Research Article
BibTex RIS Cite

Farklı Anaçların Hafif Çukurgöbek Yenidünya Çeşidinde Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 376 - 390, 15.12.2022
https://doi.org/10.24180/ijaws.1107932

Abstract

Çalışmanın amacı, farklı anaçların, Hafif Çukurgöbek (HÇG) yenidünya çeşidinin verim ve meyve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Denemede; Quince-A, Quince-C, BA-29 ayva anaçları ile yenidünya çöğür anacı üzerine aşılı HÇG yenidünya çeşidi kullanılmıştır. Araştırma alanında, anacı ayva olan bitkiler 1.0 m x 0.5 m, anacı yenidünya çöğürü olanlar ise 1x1 m aralıklarla dikilmiştir. Çalışmada yer alan çeşit/anaç kombinasyonlarının meyve pomolojik ve verim özellikleri belirlenmiştir. Meyve kalitesini belirlemek amacıyla her çeşit/anaç kombinasyonundan tesadüfi olarak 50 meyve alınmış ve 5 yinelemeli olarak fiziksel ölçüm ve kimyasal analizler yapılmıştır. Meyve olgunlaşması ilk olarak BA-29 ve Quince-A anaçları üzerine aşılı ağaçlarda (17 Mayıs) gerçekleşmiştir. Meyve ağırlığı, meyve eni ve meyve boyu bakımından en yüksek değerler (sırasıyla, 24.8 g, 35.5 mm ve 37.6 mm) BA-29 anacından elde edilirken, bunu Quince-A (23.5 g, 34.9 mm ve 37.3 mm) takip etmiştir. Meyve eti/tohum oranı en yüksek (3.2) Quince-A anacında, en düşük (2.5) yenidünya çöğür anacında belirlenmiştir. Suda çözünebilir kuru madde miktarı bakımından, yenidünya çöğür anacı en yüksek değere (%11.3) sahipken, Quince-A anacı en düşük değere (%9.2) sahip olmuştur. Titre edilebilir toplam asitlik yönünden en yüksek değer (%0.51) BA-29 anacından elde edilirken, en düşük değer (%0.34) Quince-A anacından elde edilmiştir. Meyve kabuk ve et renk değerlerinden “L” ve “b” parametreleri bakımından anaçlar bir birine yakın değerler vermiştir. “a” (kırmızı-yeşil renk) değeri bakımından ise anaçlar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bitki başına verim bakımından en yüksek değeri (1051 g) yenidünya çöğür anacı vermiş, bunu BA-29 anacı (955 g) izlemiştir. En düşük verim değeri ise Quince-A (587 g) anacından elde edilmiştir. Birim gövde kesit alanına düşen verim bakımından ise en yüksek değeri Quince-A (1.02 g mm-2) ve BA-29 (0.99 g mm-2) verirken, en düşük değeri Quince-C anacı (0.57 g mm-2) vermiştir. Anaçlar arasındaki bu farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Çalışmanın bulgularına göre gerek erkencilik gerek verim gerekse meyve kalitesi bakımından BA-29 anacı, öteki anaçlara göre daha başarılı bulunmuştur.

Supporting Institution

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Project Number

20.YL.009

Thanks

Yazarlar, bu çalışmayı (Proje No: 20.YL.009) maddi olarak destekleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederler.

