Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 35 - 55 2020-06-26

Etik Girişimcilik
Ethical Entrepreneurship

Yusuf ESMER [1]Dünya`da kapitalist düşünce ile birlikte gelişen maksimum kar-minimum maliyet anlayışı iş dünyasında ahlak olgusunun yok olmasına neden olmuştur. Bu durum girişimcilerin aşırı kazanma hırsıyla hareket etmelerine ve böylece çeşitli etik ihlallere başvurmalarına yol açmıştır. Ancak sadece daha fazla kazanma amacı güderek doğruluk, dürüstlük ve adalet gibi temel etik değerlerden uzaklaşan girişimcilerin uzun vadede başarısız oldukları söylenebilir. Bu noktada iş dünyası için en önemli çözüm yolunun “etik girişimcilik” olduğu söylenebilir. Bu çalışmada etik girişimcilik kavramının kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle etik ve girişimcilik kavramları açıklanmakta, etik girişimcilik tanımlanmaya çalışılmakta sonrasında ise Dünya`da ve Türkiye`de etik girişimcilik incelenmektedir. Yapılan araştırmalar etik dışı faaliyetlerde bulunan girişimcilerin hisselerinde büyük oranda değer kayıplarının olduğu ve bu durumun orta ve uzun dönemde işletmelerin marka değeri ve piyasa değerinde olumsuz etkiye neden olduğunu göstermektedir. Bu nedenle etik girişimcilikle ilgili farkındalık oluşturmak için akademik çalışmalar yapılmalı, girişimcilerin etik bilincini artırmaya yönelik eğitim, seminer gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir. 


The concept of maximum profit-minimum cost that develops with capitalist thought has led to the disappearance of morality in the business world. This has led entrepreneurs to act with the ambition of over-earning and resort to various ethical violations. However, it can be seen that the entrepreneurs who are distanced from basic ethical values such as truth, honesty and justice for the purpose of gaining more, fail in the long run. At this point, it can be said that the most important solution for the business world is ethical entrepreneurship. In this study, it is aimed to examine the ethical entrepreneurship conceptually. For this purpose, first disclosed ethical and entrepreneurial concepts, being attempted to define ethical entrepreneurial then ethical entrepreneurship in the World and Turkey are examined. Researches show that there is a significant loss of value in the shares of entrepreneurs engaged in unethical activities and this situation causes negative effects on the brand value and market value of enterprises in the medium and long term. Academic studies should be conducted in order to raise awareness about ethical entrepreneurship, and various activities such as training and seminars should be organized in order to raise the ethical awareness of entrepreneurs.
 • Ankyra. (2019). Rehber-Yatırımcı ve Girişimciler için Etik İlkeler. Ankyra Business Advice & Services: https://ankyra.business/content/yatirimci-ve-girisimciler-icin-etik-ilkeler, (Erişim: 22.10.2019).
 • Arıduru, A. (2013). Grişimci Kimdir? Fortune Danışmanlık: http://www.fortune.com.tr/girisimciliktemel.asp, (Erişim: 25.10.2019).
 • Arslan, A. (2015). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi Ders Notları. Manisa, Kula. http://kulamyo.cbu.edu.tr/db_images/site_212/file/Girisimcilik1.pdf, (Erişim: 22.10.2019).
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve Öğretimde Etik (2. b.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2012). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik (5. b.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ballı, A. (2017). Girişimcilik ve Girişimci Tipolojileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), 143-166.
 • Bayrak Kök, S., & Sarıkaya, M. (2013). Yeni Zirve: Girişimcilikte Ahlakın Artan Değeri. International Conference on Eurasian Economies 2013, (s. 657-665). St. Petersburg.
 • Çalıkoğlu, U. (2018). ETİKA Türkiye Etik Ödülleri: Yılın Etik Şirketleri Belirlendi. İndigo Dergisi, 1-1. https://indigodergisi.com/2018/05/etika-turkiye-etik-odulleri/. (Erişim: 04.11.2019).
