Research Article
BibTex RIS Cite

The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 12, 07.06.2022

Abstract

With the increase in competition in the accommodation sector, the most desired employee type of enterprises are qualified employees who work voluntarily, do their job lovingly, have high communication power, are patient, honest, and are in harmony with the goals of the business. Because employees with these characteristics are very important for the efficiency, effectiveness and future of the organization. So it stays critical to investigate the organizational citizenship behavior, which is seen as an organizational goal that will make a big difference if achieved for businesses, and the drivers that are thought to positively affect organizational citizenship behavior. In this regard, the current study aimd to examine the organizational citizenship behaviors and the role of job satisfaction as an imortant driver of these behaviours. Random sampling technigue was used for data collection. A total number of 100 usable questionnaires were obtained in the research location, Ordu-Turkey. A quantititative method was used in this study and SPSS 20 version was applied for the study analyses such as descriptive stitistics, factor analysis, correlation and regression. The findings depicts that job satisfaction was found significant and positive driver of organizational citizenship behaviors. There is paucity of research in this context, so the current work sheds light on the recent literature and provides implications for the industry role players. Since this research is a preliminary one and due to the research restrictions, this study have some limitations such as the accomodation service work setting was included only. Various service settings may be included in the future study with more sample size. The other dimensions of organizational citizenship behaviors may also be included in the next study with different antecedents.

References

 • Acar, A. Z. 2006. Örgütsel yurttaşlık davranışı: Kavramsal gelişimi ile kişisel ve örgütsel etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, pp.1-14.
 • Arif, A. & Chohan, A. (2012). How job Satisfaction is influencing the organizational citizenship behavior (OCB): A study on employees working in banking sector of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (8): 74-88.
 • Babin, B.J. & Boles, J.S. (1998) ‘Employee Behavior in a service Environment: A Model and Test of potential Differences between Man and Woman’, Journal of Marketing, Vol. 62, No. 4, pp. 77-91.
 • Basım, H.N. & Şeşen, H. (2006). An Adaptation and Comparison of Organizational Citizenship Behavior Scale. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61-4, 83-101.
 • Bove, L. L. Pervan, S. J. Beatty, S. E. and Shiu, E. (2009). Service worker role in encouraging customer organizational citizenship behaviors. Journal of Business Research, Vol. 62 No.7, pp. 698-705.
 • Çavuş, M. Develi, A. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri. Tisk Akademi. Vol. 10 No. 20, pp.228-249.
 • Çelikel, F. (2021) Örgüt İklimi Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Açısından Cam Tavan Algısı: Ankara’daki Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Analiz. Doktora Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdoğdu, FB. (2019) Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Görgül Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Field, A. (2000). Discovering Statistics using SPSS for Windows. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage publications.
 • Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Hair, J., Black, W., Babin, B. & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis, 7th ed. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ.
 • Jahangir, N., Akbar, M. M., & Haq, M. 2004. Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents.
 • Judge, T. A. Thoresen, C. J. Bono, J.E. and Patton, G. K. (2001). The job satisfaction–job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, Vol. 127 No.3, pp. 376-407.
 • Kaya, Ş. (2013). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Türk İdare Dergisi. No:.476, pp. 267-288.
 • Li, N., Crant, J. M. & Liang, J. (2010). The role of proactive personality in job satisfaction and organizational citizenship behavior: A relational perspective. Journal of Applied Psychology, 95 (2): 395-404.
 • Ma, E., Qu, H., Wilson, M. & Eastman, K. (2013). Modeling OCB for hotels: Don’t forget the customers. Cornell Hospitality Quarterly, 54 (3): 308-317. Turkish Ministry of Culture and Tourism (2021). Ordu Turizm. https://ordu.ktb.gov.tr/. Erişim Tarihi: 22.10.2021.
 • Nayır, S. (2020) İnsan Kaynaklarının Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Örgüt Kültürü Algıları Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Okuyucu, A. & Akgiş, Ö. (2016) Türkiye’de Konaklama Sektörünün Yapısal ve Mekânsal Değişimi: 1990-2013. The Journal of Turkish Social Research, Vol.20 No. 1 pp. 249 – 269.
 • Okumuş, F. , Mete, M., Bakiyev E. & Kaçire İ. (2013) Hopelessness, Burnout And Job Satısfactıon Analysıs Of The Relatıonshıp Between The Concepts: Educatıon Sector In An Applıcatıon. Electronic Journal of Social Sciences, Vol. 12, No.47, pp. 191-202
 • Organ, D.W and Konovsky, M. (1989) Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. J. App. Psyc. Vol. 74 No. 1, pp. 157-64.
 • Özkalp, E. ve Kırel Ç. (2016) Örgütsel Davranış, 7. Baskı, Bursa, Ekin Basım, Yayın Dağıtım.
 • Özkalp, E. Varoğlu, A. Varoğlu, D. Kırel, Ç. & Acar, P. (2013) Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2857, Eskişehir.
 • Podsakoff, Philip M., MacKenzie, Scott B., Paine, Julie Beth ve Bachrach, Daniel G. 2000. Organizational Citizenship Bahaviors: ACritical Review of The Theoretical and Empirical Literature and Suggestion for Future Research. Journal of Management, 26 (3), pp.513-563.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007) Using Multivariate Statistics; Allyn & Bacon/Pearson Education: Boston, MA, USA.
 • Turkish Statistical Institute. (2021). Turizm İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2021. https://data.tuik.gov.tr/. Accessed on 28.10.2021.
 • Yıldız, Z. (2011) Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. Suleyman Demirel University The Journal of Visionary Vol.3, No.5. pp.54-71.
 • Yılmaz, K. (2010). Kamu Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile İlgili Görüşleri. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Vol.29, No.1, pp.1-16.
 • Yoon, M. H., & Suh, J. (2003). Organizational citizenship behaviors and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research, 56(8), 597–611.

