Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 360 - 381 2020-09-15

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ
MEDIATING ROLE OF THE PERCEPTION OF ENVIRONMENTAL UNCERTAINTIES OF IMPACT ANALYSIS ON INTELLECTUAL CAPITAL AND CORE COMPETENCIES

İ̇brahim Halid ELBAŞI [1] , Fatma AYANOĞLU [2]


Entelektüel sermayenin değere dönüştüğü, reel dünyada anlam ve nitelik kazandığı kapsam temel yetenekler olarak ifade edilmektedir, çünkü temel yetenekler konsepti sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için örgütün eşsiz özelliklerini veya ürünlerini öne çıkardığı alan olarak betimlenmektedir. Her iki kavram arasındaki etki ilişkisinde ise çevresel koşullar ve çevresel belirsizlik algısının aracı etkisi oldukça belirleyici olmaktadır. Söz konusu koşullar ve durumlara ilişkin algıdan bağımsız ilişkinin modellenmesi doğru genellemeler yapılmasına mani olabilmektedir. Alan yazınından ve bu alanda yapılan benzer ampirik araştırmalardan yola çıkılarak bu çalışmada, entelektüel sermaye ile temel yetenekler arasındaki etki analizleri, çevresel belirsizlik algısının aracılık rolü etkisi dâhilinde tartışılmaktadır. Etki analizleri ve aracılık rolü yapısal eşitlik modeliyle analiz edilmiş olup veri toplama aracı olarak online anket formu kullanılmıştır. Çalışma devam ederken vuku bulan Covid-19 global salgınının (pandemi) bütün dünyayı etkisi altına alması ve insanların evlerinde karantina altında tutulması sonucu çalışmanın veri toplama sürecinde yüz yüze matbu anket formlarına başvurulamamıştır. Araştırmanın örneklemini yenilikçi girişimlerde (startuplarda) görev yapan girişimciler oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini oluşturan alan 6.614 yenilikçi girişimden 2762 girişimciye çevrimiçi anketler gönderilmiş olup 245 katılımcıya ait veri araştırmanın analizlerine dâhil edilmiştir. Araştırmanın veri analizlerinde AMOS, SPSS ve LISREL yazılımları tercih edilmiş olup varsayımsal ve ampirik çalışmalar doğrultusunda oluşturulan hipotezler yapısal eşitlik modeli tekniğiyle test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda entelektüel sermaye ve temel yetenekler üzerine etki analizlerinde çevresel belirsizlik algısının aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.

The point where intellectual capital turns into value and gains meaning and quality in the real world is expressed as core competencies, because the concept of core competencies is described as the area where the organization emphasizes its unique features or products in order to provide sustainable competitive advantage. Therefore, it is stated that intellectual capital affects core competencies and this approach is necessary for the motive of survival and competitive advantage. In the relation between the two concepts, the mediating effect of environmental conditions and the perception of environmental uncertainty is quite determinant. Modeling the relationship except perception of environmental uncertainty regarding to the conditions and situations may prevent accurate generalizations. Based on the literature and similar empirical researches in this field, this study discusses the impact analysis between intellectual capital and core abilities within the mediating role of the perception of environmental uncertainty. Impact analysis and mediation role were analyzed using the structural equation model and an online questionnaire was used as a data collection instrument. The Covid-19 global pandemic which took place while the study was in progress, did not allow to face-to-face questionnaire method during the data collection process of the study as a result of the pandemic affecting the whole world and people being quarantined at home. The sample of the research is entrepreneurs working in startups. Online surveys were sent to 2.762 entrepreneurs from 6.614 startups, which constitute the universe of the research, and data from 245 participants were included in the analysis of the research. In the data analysis of the research, AMOS, SPSS and LISREL software packages were preferred, and hypotheses created referring to hypothetical and empirical studies were tested with the structural equation model technique. As a result of this study, it was determined that the perception of environmental uncertainty has a mediating role in the impact analysis on intellectual capital and core competencies.

