Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 280 - 304 2020-06-13

Psychometric Characteristics of Written Response Instruments Used in Postgraduate Theses Completed in Special Education

Gamze SARIKAŞ [1] , Safiye BİLİCAN DEMİR [2]


The purpose of this study is to examine the written response instruments used in postgraduate theses completed in the field of special education in Turkey between 2015 and 2018 and explore the psychometric profiles of these instruments. In the study, a total of 137 master's theses and 37 dissertations were reviewed using the Data Collection Instrument Review Form. Categorical and frequency analyses were used in the analysis of the data. Also, the relevant categories were discussed by citing remarkable examples of errors or deficiencies. According to the research findings, a total of 387 written response instruments were used in the theses reviewed. Most of the written response instruments were developed by the researchers themselves and of these instruments, the most frequently used were the personal information forms and scales. In the theses, most of the written response instruments were not introduced or only partly introduced and the validity and reliability of these instruments were either not reported or only partly reported. The results of the research showed that there were crucial deficiencies and errors in reporting the basic methodological information about the written response instruments used in the theses and this situation was repeated in the theses. In parallel with the results of the research, the related problems and their causes were discussed, and suggestions offered.
Psychometric characteristics, Postgraduate thesis, Written response instrument, Special education
 • Ağca, Ö. (2014, 25-27 Eylül). Türkiye’deki üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarının özel eğitim açısından incelenmesi [Conference presentation abstract]. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Türkiye.
 • Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 8(2), 124-135.
 • Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. Retrieved from http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/488.pdf
 • Aydın, A., & Uysal, Ş. (2011). Türkiye’de ve yurt dışında eğitim yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin konu, yöntem ve sonuçlar açısından değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 177-201.
 • Başol, G., & Akın, U. (2006, 13-15 Eylül). 2001-2006 yılları arasında Türkiye’de eğitim alanında belli başlı indeksli dergilerde yayımlanan araştırma makalelerinin metodolojik bakımdan değerlendirilmesi [Conference presentation abstract]. XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye.
 • Benligiray, S. (2009). Türkiye’de insan kaynakları yönetimi alanında yapılan lisansüstü tezler ve bu tezlerde incelenen temaların analizi: 1983-2008 dönemi [The theme analysis of the postgraduate theses written on human resource management in Turkey:1983‐2008 period]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 167-197.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi -Teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Büyüköztürk, Ş., & Kutlu, Ö. (2006). Sosyal bilim araştırmalarında yöntem sorunu. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık– 2006-I. Ulusal Kurultay Bildirileri (pp. 113–122). Ankara: TÜBİTAK Yayını.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Coşkun, İ., Dündar, Ş., & Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013) [The analysis of the postgraduate thesis written on special education in terms of various criteria in Turkey (2008-2013)]. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. [Mathematics education research in Turkey: A content analysis study] Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.
 • Demirok, M.S., Bağlama, B., & Beşgül, M. (2015). A content analysis of the studies in special education area. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 2459-2467.
 • Diken, İ.H., Ünlü, E., & Karaaslan, Ö. (2008). Zihinsel yetersizlik ve yaygın gelişimsel bozukluk alanlarında lisansüstü tez bibliyografyası. Ankara: Maya.
 • Diken, İ. H., Görgün, B., Öğülmüş, K., Kurnaz, E., & Baki, K. (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu alanlarında lisansüstü tez bibliyografisi 2008-2015. Ankara: Eğiten.
 • Doğan, H., & Tok, T. N. (2018). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin incelenmesi: Eğitim ve Bilim Dergisi örneği. Curr Res Educ, 4(2), 94-109.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, N.A. & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi [Analysis of the postgraduate and doctoral theses conducted on sciences education]. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-62.
 • Doğru, S.Y., Özlü, Ö., Kançeşme, C., & Doğru, S. (2015). Özel eğitim üzerine yapılan proje çalışmalarının değerlendirilmesi [Quantification of projects done on special education]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 286-296.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H., & Balım, A.G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerde yöntemsel ve istatistiksel sorunlar [Methodological and statistical problems in graduate theses in the field of science education]. Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 10(1), 206-218.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.
 • Güner-Yıldız, N., Melekoğlu, M.A., & Paftalı, A.T. (2016). Türkiye’de özel eğitim araştırmalarının incelenmesi [Special education research in Turkey]. Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 15(4), 1076-1089. https://doi.org/10.17051/io.2016.06677
 • Horst, P. (1966). Psychological measurement and prediction. Belmont: Wadsworth Pub. Co.
 • Karadağ, E. (2009). A thematic analysis on doctoral dissertations made in the area of education sciences. Journal of Kırşehir Education Faculty, 10(3), 75-87.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma ve yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köklü, N., & Büyüköztürk, Ş. (1999). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören lisans-üstü öğrencilerin araştırma yeterlikleri konusunda öğretim üyelerinin görüşleri [Advisors’ opinions about the research competencies of masters and doctorate students in educational sciences]. Eğitim ve Bilim, 23(112), 18-28.
