PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kriz Dönemlerinde Uygulanan İnsan Kaynakları Politikalarının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi

Year 2016, Volume 4, Issue 2, 57 - 69, 01.06.2016

Abstract

Çalışmanın amacı kriz dönemlerinde örgütlerde uygulanan insan kaynakları politikalarının çalışanların örgütsel bağlılıklarıyla ilişkisini araştırmaktır. Meyer ve Allen’in (1997) Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile araştırmacının uyarladığı Kriz Dönemlerinde Uygulanan İnsan Kaynakları Politikaları Ölçeği kullanılmıştır. Regresyon analizi ile bulgular değerlendirilmiştir. ‘Ücret, Prim, Mesai Ücreti ve Yan Haklarda’ Kesinti Politikası duygusal bağlılık üzerinde anlamlı etkiye sahipken (p=0,002 sig.<0,05); İşten Çıkarma ve Yeni Personel Almama Politikası’nın anlamlı bir etkisi olmadığı görülmektedir. Ücret, Prim, Mesai Ücreti ve Yan Haklarda Kesinti Politikası’nın ve İşten Çıkarma ve Yeni Personel Almama Politikası’nın devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmektedir. Literatürde sağlık, mühendislik ve ekonomi bilimlerinde kriz ile ilgili çalışmalar olmakla birlikte; örgütsel alanda insan kaynakları politikalarına yönelik çalışma sayısı azdır. Çalışma kriz dönemlerinde örgütlerin uygulayabileceği insan kaynakları politikalarının çalışan bağlılığıyla ilişkisini araştırarak katkı sağlamaktadır.

The Relationship Between Human Resources Policies which are Executed in Crisis Period and Organizational Commitment

Year 2016, Volume 4, Issue 2, 57 - 69, 01.06.2016

Abstract

The aim of the study is investigating the effect of human resources policies to both employees and organizations in the crisis period. Meyer and Allen’s (1997) TCM Employee Commitment Survey Scale is used and The Scale of Human Resources Policies Executed in Times of Crisis is adopted by researcher. The data is analyzed with regression analysis. Cutting ‘Fee, Overtime Pay and Complementary Rights’ Policy has significant influence on affective commitment (p = 0.002 sig. <0.05); nevertheless, Dismissal and Not Recruiting New Employee Policy has no significant impact on affective commitment. Moreover, neither Cutting ‘Fee, Overtime Pay and Complementary Rights’ Policy nor Dismissal and Not Recruiting New Employee Policy has not significant impact on both continuance commitment and normative commitment. Although there have been studies in health, engineering and economics related to the crisis; there has been a few work for the organizational field of human resources policies. This research should contribute to organizations by investigating the impact of human resource policies.

Details

Other ID JA83TS88UF
Journal Section Research Article
Authors

Türker Tuğsal This is me

Publication Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Tuğsal, T. (2016). Kriz Dönemlerinde Uygulanan İnsan Kaynakları Politikalarının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 4 (2) , 57-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iicder/issue/31652/347051

15860

  This Web is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.