Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of User Satisfaction in University Fitness Centers: Case Study of MAKU and PAU, Turkey

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 1 - 9, 04.02.2019

Abstract

The key target of the study is to determine the user satisfaction in university fitness centers in Burdur Mehmet Akif Ersoy University (MAKU) and Pamukkale University (PAU). Questionnaire method was used in the study. The questionnaire forms were applied as a face-to-face interview for 60 volunteers, 30 of them in MAKÜ and the others in the PAU, in the fitness centers of MAKU and PAU in March-April 2018. The questionnaire data were analyzed using SPSS program. With this study, it was found that there were differences in the answers of the users in terms of accessibility, in place routing signs, area size, cafeteria, ventilation, number of fitness equipment, and music in the MAKU and PAU fitness centers. As a result, weak points and misperceptions in MAKU and PAU fitness centers can be resolved by administrative decisions. In this way, the places in the fitness centers will be fully perceived by the users and user satisfaction will be ensured.

References

 • Alexandris, K., Palialia, E. (1999). Measuring customer satisfaction in fitness centres in Greece: an exploratory study. Managing Leisure. 4: 218-228. Doi: 10.1080/136067199375760. ISSN: 1360-6719 (Print) 1466-450X (Online).
 • Bayrak, E. (2013). Sağlıklı yaşam ve spor merkezi müşterilerinin (bayanların) memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi (Elazığ İli örneği). The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). 6: 217-230. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1742.
 • Bulut, D. M., Uslu, Ö. (2017). Mekan tasarımında bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının incelenmesi, Forum Mersin örneği. İdil. 6 (37): 2556-2579. Doi: 10.7816/idil-06-37-11.
 • Demirel, H. (2013). Rekreasyonel spor/fitnes programı sunan işletmelerde hizmet kalitesi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, Türkiye, s: 104.
 • Dobrescu, T., Şalgau, S. (2011). Consumer satisfaction the type of fitness club in Bacau. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VIII: Art-Sport. 4 (53) No.1: 115-122.
 • Eser, F. D. (2015). Üniversite spor tesisleri kullanıcıları memnuniyet düzeyi (Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi örneği). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, Türkiye, s: 73.
 • Girginer, N., Şahin, B. (2007). Spor tesislerinde kuyruk problemine yönelik bir benzetim uygulaması. Hacettepe J. of Sport Sciences, Spor Bilimleri Dergisi. 18 (1): 13-30.
 • Gocłowska, S., Piątkowska, M. (2017). Service satisfaction and sport consumption in the fitness center in Warsaw. European Journal of Service Management (EJSM). 22 (2): 31-37. Doi: 10.18276/ejsm.2017.22-04. ISSN: 2450-8535.
 • Güdül, N. (2008). Fitness salonlarına giden bireylerin beklentileri (Bursa İli örneği). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, Türkiye, s: 83.
 • Nagy, A., Tobak, J. (2015). The role of sport infrastructure: use, preferences and needs. Applied Studies in Agribusiness and Commerce (APSTRACT). 9 (1-2): 47-52. ISSN: 1789-7874.
 • Öztaş, M., Sevilmiş A., Şirin, E. F. (2016). The relationship of atmosphere, satisfaction, and loyalty: Sample of a fitness center. Turkish Journal of Sport and Exercise. 18 (2): 103-112. Doi: 10.15314/tjse.15230.
 • SPSS Inc. (2002). SPSS 11.0 Guide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall Public.
 • Topay, M., Kaya, L. G., Yıldırım, B., İkiz, E., Demirtaş, S. Ö. (2003). ZKÜ Bartın yerleşkesi kampüs bilgi sistemi. Journal of Faculty of Forestry, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 5 (5): 71-77. ISSN: 1302-0056.
 • Tüfekçi, Ö. (2010). Fitness merkezleri müşterilerinin hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algılarının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Türkiye, s: 44.
 • TÜİK (2018). Nüfus verisi. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim tarihi: 05/12/2018).
 • URL-1 (2018). Burdur coğrafi bilgi. http://burdur.csb.gov.tr/ilimiz-hakkinda-i-618 (Erişim tarihi: 05/12/2018).
 • URL-2 (2018). İllerin yüzölçümü. https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf (Erişim tarihi: 12/12/2018).
 • URL-3 (2018). MAKÜ fitness merkezi. https://mehmetakif.edu.tr/etkinlik/4016/maku-spor-kompleksi-fitness-salonu-acilis-toreni (Erişim tarihi: 12/12/2018).
 • URL-4 (2018). Denizli coğrafi bilgi. http://www.denizli.gov.tr/cografi-konum (Erişim tarihi: 05/12/2018).
 • URL-5 (2018). Denizli coğrafi bilgi. http://www.cografya.gen.tr/tr/denizli/ilceler.html (Erişim tarihi: 05/12/2018).
 • URL-6 (2018). PAÜ fitness merkezi. http://spormerkezi.pau.edu.tr/about.aspx (Erişim tarihi: 12/12/2018).
 • Yıldırım, M. (2017). Spor tesisleri müşteri memnuniyeti ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6: 157-176.
 • Yıldız, S. M., Tüfekçi, Ö. (2010). Fitness merkezi müşterilerinin hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algılarının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BAÜ SBED), 13 (24): 1-11.
 • Yıldız, S. M., Duyan, M., Günel, İ. (2018). Hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi: fitness merkezlerinde ampirik bir uygulama. Journal of Sport Sciences Researches (JSSR), Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 3 (1): 1-8. Doi: 10.25307/jssr.344971. ISSN: 2548-0723.

Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 1 - 9, 04.02.2019

Abstract

Çalışmanın ana amacı, üniversite fitness merkezlerinde kullanıcı memnuniyetinin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) örneklerinde incelenmesidir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formları, 2018 yılı Mart-Nisan aylarında MAKÜ ve PAÜ fitness merkezlerinin her birinde 30 olmak üzere toplam 60 kullanıcıya yüz yüze görüşmeler şeklinde uygulanmıştır. Anket verileri, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmayla, MAKÜ ve PAÜ fitness merkezlerinde özellikle alana ulaşım, mekan içi yönlendirme tabelaları, mekan büyüklüğü, kafeterya, havalandırma, fitness ekipmanlarının sayısı ve müzik konularının yeterlilikleri bakımından kullanıcıların verdikleri cevaplarda farklılıklar olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, MAKÜ ve PAÜ fitness merkezlerinde saptanan zayıf noktalar ve yanlış algılamalar alınacak olan yönetimsel kararlar ile giderilebilir. Böylece, çalışılan fitness merkezlerindeki mekanlar kullanıcılar tarafından tam olarak algılanmış ve kullanıcı memnuniyeti sağlanmış olacaktır.

References

 • Alexandris, K., Palialia, E. (1999). Measuring customer satisfaction in fitness centres in Greece: an exploratory study. Managing Leisure. 4: 218-228. Doi: 10.1080/136067199375760. ISSN: 1360-6719 (Print) 1466-450X (Online).
 • Bayrak, E. (2013). Sağlıklı yaşam ve spor merkezi müşterilerinin (bayanların) memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi (Elazığ İli örneği). The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). 6: 217-230. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1742.
 • Bulut, D. M., Uslu, Ö. (2017). Mekan tasarımında bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının incelenmesi, Forum Mersin örneği. İdil. 6 (37): 2556-2579. Doi: 10.7816/idil-06-37-11.
 • Demirel, H. (2013). Rekreasyonel spor/fitnes programı sunan işletmelerde hizmet kalitesi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, Türkiye, s: 104.
 • Dobrescu, T., Şalgau, S. (2011). Consumer satisfaction the type of fitness club in Bacau. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VIII: Art-Sport. 4 (53) No.1: 115-122.
 • Eser, F. D. (2015). Üniversite spor tesisleri kullanıcıları memnuniyet düzeyi (Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi örneği). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, Türkiye, s: 73.
 • Girginer, N., Şahin, B. (2007). Spor tesislerinde kuyruk problemine yönelik bir benzetim uygulaması. Hacettepe J. of Sport Sciences, Spor Bilimleri Dergisi. 18 (1): 13-30.
 • Gocłowska, S., Piątkowska, M. (2017). Service satisfaction and sport consumption in the fitness center in Warsaw. European Journal of Service Management (EJSM). 22 (2): 31-37. Doi: 10.18276/ejsm.2017.22-04. ISSN: 2450-8535.
 • Güdül, N. (2008). Fitness salonlarına giden bireylerin beklentileri (Bursa İli örneği). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, Türkiye, s: 83.
 • Nagy, A., Tobak, J. (2015). The role of sport infrastructure: use, preferences and needs. Applied Studies in Agribusiness and Commerce (APSTRACT). 9 (1-2): 47-52. ISSN: 1789-7874.
 • Öztaş, M., Sevilmiş A., Şirin, E. F. (2016). The relationship of atmosphere, satisfaction, and loyalty: Sample of a fitness center. Turkish Journal of Sport and Exercise. 18 (2): 103-112. Doi: 10.15314/tjse.15230.
 • SPSS Inc. (2002). SPSS 11.0 Guide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall Public.
 • Topay, M., Kaya, L. G., Yıldırım, B., İkiz, E., Demirtaş, S. Ö. (2003). ZKÜ Bartın yerleşkesi kampüs bilgi sistemi. Journal of Faculty of Forestry, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 5 (5): 71-77. ISSN: 1302-0056.
 • Tüfekçi, Ö. (2010). Fitness merkezleri müşterilerinin hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algılarının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Türkiye, s: 44.
 • TÜİK (2018). Nüfus verisi. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim tarihi: 05/12/2018).
 • URL-1 (2018). Burdur coğrafi bilgi. http://burdur.csb.gov.tr/ilimiz-hakkinda-i-618 (Erişim tarihi: 05/12/2018).