İş Tatminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Rolü: Ordu/Türkiye Otel Sektöründen Bir Ön Çalışma

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 12, 07.06.2022

Abstract

Konaklama sektöründe rekabetin artmasıyla birlikte işletmelerin en çok arzu edilen çalışan tipi, gönüllü çalışan, işini severek yapan, iletişim gücü yüksek, sabırlı, dürüst, işletmenin amaçlarına uygun nitelikli çalışanlardır. Çünkü bu özelliklere sahip çalışanlar örgütün verimliliği, etkinliği ve geleceği için çok önemlidir. Bu nedenle, işletmeler için gerçekleştirilmesi durumunda büyük fark yaratacak bir örgütsel hedef olarak görülen örgütsel vatandaşlık davranışının ve örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu yönde etkilediği düşünülen itici güçlerin araştırılması kritik önemini korumaktadır. Bu bağlamda, mevcut çalışma örgütsel vatandaşlık davranışlarını ve bu davranışların önemli bir itici gücü olarak iş tatmininin rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Verilerin toplanmasında rastgele örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma lokasyonu Ordu Türkiye'de toplam 100 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Bu çalışmada nicel bir yöntem kullanılmış ve betimsel stitistik, faktör analizi, korelasyon ve regresyon gibi çalışma analizleri için SPSS 20 versiyonu uygulanmıştır. Bulgular, iş tatmininin örgütsel vatandaşlık davranışlarının önemli ve olumlu bir itici gücü olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda çok az araştırma vardır, bu nedenle mevcut çalışma son literatüre ışık tutmakta ve sektördeki rol oyuncuları için çıkarımlar sağlamaktadır. Bu araştırma bir ön araştırma olduğundan ve araştırma kısıtlamaları nedeniyle bu çalışmanın yalnızca konaklama hizmeti çalışma ortamına dâhil edilmesi gibi bazı sınırlılıkları vardır. Gelecekteki çalışmalara daha fazla örneklem büyüklüğü ile çeşitli servis düzenleri dahil edilebilir. Örgütsel vatandaşlık davranışlarının diğer boyutları da farklı öncüllerle bir sonraki çalışmada yer alabilir.

