Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 53 - 65, 09.05.2019

Abstract

Turizm sektörü konaklama, yiyecek-içecek ve acentecilik gibi birçok alanda hizmet veren geniş bir sektör yelpazeye sahiptir. Böyle geniş bir yelpazeye sahip sektör birçok kişiye de istihdam olanağı sağlamaktadır ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı BİST Turizm (Borsa İstanbul Turizm) Endeksinde yer alan firmaların finansal performanslarını analiz etmektir. Bu amaçla BİST Turizm Endeksinde yer alan firmaların 2013-2017 yılları arasındaki verileri üzerinden finansal oranlar yardımıyla analiz yapılmış, analizde korelasyon testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda birbirleri ile ilişki dereceleri farklı olan oranlar ve firmalar arasında aktif devir hızı, çalışma sermayesi devir hızı, net kârın toplam varlık oranı ve faiz ve vergi öncesi kârın toplam varlığa oranlarının önemli farkların olmadığı görülmüştür.

Bu makale için 07-05-2021 tarihinde bir düzeltme yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/62262/934412 

References

 • Altın, H., Süslü, C. (2018). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi: Lokanta ve Oteller Üzerine Bir Uygulama, Maliye ve Finans Yazıları, 109, 30-50.
 • Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi, Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 205-220.
 • Ecer, F. & Günay, F. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 35-48.
 • Erdoğan, M., Yamaltdınova, A. (2018). Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının Topsis ile Analizi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 5(1), 19-36.
 • Ergül, N. (2014). BIST-Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 325-340.
 • Gümüş, U.T. & Bolel, N. (2017). Rasyo Analizleri İle Finansal Performansın Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketleri’nde Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2),87-96.
 • Helhel, Y., Karasakal, S. (2017). Konaklama İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılık Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da (Bist) Bir Uygulama, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 27-39.
 • İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E. & Ayyıldız, N. (2015). Enerji Sektörünün Finansal Analizi: Türkiye ve Avrupa Enerji Sektörü Karşılaştırması, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(3), 86-97.
 • Kahveci, M., Turna, İ. (2016). Bist’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Topsis Tekniği ile Finansal Performanslarının Analizi ve Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 48, 99-114.
 • Karadeniz, E. & İskenderoğlu, Ö. (2011). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 65-75.
 • Karadeniz, E., Koşan, L. & Kahiloğulları, S. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 129-144.
 • Karadeniz, E., Koşan, L., Günay, F. & Dalak, S. (2016). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1117-1134.
 • Karkacıer, O., Yazgan, E.A. (2017). Turizm Sektöründe Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Finansal Performans Değerlemesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 154-162.
 • Kendirli, S., Çankaya, M. (2016). Bist Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. Internatıonal Reiew of Economıcs and Management, 4(2), 46-68.
 • Lazol, İ., (2016). Mali Tablolar Analizi. (16. Baskı). Bursa: Ekin.
 • Meydan, C., Yıldırım, B.F. & Senger, Ö. (2016). BIST’ te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 147-167.
 • Örs, M., Takıl, D. & Altın, M. (2015). Borsa İstanbul Teknoloji Endeksinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(1), 62-81.
 • Özçelik, H., Kandemir, B. (2015). BIST’de işlem gören turizm işletmelerinin Topsis Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 97-114.
 • Özdamar, K., (2015). Paket Programlar ile İstatksel Veri Analizi, Cilt 1. (10. Baskı). Ankara: Nisan Kitabevi Yayınları.
 • Şen, M.L., Zengin, B. & Yusubov, F. (2015). Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi, İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 64-85.
 • Sevim, U. (2016). İşletme Finansal Oranlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: BİST 100 İmalat İşletmeleri Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 221-235.
 • Şit, M. (2016). Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1),101-117.
 • Yakut, E., Harbalıoğlu, M. & Pekkan, N.Ü. (2015). Turizm Sektöründe BIST’a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi, İşletme Araştırmalar Dergisi, 7(2), 235-257.
 • Yıldız, B. (2013). Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansı Etkileyen Unsurlar Ve Finansal Performansın Ölçülmesi: Hastanelerde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1-244.
 • Yıldız, Z. (2011). Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5),54-71.

FINANCIAL PERFORMANCE BY FINANCIAL RATES: BİST AND TURİZM

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 53 - 65, 09.05.2019

Abstract

The tourism sector has a wide range of services in many areas such as accommodation, food and beverage and agency. The sector with such a wide range provides employment for many people and has an important place in the national economy. The aim of this study BIST Tourism (Istanbul Tourism Exchange) is to analyze the financial performance of the companies in the Index. For this purpose, the data of the firms included in the BIST Tourism Index between 2013-2017 were analyzed using financial ratios. Correlation test and Kruskal Wallis H test were used in the analysis. As a result of the study, it was seen that there were no significant differences between the rates with different degrees of relationship with each other and the rates of active turnover between companies, working capital turnover rate, total asset ratio of net profit and the ratio of pre-tax profit to total asset.


