Year 2018, Volume 20 , Issue 1, Pages 117 - 135 2018-01-31

KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI

Gülizar AKKUŞ [1] , Çetin AKKUŞ [2]


Turizm destinasyonları söz konusu olduğunda çevre, kaynak olarak nitelendirilmekte, var olan kaynak ve geliştirilmiş ya da yapay kaynak olarak ikiye ayrılmaktadır. Çevre yönetimi ise tüm bu kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacına hizmet etmektedir. Ancak bu yönetim faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yürütülebilmesi için destinasyon paydaşlarının ortak bir akıl ile hareket etmesi gerekmektedir. Bu durumda paydaş katılımını gerekli kılsa da, birçok turizm destinasyonunda paydaşların çevre yönetimine dair kararlar alınırken ortak bir şekilde hareket etmediği görülmektedir. Bu sebeple paydaşlar bir araya gelemese de onların konuya ilişkin düşüncelerinin tespit edilmesi ve ortak noktaların belirlenerek çeşitli plan ve programların hazırlanmasında bilgi olarak değerlendirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. 

Özellikle Erzurum gibi kış turizminde aktif rol oynayan destinasyonlarda turistleri çeken en büyük rekabetçilik faktörleri kış sezonunun uzunluğu, kar kalitesi ve doğal kayak alanlarıdır. Bu faktörler aynı zamanda destinasyonun en önemli (var olan) kaynakları arasında yer almaktadır. Bu kaynakların devamlılığının sağlanabilmesi için etkin bir çevre yönetiminin izlenmesi gerekmektedir. Ancak bunu yaparken turizm sektörü paydaşlarının çevre yönetimi hakkındaki düşüncelerinin, destinasyonların sürdürülebilir gelişimi açısından oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple araştırmada, bir kış turizmi destinasyonu olan Erzurum’daki turizm sektörü paydaşlarının çevre yönetimine ilişkin algılarını derinlemesine incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada merkezi ve yerel yönetim ile birlikte konaklama işletmesi yöneticisi olmak üzere toplam beş kişi ile derinlemesine görüşülmüştür. Görüşmelerde nitel bir yöntem olan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği benimsenmiştir. Kapsamlı literatür taraması sonucu, görüşme soruları oluşturulurken Dwyer ve Kim (2003)’in Bütünleştirilmiş Rekabetçilik Modelinde yer alan çevre yönetimine ilişkin ifadelerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, tüm paydaşların sorulara genel olarak olumlu yanıtlar verdiği gözlenmiştir. Özellikle turizmin çevresel etkilerinin yeterince araştırılıp araştırılmadığına ilişkin soruya sadece bir paydaş olumsuz yanıt vermiştir. Görüşmelerden yola çıkarak, kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Erzurum ilindeki turizm sektörü paydaşlarının çevre yönetimine ilişkin olumlu algılara sahip olduğu söylenebilir.   