 • Afuah, A., (2002). Mapping technological capabilities into product markets and competitive advantage: the case of cholesterol drugs. Strategic Management Journal, 2002, 23(2), 171–179.
 • Aramburu, N., & Sáenz, J. (2011). Structural capital, innovation capability, and size effect: An empirical study. Journal of Management and Organization, 17(3), 307.
 • Barnes, J. (1984). (ed.). The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation.
 • Bogner, W. C., & Bansal, P. (2007). Knowledge management as the basis of sustained high performance. Journal of Management Studies, 44(1), 165-188.
 • Bontis, N., Chua Chong Keow, W. & Richardson, S. (2000). Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85-100.
 • Brunold, J., & Durst, S. (2012). Intellectual capital risks and job rotation. Journal of Intellectual Capital, 13(2), 178-195.
 • Carmeli, A., & Azeroual, B. (2009). How relational capital and knowledge combination capability enhance the performance of work units in a high technology industry. Strategic entrepreneurship journal, 3(1), 85-103.
 • Chen, C. J., Shih, H. A., & Yang, S. Y. (2009). The role of intellectual capital in knowledge transfer. IEEE Transactions on Engineering Management, 56(3), 402-411.
 • Chu, P. Y., Lin, Y. L., Hsiung, H. H., & Liu, T. Y. (2006). Intellectual capital: An empirical study of ITRI. Technological Forecasting and Social Change, 73(7), 886-902.
 • Danish, R. Q., Holbrook, A., Latif, Y., & Shaheen, U. (2016). Impact of intellectual capital on organizational creativity through technical innovation in telecom sector sizes. Journal of Statistics, 23(1), 17–31.
 • Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of marketing, 58(4), 37-52.
 • Dewhurst, F. W., & Navarro, J. G. C. (2004). External communities of practice and relational capital. The learning organization.
 • Drucker, P. (1969). The age of discontinuity. New York: Harper & Row.
 • Edvinsson, L., & Malone, M. (1997). Intellectual capital. New York: HarperBusiness. From Capitalizing on Company Knowledge to Knowledge Management, 287.
 • Flint, D., Maher, E., & Wielemaker, M. (2012). Downsizing decisions, intellectual capital, and accounting information. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 16(3), 168-183.
 • Guthrie, J., & Dumay, J. (2015). New frontiers in the use of intellectual capital in the public sector. Journal of Intellectual Capital, 16(2), 258–266. https://doi.org/10.1108/JIC‐02‐2015‐0017
 • Hannan, M. T., & Freeman, J. (1977). The population ecology of organizations. American journal of sociology, 82(5), 929-964.
 • Harms, R., Marinakis, Y., & Walsh, S. T. (2015). Lean startup for materials ventures and other science-based ventures: under what conditions is it useful?. Translational materials research, 2(3), 035001.
 • Herremans, I. M., Isaac, R. G., Kline, T. J., & Nazari, J. A. (2011). Intellectual capital and uncertainty of knowledge: control by design of the management system. Journal of business ethics, 98(4), 627-640.
 • Hitt, M. A. (1999). Dynamic strategic resources: development, diffusion and integration. John Wiley & Sons.
 • Hsu, Y. H., & Fang, W. (2009). Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability. Technological Forecasting and Social Change, 76(5), 664-677.
 • Ibrahimy, A. I., & Raman, K. (2019). The Impact Of Intellectual Capıtal On Fİrm Performance In Malaysİa. Unımas Review of Accounting and Finance, 3(1), 9-18.
 • Jensen, M. (1983). Agency costs of free cash-flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76, 323–329.
 • Johannessen, J. A., Olsen, B., & Olaisen, J. (2005). Intellectual capital as a holistic management philosophy: a theoretical perspective. International journal of information management, 25(2), 151-171.
 • Kaya, Ç., Ataman, G., & Elbaşı, İ. H. (2018). Perceived environmental uncertainty and innovation adoption: Exploring the Turkish context. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 770-789.
 • Kong, E., & Farrell, M. (2010). Knowledge and learning capabilities in non-profit organizations: a relational capital perspective. The International Journal of Learning, 17(3), 97-116.
 • Miyazaki, K. (1994). Interlinkages between systems, key components and component generic technologies in building competencies. Technology Analysis & Strategic Management, 6(1), 107-120.
 • Lane,. E. (1966). The decline of politics and ideology in a knowledgeable society. American Sociological Review, 31, 649–662.
 • Leonard‐Barton, D. (1992). Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development. Strategic management journal, 13(S1), 111-125.
 • Longo, M., & Mura, M. (2011). The effect of intellectual capital on employees’ satisfaction and retention. Information & Management, 48(7), 278-287.
 • Lönnqvist, A., Kianto, A., & Sillanpää, V. (2009). Using intellectual capital management for facilitating organizational change. Journal of intellectual capital, 10(4), 559-572.
 • Obeidat, B. Y., Tarhini, A., Masa'deh, R. E., & Aqqad, N. O. (2017). The impact of intellectual capital on innovation via the mediating role of knowledge management: a structural equation modelling approach. International Journal of Knowledge Management Studies, 8(3-4), 273-298.
 • Verdin, P. J., & Williamson, P. J. (1993). Core competence, competitive advantage and market analysis: forging the links. Fontainebleau, France.: INSEAD.
 • Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). The core competence of corporation. Harvard Business Review, May–June, 79–91.
 • Rescher, N. (1998). Complexity: A philosophical overview. Transaction Publishers.
 • Sharabati, A. A. A., Jawad, S. N., & Bontis, N. (2010). Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan. Management decision.
 • Shih, C. P., Chen, W. C., & Morrison, M. (2009, October). The impact of intellectual capital on business performance in Taiwanese design industry. In The 2009 International Conference on Human Resource Development (2009 IHRD) (p. 423).
 • Ruckdeschel, C. (1998). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations by Thomas Stewart. Performance Improvement, 37, 56-59.
 • Sveiby, K. E. (1997). The new organizational wealth: Managing & measuring knowledge-based assets. Berrett-Koehler Publishers.
 • Swift, F. W., Gallwey, T., & Swift, J. A. (1995). Benchmarking-The neglected element in total quality management. In Benchmarking—Theory and Practice (pp. 42-50). Springer, Boston, MA.
 • Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and micro foundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350. https://doi.org/10.1002/smj.640
 • Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and micro foundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350. https://doi.org/10.1002/smj.640
 • Vergauwen, P., Bollen, L., & Oirbans, E. (2007). Intellectual capital disclosure and intangible value drivers: an empirical study. Management Decision.
 • Vorhies, D. W., Harker, M., & Rao, C. P. (1999). The capabilities and performance advantages of market‐driven firms. European journal of marketing.
 • Youndt, M. A., Subramaniam, M., & Snell, S. A. (2004). Intellectual capital profiles: An examination of investments and returns. Journal of Management studies, 41(2), 335-361.
 • Zhou, A. Z., & Fink, D. (2003). The intellectual capital web: a systematic linking of intellectual capital and knowledge management. Journal of intellectual capital, 4(1), 34-48.
 • https://startups.watch/
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: İ̇brahim Halid ELBAŞI (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatma AYANOĞLU
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

