik Bolu ili sağlık serbest bölgesi tasarımı. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23 (2), 295-311
 • BULGAN, G., OKSAY,A., KORUCU.S.K. (2016). The evaluatıon of medical tourism perspective of health management and tourism management students. Journal Of Emerging Economies And Policy, Vol.1 | December 2016
 • COOK, P. S. (2008) What is health and m edical tourism ? I n: The annual conference of the Australian Sociological Association, 2 to 5 December 2008, The University of Melbourne, Victoria.
 • CONNELL, J. (2006).Medial tourism: Sea, sun, sand and … surgery. Tourism Management, 27(6): 1093–1100.
 • ÇAM, O., ÇILGINOĞLU, H. (2021).Sağlık turizmi kapsamında medikal turizmde öne çıkan uygulamaları.Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, Cit:3, Sayı 2
 • ÇILĞINOĞLU, H. (2018). Çalışanlar, yöneticiler ve uluslararası hastalar bağlamında Türk sağlık turizminin SWOT analizi ile sorunları ve çözüm önerilerinin tespiti. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19): 501-512.
 • DÖMBEKÇİ, A.,H., ERİŞEN, M.A. (2022). Nitel araştırmalarda görüşme tekniği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 141-160. Euronews. (2022).Erişim tarihi: 18.03.2022. https://tr.euronews.com/2019/12/05/istanbul-en-cok-ziyaret-edilen-100-sehir-listesi-2019-siralamasinda-ilk-10-a-girdi.
 • GÜR Omay, E. G., CENGİZ, E. (2013). Health tourism in Turkey: Opportunities and threats.Mediterranean journal of social sciences,4(10): 424-424.
 • GHANBARIA,A., KHADIJEH, Z. M., MORTEZA, R. (2014). Medical tourism. Management Science Letters, 4 (2014) 1651–1654
 • HOLDEN, A. (2006) Tourism studies and the social sciences. London: Routledge
 • HUNTER, W. C. (2007). Medical tourism: A new global niche. International Journal of Tourism Science, 7(1): 129–140
 • https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations Erişim Tarihi: 20.03.2023
 • https://www.istka.org.tr/media/1074/t%C3%BCrkiye-ve-%C4%B0stanbul-b%C3%B6lgesi-nde-turizm.pdf Erişim Tarihi 10.03.2023
 • https://www.jointcommissioninternational.org/search/#q=jc%C4%B1%20turkey&firstQueryCause. Erişim Tarihi:11.03.2023
 • https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-276237/saglik-turizmi.html Erişim Tarihi 10.03.2023
 • İÇÖZ, O.(2009). Sağlık turizmi kapsamında medikal (Tıbbi) turizm ve Türkiye’nin olanaklar. Journal of Yaşar University, 4(14), 2257-2279.
 • İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). İstanbul’a gelen yabancı sayısı 2019 Ocak–Temmuz. Erişim tarihi 13.06.2022. https://istanbul.ktb.gov.tr/Eklenti/83102,Ocak-2021-turizm-istatistikleripdf.pdf?0.
 • KABACIK, M. (2021). Covit 19 pandemisinin Türkiye sağlık turizmine etkileri, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021, Special Issue 5, 464-476.
 • KARABABA, A. (2017). Türkiyede sağlık turizm: ülkeler arası bir karşılaştırma. Gaziantep: T.C Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KARATAŞ, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişimi: Nitel yaklaşımın yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68-86.
 • KAVAKLI, E., KARAKAŞ, A. (2022).Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi üzerine bir inceleme, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, BÜİİBFD, Cilt 13,Sayı 25
 • KILAVUZ, E.(2018). Medical tourism competition: the case of Turkey. Int Journal Of Health Manag. And Tourism , 3(1), 42-58
 • LEE, M., HAN, H., LOCKYER, T.(2012). Medical Tourism Attracting Japanese Tourists For Medical Tourism Experience. https://doi.org/10.1080/10548408.2012.638564
 • MELENDEZ, A. P.,OBRA, A.R. D.-Á. (2016). Health tourism: Conceptual framework and insights from the case of a Spanish mature destination. Tourism & Management Studies, 12(1) (2016), 86-96 DOI: 10.18089/tms.2016.12109
 • MODDGROUP. (2022). Erişim tarihi: 30 06 2022. https://moddworks.com/medikal-turizm/.
 • ÖĞÜT, K., YEŞİLYURT, S., ve YURTSEVEN, Ç. (2018). Kazakistan-Türkiye Sağlık Turizmi: Sağlık sktörlerine bakış ve potansiyeller 1, 2.Business and Economics Research Journal,9(1): 57-74.