References

 • Akçay, M. E., Büyükyılmaz, M., & Burak, M. (2009). Marmara bölgesi için ümitvar armut çeşitleri – IV. Bahçe, 38, 1 – 10.
 • Akkuş, S.(2020). Bazı ayva anaçlarının sık dikilen Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidinde vegetatif büyüme ve meyve kalitesi üzerine etkileri [Yüksek Lisans Tezi]. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Askari-Khorasgani, O., Jafarpour, M., Hadad, M. M., & Pessarakli, M. (2019). Fruit yield and quality characteristics of “Shahmiveh” pear cultivar grafted on six rootstocks, Journal of Plant Nutrition, 42, 323-332. https://doi:10.1080/01904167.2018.1555592
 • Anonim, (2020). Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://mgm.gov.tr/ (Erişim tarihi: 10.01.2021).
 • Bermede, A. O., & Polat, A. A. (2011). Budding and rooting success of loquat on Quince–A, BA-29 Quince rootstocks. Acta Horticulturae, 887, 333-336. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.887.57
 • Baratta, B., Campisi, G., & Raimondo, A. (2001). Vegetative and productive behaviour of Japanese loquat in various graft combinations. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura, 63, 61-64.
 • Cabrera, D., Rodriguez, P., & Zoppolo, R. (2015). Evaluation of quince and selected ‘Farold®’ pear rootstocks for commercial ‘Williams B.C.’ production in Uruguay. Acta Horticulturae, 1094, 159-162. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1094.19
 • Canlı, F.A., Pektaş, M., & Kelen, M. (2009). Effects of pre-harvest plant growth regulator sprays on fruit quality of ‘Deveci’ Pear (Pyrus communis L.). Journal of Applied Biological Sciences, 3, 81-84.
 • Carrera, M., Espiau, M. T., & Gomez-Aparisi, J. (2005). Pear rootstock trial: Behavior of ‘Conference’ and ‘Doyenné du Comice’ on two quince and five OHxF selections. Acta Horticulturae, 671, 481-484. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2005.671.68
 • Demir, S., (1987). Yenidünya Yetiştiriciliği. T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
 • Dondini, L., & Sansavini, S., (2012). Fruit Breeding. Handbook of Plant Breeding 8, Springer Science+Business Media.
 • Du Plooy, P. ve van Huyssteen, P. (2000). Effect of BP1, BP3 and quince A rootstocks, at three planting densities, on precocity and fruit quality of ‘Forelle’ pear (Pyrus communis L.). South African Journal of Plant and Soil, 17(2), 57-59. https://doi.org/10.1080/02571862.2000.10634867
 • Durgac, C., Polat, A., & Kamiloğlu, O., (2006). Determining performances of some loquat (Eriobotrya japonica) cultivars under Mediterranean coastal conditions in Hatay, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 34(3), 225-230. https://doi.org/10.1080/01140671.2006.9514411
 • Erdem, H., & Öztürk, B. (2012). Yapraktan uygulanan çinkonun BA-29 anacı üzerine aşılı armut çeşitlerinin verimi, mineral element içeriği ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7(1), 93-106.
 • Francescatto, P., Pazzin, D., Nero, A.G., Fachinello, J., & Giacobbo, C. (2014). Evaluation of graft compatibility between quince rootstocks and pear scions. Acta Horticulturae 872, 253–259. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2010.872.34
 • García-Legaz M. F., Beneytoa, J. M., Navarro, A., & Sánchez- Blanco, M. J. (2008). Physiological behaviour of loquat and Anger rootstocks in relation to salinity and calcium addition. Journal of Plant Physiology, 165, 1049-1060. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2007.07.022.
 • García-Legaz M. F., Gomez, E. L., Beneyto, J. M., Torrecillas, A., & Sánchez- Blanco, M. J. (2005). Effects of salinity and rootstock on growth, water relations, nutrition and gas exchange of loquat. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 80, 199-203. https://doi.org/10.1080/14620316.2005.11511917
 • Gomez E.L., San Juan M. A., Vvancos P. D., Beneyto J. M., Legaz M. F., & Hernandez J. A. (2007). Effect of rootstocks grafting and boron on the antioxidant systems and salinity tolerance of loquat plants (Eriobotrya japonica Lindl.). Enironmental and Experimental Botany, 60, 151-158. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2006.10.007
 • Hayden, R. A., & Janick, J. (2002). Growing pears. HO-122. Purdue University Cooperative Extension Service, West Lafayette.
 • Hummer, K. E., & Janick, J. (2009). Rosaceae: Taxonomy, Economic Importance, Genomics. In (Eds: Kevin M.F. and Susan E.G).Genetics and Genomics of Rosaceae. p: 1-18. Springer Science+Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA. Doi: 10.1007/978-0-387-77491-6
 • Hepaksoy, S., (2019). Meyvecilikte anaç kullanımı: Armut anaçları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 12(2), 69-74.
 • Hueso, J. J., Cañete, M. L., & Cuevas, J. (2007). High density loquat orchards: Plant selection and management. Acta Horticulturae, 750, 349-353. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.750.55
 • İkinci, A., Bolat, İ., Ercisli, S., & Kodad, O. (2014). Influence of rootstocks on growth, yield, fruit quality and leaf mineral element contents of pear cv. ‘Santa Maria’ in semi-arid conditions. Biological Research, 47(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/0717-6287-47-71
