Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 52 - 70 2017-10-10

DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI
THE IMPACT OF OUTSOURCING SERVICES ON BUILDING / FACILITY MANAGEMENT PERFORMANCE: DEVELOPING A SCALE AND STRUCTURAL EQUATION MODEL APPLICATION

Arif Yılmaz [1]


Dış Kaynak Kullanımı suretiyle alınan Yemek, Kantin ve Temizlik hizmetinden duyulan işgören memnuniyetin ölçülmesi ve bu memnuniyete dayalı olarak Bina/Tesis Yönetim Performansının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma için, İstanbul’da hizmet sunan bir kamu kuruluşunda işgörenlere yönelik anket düzenlenmiştir. Anket soruları hazırlanarak, bina/tesis sorumlularının da katılım gösterdikleri 15 kişilik bir ekip ile birlikte tartışılmış ve son şekli verilmiştir. İşgörenlerden Yemek, Kantin, Temizlik ve Bina/Tesis Yönetim Performansının değerlendirilmesi istenmiştir. 553 kişinin katılım gösterdiği çalışmada SPSS 22 programı kullanılarak ölçeklerin faktör yükleri, geçerlilik ve güvenilirlikleri ortaya konulmuştur. Geçerliliği ve güvenilirliği saptanan bu ölçekler ile elde edilen veriler kullanılarak öncelikle Yemek ve Kantin Hizmetlerinin, Bina/Tesis Yönetim Performansı üzerindeki etkilerine yönelik AMOS programı kullanılarak yol analizi yapılmıştır. Ardından modele Temizlik Hizmeti de alınmış ve model yeniden test edilmiştir. Sonuç olarak Yemek ve Kantin Hizmet düzeylerinin, Bina/Tesis Yönetim Performansı üzerinde etkili olmaktadır ve modele temizlik hizmeti de alındığında bu etkiler azalmaktadır. Başka bir anlatım ile Yemek ve Kantin Hizmet düzeylerinin Bina/Tesis Yönetim Performans düzeyi üzerine etkisinde, temizlik hizmeti düzeyinin kısmi aracılık etkisi bulunmaktadır.

The purpose of this study was to measure employee satisfaction from lunch, canteen and cleaning service by outsourcing and to determine Branch / Facility Management Performance based on this satisfaction. For the research, a public organization that provides services in Istanbul has conducted a questionnaire survey of employees. Survey questionnaires were prepared and discussed with a team of 15 people in which the Branch / Facility managers participated and the final format was given. It was requested to evaluate the lunch, canteen, cleaning services and building/facility management performance from the employees. In this study, 553 participants participated, the factor loadings, validity, and reliability of the scales were determined using the SPSS 22 program. Using the data obtained with these scales, validity and reliability were determined, a path analysis was conducted for the effects of Lunch and Canteen Services on Building / Facility Management Performance. Then the model was retested with the addition of this model Cleaning Service. As a result, Food and Canteen Service levels have an impact on Building / Facility Management Performance and these effects are decreasing when model cleaning service is also taken. In other words, there is a partial mediating effect of the level of cleaning service between the level of Lunch and Canteen Service satisfaction and the level of Building / Facility Management Performance.

