Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 23 - 33 2018-07-25

AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Ayşenur ŞENER [1] , Cenk YOLDAŞ [2] , Okay IŞLAK [3]


Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin mesleki etik ilkelerine uymalarına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir. Betimsel taramanın kullanılacağı çalışmanın örneklemini random seçilen dört üniversitenin Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının, eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin mesleki etik ilkelerine uyma durumlarının belirlenebilmesi için Gençoğlu (2015) tarafından geliştirilen 53 maddelik 5’li likert tipinde hazırlanan “Öğretim Elemanlarının Mesleki Etik İlkelerine Uyma Düzeyleri Ölçeği” kullanılacaktır. Ölçeğe ilişkin faktör analizi sonuçları incelendiğinde 53 maddelik ölçeğin toplam altı alt boyuta ayrıldığı belirlenmiştir. Bu alt boyutlar toplam varyansın %61,3 nü açıklamaktadır. Ölçeğin güvenilirlik kat sayısı ise 0,98 olarak hesaplanmıştır. Ölçek ile elde edilen verilerin analizinde cinsiyet, genel not ortalaması, meslek etiği dersi/seminerine katılıp katılmama durumları, anne-baba eğitim düzeyi, büyüdükleri yer bağımsız değişken olarak alınacaktır. Bu değişkenlerden cinsiyet, meslek etiği dersi/seminerine katılıp katılmama durumu ve büyüdükleri yere bağlı olarak ölçek puanları arasındaki farklılığa bakmak için veriler normal dağılırsa Bağımsız Örneklemler T-Testi uygulanacaktır. Veriler normal dağılmazsa Mann Whitney U testi yapılacaktır. Anne-baba eğitim düzeyine bağlı olarak ölçek puanları arasındaki farklılıkları belirleyebilmek için veriler normal dağılırsa ANOVA, dağılmazsa Kruskall Wallis analizi uygulanacaktır. Genel not ortalaması ile ölçek puanları arasındaki ilişki ise korelasyon istatistiği ile ortaya konulacaktır. Bu analizler frekans ve yüzde gibi betimsel istatistikler ile desteklenecektir. Söz konusu analizler SPSS 23 paket programı yardımı ile yapılacaktır. Toplanacak veriler ışığında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin mesleki etik ilkelerine uyma durumları hakkında sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri analiz edilecek olup elde edilen bulgular ve bulgulara dayalı yorumlara yer verilecektir. 

Mesleki etik, akademisyen
 • Acar, A. (2000). Etik Değerlerin Kurumsallaştırılması Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi.
 • Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 113-128.
 • Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 113-128.
 • Aydın, İ. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegema Yayınevi.
 • Cevizci, A. (2002). Etiğe Giriş. İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Coşkun, N. (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Meslek Etiği Değerlerine İlişkin Görüşleri: Mesleki Etik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program. Aydın: Doktora Tezi.
 • Dayanç, a. T. (2007). Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Mesleki Etik Konusundaki Görüşleri ve Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri. Bolu: Yüksek Lisans Tezi.
 • Dayanç, T. (2007). Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Mesleki Etik Konusundaki Görüşleri ve Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri. Bolu: Yüksek Lisans Tezi. Dayanç, T. a. (2007). Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Mesleki Etik Konusundaki Görüşleri ve Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri. Bolu: Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdem, A. R. (2007). Eğitim Fakültesi Kültürünün Önemli Bir Öğesi: Değerler. Eurasian Journal of Educational Research , 95-108.
 • Gençoğlu, M. (2015). Öğretim Elemanlarının Akademik Etik Kapsamındaki Davranışlara İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Girne: Yüksek Lisans Tezi.
 • George, R. T. (2003). Ethics, Acdemic Freedom and Academic Tenure. Journal of Academic Ethics, 11-25.
 • Gerçek, H., Güven, H., Özdamar, O., Yanpar, T., & Korkmaz, T. (2011). Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 80-88.
 • Gündüz, Y., & Çoşkun, S. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 96-105.
 • Helvacı, A. (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri. Journal of World of Turks , 391-410.
 • Karataş, A. (2013). İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, 304-318.
 • Kıranlı, S. (2002). Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Etik İlkeleri Uygulama ve Etik İlkeleri Çözümleme Yeterliliği. Eskişehir: Yüksek Lisans Tezi.
 • Kuçuradi, İ. (1994). Uludağ Konuşmaları Özgürlük Ahlak Kültür Kavramları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Türk Felsefe Dizisi.
 • Kuçuradi, İ. (1999). Etik. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Pelit, E., & Güçer, E. (2005). Ticaret ve turizm meslek dersi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Algılamaları. II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu.
 • Tabachnich, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics /sixth ed.). Boston: Pearson
 • Yeniçeri, Ö. (2007). Yozlaşma ve Yabancılaşmaya Karşı İtirazlar. İstanbul: Kültür Sanat Yayınları.
 • Yılmaz, G. (2007). Akademisyenlik Mesleğine Yönelik Etik Kodların Geliştirilmesine İlişkin Görgül Bir Araştırma. Manisa: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri. İş Ahlakı Dergisi(2), 71-88.
 • Yoldaş, C., Yetim, G., & Küçükoğlu, N. E. (2016). Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlilik İnançlarının Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Dergisi, 90-102.
Subjects Social
Journal Section Makale
Authors

Author: Ayşenur ŞENER
Country: Turkey


Author: Cenk YOLDAŞ
Country: Turkey


Author: Okay IŞLAK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 25, 2018

Bibtex @research article { ijal326652, journal = {International Journal of Active Learning}, issn = {2536-5258}, address = {}, publisher = {Meryem Nur AYDEDE}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {23 - 33}, doi = {}, title = {AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ŞENER, Ayşenur and YOLDAŞ, Cenk and IŞLAK, Okay} }
APA ŞENER, A , YOLDAŞ, C , IŞLAK, O . (2018). AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Active Learning , 3 (2) , 23-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijal/issue/38500/326652
MLA ŞENER, A , YOLDAŞ, C , IŞLAK, O . "AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ". International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 23-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijal/issue/38500/326652>
Chicago ŞENER, A , YOLDAŞ, C , IŞLAK, O . "AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ". International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 23-33
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ AU - Ayşenur ŞENER , Cenk YOLDAŞ , Okay IŞLAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Active Learning JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 33 VL - 3 IS - 2 SN - 2536-5258- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Active Learning AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ %A Ayşenur ŞENER , Cenk YOLDAŞ , Okay IŞLAK %T AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J International Journal of Active Learning %P 2536-5258- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD ŞENER, Ayşenur , YOLDAŞ, Cenk , IŞLAK, Okay . "AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ". International Journal of Active Learning 3 / 2 (July 2018): 23-33 .
AMA ŞENER A , YOLDAŞ C , IŞLAK O . AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Active Learning. 2018; 3(2): 23-33.
Vancouver ŞENER A , YOLDAŞ C , IŞLAK O . AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Active Learning. 2018; 3(2): 33-23.