 • İkinci, A., Bolat, İ., Ercişli, S., & Eşitken, A. (2016). Response of yield, growth and iron deficiency chlorosis of ‘Santa Maria’ pear trees on four rootstocks. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44(2), 563-567. https://doi.org/10.15835/nbha44210501
 • Jackson, J. E. (2003). Biology of Apples and Pears. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. https://doi.org/10.1017/CBO9780511542657
 • Janick, J., (2011). Predictions for loquat improvement in the next decade. Acta Horticulturae, 887, 25-29. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.887.1
 • Jiang, S. G., & Yang, Y. L., (1998). The performance of loquat trees grafted on Yunnan quince. South China Fruits, 27(1), 29. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2007001200007
 • Küçüker, E., Öztürk., B., Özkan, Y., & Yıldız, K. (2015). Yapraktan üre uygulamasının farklı armut (Pyrus communis l.) çeşitlerinde verim, meyve kalitesi ve bioaktif bileşikler üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4(2), 78-86. https://doi.org/10.28948/ngumuh.239358
 • Lin S., Sharpe , R. H., & Janick, J., (1999). Loquat: Botany and Horticulture. Jules, J. (Ed.). Horticultural Reviews, 23, 234-276. Wiley, New York. https://doi.org/10.1002/9780470650752.ch5
 • Lopez-Gomez, E., San Juan, M. A., Diaz- Vivancos, P., Mataix Beneyto, J., Garcia-Legaz, M. F., & Hernandez, J. A., (2007). Effect of rootstocks grafting and boron on the antioxidant systems and salinity tolerance of loquat plants (Eriobotrya japonica Lindl.). Environmental and Experimental Botany, 160, 151-158. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2006.10.007
 • Loreti, F., Massai, R., Fei, C., & Cinelli, F. (2002). Performance of ‘Conference’ cultivar on several quince and pear rootstocks: preliminary results. Acta Horticulturae 596, 311–18. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2002.596.48
 • Kosina, J. (2003). Evaluation of pear rootstocks in an orchard. Horticultural Science (Prague), 30(2), 56–58. Meszaros, M., Lanar, L., Kosina, J., & Namestek, J. (2019). Aspects influencing the rootstock-scion performance during long term evaluation in pear orchard. Horticultural Science (Prague), 46(1), 1–8. https://doi.org/10.17221/55/2017-HORTSCI
 • Öz, F., Büyükyılmaz, M., & Burak, M. (1995). Bodur Meyve Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yalova.
 • Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E., & İsfendiyaroğlu, M. (2011). Ilıman İklim Meyve Türleri: Yumuşak Çekirdekli Meyveler Cilt-II. Ege Üniversitesi Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 556, İzmir.
 • Öztürk, A., & Öztürk, B. (2014). The rootstock influences growth and development of ‘Deveci’ pear. Turkish Journal of Agriculture and Natural Science 1,1049-1053.
 • Öztürk, A. (2021a). Farklı anaçlar üzerine aşılı ‘Deveci’ armudunun büyüme ve meyve kalite özellikleri. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3), 179-187.
 • Öztürk, A. (2021b). Anaçların ‘Deveci’ armudunun verim özellikleri üzerine etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 7(3), 412 – 420. https://doi.org/10.24180/ijaws.983950
 • Pasa, M. S., Fachinello, J. C., Rosa Júnior, H.F., Franceschi, E., Schmitz, J. D., & Souza, A. L. K. (2015). Performance of ‘Rocha’ and ‘Santa Maria’ pear as affected by planting density. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 50,126-131. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2015000200004
 • Pasa, M. S., Schmitz, J. D., Silva, C. D., & Giovanaz, M. A. (2017). Performance of ‘Carrick’ pear grafted on quince rootstocks. Agropecuaria Catarinense, Florianopolis, 30(1), 57-60.
 • Paydaş, S., Kaşka, N., Polat, A. A., & Gübbük, H. (1992). Yerli ve yabancı bazı yenidünya çeşitlerinin Adana ekolojik koşullarına adaptasyonları. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye.
 • Pio, R., Dall'Orto, F. A. C., Barbosa, W., Chagas, E. A., Ojima., M., & Feldberg, N. P. (2007). Yield performance of loquat trees grafted on quince cultivar Portugal. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 42(12), 1715-1719. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2007001200007
 • Pio, R., Chagas, E. A., Barbosa, W., Signorini, G., & Feldberg, N. P., 2010. Intergeneric grafting of loquat cultivars using ‘Japonese’ quince tree as rootstock. Ciência e Agrotecnologia, 34(6), 1452-1457. https://doi.org/10.1590/S1413-70542010000600014
 • Polat, A. A., & Kaşka, N. (1991). Adana ekolojik koşullarında, yenidünya (Eriobotrya japonica lindl.) için en uygun aşılama zamanı ve aşılama metodunun saptanması üzerinde araştırmalar. Doğa-Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 15, 975-986.
 • Polat, A. A., & Kaşka, N. (1992a). Quince-A’nın yenidünyalarda anaç olarak kullanılması üzerinde bir araştırma. Doğa- Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 16, 745-755.
 • Polat, A. A., & Kaşka, N. (1992b.) Quince-C anacına yapılan yenidünya aşılarında aşı başarısının saptanması. Bahçe Dergisi, 21(1-2), 9 –11.
 • Polat, A.A. (1995). Quince–A anacının yenidünyalarda vegetatif büyüme üzerine etkileri. Derim, 12(2), 84-88.
