Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 1 - 11 2017-07-13

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL TRUST OF EMPLOYEES

Cenk AKSOY [1]


Bu çalışmada, örgütlerde çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 9 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler Türkiye’nin Güneydoğu bölgesi illerinde havacılık sektöründe çalışan personele dağıtılmış ve analiz için 447 anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, t-testi, Anova, regresyon, korelasyon) kullanılarak SPSS 18.0 istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel güven düzeyleri arasında pozitif güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışan algılarının bazı demografik değişkenlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

This study aims to identify the relationship between employee perceptions of organizational justice and organizational trust. A 9-items questionnaire except demographic questions was used to test the model. The survey was delivered to aviation sector employees in the Southeastern Anatolia Region of Turkey and a total of 447 completed questionnaires were used for analysis. The data obtained in the study were analyzed with SPSS 18.0 statistical software packages by using various statistical methods and testing techniques (frequency distribution, t-test, regression and correlation) for the purpose of research. It was found that there was a strong positive relationship between organizational justice and organizational trust. It has also been found that the latents were differs by some demographic variables of employees.

 • Aksoy, C. (2012). İnsan Kaynakları Yönetiminde Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak; Çalışanların Adalet Algıları Açısından Güven Faktörünün İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır: DÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aktaş, E. (2010). Performans Değerlendirme Sistemlerinin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alexander, S. ve Ruderman. M. (1987). The Role of Procedural and Distributive Justice in Organizational Behavior. Social Justice Research, 1, 177–198.
 • Asunakutlu, T. (2001). Klasik ve Neo-Klasik Dönemde Örgütsel Güvenin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2001, Sayı 5.
 • Cohen-Charash, Y. ve Spector, P. E. (2001). The Rol of Justice in Organizations: A Meta-Analysis, Organizational Behavior and Human Decision Process, Volume 86, No 2.
 • Çakmak K. Ö. (2005). Performans Değerlendirme Sistemlerinde Örgütsel Adalet Algısı ve Bir Örnek Olay Çalışması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Demircan, N. ve Ceylan, A. (2003). Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçlar. Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 10, 2.
 • Fields, D. L. (2002). Taking The Measure of The Work, Sage Publication, London.
 • Folger, R. ve Cropanzono R. (1998). Organizational Justice and Human Resource Management, Sage Publications, London.
 • Folger, R. ve Konuvsky, M. A. (1989). Effects of Procedural and Distributive Justice On Reavtion To Pay Raise Decisions, Academy of Management Journal, 32 (1).
 • Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Management, 16 (2).
 • İşbaşı, J. (2000). Çalışanların Yöneticilere Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü: Bir Turizm Örgütünde Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Antalya: AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mishra, J., Morrissey, M.A. (1990). Trust in Employee/Employer Relationships: A Survey of West Michigan Managers, Public Personnel Managment, Volume 19, No 4.
 • Molla, G. (2011). Çalışanların Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Ait Tutumları ile Örgütsel Güven Ölçeklerine Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: YTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Niehoff, B. P. ve Moorman, R. H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior, Academy of Management Journal, 36 (3), 527-556.
 • Nyhan, R. ve Marlowe, H. A. (1997). Development and Psychometric Proparties of the Organizational Trust Inventory, Evaluation Review, Volume 21, No 5.
 • Oldham, G. R. ve Cummings, A. (1996). Employee Creativity: Personel and Contextual Factors at Work. Academy of Management Journal, 39 (3), 607-634.
 • Özler, D. E. (2010). Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Polat, S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli.
 • Schminke, M., Ambrose, M. L. ve Cropanzano, R. S. (2000). The Effect of Organizational Structure on Perceptions of Procedural Fairness, Journal of Applied Psychology, Volume 85, No 2.
 • Straiter, K. L. (2005). The Effects of Supervisors Trust of Subordinates and Their Organization on Job Satisfaction and Organizational Commitment. International Journal of Leadership Studies, 1, 1.
 • Tan, H. H. ve Lim, A. (2009), Trust in Coworkers and Trust in Organizations, The Journal of Psychology, Volume 143, No 1.
 • Taylor, R. G. (1989), The Role of Trust In Labor Management Relations, Organization Development Journal, No 7.
 • Wahlstrom, K. L. ve Louis, K. S. (2008). How Teachers Experience Principal Leadership: The Roles of Professional Community, Trust, Efficacy and Shared Responsibility, Educational Administration Quarterly, Volume 44, No 4.
 • Yılmaz, A. ve Atalay, C. G. (2009). A Theoretical Analyze On The Concept of Trust In Organisational Life, European Journal of Social Sciences, Volume 8, No 2.
 • Zaheer, A., McEviley B. ve Perrone V. (1998). Does Trust Matter? Exploring The Effects Interorganizational and Interpersonel Trust, On Performance, Organization Science, No 9.
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Cenk AKSOY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 13, 2017

Bibtex @research article { ijma328093, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {1 - 11}, doi = {10.29064/ijma.328093}, title = {ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AKSOY, Cenk} }
APA AKSOY, C . (2017). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Management and Administration , 1 (1) , 1-11 . DOI: 10.29064/ijma.328093
MLA AKSOY, C . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/30387/328093>
Chicago AKSOY, C . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Cenk AKSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29064/ijma.328093 DO - 10.29064/ijma.328093 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 1 IS - 1 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.328093 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.328093 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Cenk AKSOY %T ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2017 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 1 %N 1 %R doi: 10.29064/ijma.328093 %U 10.29064/ijma.328093
ISNAD AKSOY, Cenk . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 1 / 1 (July 2017): 1-11 . https://doi.org/10.29064/ijma.328093
AMA AKSOY C . ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. IJMA. 2017; 1(1): 1-11.
Vancouver AKSOY C . ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Management and Administration. 2017; 1(1): 11-1.