 • Çelik, C., & Yılmaz, N. (2018). Kadın Girişimciliğinde Yönetsel Etik Değerler (Mersin İlinde Uygulamalı Bir Araştırma). International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI) Dergisi, 2(3), 1-15.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö., & Alparslan, A. M. (2013). Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), 7-28.
 • Doğan, N. (2009). İş Etiğ ve İşletmelerde Etik Çöküş. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 179-200.
 • Doğan, N. (2014). Girişimciliğin Etik Boyutu. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 86-98.
 • Er, B., & Mutlu, M. (2017). İslam ve Girişimcilik: Girişimci Adayları Üzerine Bir Araştırma. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(12), 33-50.
 • Ercan, S., & Gökdeniz, İ. (2009). Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik Açısından Kazakistan. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi(49), 59-82.
 • Esmer, Y. (2018). Bankacılık Sektöründe Etik Yönetim. Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing.
 • Esmer, Y., & Özdaşlı, K. (2018). Akademik Yönetimde Psikolojik Sözleşme İhali, Etik Liderlik ve Prososyal Davranışlar. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Esmer, Y., & Yüksel, M. (2018). Relationship between Entrepreneurship and Organization. E. Yıldırım, & H. Çeştepe içinde, Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance- Macro and Micro Perspectives (s. 257-272). Berlin: Peter Lang GmbH. doi:10.3726/b14702
 • Hagenbuch, D. (2015). The 4 Pillars of Ethical Enterprises. Entrepreneur: https://www.entrepreneur.com/article/240035, (Erişim: 21.10.2019).
 • Hannafey, F. T. (2003). Entrepreneurship and Ethics: A Literature Review. Journal of Business Ethics,, 46(2), 99-110. https://www.jstor.org/stable/25075093
 • Hicks, S. R. (2009). What Business Ethics Can Learn from Entrepreneurship. The Journal of Private Enterprise, 24(2), 49-57.
 • Hotten, R. (2015). Volkswagen: The Scandal Explained. BBC: https://www.bbc.com/news/business-34324772, (Erişim: 30.11.2019).
 • İpar, M. S., & Esmer, Y. (2015). Turizm İşletmelerinde Etik Uygulamaların Önemi: Kavramsal Bir Araştırma. 4. Ulusal İşletmecilik Kongresi, (s. 474-479). Aksaray.
 • Kamara. (2018). Girişimcilik Etiği İlkeleri. https://kamara.com.tr/blog/girisimcilik-etigi-ilkeleri/, (Erişim: 30.10.2019).
 • Kaptein, M. (2019). The Moral Entrepreneur: A New Component of Ethical Leadership. Journal of Business Ethics, 156(4), 1135-1150. doi:10.1007/s10551-017-3641-0
 • Karanda, C., & Toledano, N. (2018). The Promotion of Ethical Entrepreneurship in The Third World: Exploring Realities and Complexities From An Embedded Perspective. Business Horizons, 61(6), 881-890. Doi: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.07.008
 • Kılınç, İ., & Ağraş, S. (2012). İş Etiği. D. Ergun Özler içinde, Örgütsel Davranışta Güncel Konular (s. 65-79). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • KPMG. (2017). Şirketlerin Olmazsa Olmazı: Etik Kod. https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2017/03/sirketlerin-olmazsa-olmazi-etik-kod.html, (Erişim: 04.11.2019).
 • Küçük, O. (2014). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi (7. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Mahmutoğlu, A. (2009). Etik ve Ahlâk; Benzerlikler, Farklılıklar ve İlişkiler. Türk İdare Dergisi, 81(463-464), 225-250.
 • Moss, A. (2018). Ethical Entrepreneurship: Searching for Organization-Cultural Fit. NYU/Entrepreneurship: http://entrepreneur.nyu.edu/blog/2018/09/14/ethical-entrepreneurship/, (Erişim: 07.10.2019).
 • Müftüoğlu, T. (2014). Girişimcilik ve Etik Değerler. Dünya Gazetesi: https://www.dunya.com/kose-yazisi/girisimcilik-ve-etik-degerler/21176, (Erişim: 07.10.2019).