 • Polat, A.A. (1996). Akdeniz bölgemiz için önemli meyve türü: Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.). Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 39-46.
 • Polat, A. A., Durgaç, C., Kamiloğlu, Ö., & Çalışkan, O. (2003). Sık dikim ve örtüaltı yetiştirme tekniklerinin yenidünyalarda erkencilik verim ve kaliteye etkilerinin belirlenmesi. TÜBİTAK Tarım, Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu.
 • Polat, A. A., Durgaç, C., Çalışkan, O. (2004). Effects of different planting space on the vegetative growth, yield and fruit quality of loquat. Acta Horticulturae, 632, 189-195. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2004.632.23
 • Polat, A. A., Durgac, C., & Caliskan, O. (2005). Effect of protected cultivation on the precocity, yield and fruit quality in loquat. Scientia Horticulturae, 104, 189–198. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2004.08.010
 • Polat, A. A. (2007). Loquat production in Turkey: problems and solutions. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 1(2), 187-199.
 • Polat, A. A., Caliskan, O., Serçe, S., Saraçoğlu, O., Kaya, C., & Özgen, M. (2010). Determining total phenolic content and total antioxidant capacity of loquat cultivars grown in Hatay. Pharmacognosy Magazine, 6(21), 5-8. https://doi.org/10.4103/0973-1296.59959
 • Polat, A. A.,& Caliskan, O. (2011). Effects of planting densities on fruit quality and productivity of loquat. Acta Horticulturae, 887, 133-138. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.887.21
 • Polat, A. A. (2015). Effect of canopy orientation on flowering time and fruit set in loquat. Acta Horticulturae, 1092, 205-210. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1092.30
 • Polat, A. A. (2018a). The budding success in loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) on different quince rootstock. The 9th International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2018”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Polat, A. A., (2018b). Loquat Production in Turkey: Present State and Future. LAP Lambert Academic Publishing, 69 p.
 • Polat A. A. (2019). Bazı ayva anaçlarına yapılan yenidünya aşılarında aşı başarısı. Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi. s: 18-23, Adana, Türkiye.
 • Polat, A. A. (2020). Alıç anaçlarına yapılan yenidünya aşılarında aşı başarısının saptanması. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 10(1), 1-5.
 • Polat, A. A. (2021a). Yenidünya Yetiştiriciliği. Subtropik Meyveler Ders Notları (Yayınlanmamış). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay.
 • Polat, A. A. (2021b). Investigation on the usage of hawthorn (Crataegus spp) as rootstock for loquat (Eriobotrya japonica Lindl.). Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(1), 86-91. https://doi.org/10.29050/harranziraat.774496
 • Polat, A. A. (2021c). Isıtmasız sera koşullarında yapılan yenidünya aşılarında aşı başarısının belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım ve Doğa Dergisi 24(1), 76-82. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.741591
 • Steel, R., & Torrie, J. H. (1980). Principles and Procedures of Statistics. 2nd ed. New York, McGraw-Hill.
 • Stern, R. A., & Doron, I. (2009). Performance of ‘Coscia’ pear (Pyrus communis) on nine rootstocks in the north of Israel. Scientia Horticulturae, 119, 252–256. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2008.08.002
 • Sugar, D., & Basile, S.R. (2011). Performance of ‘Comice’ pear on quince rootstocks in Oregon, USA. Acta Horticulturae 909, 215-218. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.909.23
 • Tepe, S., & Koyuncu, M. A. (2019). Farklı anaçların ‘Akko XIII’ yenidünya çeşidinde meyve kalitesi üzerine etkileri. Derim, 36(2), 135-140. https://doi.org/10.16882/derim.2019.567965
 • Urbina, V., Dalmases, J., Pascual, M., & Dalmau, R. (2003). Performance of `Williams' pear on five rootstocks. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 78(2), 193-196. https://doi.org/10.1080/14620316.2003.11511605
 • Uysal, E., Sağlam, M. T., & Büyükyılmaz, M. (2015). Deveci armut çeşidinde farklı azot uygulamalarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisi. Bahçe, 44(1), 1–13.
 • Westwood, M. N. (1993). Temperate-Zone Pomology. Physiology and Culture. TimberPress, Portland, Oregon.
 • Zhang, H. L., Lin, S. Q., Hu, Y. L., Li, J. G., Yang, X. H., & He, X. L. (2007). Photesynthetic characteristics of young ‘Zaozhong No.62 loquat trees grafted on different rootstocks. Acta Horticulturae, 750, 381-387. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.750.61
 • Zhang, H. L., Zhang, K., Lin, S. Q., & Li J. G. (2010). Screening wild eriobotrya species as rootstocks for loquat. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 85(5), 399-404. https://doi.org/10.1080/14620316.2010.11512687
 • Zhang, H. L., Li, J. G., Chen, J. Z., Lin, S. Q., Zhang, Z. F., & Yao, K. F. (2011). Compatibility of loquat cultivars grafted onto seedlings of loquat species and cultivars. Acta Horticulturae, 887, 327-331. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.887.56