 • ÖZER, Ö.,SONĞUR,C.(2012).Türkiye’nin dünya sağlık turizmindeki yeri ve ekonomik boyutu. Mehmet .Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl, Sayı: 69-81.
 • ÖZKAN, E.,M. (2019 ). Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin medikal turizm potansiyeline yönelik bir değerlendirme, Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 1, Aralık, s. 50-64, 2019.
 • ÖZTÜRK, M., BAYAT, M.( 2011). Uluslararası turizm hareketlerinde sağlık turizminin rolü ve kalite çalışmalarının önemi, bir literatür çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 135–156.
 • ÖZSARI, S. H.,KARATANA, Ö.(2010).Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin durumu. İstanbul: T.C İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü.
 • PATTON, Q.M.(1990).Qualitative evaluation an research methods ( 2nd ed.) London: Sage Pub.
 • PRIEST, L. (2007). Long wait forces cancer patient to buy operation in land he fled. The Globe and Mail.
 • SAĞ, İ., ZENGÜL, F D. (2018) Why medical tourists choose Turkey as a medical tourism destination?. Journal of Hospitality and Tourism Insights.
 • SAYIN, Ş., K.,YEĞİNBOY, Y.,E. ve YÜKSEL, İ.(2017). Türkiye’de medikal turizm uygulamaları: Bir Üniversite ve İzmir Sağlık Serbest Bölgesi Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:32, Sayı:2, s. 289-313.
 • SWARBROOKE, J., HORNER,S. (2007) Consumer behaviour in tourism. 2nd edn. Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier
 • TANRIVERDİ, A., IŞIK, C. (2020). Bir hedef pazar seçeneği olarak Alman dental turistler açısından Türkiye ve Macaristan’daki dental tedavi fiyatlarının karşılaştırılması. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 328-348.
 • TC. Sağlık Bakanlığı,USHAŞ.(2022).Erişim Tarihi :12.04.2022 https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/.
 • T.C Kalkınma Bakanlığı. (2015). Sağlık Turizmi Merkezi İstanbul Mali Destekler Programı (İşletmeler). 3-4. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı.
 • Turizm Günlüğü (2022). Erişim tarihi: 26.05.2022. https://www.turizmgunlugu.com/2020/09/28/kovid-19un-istanbul-turizm-sektorune-etkisi/.
 • TONTUŞ,Ö.,H.(2022).Sağlık turizmi nedir? Erişim tarihi: 06.08.2021 https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/Eklenti/10944/0/02pdf.pdf.
 • TOPUZ,N.(2012).Türkiye sağlık (Medikal) turizm stratejisi 2023, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • TURNER, L. (2007). Medical tourism Family medicine and international health-related travel. Canadian Family Physician, 53(10), 1639-1641.
 • TÜRNÜKLÜ, A.(2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı .24,s.543-559
 • TÜRSAB (2003). Erişim tarihi :21.10.2021. http://tursab.org.tr/dosya/1019/03eyspa_1019_1740531.pdf.
 • TRT Haber. (2021). Erişim tarihi:06.01.2022. https://www.trthaber.com/haber/dunya/avrupanin-saglik-sistemi-salginda-coktu-546106.html.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2007). Termal Turizm Master Planı. İstanbul.
 • USHAŞ. TC Sağlık Bakanlığı (2022).Erişim tarihi 08.11.2021. www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/.
 • ÜSTÜN, U., DEMİR, Uslu, Y. X. (2022). Türkiye’nin sağlık turizminde tercih edilme nedenleri üzerine bir çalışma: Medikal turizm endeksi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (33), 344-353.
 • WANG, H. (2012). "Value as a medical tourism driver", Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 22 No. 5, pp. 465-491. https://doi.org/10.1108/09604521211281387
 • WEIL, A. (2009, March 11). Medical tourism: It's a real and growing trend. Arizona Daily Star. http://azstarnet.com/lifestyles/food-and-cooking/article_7f00ec9a-261c-5e6f-80a1-c8bdddcaac00.html (http://azstarnet.com/lifestyles/food-and-cooking/article_7f00ec9a-261c-5e6f-80a1-c8bdddcaac00.html)
 • YAYLI, A., SÜRÜCÜ, Ö.( 2016).Özel İlgi Turizmi, Detay Yayıncılık.
 • ZHONG, L., DENG, B., MORRİSON, A.M.(2021). Medical, health and wellness tourism research—A Review of the Literature (1970–2020) and Research Agenda. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 10875. https://doi.org/10.3390/ijerph 182010875

