BibTex RIS Cite

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMASI AÇISINDAN ANALİZİ

Year 2019, Issue: 6, 109 - 143, 01.10.2019

Abstract

Anadolu imam hatip liseleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarıdır. Bu okullarda öğrencileri yükseköğretime hazırlama amacının yanı sıra meslekî din öğretimi de yapılmaktadır. Bu özelliği ile Anadolu imam hatip liseleri, diğer okul türlerinden ayrılmaktadır. Okullarda din öğretimi ile ilgili zorunlu derslerin ortak adı meslek dersleridir. Bu derslerde öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır. Bunlardan biri de problem çözme becerisidir. Bu araştırmada Anadolu imam hatip lisesi meslek dersleri öğretim programları ve ders kitaplarının problem çözme becerisi kazandırması açısından fonksiyonelliğini saptamak amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel yöntemlere başvurulmuştur. Bu kapsamda öncelikle Anadolu imam hatip lisesi ve öğretim programları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra öğretim programları ve ders kitapları doküman incelemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Anadolu imam hatip lisesi öğretim programları ve ders kitaplarının problem çözme becerisi kazandırması açısından kısmen yeterli olduğu tespit edilmiştir

References

 • Alagöz, Muhittin. “Eğitim Sistemi İçerisinde İmam Hatip Liselerinin Yeri”. II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri. Ed. Abdil Aktaş - Mustafa Kaya - Yusuf Apaydın - Ali Osman Parlak. 572-579. Ankara: DİB Yayınları, 2003.
 • Ataünal, Aydoğan. Öğretmenlik Mesleğine Giriş veya Nasıl Bir İnsan?. Ankara: 20 Mayıs Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yayını, 2000.
 • Aydeniz, Nurullah, “Öğrencilerin İlgi ve Katılımı Açısından Ortaöğretim Dkab Dersi”,The Journal of Academic Social Science Studies 54 (Spring 2017): 506.
 • Batar, Yusuf. “Dinî Manipülasyonlar Karşısında İmam Hatip Okullarının Misyonu”. Talim: Journal of Education in Müslim Societies and Communities 1/1 (2017): 29-54.
 • Bayezit, Fatih. “Yumuşak Güç Unsuru Olarak Uluslararası İmam Hatip Liseleri”. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities 1/2 (Aralık 2017): 293-309.
 • Bilgin, Beyza. Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi. Ankara: Gün Yayınları, 2007.
 • Cebeci, Suat. “İmam Hatip Liselerinin Öğrenci Yapısı ve Bunun Sosyal Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (1995): 111-120.
 • Çakan, İsmail Lütfi - Küçük, Raşit - Güler, Zekeriya - Şahyar, Esra - Kuzudişli, Bekir - Efendioğlu, Mehmet. AİHL Hadis Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Çakmak, Enver - Abalı, Nurullah - Işık, Vahdettin - Akbaba, Şeref - Aytekin, Mahmut - Ancın, Cüneyt. AİHL İslâm Kültür ve Medeniyeti Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Çeker, Orhan - Köse, Saffet - Kahraman, Abdullah - Bayındır, Server - Yılmaz, İbrahim - Özdirek, Recep - Memduhoğlu, Adnan - Yeter, Hasan Serhat. AİHL Fıkıh Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Çınar, Fatih. “1924'ten 2000'e Kadar Uygulanmış Olan İmam Hatip Lisesi Öğretim Programlarının Analizi ve Karşılaştırılması”. Millî Eğitim 197 (Kış 2013): 180-208.
 • Çiçek, Yakup - Demirci, Muhsin - Çalışkan, İsmail. AİHL Tefsir Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Çolak, Mikail. AİHL Siyer Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Dikbıyık, Coşkun - Bölükbaşı, Adem. “Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yönelimleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 33 (Kasım 2016): 183- 200.