Effects of Different Rootstocks on Yield and Fruit Quality in the Hafif Çukurgöbek Loquat Cultivar

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 376 - 390, 15.12.2022
https://doi.org/10.24180/ijaws.1107932

Abstract

The aim of the study is to determine the effects of different rootstocks on yield and fruit quality of the Hafif Çukurgöbek (HÇG) loquat cultivar. In the experiment, HÇG loquat cultivar budded on Quince-A, Quince-C, BA-29 quince rootstocks and loquat seedlings were used. In the study, the spacing of plants with quince rootstock was 1.0 m x 0.5 m, while plants with loquat seedling rootstock was 1x1 m. Fruit pomological and yield characteristics of the cultivar/rootstock combinations in the study were determined. In order to determine the fruit quality, 50 fruits were randomly picked from each cultivar/rootstock combination, physical measurements and chemical analyzes were carried out with five replicates. In the study, fruit ripening was firstly realized on BA-29 and Quince-A rootstocks (May 17). In terms of fruit weight, fruit width and fruit length, the highest values were obtained from BA-29 rootstock (24.8 g, 35.5 mm and 37.6 mm, respectively), followed by Quince-A (23.5 g, 34.9 mm and 37.3 mm). Flesh/seed ratio was determined the highest (3.2) in Quince-A rootstock and the lowest (2.5) in loquat seedling rootstock. In terms of total soluble solids, loquat seedling rootstock had the highest value, while Quince-C rootstock had the lowest value. In terms of titratable total acidity, the highest value (0.51%) was obtained from BA-29 rootstock, while the lowest value (0.34%) was obtained from Quince-A rootstock. Rootstocks gave values close to each other in terms of "L" and "b" parameters of fruit skin and flesh color values. Differences between rootstocks in terms of "a" (red-green color) value was found to be statistically significant. In terms of yield per plant, loquat seedlings gave the highest value (1051 g), followed by BA-29 rootstock (955 g). The lowest yield value was obtained from Quince-A (587 g) rootstock. In terms of yield per trunk cross-sectional area, Quince-A (1.02 g mm-2) and BA-29 (0.99 g mm-2) gave the highest value, while Quince-C rootstock gave the lowest value (0.57 g mm-2). These differences between rootstocks were found to be statistically significant. According to the findings of the study, BA-29 rootstock were found to be more successful than other rootstocks in terms of earliness, yield and fruit quality.