çevre yönetimi, sürdürülebilirlik, turizm sektörü paydaşları, kış turizmi destinasyonu, Erzurum
 • Akkuş, G. (2016). Destinasyon Rekabetçiliği İçin Deneyimsel Turizm: Turist Perspektifinden Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Alvarez Gil, M. J., Burgos Jimenez, J. & Cespedes Lorente, J. J. (2001). An Analysis of Environmental Management, Organizational Context and Performance of Spanish Hotels. Omega-The International Journal of Management Science, 29, ss. 457-471.
 • Arslan, E. & Emeksiz, M. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Konusunun Bibliyometrik Profili ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), ss. 1-12.
 • Aykan, E. & Sevim, B. (2013). Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 93-113.
 • Baykal, T. (2010). Türkiye’de Çevre Yönetim Sisteminin Yerel Örgütlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), ss. 476-492.
 • Byrd, E. T. (2007). Stakeholders in Sustainable Tourism Development and Their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development. Tourism Review, 62(2), ss. 6-13.
 • Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2006). Kanun No.5491, Kabul Tarihi: 26/4/2006, Resmi Gazete Tarihi: 13/05/2006.
 • Dwyer, L. & Kim, C. (2003). Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism, 6(5), ss. 369-414.
 • Dwyer, L., Cvelbar, L. K., Mihalič, T. & Koman, M. (2014). Integrated Destination Competitiveness Model: Testing Its Validity and Data Accessibility. Tourism Analysis, 19, ss. 1-17.
 • Emeksiz, M. (2007). Küçük Otel İşletmeleri ve Çevre Yönetimi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18), ss. 141-156.
 • Geray, C. (1998). Yerel Yönetimler ve Çevre. Çağdaş Yerel Yönetimler, 7(3), ss. 57-64.
 • Groselj, P. ve Stirn, L. Z. (2015). The Environmental Management Problem of Pohorje, Slovenia: A New Group Approach Within ANP - SWOT Framework. Journal of Environmental Management, 161, ss.106-112.
 • Hajkowicz, S. A. (2008). Supporting Multi-Stakeholder Environmental Desicions. Journal of Environmental Management, 88, ss. 607-614.
 • Heck, N. Dearden, P. McDonald, A. & Carver, S. (2011) Stakeholder Opinions on the Assessment of MPA Effectiveness and Their Interests to Participate at Pacific Rim National Park Reserve, Canada. Environmental Management, 47, ss. 603-616.
 • Kangas, A., Saarinen, N., Saarikoski, H., Leskinen, L. A., Hujala, T.& Tikkanen, J. (2010). Stakeholder Perspectives about Proper Participation for Regional Forest Programmes in Finland, Forest Policiy and Economics, 12, ss. 213-222.
 • Keleş, R. & Hamamcı, C. (2005). Çevre Politikası. İmge Yayınevi, Ankara.
 • Kırzıoğlu, I. (1993). Palandöken Dağları Kış Turizmi Planlaması Çerçevesinde Doğa Onarımı. Ekoloji Dergisi, 3(9), ss. 44-47.
 • Liu, J., Ouyang, Z. & Miao, H. (2010). Environmental Attitudes of Stakeholders and Their Perceptions Regarding Protected Area-Community Conflicts: A Case Study in China. Journal of Environmental Management, 91, ss. 2254-2262.
 • Lu, J. & Schuett, M. A. (2012). Examining the Role of Voluntary Associations in Environmental Management: The Case of the Sam Houston National Forest. Environmental Management, 49, ss. 334-346.
 • Mihalic, T. (2000). Environmental Management of a Tourist Destination: A Factor of Tourism Competitiveness. Tourism Management, 21, ss. 65-78.
 • National Geographic Türkiye (2015). Başka dünya yok. Kasım sayısı.
 • Nemli, E. (2001). Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 23-24, ss. 211-224.
 • Özdemir Yılmaz, G., Özok, O. & Erdem, B. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Uygulamalar: Bodrum Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), ss. 180-197.
 • Pearcea, D. G. & Schänzel, H. A. (2013). Destination Management: The Tourists’ Perspective. Journal of Destination Marketing & Management, 2, ss. 137-145.
 • Reed, M. S. (2008). Stakeholder Participation for Environmental Management: A Litareture Review. Biological Conservation, 141, ss. 2417-2431.
 • Ritchie, J. R. B. & Crouch, G. I. (2003). The Competitive Destination-A Sustainable Tourism Perspective. CABI Publishing, UK.
 • Sánchez-Medina, P. S., Díaz-Pichardo, R. & Cruz-Bautista, M. (2016). Stakeholder Influence on the Implementation of Environmental Management Practices in the Hotel Industry. International Journal of Tourism Research, 18, ss. 387-398.
 • Sangsue, P. (2014). Destination Confusion: A Photo Elicitation Study on Brand Confusion in Tourism Destinations. Editör S. McCabe (Ed.), The Routledge Handbook of Tourism Marketing, ss. 239-248. Routledge, Oxon & New York.
 • Tang, Y. H., Amran, A. & Goh, Y. N. (2014). Environmental Management Practices of Hotels in Malaysia: Stakeholder Perspective. International Journal of Tourism Research, 16, ss. 586-595.
 • Teng, C.-C., Horng, J.-S. & Hu, I-C. (M.) (2015). Hotel Environmental Management Decisions: The Stakeholder Perspective. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 16(1), ss. 78-98.
 • TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (2008). Beşinci “Yeni” Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (17/7/2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Hakkında Görüş ve Öneriler), Eylül 2008, Ankara, ss. 1-32.
 • Toy, S., Eymirli, E. B. & Karapınar, M. (2010). Erzurum Konaklı Bölgesi Kış Turizm Merkezi Raporu, (Turizm raporları No: 2), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum.
 • Ünlü, H. (1991). Yerel Yönetim ve Çevre, IULA, İstanbul.
 • Vellecco, I. & Mancino, A. (2010). Sustainability and Tourism Development in Three Italian Destinations: Stakeholders' Opinions and Behaviours. The Service Industries Journal, 30(13), ss. 2201-2223.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Genişletilmiş 10. Baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yücel, E. (2006). Canlılar ve Çevre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 5. Ünite, Erişim Adresi: www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2281/unite05.pdf Erişim Tarihi: 21.02.2017.
 • Çakmak, F. ve Yılmaz, Ö. (2017). Turizmin Sürdürülebilirliği Açısından Kış Turizmi, 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, (ss. 90-99), 23-25 Kasım 2017, Kastamonu.
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-9262-2680
Author: Gülizar AKKUŞ (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Çetin AKKUŞ

Dates

Publication Date : January 31, 2018

Bibtex @research article { iibfdkastamonu362266, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {117 - 135}, doi = {}, title = {KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI}, key = {cite}, author = {Akkuş, Gülizar and Akkuş, Çetin} }
APA Akkuş, G , Akkuş, Ç . (2018). KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 117-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/34853/362266
MLA Akkuş, G , Akkuş, Ç . "KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 117-135 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/34853/362266>
Chicago Akkuş, G , Akkuş, Ç . "KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 117-135
RIS TY - JOUR T1 - KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI AU - Gülizar Akkuş , Çetin Akkuş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 135 VL - 20 IS - 1 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI %A Gülizar Akkuş , Çetin Akkuş %T KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI %D 2018 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Akkuş, Gülizar , Akkuş, Çetin . "KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 / 1 (January 2018): 117-135 .
AMA Akkuş G , Akkuş Ç . KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 20(1): 117-135.
Vancouver Akkuş G , Akkuş Ç . KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 20(1): 117-135.
IEEE G. Akkuş and Ç. Akkuş , "KIŞ TURIZMI DESTINASYONU PAYDAŞLARININ ÇEVRE YÖNETIMINE İLIŞKIN ALGILARININ NITEL BIR YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESI", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 20, no. 1, pp. 117-135, Jan. 2018