Year 2015, Volume 2 , Issue 2, Pages 66 - 78 2016-07-11

Özel yetenek sınavıyla üniversite kazanan öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
An investigation for attitudes of pre-service teachers who enter the university by aptitude examinations towards school experience course

Feryal BEYKAL ORHUN [1]


Bu çalışmanın amacı, özel yetenek sınavıyla üniversiteye alınan öğretmen adaylarının gözlem yapılan okullarda Okul Deneyimi dersine yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırma, 2012–2013 öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören Okul Deneyimi dersine kayıtlı olan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Müzik Öğretmenliğinden 34 öğretmen adayı, Resimİş Öğretmenliğinden 67 öğretmen adayı ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden 42 öğretmen adayına, toplam 143 öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışmada, Özel Yetenek Sınavıyla Üniversiteye alınan öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanların bazı demografik özelliklere göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan, özel yetenek sınavıyla üniversiteye alınan öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının genelde pozitif olduğu söylenebilir. Ayrıca her anabilim dalı için uygulamaya katılan öğretmen adaylarının tutumlarında cinsiyet, yaş, mezun oldukları lise türü ve liseden mezun olduktan sonra yıl aralığına göre de anlamlı farklılıklar olmamasına rağmen bazı değişkenlerde tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür
The aim of this study is to investigate the attitudes of pre-service teachers who enter to university by aptitude examination towards school experience course. Research was conducted with pre-service teachers who attended school experience course from the department of music teaching (n=34), art teaching (n=67) and physical teaching (n=42). In the study, whether the attitude scale scores of students differ or not by several variables were investigated. T-test and one way ANOVA techniques were used to analysis the data. According to analysis results, it can be said that the students’ attitudes towards school experience was positive in general. Furthermore, although there was no significant differences between the attitude scores according to gender, age, type of high school which they have graduated and gap between the high school and university in each department, higher attitude scores by some variables were emerged.
 • Başbay, M., Ünver, G., Bümen, N.T., (2009). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Boylamsal Bir Çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 59; 345-366
 • Bulut, İ., (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14; 13-24
 • Çapa, Y. ve Çil. N., (2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18; 69-73
 • Durmuşoğlu, H., Yanık, C., Akkoyunlu, B., (2009). Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36; 76-86
 • Erdem, A.R., Gezer, K., Çokadar, H., (2005). Ortaöğretim Fen-Matematik ve sosyal alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisan Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül 2005, Bildiri Kitabı, Denizli
 • Gömleksiz, M.N., Oral, B., Bulut, İ., (2006). Ortaöğretime Nitelikli Öğretmen Yetiştirmede Tezsiz Yüksek Lisans Uygulaması, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu 20- 22 Aralık 2004 Bildiri Kitabı, MEB Talim Terbiye Kurumu Başkanlığı, Ankara
 • Gürbüztürk, O., Genç, S.Z., (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmenli Mesleğine İlişkin Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:5
 • Güzel. H., Oral, İ., (2008). Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25
 • Kılınç, A, Salman, S., (2007). Okul deneyimi derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27
 • Kılınç, A; Altuk, Gödek, Y., (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,19
 • MEB. (1998) Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, Ankara.
 • Oral, B., (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15
 • Ören, Ş.Ö; Sevinç,S.S., Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 58
 • Rıza, T., Hamurcu, H., (2000). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8
 • Rıza, E. (1996). Teacher Characteristics and Training, (Ed. Prof. Dr. Galip Karagözoğlu) Teacher Training for the Twenty First Century, Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty Publications, İzmir.
 • Saraç, G., (2004). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi I Dersine Yönelik İlgileri ve Beklentileri, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu 7-10 Nisan 2004 Bildiri Kitabı, Isparta.
 • Sarıkaya, Y., (2014). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri İçin Geliştirilen Web Tabanlı Bir Sistemin Kullanışlığının İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ
 • Terzi, A.R., Tezci E., (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52
 • Ünlü,H., Karahan B.G., (2010). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2
 • Varış, F., (1994). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara.
 • Yılmaz, M., (2006). Resim-İş Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar, GÜ., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 • YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (1998) Fakülte-Okul işbirliği, Ankara
 • Yüksel, S., (2004). Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2).
Other ID JA43AB33MR
Journal Section Articles
Authors

Author: Feryal BEYKAL ORHUN

Dates

Publication Date : July 11, 2016

APA Beykal Orhun, F . (2016). An investigation for attitudes of pre-service teachers who enter the university by aptitude examinations towards school experience course . International Journal of Assessment Tools in Education , 2 (2) , 66-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijate/issue/22372/239558