Bibtex @research article { ijma756452, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {360 - 381}, doi = {10.29064/ijma.756452}, title = {ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ}, key = {cite}, author = {Elbaşı, İ̇brahim Halid and Ayanoğlu, Fatma} }
APA Elbaşı, İ , Ayanoğlu, F . (2020). ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ . International Journal of Management and Administration , 4 (8) , 360-381 . DOI: 10.29064/ijma.756452
MLA Elbaşı, İ , Ayanoğlu, F . "ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 360-381 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/56767/756452>
Chicago Elbaşı, İ , Ayanoğlu, F . "ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 360-381
RIS TY - JOUR T1 - ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ AU - İ̇brahim Halid Elbaşı , Fatma Ayanoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.756452 DO - 10.29064/ijma.756452 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 360 EP - 381 VL - 4 IS - 8 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.756452 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.756452 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ %A İ̇brahim Halid Elbaşı , Fatma Ayanoğlu %T ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 8 %R doi: 10.29064/ijma.756452 %U 10.29064/ijma.756452
ISNAD Elbaşı, İ̇brahim Halid , Ayanoğlu, Fatma . "ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ". International Journal of Management and Administration 4 / 8 (September 2020): 360-381 . https://doi.org/10.29064/ijma.756452
AMA Elbaşı İ , Ayanoğlu F . ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ. IJMA. 2020; 4(8): 360-381.
Vancouver Elbaşı İ , Ayanoğlu F . ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(8): 360-381.