Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Farklı Alan Mezunu Öğrencilerin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı Süreçlerini Değerlendirmeleri ve Covid-19 Pandemisinin Programa Uyum Süreçlerine Etkisi

Year 2022, Volume 6, Issue 12, 100 - 110, 25.09.2022
https://doi.org/10.29064/ijma.1006015

Abstract

Bu araştırmada amaç lisans ve yüksek lisans eğitimini eğitim yönetimi dışında farklı alanlarda tamamlamış kişilerin doktora eğitimlerinde eğitim yönetimi ve denetimi programını tercih etmelerindeki sebepleri, derslerde yaşadıkları zorlukları, bu zorluklarla başa çıkabilme yollarını ve programa uyum sağlama süreçlerine covid 19 pandemisinin etkisini tespit edebilmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel bir üniversitede 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim yönetimi ve denetimi doktora programına başlamış ve halen bu programda devam eden 8 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formlarına verilen cevaplardan ortak kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonunda farklı alan mezunlarının eğitim yönetimi ve denetimi doktora programını eğitimin geniş kapsamından ötürü istekli olarak tercih ettikleri veya mevcut iş ve eğitim olanakları gibi şartlardan dolayı zorunlu tercih ettikleri görülürken doktora eğitimleri sırasında da farklı alan mezunu olmaları kaynaklı eğitimle ilgili alt yapılarının olmaması ve iş hayatı ile öğrenciliği birlikte yürütmekle ilgili sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca covid 19 pandemisinin de doktora sürecine bazı avantaj ve dejavantajlar getirdiği sonucuna varılmıştır.

References

 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları (Ankara ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arı, E., Pehlivanlar, E. ve Çömek, A. (2005). Lisansüstü eğitimi öğrencilerinin gördükleri eğitim hakkındaki beklentileri ve görüşlerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı- 1): Lisansüstü Eğitim, 17, 231- 235
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Duban, N., & Yelken, T. Y. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. 🍐
 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343-360.
 • Günay, D. (2018). Türkiye’de lisansüstü eğitim ve lisansüstü eğitime felsefi bir bakış. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(2), 71-88
 • Kahraman, Ü., & Türkay, T. O. K. (2016). Eğitim yönetimi denetimi planlaması ve ekonomisi lisansüstü öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 147-1
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.
 • Karçkay, A. T. (2008). Farklı eğitim programı mezunu psikolojik danışmanların mesleki yeterlilikleri ve iş doyumlarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, (24), 24-35.
 • Limon, İ., & Durnalı, M. (2018). Doktora öğrencilerinin doktora eğitimi ve öğretim üyelerine yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 26-40.
 • Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 167-197.
 • Rovai, A. P.,& Downey, J. R. (2010). Why some distance education programs fail while others succeed in a global environment. The Internet and Higher Education, 13(3), 141-147.
 • Saban, A., Ersoy, A., Özden, M., Bozkurt, M., Ersoy, A., Akar, H., & Yahşi, Z. (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Anı Yayıncılık
 • Sezgin, F., Kavgacı, H., & Kilinç, A. Ç. (2011). Türkiye'de eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü öğrencilerinin öz değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 161-169.
 • Tekindal, M., & Şerife, U. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-172
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2021). Bilim ve sanat terimleri sözlüğü. 17 Eylül 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi. Umur, Z., & Demirtaş, H. (2016). Eğitim yönetimi ve denetimi tezsiz yüksek lisans programına ilişkin öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(3), 31-48.
 • Uzoğlu, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 335-351.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 7.Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.

The Evaluation of Educational Management and Supervision Doctoral Program by Students Graduated from Different Field and the Effect of The Covid-19 Pandemic on the Program Adaptation Process

Year 2022, Volume 6, Issue 12, 100 - 110, 25.09.2022
https://doi.org/10.29064/ijma.1006015

Abstract

The aim of this research is to determine the reasons why people who have completed their undergraduate and graduate education in different fields other than educational administration prefer the education management and supervision program in their doctoral education, the difficulties they experience in the courses, the ways to cope with these difficulties and the effect of the covid 19 pandemic on the adaptation processes to the program. The research was designed according to the qualitative research method. The study group of the research consists of 8 students who started the education administration and supervision doctorate program in a private university in the Turkish Republic of Northern Cyprus in the 2019-2020 academic year and are still continuing in this program. A structured interview form was used as a data collection tool. Content analysis method was used in data analysis. Common codes and themes were created from the answers given to the interview forms. At the end of the research, it is seen that graduates of different fields willingly prefer the education management and supervision doctorate program due to the wide scope of education or because of the conditions such as current job and education opportunities, while they do not have education-related infrastructure and work life due to the fact that they are graduates of different fields during their doctoral education. It has been determined that they have problems with carrying out their studentship together. In addition, it was concluded that the covid 19 pandemic also brought some advantages and disadvantages to the doctoral process.

References

 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları (Ankara ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arı, E., Pehlivanlar, E. ve Çömek, A. (2005). Lisansüstü eğitimi öğrencilerinin gördükleri eğitim hakkındaki beklentileri ve görüşlerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı- 1): Lisansüstü Eğitim, 17, 231- 235
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Duban, N., & Yelken, T. Y. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. 🍐
 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343-360.
 • Günay, D. (2018). Türkiye’de lisansüstü eğitim ve lisansüstü eğitime felsefi bir bakış. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(2), 71-88
 • Kahraman, Ü., & Türkay, T. O. K. (2016). Eğitim yönetimi denetimi planlaması ve ekonomisi lisansüstü öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 147-1
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.
 • Karçkay, A. T. (2008). Farklı eğitim programı mezunu psikolojik danışmanların mesleki yeterlilikleri ve iş doyumlarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, (24), 24-35.
 • Limon, İ., & Durnalı, M. (2018). Doktora öğrencilerinin doktora eğitimi ve öğretim üyelerine yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 26-40.
 • Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 167-197.
 • Rovai, A. P.,& Downey, J. R. (2010). Why some distance education programs fail while others succeed in a global environment. The Internet and Higher Education, 13(3), 141-147.
 • Saban, A., Ersoy, A., Özden, M., Bozkurt, M., Ersoy, A., Akar, H., & Yahşi, Z. (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Anı Yayıncılık
 • Sezgin, F., Kavgacı, H., & Kilinç, A. Ç. (2011). Türkiye'de eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü öğrencilerinin öz değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 161-169.
 • Tekindal, M., & Şerife, U. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-172
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2021). Bilim ve sanat terimleri sözlüğü. 17 Eylül 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi. Umur, Z., & Demirtaş, H. (2016). Eğitim yönetimi ve denetimi tezsiz yüksek lisans programına ilişkin öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(3), 31-48.
 • Uzoğlu, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 335-351.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 7.Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Selda KALYONCU DEMİR> (Primary Author)
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
0000-0003-2962-0388
Türkiye

Publication Date September 25, 2022
Application Date October 8, 2021
Acceptance Date March 28, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 12

Cite

APA Kalyoncu Demir, S. (2022). Farklı Alan Mezunu Öğrencilerin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı Süreçlerini Değerlendirmeleri ve Covid-19 Pandemisinin Programa Uyum Süreçlerine Etkisi . International Journal of Management and Administration , 6 (12) , 100-110 . DOI: 10.29064/ijma.1006015
Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.