 • Ev, Halit. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Probleme Dayalı Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın, 2012.
 • İşler, Emrullah - Suçin, Mehmet Hakkı - Doğru, Erdinç - Gülerdi Satır, Tuğba. AİHL 11. Sınıf Meslekî Arapça Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • İşler, Emrullah - Suçin, Mehmet Hakkı - Doğru, Erdinç - Gülerdi Satır, Tuğba. AİHL 12. Sınıf Meslekî Arapça Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Junaedi, Mahfud. “Imam Hatip School (Imam Hatip Lisesi): Islamic School in Contemporary Secular Turkey”. Analisa Journal of Social Science and Religion 1/1 (Haziran 2016): 121-138.
 • Kaymakcan, Recep. “Türkiye'de Din Eğitimi Politikaları Üzerine Düşünceler”. EKEV Akademi Dergisi 27 (Bahar 2006): 21-36.
 • Kılavuz, Murat - Karataş, Veli - Morgül, Nihat - Yaşaroğlu, Eba Müslim. AİHL Akaid Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Kılavuz, Murat - Karataş, Veli - Morgül, Nihat - Yaşaroğlu, Eba Müslim. AİHL Kelâm Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Korukçu, Adem. “İmam Hatip Liseleri”. Din Eğitimi El Kitabı. Ed. Recai Doğan - Remziye Ege. 181-214. Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2012.
 • Kurt, Ali Osman - Aykıt, Dursun Ali. AİHL Dinler Tarihi Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Kuşçu, Turan Bilge. Velilerin Çocuklarını İmam Hatip Liselerine Gönderme Nedenleri ve Beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2016.
 • Orgovânyi Gajdos, Judit. Teachers’ Professional Development on Problem Solving Theory and Practice for Teachers and Teacher Educators. Rotterdam: Sense Publishers, 2016.
 • Öcal, Mustafa. “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi”. Din Eğitimi. Ed. Mustafa Köylü - Nurullah Altaş. 177-212. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2012.
 • Öcal, Mustafa. “Türkiye'nin ve İslâm Aleminin İnşasında Uluslararası ve Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinin Yeri ve Önemi”. Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları. Ed. İlhan Erdem - İbrahim Aşlamacı - Recep Uçar. 2: 13- 46. Malatya: İnönü Üniversitesi, 2017.
 • Özdirek, Recep - Özdemir, Ahmet - Akkaya, Veysel - Pehlivan Ağırakça, Gülsüm. AİHL Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • MEB. AİHL Haftalık Ders Çizelgesi. Ankara: MEB Yayınları. 2018.
 • MEB. AİHL Meslek Dersleri Öğretim Programları. Ankara: MEB Yayınları, 2018.
 • MEB. Anadolu İmam Hatip Lisesi İslâm Kültür ve Medeniyeti Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları, 2015.
 • MEB. Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • MEB. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • MEB. Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim. Ankara: MEB Yayınları, 2018.
 • MEB. Milli Eğitim Temel Kanunu. Ankara: MEB Yayınları, 1973.
 • Pehlivan Ağırakça, Gülsüm. “Temel Dinî Bilgiler Dersinin Öğretimi”. İmam Hatip Liselerinde Meslekî Din Öğretimi. Ed. Emine Keskiner. 11-39. İstanbul: YEKDER Yayınları, 2018.
 • Tavşancıl, Ezel. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları, 2014.
 • Tekin, Halil. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Mars Matbaası, 1977.
 • Tosun, Cemal. Din Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
 • Yaşaroğlu, Kamil. AİHL Hitabet ve Meslekî Uygulama Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Yürük, Tuğrul. “İlk ve Orta Öğretimde Din öğretimi: Din Dersleri”. Din Eğitimi El Kitabı. Ed. Recai Doğan - Remziye Ege. 105-137. Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2012.