Project Number

20.YL.009

References

 • Akçay, M. E., Büyükyılmaz, M., & Burak, M. (2009). Marmara bölgesi için ümitvar armut çeşitleri – IV. Bahçe, 38, 1 – 10.
 • Akkuş, S.(2020). Bazı ayva anaçlarının sık dikilen Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidinde vegetatif büyüme ve meyve kalitesi üzerine etkileri [Yüksek Lisans Tezi]. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Askari-Khorasgani, O., Jafarpour, M., Hadad, M. M., & Pessarakli, M. (2019). Fruit yield and quality characteristics of “Shahmiveh” pear cultivar grafted on six rootstocks, Journal of Plant Nutrition, 42, 323-332. https://doi:10.1080/01904167.2018.1555592
 • Anonim, (2020). Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://mgm.gov.tr/ (Erişim tarihi: 10.01.2021).
 • Bermede, A. O., & Polat, A. A. (2011). Budding and rooting success of loquat on Quince–A, BA-29 Quince rootstocks. Acta Horticulturae, 887, 333-336. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.887.57
 • Baratta, B., Campisi, G., & Raimondo, A. (2001). Vegetative and productive behaviour of Japanese loquat in various graft combinations. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura, 63, 61-64.
 • Cabrera, D., Rodriguez, P., & Zoppolo, R. (2015). Evaluation of quince and selected ‘Farold®’ pear rootstocks for commercial ‘Williams B.C.’ production in Uruguay. Acta Horticulturae, 1094, 159-162. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1094.19
 • Canlı, F.A., Pektaş, M., & Kelen, M. (2009). Effects of pre-harvest plant growth regulator sprays on fruit quality of ‘Deveci’ Pear (Pyrus communis L.). Journal of Applied Biological Sciences, 3, 81-84.
 • Carrera, M., Espiau, M. T., & Gomez-Aparisi, J. (2005). Pear rootstock trial: Behavior of ‘Conference’ and ‘Doyenné du Comice’ on two quince and five OHxF selections. Acta Horticulturae, 671, 481-484. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2005.671.68
 • Demir, S., (1987). Yenidünya Yetiştiriciliği. T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
 • Dondini, L., & Sansavini, S., (2012). Fruit Breeding. Handbook of Plant Breeding 8, Springer Science+Business Media.
 • Du Plooy, P. ve van Huyssteen, P. (2000). Effect of BP1, BP3 and quince A rootstocks, at three planting densities, on precocity and fruit quality of ‘Forelle’ pear (Pyrus communis L.). South African Journal of Plant and Soil, 17(2), 57-59. https://doi.org/10.1080/02571862.2000.10634867
 • Durgac, C., Polat, A., & Kamiloğlu, O., (2006). Determining performances of some loquat (Eriobotrya japonica) cultivars under Mediterranean coastal conditions in Hatay, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 34(3), 225-230. https://doi.org/10.1080/01140671.2006.9514411
 • Erdem, H., & Öztürk, B. (2012). Yapraktan uygulanan çinkonun BA-29 anacı üzerine aşılı armut çeşitlerinin verimi, mineral element içeriği ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7(1), 93-106.
 • Francescatto, P., Pazzin, D., Nero, A.G., Fachinello, J., & Giacobbo, C. (2014). Evaluation of graft compatibility between quince rootstocks and pear scions. Acta Horticulturae 872, 253–259. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2010.872.34
 • García-Legaz M. F., Beneytoa, J. M., Navarro, A., & Sánchez- Blanco, M. J. (2008). Physiological behaviour of loquat and Anger rootstocks in relation to salinity and calcium addition. Journal of Plant Physiology, 165, 1049-1060. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2007.07.022.
 • García-Legaz M. F., Gomez, E. L., Beneyto, J. M., Torrecillas, A., & Sánchez- Blanco, M. J. (2005). Effects of salinity and rootstock on growth, water relations, nutrition and gas exchange of loquat. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 80, 199-203. https://doi.org/10.1080/14620316.2005.11511917
 • Gomez E.L., San Juan M. A., Vvancos P. D., Beneyto J. M., Legaz M. F., & Hernandez J. A. (2007). Effect of rootstocks grafting and boron on the antioxidant systems and salinity tolerance of loquat plants (Eriobotrya japonica Lindl.). Enironmental and Experimental Botany, 60, 151-158. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2006.10.007
 • Hayden, R. A., & Janick, J. (2002). Growing pears. HO-122. Purdue University Cooperative Extension Service, West Lafayette.
 • Hummer, K. E., & Janick, J. (2009). Rosaceae: Taxonomy, Economic Importance, Genomics. In (Eds: Kevin M.F. and Susan E.G).Genetics and Genomics of Rosaceae. p: 1-18. Springer Science+Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA. Doi: 10.1007/978-0-387-77491-6
 • Hepaksoy, S., (2019). Meyvecilikte anaç kullanımı: Armut anaçları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 12(2), 69-74.
 • Hueso, J. J., Cañete, M. L., & Cuevas, J. (2007). High density loquat orchards: Plant selection and management. Acta Horticulturae, 750, 349-353. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.750.55
 • İkinci, A., Bolat, İ., Ercisli, S., & Kodad, O. (2014). Influence of rootstocks on growth, yield, fruit quality and leaf mineral element contents of pear cv. ‘Santa Maria’ in semi-arid conditions. Biological Research, 47(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/0717-6287-47-71
 • İkinci, A., Bolat, İ., Ercişli, S., & Eşitken, A. (2016). Response of yield, growth and iron deficiency chlorosis of ‘Santa Maria’ pear trees on four rootstocks. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44(2), 563-567. https://doi.org/10.15835/nbha44210501
