Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 303 - 315 2020-09-15

STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
RELATIONSHIP BETWEEN THE STRATEGIC PROCESS AND CHARACTERISTICS OF MANAGERS AND COMPANIES: CASE OF FIVE STAR HOTELS IN KYRENIA

Mete Ünal GİRGEN [1]


Günümüzde, birçok sektör başarıya giden yolda stratejik süreçlerin (karar verme ve hedefler) önemini kavramıştır. Bu karar verme ve hedefleri içeren stratejik çalışmalar çalışanların üzerinden geçmektedir. Bu çalışmanın amacı, şirketlerin stratejik karar alma süreçleri ve hedeflerinin önemini göstermektir. Bu terimler herhangi bir şirketin başarı veya hayatta kalma faktörleriyle doğrudan ilişkilidir. Etkin kararlar şirketleri olumlu yönde etkileyebilir veya bu karar alma faaliyetlerinde herhangi bir sorun olması durumunda şirketler için olumsuz etkiler meydana gelebilir. Bu çalışmada Stratejik Süreç (Karar Verme ve Hedefler) ile Yöneticilerin ve Şirketlerin Özellikleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kuzey Kıbrıs'taki beş yıldızlı otelleri araştırmada örnek olarak kullanılmıştır. Metodoloji bölümünde araştırmacı, araştırma katılımcıları için bazı anketler kullanıp, sonuçlarını SPSS (sürüm 23) programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada hipotezlere bağlı oluşturulmuş teorik bir çerçevede bulunmaktadır. Çalışmanın sonuçları, yöneticilerin ve şirketlerin stratejik süreçle özellikleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir; şirketlerin hedefleri ile yöneticilerin ve şirketlerin özellikleri; stratejik karar alma süreci ve hedeflerin belirlenmesi ile yöneticilerin ve şirketlerin özellikleri arasında güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.

The purpose of this study is to show the importance of strategic decision-making processes and goals of companies. These terms are directly related to any company's success or survival factors. Effective decisions can affect companies positively, or if there are any problems in these decision-making activities, there may be adverse effects for companies. In this study, the relationship between Strategic Process (Decision Making and Objectives) and the Characteristics of Managers and Companies was investigated. Five-star hotels in Northern Cyprus were used as an example for research. In the methodology section, the researcher used some questionnaires for the research participants and the results were analyzed with the SPSS (version 23) program. In the study, there is a theoretical framework based on hypotheses. The results of the study showed that there is a strong relationship between the strategic process and the characteristics of managers and companies; there is a strong relationship with the goals of companies and the characteristics of managers and companies; it has been determined that there is a strong relationship between the strategic decision making process and the determination of the targets and the characteristics of the managers and companies.