Medical Tourism within the Scope of Health Tourism is Current Situation Analysis: Istanbul Example

Year 2024, Volume: 11 Issue: 1, 176 - 191, 17.05.2024
https://doi.org/10.17336/igusbd.1142964

Abstract

The increase in demand in medical tourism, which is defined as travels to the country and outside the city where one lives constantly in order to receive medical care, has focused the attention of policy makers, investors and academics in this direction. In this research, data about the current state of medical tourism were tried to be collected by interviewing the responsible officials of some private and public hospitals and businesses operating in the medical field in Istanbul, using semi-structured interview technique. As a result of the study, cost-effectiveness, having specialist doctors, compliance with hygiene conditions in hospitals, absence of long waiting times, the advantage of Istanbul in terms of location, the compliance of public hospitals with international standards, international legal regulations in this field, the materials in the field of medical health being cheaper and being used for a long time thanks to their quality were determined as opportunities for Istanbul, inadequacy of promotional activities, inadequacy in technological infrastructure, political policies, excess of staff who do not speak a foreign language, physical inadequacies in hospitals were also identified as deficiencies reported by the interviewees.

References

 • AKSU, A., BAYAR, K. (2019). Development of health tourism in Turkey: Swot analysis of Antalya province. Journal of Tourism Management Research. 6. 134-154. 10.18488/journal.31.2019.62.134.154
 • AKDU, A.S.(2009). Sağlık turizmi kapsamında medikal turizm ve Türkiye’deki uygulamalar üzerine bir araştırma; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.Ankara
 • AKSOY, C.(2016).Türkiye’de sağlık Turizminin durum analizi: İstanbul’daki sağlık yöneticilerine yönelik bir çalışma. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • ALTIN,U., BEKTAŞ,G., ANTEP,Z.& İRBAN,A.(2012).Sağlık turizmi ve uluslararası hastalar için Türkiye pazarı”. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,3(3), 157-163.
 • ALTSOY, S.(2018). Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren hastanelerdeki mevcut sorunlar ve çözüm önerileri.Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne
 • BAYER, M.Z.( 1992). Turizme Giriş. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını No:253.
 • BİRDİR, K., BUZCU, Z. (2014). JCI akreditasyon belgesine sahip olan sağlık kuruluşlarının web sitelerinin medikal turizm açısından değerlendirilmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1) Haziran.
 • BAYNAL, D.,DOĞAN, T. G., BAYNAL, B. (2020). İleri yaş ve engelli turizmi hedef kitlesine yönelik Bolu ili sağlık serbest bölgesi tasarımı. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23 (2), 295-311
 • BULGAN, G., OKSAY,A., KORUCU.S.K. (2016). The evaluatıon of medical tourism perspective of health management and tourism management students. Journal Of Emerging Economies And Policy, Vol.1 | December 2016
 • COOK, P. S. (2008) What is health and m edical tourism ? I n: The annual conference of the Australian Sociological Association, 2 to 5 December 2008, The University of Melbourne, Victoria.
 • CONNELL, J. (2006).Medial tourism: Sea, sun, sand and … surgery. Tourism Management, 27(6): 1093–1100.
 • ÇAM, O., ÇILGINOĞLU, H. (2021).Sağlık turizmi kapsamında medikal turizmde öne çıkan uygulamaları.Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, Cit:3, Sayı 2
 • ÇILĞINOĞLU, H. (2018). Çalışanlar, yöneticiler ve uluslararası hastalar bağlamında Türk sağlık turizminin SWOT analizi ile sorunları ve çözüm önerilerinin tespiti. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19): 501-512.