 • Jackson, J. E. (2003). Biology of Apples and Pears. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. https://doi.org/10.1017/CBO9780511542657
 • Janick, J., (2011). Predictions for loquat improvement in the next decade. Acta Horticulturae, 887, 25-29. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.887.1
 • Jiang, S. G., & Yang, Y. L., (1998). The performance of loquat trees grafted on Yunnan quince. South China Fruits, 27(1), 29. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2007001200007
 • Küçüker, E., Öztürk., B., Özkan, Y., & Yıldız, K. (2015). Yapraktan üre uygulamasının farklı armut (Pyrus communis l.) çeşitlerinde verim, meyve kalitesi ve bioaktif bileşikler üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4(2), 78-86. https://doi.org/10.28948/ngumuh.239358
 • Lin S., Sharpe , R. H., & Janick, J., (1999). Loquat: Botany and Horticulture. Jules, J. (Ed.). Horticultural Reviews, 23, 234-276. Wiley, New York. https://doi.org/10.1002/9780470650752.ch5
 • Lopez-Gomez, E., San Juan, M. A., Diaz- Vivancos, P., Mataix Beneyto, J., Garcia-Legaz, M. F., & Hernandez, J. A., (2007). Effect of rootstocks grafting and boron on the antioxidant systems and salinity tolerance of loquat plants (Eriobotrya japonica Lindl.). Environmental and Experimental Botany, 160, 151-158. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2006.10.007
 • Loreti, F., Massai, R., Fei, C., & Cinelli, F. (2002). Performance of ‘Conference’ cultivar on several quince and pear rootstocks: preliminary results. Acta Horticulturae 596, 311–18. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2002.596.48
 • Kosina, J. (2003). Evaluation of pear rootstocks in an orchard. Horticultural Science (Prague), 30(2), 56–58. Meszaros, M., Lanar, L., Kosina, J., & Namestek, J. (2019). Aspects influencing the rootstock-scion performance during long term evaluation in pear orchard. Horticultural Science (Prague), 46(1), 1–8. https://doi.org/10.17221/55/2017-HORTSCI
 • Öz, F., Büyükyılmaz, M., & Burak, M. (1995). Bodur Meyve Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yalova.
 • Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E., & İsfendiyaroğlu, M. (2011). Ilıman İklim Meyve Türleri: Yumuşak Çekirdekli Meyveler Cilt-II. Ege Üniversitesi Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 556, İzmir.
 • Öztürk, A., & Öztürk, B. (2014). The rootstock influences growth and development of ‘Deveci’ pear. Turkish Journal of Agriculture and Natural Science 1,1049-1053.
 • Öztürk, A. (2021a). Farklı anaçlar üzerine aşılı ‘Deveci’ armudunun büyüme ve meyve kalite özellikleri. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3), 179-187.
 • Öztürk, A. (2021b). Anaçların ‘Deveci’ armudunun verim özellikleri üzerine etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 7(3), 412 – 420. https://doi.org/10.24180/ijaws.983950
 • Pasa, M. S., Fachinello, J. C., Rosa Júnior, H.F., Franceschi, E., Schmitz, J. D., & Souza, A. L. K. (2015). Performance of ‘Rocha’ and ‘Santa Maria’ pear as affected by planting density. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 50,126-131. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2015000200004
 • Pasa, M. S., Schmitz, J. D., Silva, C. D., & Giovanaz, M. A. (2017). Performance of ‘Carrick’ pear grafted on quince rootstocks. Agropecuaria Catarinense, Florianopolis, 30(1), 57-60.
 • Paydaş, S., Kaşka, N., Polat, A. A., & Gübbük, H. (1992). Yerli ve yabancı bazı yenidünya çeşitlerinin Adana ekolojik koşullarına adaptasyonları. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye.
 • Pio, R., Dall'Orto, F. A. C., Barbosa, W., Chagas, E. A., Ojima., M., & Feldberg, N. P. (2007). Yield performance of loquat trees grafted on quince cultivar Portugal. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 42(12), 1715-1719. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2007001200007
 • Pio, R., Chagas, E. A., Barbosa, W., Signorini, G., & Feldberg, N. P., 2010. Intergeneric grafting of loquat cultivars using ‘Japonese’ quince tree as rootstock. Ciência e Agrotecnologia, 34(6), 1452-1457. https://doi.org/10.1590/S1413-70542010000600014
 • Polat, A. A., & Kaşka, N. (1991). Adana ekolojik koşullarında, yenidünya (Eriobotrya japonica lindl.) için en uygun aşılama zamanı ve aşılama metodunun saptanması üzerinde araştırmalar. Doğa-Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 15, 975-986.
 • Polat, A. A., & Kaşka, N. (1992a). Quince-A’nın yenidünyalarda anaç olarak kullanılması üzerinde bir araştırma. Doğa- Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 16, 745-755.
 • Polat, A. A., & Kaşka, N. (1992b.) Quince-C anacına yapılan yenidünya aşılarında aşı başarısının saptanması. Bahçe Dergisi, 21(1-2), 9 –11.
 • Polat, A.A. (1995). Quince–A anacının yenidünyalarda vegetatif büyüme üzerine etkileri. Derim, 12(2), 84-88.
 • Polat, A.A. (1996). Akdeniz bölgemiz için önemli meyve türü: Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.). Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 39-46.
 • Polat, A. A., Durgaç, C., Kamiloğlu, Ö., & Çalışkan, O. (2003). Sık dikim ve örtüaltı yetiştirme tekniklerinin yenidünyalarda erkencilik verim ve kaliteye etkilerinin belirlenmesi. TÜBİTAK Tarım, Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu.