 • Aktan, C., ve Vural, I. Y. (2004). Rekabet dizisi: rekabet gücü ve rekabet stratejileri, Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonları Yayını, Yayın, (254), 9-23.
 • Aktaş, K. (2015). Uluslarası İşletmelerde Stratejik Yönetim, Uluslarası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 16.
 • Çivi, E., Erol, İnanlı, T., ve Erol, E. D. (2008). Uluslararası rekabet gücünde farklı bakışlar. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Bakan, İ. (2008). Örgüt kültürü ve liderlik türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: bir alan araştırması. Kahraman Maraş Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (14), 13-40.
 • Demir, C. ve Mustafa K. Y., (2010). Stratejik planlama süreci ve örgütler açısından önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:1, ss. 69-88.
 • Doğru, G. ve Çakır, S. Y., (2015). İşveren markası yönetim sürecinde strateji ve uygulamaların incelenmesi: Türkiye’deki şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine yönelik bir araştırma, The Journal of International Social Research. 40 Volume: 8 Issue: 40, Issn: 1307-9581.
 • Girard, T., Korgaonkar, P., & Silverblatt, R. (2003). Relationship of types of product, shopping orientations and demographics with preference for shopping on the internet. Journal of Business and Psychology, 18(1). 101-120.
 • Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. (2003). Tourism: principles, practices, philosophies. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Gönenç, Etkhem-John Wolflin, (2007). Sustainability, sustainable management and decision making process, Strategic Process Marmara Environmental Master Plan and Investment Strategy, İstanbul.
 • Gürel, E. ve Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A theoretical review. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research. Cilt: 10, Sayı: 51, Volume: 10, Issue: 51, August. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832.
 • Howard C. Kunreuther & David H. Krantz, (2008). Judgment and decision making, Vol. 2, No. 3, June 2007, pp. 137–168 Goals and plans in decision making Department of Psychology Columbia University & The Wharton School University of Pennsylvania.
 • Ibrahim, Z. ve Wall, G. (2016). Assessing tourism planning: goals and objectives for Egyptian tourism. Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally. 44. https://scholarworks.umass.edu/ttra/2011/Oral/44
 • Janczak S. (2005): The strategic decision-Making process in organizations. Problems and Perspectives in Management, 3/2005.
 • Katz, Robert L., (1974). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review, September-October.
 • KeIJermanns, F. W.,Walter, J., Lechner, C. ve Floyd, S. W. (2005), The lack of consensus about strategic consensus: advancing theory and research", Journal of Management, Vol. 31, No: 5, October, p. 719-737.
 • Kevser, M. (2007): Stratejik planlama ve KOBİ’lerdeki uygulamalar üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kılıç, M., Erkan, V. (2006): Stratejik planlama ve dengeli performans yöntemi yaklaşımı bir arada olabilir mi? Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 77-93.
 • Kiraz, M. (2007): Örgütlerde stratejik planlama sisteminin oluşturulması ve Emniyet Genel Müdürlüğünde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Lamb, C. J. ve Lachow I. (2006). Reforming Pentagon strategic decision-making, Institute for National Strategic Studies, July.
 • Lerner, J. S., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. S. (2015). Emotion and decision-making. Annual Review of Psychology, 66. doi:10.1146/annurevpsych-010213-115043.
 • Levent, F. (2020). Yönetim teorileri ve yeni yönetim yaklaşımları. Lisans Yayıncılık. Eğitim yönetimi (pp. 90-118).
 • Locus Assingments, (2020). Characteristics of a company, Locus Assingments, Retrieved from: https://www.locusassignments.com.
 • Lysonski, S., Durvasula, S., & Zotos, Y. (1996). Consumer decision-making styles: a multi country investigation. European Journal of Marketing, 30(12), 10-21.
 • Makgosa, R. (2014). The role of demographics on decision-making styles of Botswana’s retail shoppers, Research in Business and Management ISSN 2330-8362 2014, Vol. 1, No. 2.
 • Makgosa, R., & Mfosi, T. (2006). Gender and decision-making styles of young adult consumers in Botswana: Implications for marketing practitioners. Journal of Business Management and Training, 3(2), 25-46.
 • Mintzberg, H. (1990). The manager’s job: folklore and fact. Harvard Business Review, March–April 1990, p. 167.
 • Mishra, A. A. (2010). Consumer decision-making styles and young-adult consumer: An Indian exploration. Isletme Arastirmalari Dergisi, 2(3), 45-62.
 • Ozkul, E., Arif G., Sedat C., Pelin F. T., (2016). The Relationship Between Strategic Decision-Making and Leadership Styles: An Application in 4 and 5-Star Hotels in Istanbul. Journal of Business Research Turk. IAD, Isletme Arastirmalari Dergisi – ISSN: 1309 - 0712. Retrieved from, IAD - (www.isarder).