 • DÖMBEKÇİ, A.,H., ERİŞEN, M.A. (2022). Nitel araştırmalarda görüşme tekniği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 141-160. Euronews. (2022).Erişim tarihi: 18.03.2022. https://tr.euronews.com/2019/12/05/istanbul-en-cok-ziyaret-edilen-100-sehir-listesi-2019-siralamasinda-ilk-10-a-girdi.
 • GÜR Omay, E. G., CENGİZ, E. (2013). Health tourism in Turkey: Opportunities and threats.Mediterranean journal of social sciences,4(10): 424-424.
 • GHANBARIA,A., KHADIJEH, Z. M., MORTEZA, R. (2014). Medical tourism. Management Science Letters, 4 (2014) 1651–1654
 • HOLDEN, A. (2006) Tourism studies and the social sciences. London: Routledge
 • HUNTER, W. C. (2007). Medical tourism: A new global niche. International Journal of Tourism Science, 7(1): 129–140
 • https://www.jointcommissioninternational.org/who-we-are/accredited-organizations Erişim Tarihi: 20.03.2023
 • https://www.istka.org.tr/media/1074/t%C3%BCrkiye-ve-%C4%B0stanbul-b%C3%B6lgesi-nde-turizm.pdf Erişim Tarihi 10.03.2023
 • https://www.jointcommissioninternational.org/search/#q=jc%C4%B1%20turkey&firstQueryCause. Erişim Tarihi:11.03.2023
 • https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-276237/saglik-turizmi.html Erişim Tarihi 10.03.2023
 • İÇÖZ, O.(2009). Sağlık turizmi kapsamında medikal (Tıbbi) turizm ve Türkiye’nin olanaklar. Journal of Yaşar University, 4(14), 2257-2279.
 • İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). İstanbul’a gelen yabancı sayısı 2019 Ocak–Temmuz. Erişim tarihi 13.06.2022. https://istanbul.ktb.gov.tr/Eklenti/83102,Ocak-2021-turizm-istatistikleripdf.pdf?0.
 • KABACIK, M. (2021). Covit 19 pandemisinin Türkiye sağlık turizmine etkileri, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021, Special Issue 5, 464-476.
 • KARABABA, A. (2017). Türkiyede sağlık turizm: ülkeler arası bir karşılaştırma. Gaziantep: T.C Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KARATAŞ, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişimi: Nitel yaklaşımın yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68-86.
 • KAVAKLI, E., KARAKAŞ, A. (2022).Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi üzerine bir inceleme, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, BÜİİBFD, Cilt 13,Sayı 25
 • KILAVUZ, E.(2018). Medical tourism competition: the case of Turkey. Int Journal Of Health Manag. And Tourism , 3(1), 42-58
 • LEE, M., HAN, H., LOCKYER, T.(2012). Medical Tourism Attracting Japanese Tourists For Medical Tourism Experience. https://doi.org/10.1080/10548408.2012.638564
 • MELENDEZ, A. P.,OBRA, A.R. D.-Á. (2016). Health tourism: Conceptual framework and insights from the case of a Spanish mature destination. Tourism & Management Studies, 12(1) (2016), 86-96 DOI: 10.18089/tms.2016.12109
 • MODDGROUP. (2022). Erişim tarihi: 30 06 2022. https://moddworks.com/medikal-turizm/.
 • ÖĞÜT, K., YEŞİLYURT, S., ve YURTSEVEN, Ç. (2018). Kazakistan-Türkiye Sağlık Turizmi: Sağlık sktörlerine bakış ve potansiyeller 1, 2.Business and Economics Research Journal,9(1): 57-74.
 • ÖZER, Ö.,SONĞUR,C.(2012).Türkiye’nin dünya sağlık turizmindeki yeri ve ekonomik boyutu. Mehmet .Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl, Sayı: 69-81.
 • ÖZKAN, E.,M. (2019 ). Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin medikal turizm potansiyeline yönelik bir değerlendirme, Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 1, Aralık, s. 50-64, 2019.
 • ÖZTÜRK, M., BAYAT, M.( 2011). Uluslararası turizm hareketlerinde sağlık turizminin rolü ve kalite çalışmalarının önemi, bir literatür çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 135–156.
 • ÖZSARI, S. H.,KARATANA, Ö.(2010).Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin durumu. İstanbul: T.C İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü.
 • PATTON, Q.M.(1990).Qualitative evaluation an research methods ( 2nd ed.) London: Sage Pub.
