Year 2015, Volume 2 , Issue 1, Pages 40 - 57 2016-07-11

Fen Öğrenme Tutumları Ölçeği (FÖTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Colorado Learning Attitudes about Science Survey (CLASS): The Study of Validity and Reliability

Adem BAYAR [1] , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU [2]


Bu araştırmanın amacı Adams ve diğ. (2006) tarafından geliştirilen Fen Öğrenme Tutumları Ölçeği’ni (FÖTÖ) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Amasya İli Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğrenimlerine devam eden 400 ortaöğretim öğrencisi katılmıştır. Öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu görüldükten sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin orijinal formla uyumlu olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıların .72 ile .84, test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise .85 ile .93 arasında bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .51 ile .75 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre test edilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir
The aim of this research is to adapt the Colorado Learning Attitudes about Science Survey (Adams et al., 2006) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 400 9th grade students from the Directorate of Educational Department in Amasya, Turkey. The results of exploratory and confirmatory factor analyses clearly showed that this scale yielded 8 factors, as original form and that the model was well fit. Internal consistency coefficients varied between .72-.84 and test-retest reliability coefficients varied between .85-.93. Corrected item-total correlations ranged .51 to .75, and according to t-test results differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. As a result, Colorado Learning Attitudes about Science Survey can be used as a valid and reliable instrument in education.
  • Adams W.K., Perkins K.K., Podolefsky N.S., Dubson M., Finkelstein N.D. & Wieman C.E., (2006). New instrument for measuring student beliefs about physics and learning physics: The Colorado Learning Attitudes about Science Survey, Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 2, 010101.
  • Büyüköztürk Ş., (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Büyüköztürk Ş., Akgün Ö., Kahveci Ö. & Demirel F., (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
  • MEB, (2013a). Ortaöğretim Fizik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
  • MEB, (2013b). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
  • Schibeci R.A., (1983). Selecting Appropriate Attitudinal Objectives for School Science. Science Education, 67(5), 595-603.
  • Stephens K.R., (1999). Factors Affecting Science Related Attitudes in Academically Talented Youth. Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Southern Mississippi.
  • Tezbaşaran A.A., (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
  • Ülgen G., (1997). Eğitim Psikolojisi, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Kurtiş Matbaası, Ankara.
  • Zacharia Z., (2003). Beliefs, Attitudes, and Intentions of Science Teachers Regarding the Educational Use of Computer Simulations and Inquiry-Based Experiments in Physics. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792–823.
Other ID JA43AH53RE
Journal Section Articles
Authors

Author: Adem BAYAR
Institution: Amasya University, Faculty of Education, Amasya, Turkey

Author: Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
Institution: Amasya University, Faculty of Education, Amasya, Turkey

Dates

Publication Date : July 11, 2016

APA Bayar, A , Karamustafaoğlu, O . (2016). The Colorado Learning Attitudes about Science Survey (CLASS): The Study of Validity and Reliability . International Journal of Assessment Tools in Education , 2 (1) , 40-57 . DOI: 10.21449/ijate.239564