Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 1 - 10 2018-07-25

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ
An Analyse of Tendencies of Graduate Education Theses Established in an Education Sciences Institue Department of Classroom Teaching

Emine Gül ÖZENÇ [1] , Mehmet ÖZENÇ [2]


Bu araştırmanın ana amacı Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı’nda gerçekleştirilen lisansüstü eğitim tezlerinin yönelimlerinin belirlenmesidir. Araştırma 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Doküman araştırması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada 2002-2018 (Mart) arasında gerçekleştirilen 140 adet tez incelenmiştir. Bilim dalında gerçekleştirilen tüm tezlere ulaşıldığı için örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre; en fazla tezin 2010 yılında hazırlandığı,  tezlerin yarıya yakınına yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı, tezlerde en fazla çalışılan konunun Türkçe öğretimi olduğu, en az çalışılan konulardan birinin ise ilk okuma ve yazma öğretimi olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre önerlilerde bulunulmuştur.

The main purpose of this research is to determine the tendencies of the postgraduate education theses held at Gazi University Institute of Educational Sciences Department of Primary Classroom Teacher. The research was conducted in 2018. Using the documentary research method, 140 theses were examined, which were performed between 2002-2018 (March). Since to all the theses in the field of science have been reached, no attempt has been made to take a sampling. According to some results obtained from the research; most of the theses were prepared in 2010, the nearly half of advisors of the theses were assistant professors, the most studied topic was Turkish teaching, and the least studied topic was initial reading and writing instruction.

Sınıf öğretmenliği, lisansüstü eğitim, lisansüstü eğitim te
 • Akyol, B. & Yavuzkurt, T. (2014). Türkiye’de lisansüstü tezlerde eğitim yönetimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 5(2), 908-926.
 • Alpaydın, Y. & Akın, M. H. (2014). Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimlerde doktora tezi hazırlamada ana yönelimler. İnsan ve Toplum. 4 (8), 1-28.
 • Ateş, H. K., & Gül, M. (2017). Türkiye’de Üstün Yetenekliler Eğitimi ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakış.
 • Ateş, H.K., & Kadıoğlu, S. (2017). Türkiye’de 2005-2015 yılları arasında ilkokuma yazma alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. The journal of academic sosyal science, Yıl:5, Sayı:39, 301-318.
 • Aydın, A., Selvitopu A. ve Kaya, M. (2018). Sınıf yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18 (1), 41-56.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. Ve Balım, A. G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar. İlköğretim Online. 10 (1), 206-218.
 • Gürdal, A., Bakioğlu, A. ve Öztuna, A. (2005). Fen bilgisi eğitimi lisansüstü tezlerinin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 17, 53-58.
 • Kaltakçı Gürel D., Ölmeztürk, A., Durmaz, B., Abul, E., Uzun, H., Irak, M., Subaşı, Ö., Baydar, Z. (2017). 1990-2016 Yılları Arasında Türkiye’de Fizik Eğitimi Alanında Yayınlanmış Tezlerin İçerik Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (3), 1141-1172. DOI: 10.17152/gefad.335238
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (3), 75-87.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın
 • Kaya, M. F. (2013). Coğrafya eğitiminde yönelimler: 2012 yılına kadar yapılan lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi. 27, 282-313.
 • Özbey, Ö. F. & Şama, E. (2017). 2012-2016 arasındaki yıllarda çevre eğitimi kapsamında yayımlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6 (1), 212-226.
 • Özenç, M. & Özenç, E. G. (2013a). Sınıf öğretmenleri ile yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin yöntem bölümü açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 132-141.
 • Özenç, E. G., & Özenç, M. (2013b). Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrencilerle İlgili Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 13-28.
 • Özenç, M., & Özenç, E. G. (2016). Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3).
 • Tatlı, S. & Adıgüzel, O. C. (2012). Türkiye’deki lisansüstü karşılaştırmalı eğitim tezlerinin çok boyutlu bir incelemesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12 (1), 143-150.
 • Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F. ve Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 20 (1), 93-119.
 • Üstüner, M. & Cömert, M. (2008). Eğitim yönetimi teftiş planlaması ve ekonomisi anabilim dalı lisansüstü dersleri ve tezlerine ilişkin bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 55, 497-515.
 • Yaşar, Ş. & Papatğa, E. (2015). İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5 (2), 113-124.
 • www.gazi.edu.tr a (2018). http://gef.gazi.edu.tr/posts/view/title/tarihce,-misyon,-vizyon-191519?siteUri=gef adresinden 28.03.2018 tarihinde indirilmiştir.
 • www.gazi.edu.tr b (2018). http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/tarihcemiz-162597?siteUri=egtbil adresinden 28.03.2018 tarihinde indirilmiştir.
 • www.yok.gov.tr a (2018). https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/ tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 28.03.2018 tarihinde indirilmiştir.
 • www.yok.gov.tr b (2018). http://www.yok.gov.tr/documents/18755141/21995093/10_lisansustu_egitim_ve_ogretim_y%C3%B6netmeligi.pdf adresinden 02.04.2018 tarihinde indirilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makale
Authors

Author: Emine Gül ÖZENÇ (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet ÖZENÇ

Dates

Publication Date : July 25, 2018

Bibtex @research article { ijal429790, journal = {International Journal of Active Learning}, issn = {2536-5258}, address = {}, publisher = {Meryem Nur AYDEDE}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ÖZENÇ, Emine Gül and ÖZENÇ, Mehmet} }
APA ÖZENÇ, E , ÖZENÇ, M . (2018). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ. International Journal of Active Learning , 3 (2) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijal/issue/38500/429790
MLA ÖZENÇ, E , ÖZENÇ, M . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ". International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijal/issue/38500/429790>
Chicago ÖZENÇ, E , ÖZENÇ, M . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ". International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ AU - Emine Gül ÖZENÇ , Mehmet ÖZENÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Active Learning JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 3 IS - 2 SN - 2536-5258- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Active Learning SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ %A Emine Gül ÖZENÇ , Mehmet ÖZENÇ %T SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ %D 2018 %J International Journal of Active Learning %P 2536-5258- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZENÇ, Emine Gül , ÖZENÇ, Mehmet . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ". International Journal of Active Learning 3 / 2 (July 2018): 1-10 .
AMA ÖZENÇ E , ÖZENÇ M . SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ. International Journal of Active Learning. 2018; 3(2): 1-10.
Vancouver ÖZENÇ E , ÖZENÇ M . SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ. International Journal of Active Learning. 2018; 3(2): 10-1.