ANADOLU IMAM HATİP HIGH SCHOOL VOCATIONAL COURSES CURRICULUM AND ANALYSIS IN TERMS OF HAVING GET THE PROBLEM SOLVING SKILLS

Year 2019, Issue: 6, 109 - 143, 01.10.2019

Abstract

Anatolian imam hatip high schools are secondary education institutions affiliated to the Ministry of Education.In these schools, in addition to preparing students for higher education, vocational religious education is also carried out.With this feature, Anatolian imam hatip high schools are distinguished from other types of schools.The common name of compulsory courses related to religious education in schools is vocational courses. In this courses, it are aimed to gain various knowledge, skills and behaviors to students.One of them is problem solving skills. In this study, it was aimed to determine the functionality of Anatolian imam hatip high school vocational courses and curriculum in terms of having get the problem solving skills.For this purpose, qualitative methods were used.In this context, firstly, information was given about Anatolian imam hatip high school and curriculum.Then, the curricula and textbooks were analyzed by document analysis method.As a result of the research, it has been detected that Anatolian imam hatip high school education programs and textbooks are partially sufficient in terms of having get the problem solving skills

References

 • Alagöz, Muhittin. “Eğitim Sistemi İçerisinde İmam Hatip Liselerinin Yeri”. II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri. Ed. Abdil Aktaş - Mustafa Kaya - Yusuf Apaydın - Ali Osman Parlak. 572-579. Ankara: DİB Yayınları, 2003.
 • Ataünal, Aydoğan. Öğretmenlik Mesleğine Giriş veya Nasıl Bir İnsan?. Ankara: 20 Mayıs Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yayını, 2000.
 • Aydeniz, Nurullah, “Öğrencilerin İlgi ve Katılımı Açısından Ortaöğretim Dkab Dersi”,The Journal of Academic Social Science Studies 54 (Spring 2017): 506.
 • Batar, Yusuf. “Dinî Manipülasyonlar Karşısında İmam Hatip Okullarının Misyonu”. Talim: Journal of Education in Müslim Societies and Communities 1/1 (2017): 29-54.
 • Bayezit, Fatih. “Yumuşak Güç Unsuru Olarak Uluslararası İmam Hatip Liseleri”. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities 1/2 (Aralık 2017): 293-309.
 • Bilgin, Beyza. Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi. Ankara: Gün Yayınları, 2007.
 • Cebeci, Suat. “İmam Hatip Liselerinin Öğrenci Yapısı ve Bunun Sosyal Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (1995): 111-120.
 • Çakan, İsmail Lütfi - Küçük, Raşit - Güler, Zekeriya - Şahyar, Esra - Kuzudişli, Bekir - Efendioğlu, Mehmet. AİHL Hadis Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Çakmak, Enver - Abalı, Nurullah - Işık, Vahdettin - Akbaba, Şeref - Aytekin, Mahmut - Ancın, Cüneyt. AİHL İslâm Kültür ve Medeniyeti Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Çeker, Orhan - Köse, Saffet - Kahraman, Abdullah - Bayındır, Server - Yılmaz, İbrahim - Özdirek, Recep - Memduhoğlu, Adnan - Yeter, Hasan Serhat. AİHL Fıkıh Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Çınar, Fatih. “1924'ten 2000'e Kadar Uygulanmış Olan İmam Hatip Lisesi Öğretim Programlarının Analizi ve Karşılaştırılması”. Millî Eğitim 197 (Kış 2013): 180-208.
 • Çiçek, Yakup - Demirci, Muhsin - Çalışkan, İsmail. AİHL Tefsir Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Çolak, Mikail. AİHL Siyer Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Dikbıyık, Coşkun - Bölükbaşı, Adem. “Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yönelimleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 33 (Kasım 2016): 183- 200.
 • Ev, Halit. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Probleme Dayalı Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın, 2012.