 • Poister, T. H., & Streib, G. (2005). Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades. Public Administration Review, 65, 45-56. doi:10.1111/j.1540-6210.2005.00429.x
 • Reem, A. D., Kitsantas, P., & Maddox, P. J. (2014). The impact of residency programs on new nurse graduates’ clinical decision-making and leadership skills: A systematic review. Nurse Education Today, 34(6), 1024-1028. doi:10. 1016/j.nedt.2013.10.006
 • Smadi, Z. M., & Al-Jawazneh, B. E. (2011). The consumer decision-making styles of mobile phones among the University level students in Jordan. International Bulleting of Business Administration, 10, 104-121.
 • Sozuer, Aytug & Gökçen, Zeynep & Arslantaş, Cem. (2012). Yönetim kurulu özellikleri ve şirket performansları: İMKB Kurumsal Yönetim ve İMKB 50 endekslerindeki işletmelerin karşılaştırılması. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim. 23. 77-89.
 • Tekin, İ., (2009) Study on the place of business strategic planning at decision-making levels and its application to commercial banks, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. (Unpublished).
 • Tekin, Ö. A. ve Ehtiyar, R. (2010). Yönetimde karar verme: Batı Antalya bölgesindeki beş yıldızlı otellerde çalışan departman yöneticilerinin karar verme stilleri üzerine bir çalışma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3394-3414.
 • Torlak, N. Gökhan. (2013). Organizasyonlarda Strateji Yönetimi. Yönetim ve Organizasyon First Edition, (pp. 415-475).
 • Ugboro, I. O., Obeng, K., & Spann, O. (2011). Strategic planning as an effective tool of strategic management in public sector organizations: Evidence from public transit organizations. Administration & Society, 43, 87-123. doi:10.1177/0095399710386315
 • Vaara, E., Sorsa, V., & Pälli, P. (2010). On the force potential of strategy texts: A critical discourse analysis of a strategic plan and its power effects in a city organization. Organization, 17, 685-702. doi:10.1177/1350508410367326
 • Veal, A. (2002). Leisure and Tourism Policy and Planning. Wallingford: CABI Publishing.
 • Veskaisri, K., Chan, P, & Pollard, D. (2007). Relationship between strategic planning and SME success: empirical evidence from Thailand”, Conference of the International Decision Sciences Institute (DSI) / the 12th AsiaPacific DSI Conference Full Paper, July, ss. 1-13.
 • Wesley, S., LeHew, M., & Woodside, A. G. (2006). Consumer decision-making styles and mall shopping behaviour: building theory using exploratory data analysis and the comparative method. Journal of Business Research, 59(5), 535-548.
 • Yesil, S. & Ersahan, E. (2011). Decision making process in hotel accommodations and the demographic characteristics of managers and the companies. Organizasyon ve Yonetim Bilimleri Dergisi. Cilt 3, Sayı 2, 2011 ISSN: 1309 -8039 (Online)
 • Zehir, C. ve Özşahin, M. (2006). Stratejik karar verme hızını etkileyen örgütsel, çevresel faktörler ve firma performansı ilişkisi: imalat sektöründe bir saha çalışması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (9). 137- 157.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Mete Ünal GİRGEN (Primary Author)
Institution: KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

Bibtex @research article { ijma747752, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {303 - 315}, doi = {10.29064/ijma.747752}, title = {STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Gi̇rgen, Mete Ünal} }
APA Gi̇rgen, M . (2020). STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ . International Journal of Management and Administration , 4 (8) , 303-315 . DOI: 10.29064/ijma.747752
MLA Gi̇rgen, M . "STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 303-315 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/56767/747752>
Chicago Gi̇rgen, M . "STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 303-315
RIS TY - JOUR T1 - STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ AU - Mete Ünal Gi̇rgen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.747752 DO - 10.29064/ijma.747752 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 315 VL - 4 IS - 8 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.747752 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.747752 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ %A Mete Ünal Gi̇rgen %T STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 8 %R doi: 10.29064/ijma.747752 %U 10.29064/ijma.747752
ISNAD Gi̇rgen, Mete Ünal . "STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ". International Journal of Management and Administration 4 / 8 (September 2020): 303-315 . https://doi.org/10.29064/ijma.747752
AMA Gi̇rgen M . STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ. IJMA. 2020; 4(8): 303-315.
Vancouver Gi̇rgen M . STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(8): 303-315.