Year 2019, Volume 3 , Issue 6, Pages 205 - 224 2019-06-15

İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

İsmail KARAKULLE [1] , Ömer KARADEMİR [2] , M. Volkan ARMAĞAN [3]


Küreselleşme süreci günümüzde hızını giderek arttırmasıyla beraber dünya düzeni değişmekte, rekabet koşullarının daha sert ve karşı konulamaz hale gelmesi, tüketici algılarında meydana gelen değişimler toplumsal hayatın bir parçası olan iş dünyasını işletmeleri de bir değişim ve dönüşüm içine sokmaktadır. Bu değişim sürecinde İşgörenler, işverenler kendilerini mevcut rakiplerinden veya muhtemel rakiplerinden bir adım önde olabilmeleri için hem kendilerini hem de çevrelerini geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Bu doğrultuda; İşgörenler kendi kariyer planlarını yaparken işletmeler de nitelikli, gerekli yetkinliğe sahip işgörenlerinin işletmelerinde kalmalarını sağlamak amacıyla kariyer planları yapmaktadırlar. Toplumsal hayatta meydana gelen değişimler bireylerin kendi içlerinde bir takım olumlu etkiler oluşturmakla beraber olumsuz etkileri oldukça fazla olmaktadır. İşgörenler toplumsan hayatta karşılaştıkları sorunların benzerlerini de iş yaşamında da karşılaşmakta buda stres meydana getirmektedir. İşgörenlerin yaşadıkları stres nedenleri işletmelerde bireysel olmakla beraber iş çevresinde meydana gelen birçok unsurda bunu etkilemektedir. Çalışmanın amacı iş stresinin çalışanların kariyer yönetimi algılarını nasıl etkilediğini belirleyebilmek ve iş stresi üzerinde demografik faktörlerin ( yaş, cinsiyet, kıdem, medeni durum, sahip olunan pozisyon gibi) etki düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmada nicel veri toplama tekniklerinden birisi olan anket (yazılı soru sorma) tekniği kullanılmış, bu kapsamda online anketten yararlanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde; işgörenler tarafından algılanan örgütsel kariyer uygulamaları ile iş tresi arasında negatif yönlü ve orta şiddetli bir ilişkinin olduğu, İş stresi ile bireysel kariyer arasında ise negatif yönlü ve zayıf şiddette bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

İş stresi, kariyer yönetimi, kariyer planı
 • Albayrak, E. G. (2007). “Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. 2005. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı, İstanbul: Avcı Ofset.
 • Argüden, M. (1998). “ Örgütsel Kariyer Yönetimi ve Yapı Kredi Bankası Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Cam, E. 2004. Çalışma Yaşamında Stres ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt.1. Sayı.1.
 • Camkurt, M. Z. 2007. İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi. Cilt.20, Sayı.6, Cilt.21, Sayı.1, Mayıs / Ağustos.
 • Can H., Akgün A. ve Kavuncubaşı Ş. (1998). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Carey, L. 2001. Measuring and evaluating school learning. USA: Allyn& Bacon.
 • Cascio, W.F. (1992). “Managing Human Resources; Productivity, Quality of Work Life, Profits”, McGraw-Hill, Inc., New York., pp. 302-303.
 • Cronbach, L. J. 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika. 16(3): 297-334.
 • Davis, K., İşletmelerde İnsan Davranışı, Çeviren: Kemal TOSUN vd., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, No: 199, İstanbul
 • Küçük, M. 2012. Kariyer yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerindeki Etkinin İncelenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans, Çanakkale.
 • Netemeyer, R. G. vd. 2005. Conflicts in theWork–FamilyInterface: Links to Job Stress, Customer Service Employee Performance, and Customer Purchase Intent. Journal of Marketing, Vol. 69.
 • Orpen, C. (1994). “The Effects of Organizational and Individiual Career Management on Career Success”, International Journal Of Manpower, Vol. 15, No.1.
 • Sekaran, U. 2003. Research methods for business: A skill building approach, 4th Edition, New York: John Wiley& Sons.
 • Soysal, A. 2009. İş Yaşamında Stres . Çimento İşveren Dergisi. 23(3): 17.
 • Sökmen, A. 2005. Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Güz( 1).1-27.
 • Şimşek, M.Ş. ve Öge H.S. 2014. İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Baskı). Eğitim Kitapevi Yayınları, Konya.
 • Tahiroğlu, F. (2002). “Düşünceden Sonuca insan Kaynakları”, Hayat Yayıncılık.
 • Taşcı, D.(2004). “İnsan Kaynakları Yönetimi”. 1. Baskı (6.-7. Bölüm). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Tunçer, P. (2012). “Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 203-233.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail KARAKULLE (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ömer KARADEMİR
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: M. Volkan ARMAĞAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2019

Bibtex @research article { ijma557819, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {205 - 224}, doi = {10.29064/ijma.557819}, title = {İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Karakulle, İsmail and Karademi̇r, Ömer and Armağan, M. Volkan} }
APA Karakulle, İ , Karademi̇r, Ö , Armağan, M . (2019). İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA . International Journal of Management and Administration , 3 (6) , 205-224 . DOI: 10.29064/ijma.557819
MLA Karakulle, İ , Karademi̇r, Ö , Armağan, M . "İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA" . International Journal of Management and Administration 3 (2019 ): 205-224 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/45813/557819>
Chicago Karakulle, İ , Karademi̇r, Ö , Armağan, M . "İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". International Journal of Management and Administration 3 (2019 ): 205-224
RIS TY - JOUR T1 - İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA AU - İsmail Karakulle , Ömer Karademi̇r , M. Volkan Armağan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29064/ijma.557819 DO - 10.29064/ijma.557819 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 224 VL - 3 IS - 6 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.557819 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.557819 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %A İsmail Karakulle , Ömer Karademi̇r , M. Volkan Armağan %T İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %D 2019 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 3 %N 6 %R doi: 10.29064/ijma.557819 %U 10.29064/ijma.557819
ISNAD Karakulle, İsmail , Karademi̇r, Ömer , Armağan, M. Volkan . "İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". International Journal of Management and Administration 3 / 6 (June 2019): 205-224 . https://doi.org/10.29064/ijma.557819
AMA Karakulle İ , Karademi̇r Ö , Armağan M . İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. IJMA. 2019; 3(6): 205-224.
Vancouver Karakulle İ , Karademi̇r Ö , Armağan M . İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. International Journal of Management and Administration. 2019; 3(6): 205-224.