An Erratum to this article was published on 07 May 2021. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/62262/934412 

References

 • Altın, H., Süslü, C. (2018). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi: Lokanta ve Oteller Üzerine Bir Uygulama, Maliye ve Finans Yazıları, 109, 30-50.
 • Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi, Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 205-220.
 • Ecer, F. & Günay, F. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 35-48.
 • Erdoğan, M., Yamaltdınova, A. (2018). Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının Topsis ile Analizi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 5(1), 19-36.
 • Ergül, N. (2014). BIST-Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 325-340.
 • Gümüş, U.T. & Bolel, N. (2017). Rasyo Analizleri İle Finansal Performansın Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketleri’nde Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2),87-96.
 • Helhel, Y., Karasakal, S. (2017). Konaklama İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılık Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da (Bist) Bir Uygulama, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 27-39.
 • İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E. & Ayyıldız, N. (2015). Enerji Sektörünün Finansal Analizi: Türkiye ve Avrupa Enerji Sektörü Karşılaştırması, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(3), 86-97.
 • Kahveci, M., Turna, İ. (2016). Bist’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Topsis Tekniği ile Finansal Performanslarının Analizi ve Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 48, 99-114.
 • Karadeniz, E. & İskenderoğlu, Ö. (2011). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 65-75.
 • Karadeniz, E., Koşan, L. & Kahiloğulları, S. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 129-144.
 • Karadeniz, E., Koşan, L., Günay, F. & Dalak, S. (2016). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1117-1134.
 • Karkacıer, O., Yazgan, E.A. (2017). Turizm Sektöründe Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Finansal Performans Değerlemesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 154-162.
 • Kendirli, S., Çankaya, M. (2016). Bist Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. Internatıonal Reiew of Economıcs and Management, 4(2), 46-68.
 • Lazol, İ., (2016). Mali Tablolar Analizi. (16. Baskı). Bursa: Ekin.
 • Meydan, C., Yıldırım, B.F. & Senger, Ö. (2016). BIST’ te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 147-167.
 • Örs, M., Takıl, D. & Altın, M. (2015). Borsa İstanbul Teknoloji Endeksinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(1), 62-81.
 • Özçelik, H., Kandemir, B. (2015). BIST’de işlem gören turizm işletmelerinin Topsis Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 97-114.
 • Özdamar, K., (2015). Paket Programlar ile İstatksel Veri Analizi, Cilt 1. (10. Baskı). Ankara: Nisan Kitabevi Yayınları.
 • Şen, M.L., Zengin, B. & Yusubov, F. (2015). Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi, İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 64-85.
 • Sevim, U. (2016). İşletme Finansal Oranlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: BİST 100 İmalat İşletmeleri Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 221-235.
 • Şit, M. (2016). Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1),101-117.
 • Yakut, E., Harbalıoğlu, M. & Pekkan, N.Ü. (2015). Turizm Sektöründe BIST’a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi, İşletme Araştırmalar Dergisi, 7(2), 235-257.
 • Yıldız, B. (2013). Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansı Etkileyen Unsurlar Ve Finansal Performansın Ölçülmesi: Hastanelerde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1-244.
 • Yıldız, Z. (2011). Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5),54-71.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Muammer PAÇA (Primary Author)
0000-0001-5072-6107
Türkiye


Miyase TEKEL KARABULUT (Primary Author)

Publication Date May 9, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijgtr544508, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {53 - 65}, doi = {}, title = {FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM}, key = {cite}, author = {Paça, Muammer and Tekel Karabulut, Miyase} }
APA Paça, M. & Tekel Karabulut, M. (2019). FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 53-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/45045/544508
MLA Paça, M. , Tekel Karabulut, M. "FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 53-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/45045/544508>
Chicago Paça, M. , Tekel Karabulut, M. "FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 53-65
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM AU - Muammer Paça , Miyase Tekel Karabulut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 65 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Global Tourism Research FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM %A Muammer Paça , Miyase Tekel Karabulut %T FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM %D 2019 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Paça, Muammer , Tekel Karabulut, Miyase . "FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (May 2019): 53-65 .
AMA Paça M. , Tekel Karabulut M. FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM. IJGTR. 2019; 3(1): 53-65.
Vancouver Paça M. , Tekel Karabulut M. FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(1): 53-65.
IEEE M. Paça and M. Tekel Karabulut , "FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 53-65, May. 2019