 • Akbulut, N., Aslan, S. (2016). Örtük Program Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 25 (56), 169-176.
 • Altan, M., Engin, O. (2003). Bir Seyahat İşletmesinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 84-98. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Susead/İssue/28437/302921
 • Bakan, İ., Fettahlıoğlu, H., Eyitmiş, A. (2014). Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımında Tedarikçi Seçim Kriterleri Ve Sözleşme Şartlarında Dikkat Edilen Hususlar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), 141-161. Retrieved From Http://İibfdergisi.Ksu.Edu.Tr/İssue/10265/125908
 • Bayındır, S. (2015). Yenilik Çalışmalarında Dış Kaynak Kullanımı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007 (3), 241-250. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Kmusekad/İssue/10225/125744
 • Baykasoğlu, A., Taşkıran, D., Akkoyun, H. (2016). Toplu Beslenme İçin Menü Planlama Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Ve Uygulanması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (1), 0-0. DOI: 10.17341/gummfd.74322
 • Burmaoğlu, S., Erol, S. (2006). Hizmet İhalelerinde Uygulanabilir Dış Kaynak Kullanımı Modeli ve Sözleşme Önerisi. Savunma Bilimleri Dergisi, 5 (2), Retrieved from http://dergipark.gov.tr/khosbd/issue/19235/204388
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizini Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 17(3), 196-205.
 • Çelik, M. (2014). An Application On Customer Satisfaction And Service Quality Of Service In The Refectory Of Adıyaman University. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012 (10), 29-54. Doi: 10.14520/Adyusbd.348
 • Davras, Ö., Gülmez, M. (2015). Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24 (2), 167-184. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atad/issue/16808/174585
 • Dikmen, B., Özpeynirci, Ö. (2010). Individual Performance Evaluation in Matrix Organizations: Application of a Hybrid Model Combining 360 Degree Method and Management By Objectives. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (1), 71-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/huniibf/issue/29084/311234
 • Doğan, S., Kılıç, S. (2015). İlişki Yönetiminde İç Ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008 (1), 60-87. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kmusekad/issue/10222/125653
 • Ekin, A., Yanık, A., Kıyak, M. (2014). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışarıdan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 15 (1), 1-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/hacettepesid/issue/7571/99403
 • Emhan, A., Kula, S., Töngür, A. (2013). Yapısal Eşitlik Modeli Kullanılarak Yönetici Desteği, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Performans ve Tükenmişlik Kavramları Arasındaki İlişkilerin Analizi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (1), 53-69.
 • Erdal, K. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarında Temizlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2), 339-356. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/uefad/issue/16688/173420
 • Eren, T., Ünlüsoy, S. (2016). Cleaning Schedule In Public Buildings And A Case Study. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4 (3), 149-155. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Jesd/İssue/29266/313365
 • Firuzan, A. (2004). Dağıtım Kanalı Etkinliğinin Arttırılmasında Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcıng) Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 1-16. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Yead/İssue/21829/234636
 • Kalkan, M., Sökmen, A., Bıyık, Y. (2015). Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı: Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Uygulaması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 35-56. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gaziuiibfd/issue/28307/300798
 • Karakoç, Y. F., Dönmez, L. (2014). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası, Mayıs 2014, (40), 39-49.
 • Kazan, H., Değermen, A., Yurtman, G. (2017). Toplam Kalite Yönetiminin İç Ve Dış Müşterilerin Performans Değerlendirmesi Üzerine Etkisi. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15 (1), 43-65. Doi: 10.11611/Yead.283461
 • Meydan, H. C., Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Öncü, M., Işkın, M. (2014). Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (29), 143-156. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Esosder/İssue/6143/82450
 • Öner, C., Çatak, B., Yıldız, M., Erdoğan, A., Canpolat, İ., Seğmen, Ö. (2014). Behaviours and Attitudes of Canteen Workers Related to Food Safety. Bozok Tıp Dergisi, 3 (1). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bozoktip/issue/3784/50537
 • Sevim, Ş., Akdemir, P., Vatansever, Ö. (2008). Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Aldıkları Hizmetlerin Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 1-27. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20834/223209
 • Pekmezci, T., Demireli, C., Batman, G. (2015). İç Müsteri Memnuniyeti: Konya Un Fabrikalarında Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (22). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dpusbe/issue/4764/65463
 • Taşlıyan, M., Çiçeklioğlu, H., Yılmaz, Ö. (2016). Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi. International Journal of Academic Values Studies, (6), 35-55. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijavs/issue/28373/301683
 • Tutar, A. E., İnaç, H., Güner, Ü. (2015). Dış Kaynak Kullanımının (Outsourcıng) Makroekonomik Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (2), 279-296. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Akuiibfd/İssue/1632/20479
 • Türen, U., Sennaroğlu, B. (2008). Exploring The Effects Of Outsourcing Incentives On Military Logistics Outsourcing Intention. Savunma Bilimleri Dergisi, 7 (1), 68-92. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/khosbd/issue/19232/204364
 • Uçkun, C., Yüksel, A. (2015). Aile Şirketlerinin Performansının Arttırılmasında Bir Strateji: Dış. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007 (3), 25-39. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kmusekad/issue/10225/125726
 • Yanık, A., Yılmaz, E. (2015). Evaluation Of Food Service Personnel In An Education And Research Hospital Outsourcing Dining Services. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 1 (1), 126-139. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/5395/73184
 • Yirik, Ş., Erdinç, A., Göçen, D. (2014). Yöneticilerin Gözünden Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Boyutları ve İşletmeye Olan Finansal Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 197-209. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20815/222690
 • Zöngür, G., Yılmaz, K., Güngördü, A. (2016). Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Ankara İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 217-235. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Gaziuiibfd/İssue/28289/300490
 • http://www.istatistikanaliz.com/faktor_analizi.asp
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Arif Yılmaz
Institution: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 10, 2017

Bibtex @research article { ijma341423, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {52 - 70}, doi = {10.29064/ijma.341423}, title = {DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Arif} }
APA Yılmaz, A . (2017). DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI. International Journal of Management and Administration , 1 (2) , 52-70 . DOI: 10.29064/ijma.341423
MLA Yılmaz, A . "DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 52-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/30847/341423>
Chicago Yılmaz, A . "DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 52-70
RIS TY - JOUR T1 - DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI AU - Arif Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29064/ijma.341423 DO - 10.29064/ijma.341423 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 70 VL - 1 IS - 2 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.341423 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.341423 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI %A Arif Yılmaz %T DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI %D 2017 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 1 %N 2 %R doi: 10.29064/ijma.341423 %U 10.29064/ijma.341423
ISNAD Yılmaz, Arif . "DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI". International Journal of Management and Administration 1 / 2 (October 2017): 52-70 . https://doi.org/10.29064/ijma.341423
AMA Yılmaz A . DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI. IJMA. 2017; 1(2): 52-70.
Vancouver Yılmaz A . DIŞ KAYNAK KULLANARAK SAĞLANAN HİZMETLERİN BİNA/TESİS YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI. International Journal of Management and Administration. 2017; 1(2): 70-52.