 • Najimudinova, S., Maksüdünov, A., Özden, K., Bağırzade, E., & Tazhibayev, R. (2018). Değişen Dünyada Değişmeyen Değerler: Türk Cumhuriyetlerinde Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (87), 129-156.
 • Ogbari, M. E., Oke, A. O., Ibukunoluwa, A. A., Ajagbe, M. A., & Ologbo, A. C. (2016). Entrepreneurship and Business Ethics: Implications on Corporate Performance. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(S3), 50-58.
 • Özerkan, K. (2014). Girişimciliğin Etik Sorumluluğu. İş Fikirleri Girişimcilik Portalı: http://www.isfikirleri-girisimcilik.com/girisimciligin-etik-sorumlulugu, (Erişim: 07.10.2019).
 • Özmen, F., & Güngör, A. (2008). Eğitim Denetiminde Etik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 137–155.
 • Pieper, A. (1999). Etiğe Giriş. (G. Sezer, & V. Atayman, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sheehan, D. (2017). 5 Reasons to Be An Ethical Entrepreneur. Wealthy Gorilla: https://wealthygorilla.com/5-reasons-ethical-entrepreneur/, (Erişim: 22.10.2019).
 • Souza, A. D. (2019). Ethical Entrepreneur- The Values-Based Approach to Sustainable Success. Finance, Investing, Women's Business News: https://www.womensbusiness.club/ethical-entrepreneur-the-values-based-approach-to-sustainable-success/, (Erişim: 24.10.2019).
 • Tekin, M., Soba, M., & İlter, B. (2018). Girişimcilikte İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Algısı. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 131-146.
 • Teodorczuk, T. (2018). Netflix Documentary Re-Examines HSBC’s $881 Million Money-Laundering Scandal. MarketWatch: https://www.marketwatch.com/story/netflix-documentary-re-examines-hsbcs-881-million-money-laundering-scandal-2018-02-21, (Erişim: 30.11.2019).
 • The Guardian. (2001). What is an Ethical Company? https://www.theguardian.com/money/2001/nov/13/ethicalmoney, (Erişim: 05.11.2019).
 • TÜSİAD. (2009). Dünyada ve Türkiye`de İş Etiği ve Etik Yönetimi. İstanbul: TÜSİAD.
 • Uluhan, R. (2011). Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Girişimcilik Kılavuzu. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. http://www.aep.gov.tr/wp-content/uploads/2012/10/03_05_kucuk-olcekli-isletme-girisimciligi.pdf, (17.10.2019).
 • Valentine, M. (2018). Introducing The Top 13 Most Ethical Companies to Work For. Goalcast: https://www.goalcast.com/2018/02/27/most-ethical-companies-to-work-for/, (Erişim: 05.11.2019).
 • Wempe, J. (2005). Ethical Entrepreneurship and Fair Trade. Journal of Business Ethics, 60(3), 211–220. doi:10.1007/s10551-005-0129-0
 • Yalta, B. (2018). Etik ve Girişimcilik. Startup Hukuku: https://startuphukuku.com/girisimcilik-ve-etik-etik-kod/, (Erişim: 07.10.2019).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-3691-1730
Author: Yusuf ESMER (Primary Author)
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { iibfdkastamonu723510, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {35 - 55}, doi = {}, title = {Etik Girişimcilik}, key = {cite}, author = {Esmer, Yusuf} }
APA Esmer, Y . (2020). Etik Girişimcilik . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 35-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/55279/723510
MLA Esmer, Y . "Etik Girişimcilik" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 35-55 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/55279/723510>
Chicago Esmer, Y . "Etik Girişimcilik". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 35-55
RIS TY - JOUR T1 - Etik Girişimcilik AU - Yusuf Esmer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 55 VL - 22 IS - 1 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Etik Girişimcilik %A Yusuf Esmer %T Etik Girişimcilik %D 2020 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Esmer, Yusuf . "Etik Girişimcilik". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 / 1 (June 2020): 35-55 .
AMA Esmer Y . Etik Girişimcilik. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 22(1): 35-55.
Vancouver Esmer Y . Etik Girişimcilik. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 22(1): 35-55.
IEEE Y. Esmer , "Etik Girişimcilik", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 35-55, Jun. 2020