Year 2016, Volume 3 , Issue 1, Pages 23 - 39 2016-07-11

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Performanslarını Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri
The Opinions of Primary Teacher Candidates towards Evaluation Performances of Instructors

Serhat Süral [1]


Yükseköğretim aşamasında edindiği bilgi ve deneyimlerle bir meslek sahibi olan birey için (diğer tüm kademelerde olduğu gibi) sürecin en önemli öğelerinden birisi öğretim elemanlarıdır. Buradan yola çıkılarak, sınıf öğretmenliği programındaki öğretim derslerini veren öğretim elemanlarının ders içi performansları, o öğretim elemanlarının dersini almış öğretmen adayları tarafından değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmış olup, betimsel tarama modeliyle desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 3. ve 4. sınıf, sınıf öğretmeni adayından 203 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının performanslarını değerlendirebilmek adına Dalgıç (2010) tarafından geliştirilen "Öğretim Elemanı Performans Değerlendirme" envanteri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına uygulanan envanterde öğretim derslerinin tamamı öğretmen adayları tarafından değerlendirilebileceği ifade edilmesine rağmen, değerlendirmek için tercih ettikleri öğretim dersleri hayat bilgisi öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi, fen ve teknoloji öğretimi ve matematik öğretimi dersleridir
Evaluating the performance of teachers by teaching staff in faculties of education were asked. To sum up, the instructor of the class teacher education courses within the program, course performance, it is intended that teachers have taken the course evaluation by the instructor.General screening model is used in the conduct of the trial, was designed with a descriptive survey method. the class teachers constitute 117 teachers. In order to evaluate the performance of teaching staff Diver (2010) "developed by Teacher Performance Assessment" is used inventory.Despite teacher candidates applied to the inventory offered as an option to evaluate all training courses, training courses they take in life science teaching evaluation, teaching social studies, science and technology education and mathematics education courses.
 • Açan, B. ve Saydan, R. (2009). Öğretim elemanlarının akademik Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13,2, 225-253.
 • Baştürk, R. (2010). Bütün yönleriyle spss örnekli non parametrik istatistiksel yöntemler. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Beyhan, N. (1996). İdeal bir öğretim elemanının nitelikleri, yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Brown D. J ve Koenıg, H. F. (1993). Applying total quality management to business education. Journal of Education for Business, 68,6, 325-330.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Dalgıç, G. (2010). Öğretim elemanı performans değerlendirme envanterleri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 32, 92-105.
 • Dolmans, D.H.J.M., Wolfhagen, H.A.P. ve Scherpbier, A.J.J.A. (2003). From quality assurance to total quality management: How can quality assurance result in continuous improvement in health professions education? Education for Health, 16, 2, 210-217.
 • Ekinci, C.E. ve Burgaz, B. (2007). Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33. 120-134.
 • Emanuel,R. ve Adams, J.N. (2006). Assessing college student perceptions of instructor customer service via the quality ofinstructor service to students (Qıss) Questionnaire. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31,5, 535-549.
 • Gözütok, F. D. (1988). Öğretmen eğitiminde meslek formasyonu öğretiminin öğretim davranışlarına yansıması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Guolla, M. (1999). Assessing the teaching quality to student satisfaction relationships: Applied customer satisfaction research in the classroom. Journal of Marketing Theory and Practice, 7 (Summer), 87-97.
 • Hopkins, K.D., Stanley, J.C. ve Hopkins, B.R. (1990). Educational and psychologıcal measurement and evaluation. (7 Ed.). Prentice Hall. New Jersey.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tek Işık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (22.Basım). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Köseoğlu, K. (1992). İlköğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanı yeterliklerinin değerlendirilmesi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Murat, M., Aslantaş, H.İ., Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,3,263-278.
 • Saraçoğlu, A. S., (1991). Nitelikli öğretmen yetiştirme. Eğitimde Arayışlar Sempozyumu, 81-85, İstanbul.
 • Şen, H.Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmen özellikleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1, 99-116.
 • Tezbaşaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Tük Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
Other ID JA42YR98UE
Journal Section Articles
Authors

Author: Serhat Süral

Dates

Publication Date : July 11, 2016

APA Süral, S . (2016). The Opinions of Primary Teacher Candidates towards Evaluation Performances of Instructors . International Journal of Assessment Tools in Education , 3 (1) , 23-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijate/issue/22371/239556