 • PRIEST, L. (2007). Long wait forces cancer patient to buy operation in land he fled. The Globe and Mail.
 • SAĞ, İ., ZENGÜL, F D. (2018) Why medical tourists choose Turkey as a medical tourism destination?. Journal of Hospitality and Tourism Insights.
 • SAYIN, Ş., K.,YEĞİNBOY, Y.,E. ve YÜKSEL, İ.(2017). Türkiye’de medikal turizm uygulamaları: Bir Üniversite ve İzmir Sağlık Serbest Bölgesi Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:32, Sayı:2, s. 289-313.
 • SWARBROOKE, J., HORNER,S. (2007) Consumer behaviour in tourism. 2nd edn. Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier
 • TANRIVERDİ, A., IŞIK, C. (2020). Bir hedef pazar seçeneği olarak Alman dental turistler açısından Türkiye ve Macaristan’daki dental tedavi fiyatlarının karşılaştırılması. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 328-348.
 • TC. Sağlık Bakanlığı,USHAŞ.(2022).Erişim Tarihi :12.04.2022 https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/.
 • T.C Kalkınma Bakanlığı. (2015). Sağlık Turizmi Merkezi İstanbul Mali Destekler Programı (İşletmeler). 3-4. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı.
 • Turizm Günlüğü (2022). Erişim tarihi: 26.05.2022. https://www.turizmgunlugu.com/2020/09/28/kovid-19un-istanbul-turizm-sektorune-etkisi/.
 • TONTUŞ,Ö.,H.(2022).Sağlık turizmi nedir? Erişim tarihi: 06.08.2021 https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/Eklenti/10944/0/02pdf.pdf.
 • TOPUZ,N.(2012).Türkiye sağlık (Medikal) turizm stratejisi 2023, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • TURNER, L. (2007). Medical tourism Family medicine and international health-related travel. Canadian Family Physician, 53(10), 1639-1641.
 • TÜRNÜKLÜ, A.(2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı .24,s.543-559
 • TÜRSAB (2003). Erişim tarihi :21.10.2021. http://tursab.org.tr/dosya/1019/03eyspa_1019_1740531.pdf.
 • TRT Haber. (2021). Erişim tarihi:06.01.2022. https://www.trthaber.com/haber/dunya/avrupanin-saglik-sistemi-salginda-coktu-546106.html.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2007). Termal Turizm Master Planı. İstanbul.
 • USHAŞ. TC Sağlık Bakanlığı (2022).Erişim tarihi 08.11.2021. www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/.
 • ÜSTÜN, U., DEMİR, Uslu, Y. X. (2022). Türkiye’nin sağlık turizminde tercih edilme nedenleri üzerine bir çalışma: Medikal turizm endeksi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (33), 344-353.
 • WANG, H. (2012). "Value as a medical tourism driver", Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 22 No. 5, pp. 465-491. https://doi.org/10.1108/09604521211281387
 • WEIL, A. (2009, March 11). Medical tourism: It's a real and growing trend. Arizona Daily Star. http://azstarnet.com/lifestyles/food-and-cooking/article_7f00ec9a-261c-5e6f-80a1-c8bdddcaac00.html (http://azstarnet.com/lifestyles/food-and-cooking/article_7f00ec9a-261c-5e6f-80a1-c8bdddcaac00.html)
 • YAYLI, A., SÜRÜCÜ, Ö.( 2016).Özel İlgi Turizmi, Detay Yayıncılık.
 • ZHONG, L., DENG, B., MORRİSON, A.M.(2021). Medical, health and wellness tourism research—A Review of the Literature (1970–2020) and Research Agenda. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 10875. https://doi.org/10.3390/ijerph 182010875
There are 60 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Economy, Tourism Economics
Journal Section Articles
Authors

Fatma Özçelik Heper 0000-0002-7591-0813

Adnan Kayuk 0000-0002-7008-2158

Early Pub Date May 16, 2024
Publication Date May 17, 2024
Acceptance Date May 4, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Özçelik Heper, F., & Kayuk, A. (2024). Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizmde Mevcut Durum Analizi: İstanbul Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 176-191. https://doi.org/10.17336/igusbd.1142964

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)