 • Kula-Kartal, S., & Mor-Dirlik, E. (2016). Geçerlik kavramının tarihsel gelişimi ve güvenirlikte en çok tercih edilen yöntem: Cronbach Alfa katsayısı [Historical development of the concept of validity and the most preferred technique of reliability: Cronbach alpha coefficient]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1865-1879.
 • Kutluca, T., & Demirkol, M. (2016). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisinin bibliyometrik analizi [Bibliometric analysis of journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 108-118. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.674
 • Kutluca, T., Birgin, O., & Gündüz, S. (2018). Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi’nde yayımlanmış makalelerin içerik analizi bağlamında değerlendirilmesi [Evaluation of the published articles in turkish journal of computer and mathematics education according to content analysis]. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 390- 412. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.332518
 • Lee, M.H., Wu, Y.T., & Tsai, C.C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020.
 • Melekoğlu, M.A. (2014). Special education today in Turkey. A. F. Rotatori, J. P. Bakken, S. Burkhardt, F.E. Obiakor, & U. Sharma (Eds.). Special education international perspectives: Practices across the globe (pp. 529-557). Bingley, UK: Emerald Group Publishing.
 • Metin, N.E. (2012). Özel Gereksinimli çocuklar. In E. Nilgün Metin (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar 1. Ankara: Maya Akademi.
 • Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri [Research trends in curriculum and instruction]. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Özenç, E.G., & Özenç, M. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi [The multidimensional examination of master-doctorial dissertations made in Turkey about gifted and talented students]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13-28.
 • Seçer, D., Ay, D., Ozan, C., & Yılmaz, B.Y. (2014). Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki araştırma eğilimleri: Bir içerik analizi [Research trends in the field of guidance and psychological counseling: A content analysis]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 5(41), 49-60.
 • Staton, A.Q.S., & Wulff, D.H. (1984). Research in communication and instruction: Categorization and synthesis. Communication Education, 33(4), 377-391.
 • Şenyurt, S., Özer-Özkan, Y. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi [A thematic and methodological analysis of master’s dissertations in the field of measurement and evaluation in education]. Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 16(2), 628-653, 2017. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304724
 • Ünlü, Ö., Güner-Yıldız, N., & Aktar, E. (2020). Investigation of doctoral dissertations in special education in Turkey. Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 19(2), 923-931. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.695825
 • Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Gözen Çıtak, G., Kezer, F., Yalçın Yıldırım, Ö., Bilican, S., Büyükturan, B.E., Şekercioğlu, G., Yalçın, N., Erdem, D., & Özmen, T.D., (2010). The investigation of theses completed at the institutes of educational sciences (2000-2008). Ankara University Scientific Research Project Final Report, Ankara.
 • Tiryaki, E.N. (2017). Evaluation of the postgraduate theses written in the field of special education in terms of language education and teaching. International Online Journal of Educational Sciences, 9(2), 454-463.
 • Tiryakioğlu, Ö. (2014). Content analysis of the articles published in the Ankara University Special Education Journal within the years 2004-2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 1164-1170.
 • Tosuntaş Ş.B., Emirtekin E., & Süral İ., (2019). Eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi (2013-2018) [Examination of theses on educational and instructional technologies (2013-2018)]. Journal of Higher Education and Science, 9(2), 277-286. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.330
 • Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., &Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi [Knowledge production in educational administration in Turkey: An overview of researches in journal of educational administration: Theory and practice -2003 to 2013-]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1), 93-119. https://doi.org/10.14527/kuey.2014.005
 • Varışlıoğlu, B., Şahin, A., & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler [Trends in turkish education studies]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781. https://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1609
 • Yalçın, S. (2016). Ölçme ve değerlendirme alanındaki dergilerde yayımlanan makalelerin içerik analizi [Content analysis of research articles in measurement and evaluation journals]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(1), 65-84. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001375
 • Yalçın, S., Yavuz, H.Ç., & İlgün Dibek, M. (2016). A review of articles published in educational journals having highest impact factors: Content analysis. Eğitim ve Bilim, 40(182), 1-28. https://doi.org/10.15390/EB.2015.4868
 • Yaşar, Ş., & Papatğa, E. (2015). İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi [The analysis of the graduate theses related to mathematics courses]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 113-124.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2012). An examination of articles published on preschool education in Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 3227–3241.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date June
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6591-467X
Author: Gamze SARIKAŞ
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9564-9029
Author: Safiye BİLİCAN DEMİR (Primary Author)
Institution: Kocaeli University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 13, 2020

APA Sarıkaş, G , Bi̇li̇can Demi̇r, S . (2020). Psychometric Characteristics of Written Response Instruments Used in Postgraduate Theses Completed in Special Education . International Journal of Assessment Tools in Education , 7 (2) , 280-304 . DOI: 10.21449/ijate.674720