Year 2017, Volume 5 , Issue 4, Pages 79 - 90 2017-12-01

The Effect of Relationship Quality on Logistic Performance
İlişki Kalitesi Değişkenlerinin Lojistik Performansı Üzerine Etkileri

Semir ÖLMEZ [1] , Hanifi Murat MUTLU [2]


In today's our global world, increased competition, increased diversity of product, price differentials force firms to bridge with customers by using relationship quality variables and to focus on their core competence and business. Firms save both time and cost by transferring logistics activities to logistics firms which are specialist in this sector. The main problem is that dimension and sustainability of the relationship which is between companies and logistics firms. In this context, the study has examined the effect of relationship Trust, Commitment, Adaptation and Satisfaction between firms and third party logistics firms on the logistics performance. Moreover, logistics ability, logistics experience and firm age are added on research model. A questionnaire was used as the datacollecting tool and research hypotheses were tested by correlation and regression analysis. The analyzes revealed that there were significant relationship between relationship quality variables and logistics performance
Günümüzün küresel dünyasında; artan rekabet, ürün çeşitliliğindeki artış, fiyat farklılıkları firmaları müşterileri ile ilişki kalitesi değişkenlerini kullanarak köprüler inşa etmeye ve sadece öz becerilerine ve işlerine odaklanmalarına zorlamaktadır. Firmalar, lojistik işlerini bu işte uzman lojistik firmalarına devrederek hem maliyetten hem de zamandan tasarruf elde etmektedirler. Ancak burada ki asıl sorun firmaların lojistik firmaları ile kurmuş oldukları ilişkinin boyutu ve sürdürülebilirliğidir. Bu bağlamda çalışma; işletmelerin 3. Parti lojistik 3PL firmaları ile aralarındaki ilişkinin Güven, Bağlılık, Adaptasyon ve Tatmin lojistik performans üzerine etkisini incelemektedir. Ayrıca, lojistik yetenekler, lojistik deneyim ve çalışan sayısı da araştırma modeline eklenmiştir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmış 129 firma ve araştırma hipotezleri "korelasyon" ve "regresyon" analizleri ile test edilmiştir. Yapılan analizler ilişki kalitesi değişkenleri ile lojistik performans arasında anlamlı ilişkileri ortaya koymaktadır
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Semir ÖLMEZ
Institution: Gaziantep Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Gaziantep.

Author: Hanifi Murat MUTLU
Institution: Gaziantep Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Gaziantep

Dates

Publication Date : December 1, 2017

APA Ölmez, S , Mutlu, H . (2017). İlişki Kalitesi Değişkenlerinin Lojistik Performansı Üzerine Etkileri . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (4) , 79-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iicder/issue/49867/639266