Year 2014, Volume 1 , Issue 1, Pages 13 - 25 2016-07-11

Bireysel çalgı performans sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlikgüvenirlik çalışması
Developing of Individual Instrument Performance Anxiety Scale: ValidityReliability Study

Esra DALKIRAN [1] , Hülya ŞAHİN BALTACI [2] , Zeynep KARATAŞ [3] , Zeki NACAKCI [4]


Bu çalışmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dalında çalgı eğitimi alan öğrencilerin bireysel çalgı sınav performanslarına ilişkin kaygılarını ölçmeye yönelik kültürümüze özgü bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmada, betimsel araştırma modeli kullanılmış ve nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma evrenini; 23 Üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, tesadüfi olarak seçilen 10 üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 438’i kız, 312’si erkek olmak üzere toplam 750 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 14 maddeden oluşan tek boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Ayrıca, maddelerin ayırt edicilik güçlerine ilişkin % 27’lik alt ve üst grupların madde puanlarındaki farklara ilişkin t değerleri ve madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmış ve her iki analizin sonucunda maddelerin ayırt edici olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin, iç tutarlık Cronbach Alpha katsayısı .94 test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .93 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin bireysel çalgı sınav performans kaygılarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir.
In this study, it is intended to develop a scale unique to our culture, concerning individual instrument performance anxiety of the students who are getting instrument training in the Department of Music Education. In the study, the descriptive research model is used and qualitative research techniques are utilized. The study population consists of the students attending the 23 universities which has Music Education Department. The sample of the study consists of 438 girls and 312 boys, totally 750 students who are studying in the Department of Music Education of randomly selected 10 universities. As a result of the explanatory and confirmatory factor analyses that were performed, a onedimensional structure consisting of 14 items was obtained. Also, t-scores and the coefficient scores of total item correlation concerning the distinguishing power of the items, the difference in the scores of the set of lower and upper 27% was calculated, and it was observed that the items are distinguishing as a result of both analyses. Of the scale, Cronbach's alpha coefficient of internal consistency was calculated as .94, and test-retest reliability coefficient was calculated as .93. As a result, a valid and reliable assessment and evaluation instrument that measures the exam performance anxiety of the students studying in the Department of Music Education, has been developed.
 • Balcı, Ali (2001). Sosyal bilimlerde araştırma-yöntem, teknik ve ilkeler, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Balcı, Ali (2001). Sosyal bilimlerde araştırma-yöntem, teknik ve ilkeler, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Baltaş, Acar, Baltaş, Zuhal (2000). Stres ve başaçıkma yolları. (20. Baskı) İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Şener (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. İstatistiki Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Şener; Çakmak, Kılıç Ebru, Akgün, Özcan Erkan; Karadeniz, Şirin ve Demirel, Funda (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • Byrne, Barbara M. (1989). A primer of LISREL: basic applications and programming for confirmatory factor analytic models. New York : Springer-Verlag.
 • Cox, W. J. & Kenardy, J. (1993). Performance anxiety, social phobia, and setting effects in instrumental music students. Journal of Anxiety Disorders, 7, 49-60.
 • DiTomasso, R. A. & Gosch, E.A., (editors) (2002). Anxiety disorders (electronic resource): a practitioner’s guide to comparative treatments.New York: Springer Publishing Company. Erişim tarihi. 30.06.2011.
 • Eisen AR & Kearney CA (1994). Practitioner’s guide to treating fear and anxiety in children and adolescents a cognitive-behavioral approach. Northvale. New Jersey: Jason Aronson Inc.
 • Endler, S.N. & Kocovski, N.L. (2001). State and trait anxiety revisited. Journal of Anxiety Disorders, 15(3), 231-245.
 • Fehm, L. & Schmidt, K. (2006). Pergormance anxiety in gifted adolescent musicians. Journal of Anxiety Disorders, 20, 98-109.
 • Geçtan, Engin (1993). Psikodinamik psikiyatri ve normaldışı davranışlar. (10. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kafadar, Alev (2009). Piyanistler örneğinde müzisyenlere özgü performans anksiyetesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı, İzmir.
 • Kenny, D.T. (2006). Music performance anxiety: New insights from young musicians. Advences in Cognitive Psychology, 2 (2-3), 103-112.
 • Kocabaş, Ayfer (2002). Müzik öğretiminde bireysel değerlendirmelerde kaygı düzeyi üzerine bir çalışma, M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 119-130.
 • Mash, Eric J. & Wolfe, David A.(2002). Abnormal child psychology. Belmont: Wadsworth Group.
 • Sansgiry, Sujit S.& Sail, Kavita (2006), Effect of students’ perceptions of course load on test anxiety. American Journal of Pharmaceutical Education, 70(2), 1-6.
 • Şimşek. Ömer Faruk (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve LISREL uygulamaları, Ankara: Ekinoks.
 • Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Allyn and Bacon.
 • Wilde, Jerry (1995). Treating anger, anxiety, and depression in children and adolescents. United States Of America: Taylor&Francis Ltd.
 • Yousefi, Fayegh, Redzuan, Marof, Mansor, Mariani, Juhari, Rumaya & Mansor, Abu Talib (2010). The effect of test-anxiety on memory among Iranian high school students. International Journal of Psychological Studies, 2(1), 137-141.
 • Zeidner, Moshe (1998). Test-anxiety: The state of the art. New York: Plenum Publishing Corporation.
 • Online] http://books.google.com/books?id=oYBb7iLNiTkC&printsec=frontcover&hl=tr&sourc e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Erişim tarihi. 04.07.2011
Other ID JA43AY37ZP
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra DALKIRAN

Author: Hülya ŞAHİN BALTACI

Author: Zeynep KARATAŞ

Author: Zeki NACAKCI

Dates

Publication Date : July 11, 2016

APA Dalkıran, E , Şahi̇n Baltacı, H , Karataş, Z , Nacakcı, Z . (2016). Developing of Individual Instrument Performance Anxiety Scale: ValidityReliability Study . International Journal of Assessment Tools in Education , 1 (1) , 13-25 . DOI: 10.21449/ijate.239569