 • URL-2 (2018). İllerin yüzölçümü. https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf (Erişim tarihi: 12/12/2018).
 • URL-3 (2018). MAKÜ fitness merkezi. https://mehmetakif.edu.tr/etkinlik/4016/maku-spor-kompleksi-fitness-salonu-acilis-toreni (Erişim tarihi: 12/12/2018).
 • URL-4 (2018). Denizli coğrafi bilgi. http://www.denizli.gov.tr/cografi-konum (Erişim tarihi: 05/12/2018).
 • URL-5 (2018). Denizli coğrafi bilgi. http://www.cografya.gen.tr/tr/denizli/ilceler.html (Erişim tarihi: 05/12/2018).
 • URL-6 (2018). PAÜ fitness merkezi. http://spormerkezi.pau.edu.tr/about.aspx (Erişim tarihi: 12/12/2018).
 • Yıldırım, M. (2017). Spor tesisleri müşteri memnuniyeti ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6: 157-176.
 • Yıldız, S. M., Tüfekçi, Ö. (2010). Fitness merkezi müşterilerinin hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algılarının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BAÜ SBED), 13 (24): 1-11.
 • Yıldız, S. M., Duyan, M., Günel, İ. (2018). Hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi: fitness merkezlerinde ampirik bir uygulama. Journal of Sport Sciences Researches (JSSR), Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 3 (1): 1-8. Doi: 10.25307/jssr.344971. ISSN: 2548-0723.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Paper
Authors

Latif Gürkan KAYA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5360-4241
Türkiye


Hüseyin Samet AŞIKKUTLU (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3518-7202
Türkiye


Rumeysa KESKİN This is me
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Publication Date February 4, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijedt497318, journal = {Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5374}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği}, key = {cite}, author = {Kaya, Latif Gürkan and Yücedağ, Cengiz and Aşıkkutlu, Hüseyin Samet and Keskin, Rumeysa} }
APA Kaya, L. G. , Yücedağ, C. , Aşıkkutlu, H. S. & Keskin, R. (2019). Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği . Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi , 1 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijedt/issue/42727/497318
MLA Kaya, L. G. , Yücedağ, C. , Aşıkkutlu, H. S. , Keskin, R. "Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği" . Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi 1 (2019 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijedt/issue/42727/497318>
Chicago Kaya, L. G. , Yücedağ, C. , Aşıkkutlu, H. S. , Keskin, R. "Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği". Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi 1 (2019 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği AU - Latif Gürkan Kaya , Cengiz Yücedağ , Hüseyin Samet Aşıkkutlu , Rumeysa Keskin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-5374 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Engineering Design and Technology Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği %A Latif Gürkan Kaya , Cengiz Yücedağ , Hüseyin Samet Aşıkkutlu , Rumeysa Keskin %T Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği %D 2019 %J Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi %P -2667-5374 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Latif Gürkan , Yücedağ, Cengiz , Aşıkkutlu, Hüseyin Samet , Keskin, Rumeysa . "Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği". Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi 1 / 1 (February 2019): 1-9 .
AMA Kaya L. G. , Yücedağ C. , Aşıkkutlu H. S. , Keskin R. Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği. IJEDT. 2019; 1(1): 1-9.
Vancouver Kaya L. G. , Yücedağ C. , Aşıkkutlu H. S. , Keskin R. Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği. Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi. 2019; 1(1): 1-9.
IEEE L. G. Kaya , C. Yücedağ , H. S. Aşıkkutlu and R. Keskin , "Üniversite Fitness Merkezlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: MAKÜ ve PAÜ Örneği", Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 1-9, Feb. 2019