References

 • Acar, A. Z. 2006. Örgütsel yurttaşlık davranışı: Kavramsal gelişimi ile kişisel ve örgütsel etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, pp.1-14.
 • Arif, A. & Chohan, A. (2012). How job Satisfaction is influencing the organizational citizenship behavior (OCB): A study on employees working in banking sector of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (8): 74-88.
 • Babin, B.J. & Boles, J.S. (1998) ‘Employee Behavior in a service Environment: A Model and Test of potential Differences between Man and Woman’, Journal of Marketing, Vol. 62, No. 4, pp. 77-91.
 • Basım, H.N. & Şeşen, H. (2006). An Adaptation and Comparison of Organizational Citizenship Behavior Scale. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61-4, 83-101.
 • Bove, L. L. Pervan, S. J. Beatty, S. E. and Shiu, E. (2009). Service worker role in encouraging customer organizational citizenship behaviors. Journal of Business Research, Vol. 62 No.7, pp. 698-705.
 • Çavuş, M. Develi, A. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri. Tisk Akademi. Vol. 10 No. 20, pp.228-249.
 • Çelikel, F. (2021) Örgüt İklimi Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Açısından Cam Tavan Algısı: Ankara’daki Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Analiz. Doktora Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdoğdu, FB. (2019) Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Görgül Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Field, A. (2000). Discovering Statistics using SPSS for Windows. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage publications.
 • Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Hair, J., Black, W., Babin, B. & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis, 7th ed. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ.
 • Jahangir, N., Akbar, M. M., & Haq, M. 2004. Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents.
 • Judge, T. A. Thoresen, C. J. Bono, J.E. and Patton, G. K. (2001). The job satisfaction–job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, Vol. 127 No.3, pp. 376-407.
 • Kaya, Ş. (2013). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Türk İdare Dergisi. No:.476, pp. 267-288.
 • Li, N., Crant, J. M. & Liang, J. (2010). The role of proactive personality in job satisfaction and organizational citizenship behavior: A relational perspective. Journal of Applied Psychology, 95 (2): 395-404.
 • Ma, E., Qu, H., Wilson, M. & Eastman, K. (2013). Modeling OCB for hotels: Don’t forget the customers. Cornell Hospitality Quarterly, 54 (3): 308-317. Turkish Ministry of Culture and Tourism (2021). Ordu Turizm. https://ordu.ktb.gov.tr/. Erişim Tarihi: 22.10.2021.
 • Nayır, S. (2020) İnsan Kaynaklarının Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Örgüt Kültürü Algıları Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Okuyucu, A. & Akgiş, Ö. (2016) Türkiye’de Konaklama Sektörünün Yapısal ve Mekânsal Değişimi: 1990-2013. The Journal of Turkish Social Research, Vol.20 No. 1 pp. 249 – 269.
 • Okumuş, F. , Mete, M., Bakiyev E. & Kaçire İ. (2013) Hopelessness, Burnout And Job Satısfactıon Analysıs Of The Relatıonshıp Between The Concepts: Educatıon Sector In An Applıcatıon. Electronic Journal of Social Sciences, Vol. 12, No.47, pp. 191-202
 • Organ, D.W and Konovsky, M. (1989) Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. J. App. Psyc. Vol. 74 No. 1, pp. 157-64.
 • Özkalp, E. ve Kırel Ç. (2016) Örgütsel Davranış, 7. Baskı, Bursa, Ekin Basım, Yayın Dağıtım.
 • Özkalp, E. Varoğlu, A. Varoğlu, D. Kırel, Ç. & Acar, P. (2013) Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2857, Eskişehir.
 • Podsakoff, Philip M., MacKenzie, Scott B., Paine, Julie Beth ve Bachrach, Daniel G. 2000. Organizational Citizenship Bahaviors: ACritical Review of The Theoretical and Empirical Literature and Suggestion for Future Research. Journal of Management, 26 (3), pp.513-563.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007) Using Multivariate Statistics; Allyn & Bacon/Pearson Education: Boston, MA, USA.
 • Turkish Statistical Institute. (2021). Turizm İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2021. https://data.tuik.gov.tr/. Accessed on 28.10.2021.
 • Yıldız, Z. (2011) Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. Suleyman Demirel University The Journal of Visionary Vol.3, No.5. pp.54-71.
 • Yılmaz, K. (2010). Kamu Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile İlgili Görüşleri. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Vol.29, No.1, pp.1-16.
 • Yoon, M. H., & Suh, J. (2003). Organizational citizenship behaviors and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research, 56(8), 597–611.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Articles
Authors

Kenan Pala 0000-0003-4903-1433

Mustafa Daskin 0000-0002-2453-490X

Early Pub Date June 6, 2022
Publication Date June 7, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Pala, K., & Daskin, M. (2022). The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-12.
AMA Pala K, Daskin M. The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey. IJGTR. June 2022;6(1):1-12.
Chicago Pala, Kenan, and Mustafa Daskin. “The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 1 (June 2022): 1-12.
EndNote Pala K, Daskin M (June 1, 2022) The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6 1 1–12.
IEEE K. Pala and M. Daskin, “The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey”, IJGTR, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2022.
ISNAD Pala, Kenan - Daskin, Mustafa. “The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6/1 (June 2022), 1-12.
JAMA Pala K, Daskin M. The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey. IJGTR. 2022;6:1–12.
MLA Pala, Kenan and Mustafa Daskin. “The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 1-12.
Vancouver Pala K, Daskin M. The Role of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviours: A Preliminary Study from Ordu Hotel Sector/Turkey. IJGTR. 2022;6(1):1-12.