 • Polat, A. A., Durgaç, C., Çalışkan, O. (2004). Effects of different planting space on the vegetative growth, yield and fruit quality of loquat. Acta Horticulturae, 632, 189-195. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2004.632.23
 • Polat, A. A., Durgac, C., & Caliskan, O. (2005). Effect of protected cultivation on the precocity, yield and fruit quality in loquat. Scientia Horticulturae, 104, 189–198. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2004.08.010
 • Polat, A. A. (2007). Loquat production in Turkey: problems and solutions. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 1(2), 187-199.
 • Polat, A. A., Caliskan, O., Serçe, S., Saraçoğlu, O., Kaya, C., & Özgen, M. (2010). Determining total phenolic content and total antioxidant capacity of loquat cultivars grown in Hatay. Pharmacognosy Magazine, 6(21), 5-8. https://doi.org/10.4103/0973-1296.59959
 • Polat, A. A.,& Caliskan, O. (2011). Effects of planting densities on fruit quality and productivity of loquat. Acta Horticulturae, 887, 133-138. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.887.21
 • Polat, A. A. (2015). Effect of canopy orientation on flowering time and fruit set in loquat. Acta Horticulturae, 1092, 205-210. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1092.30
 • Polat, A. A. (2018a). The budding success in loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) on different quince rootstock. The 9th International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2018”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Polat, A. A., (2018b). Loquat Production in Turkey: Present State and Future. LAP Lambert Academic Publishing, 69 p.
 • Polat A. A. (2019). Bazı ayva anaçlarına yapılan yenidünya aşılarında aşı başarısı. Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi. s: 18-23, Adana, Türkiye.
 • Polat, A. A. (2020). Alıç anaçlarına yapılan yenidünya aşılarında aşı başarısının saptanması. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 10(1), 1-5.
 • Polat, A. A. (2021a). Yenidünya Yetiştiriciliği. Subtropik Meyveler Ders Notları (Yayınlanmamış). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay.
 • Polat, A. A. (2021b). Investigation on the usage of hawthorn (Crataegus spp) as rootstock for loquat (Eriobotrya japonica Lindl.). Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(1), 86-91. https://doi.org/10.29050/harranziraat.774496
 • Polat, A. A. (2021c). Isıtmasız sera koşullarında yapılan yenidünya aşılarında aşı başarısının belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım ve Doğa Dergisi 24(1), 76-82. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.741591
 • Steel, R., & Torrie, J. H. (1980). Principles and Procedures of Statistics. 2nd ed. New York, McGraw-Hill.
 • Stern, R. A., & Doron, I. (2009). Performance of ‘Coscia’ pear (Pyrus communis) on nine rootstocks in the north of Israel. Scientia Horticulturae, 119, 252–256. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2008.08.002
 • Sugar, D., & Basile, S.R. (2011). Performance of ‘Comice’ pear on quince rootstocks in Oregon, USA. Acta Horticulturae 909, 215-218. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.909.23
 • Tepe, S., & Koyuncu, M. A. (2019). Farklı anaçların ‘Akko XIII’ yenidünya çeşidinde meyve kalitesi üzerine etkileri. Derim, 36(2), 135-140. https://doi.org/10.16882/derim.2019.567965
 • Urbina, V., Dalmases, J., Pascual, M., & Dalmau, R. (2003). Performance of `Williams' pear on five rootstocks. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 78(2), 193-196. https://doi.org/10.1080/14620316.2003.11511605
 • Uysal, E., Sağlam, M. T., & Büyükyılmaz, M. (2015). Deveci armut çeşidinde farklı azot uygulamalarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisi. Bahçe, 44(1), 1–13.
 • Westwood, M. N. (1993). Temperate-Zone Pomology. Physiology and Culture. TimberPress, Portland, Oregon.
 • Zhang, H. L., Lin, S. Q., Hu, Y. L., Li, J. G., Yang, X. H., & He, X. L. (2007). Photesynthetic characteristics of young ‘Zaozhong No.62 loquat trees grafted on different rootstocks. Acta Horticulturae, 750, 381-387. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.750.61
 • Zhang, H. L., Zhang, K., Lin, S. Q., & Li J. G. (2010). Screening wild eriobotrya species as rootstocks for loquat. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 85(5), 399-404. https://doi.org/10.1080/14620316.2010.11512687
 • Zhang, H. L., Li, J. G., Chen, J. Z., Lin, S. Q., Zhang, Z. F., & Yao, K. F. (2011). Compatibility of loquat cultivars grafted onto seedlings of loquat species and cultivars. Acta Horticulturae, 887, 327-331. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.887.56
There are 70 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Journal Section Horticultural Sciences
Authors

Uğur Sezer 0000-0001-9001-1755

Atila Aytekin Polat 0000-0002-5701-4767

Project Number 20.YL.009
Early Pub Date December 15, 2022
Publication Date December 15, 2022
Submission Date April 25, 2022
Acceptance Date August 2, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA Sezer, U., & Polat, A. A. (2022). Farklı Anaçların Hafif Çukurgöbek Yenidünya Çeşidinde Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 8(3), 376-390. https://doi.org/10.24180/ijaws.1107932

17365       17368       17367        17366      17369     17370