 • İşler, Emrullah - Suçin, Mehmet Hakkı - Doğru, Erdinç - Gülerdi Satır, Tuğba. AİHL 11. Sınıf Meslekî Arapça Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • İşler, Emrullah - Suçin, Mehmet Hakkı - Doğru, Erdinç - Gülerdi Satır, Tuğba. AİHL 12. Sınıf Meslekî Arapça Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Junaedi, Mahfud. “Imam Hatip School (Imam Hatip Lisesi): Islamic School in Contemporary Secular Turkey”. Analisa Journal of Social Science and Religion 1/1 (Haziran 2016): 121-138.
 • Kaymakcan, Recep. “Türkiye'de Din Eğitimi Politikaları Üzerine Düşünceler”. EKEV Akademi Dergisi 27 (Bahar 2006): 21-36.
 • Kılavuz, Murat - Karataş, Veli - Morgül, Nihat - Yaşaroğlu, Eba Müslim. AİHL Akaid Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Kılavuz, Murat - Karataş, Veli - Morgül, Nihat - Yaşaroğlu, Eba Müslim. AİHL Kelâm Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Korukçu, Adem. “İmam Hatip Liseleri”. Din Eğitimi El Kitabı. Ed. Recai Doğan - Remziye Ege. 181-214. Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2012.
 • Kurt, Ali Osman - Aykıt, Dursun Ali. AİHL Dinler Tarihi Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Kuşçu, Turan Bilge. Velilerin Çocuklarını İmam Hatip Liselerine Gönderme Nedenleri ve Beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2016.
 • Orgovânyi Gajdos, Judit. Teachers’ Professional Development on Problem Solving Theory and Practice for Teachers and Teacher Educators. Rotterdam: Sense Publishers, 2016.
 • Öcal, Mustafa. “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi”. Din Eğitimi. Ed. Mustafa Köylü - Nurullah Altaş. 177-212. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2012.
 • Öcal, Mustafa. “Türkiye'nin ve İslâm Aleminin İnşasında Uluslararası ve Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinin Yeri ve Önemi”. Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları. Ed. İlhan Erdem - İbrahim Aşlamacı - Recep Uçar. 2: 13- 46. Malatya: İnönü Üniversitesi, 2017.
 • Özdirek, Recep - Özdemir, Ahmet - Akkaya, Veysel - Pehlivan Ağırakça, Gülsüm. AİHL Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • MEB. AİHL Haftalık Ders Çizelgesi. Ankara: MEB Yayınları. 2018.
 • MEB. AİHL Meslek Dersleri Öğretim Programları. Ankara: MEB Yayınları, 2018.
 • MEB. Anadolu İmam Hatip Lisesi İslâm Kültür ve Medeniyeti Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları, 2015.
 • MEB. Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • MEB. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • MEB. Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim. Ankara: MEB Yayınları, 2018.
 • MEB. Milli Eğitim Temel Kanunu. Ankara: MEB Yayınları, 1973.
 • Pehlivan Ağırakça, Gülsüm. “Temel Dinî Bilgiler Dersinin Öğretimi”. İmam Hatip Liselerinde Meslekî Din Öğretimi. Ed. Emine Keskiner. 11-39. İstanbul: YEKDER Yayınları, 2018.
 • Tavşancıl, Ezel. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları, 2014.
 • Tekin, Halil. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Mars Matbaası, 1977.
 • Tosun, Cemal. Din Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
 • Yaşaroğlu, Kamil. AİHL Hitabet ve Meslekî Uygulama Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları, 2017.
 • Yürük, Tuğrul. “İlk ve Orta Öğretimde Din öğretimi: Din Dersleri”. Din Eğitimi El Kitabı. Ed. Recai Doğan - Remziye Ege. 105-137. Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2012.
There are 41 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Yasin Yiğit

Publication Date October 1, 2019
Published in Issue Year 2019 Issue: 6

Cite

ISNAD Yiğit, Yasin. “ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMASI AÇISINDAN ANALİZİ”. İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 6 (October 2019), 109-143.