Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

The Effects of Organizational Cynicism on Employee Performance and Organizational Commitment in Pandemic (Covid-19) Conditions: An Application in the Health Sector

Year 2022, Volume 6, Issue 12, 148 - 156, 25.09.2022
https://doi.org/10.29064/ijma.1104092

Abstract

In this study, "Does the organizational cynicism perceptions of health professionals have an effect on employee performance and organizational commitment?" The answer to the question has been sought. In this context, an online questionnaire was prepared and filled by 218 health professionals who could be reached. The obtained data were analyzed using SPSS 18 application. Frequency, percentage, correlation and regression analyzes were used in the analysis of the data. According to the results obtained, it was determined that the organizational commitment and organizational cynicism levels of the health workers participating in the survey were moderate, and the employee performance perception levels were high. An inverse and moderate relationship was found between organizational commitment and organizational cynicism. Again, while there were negative and moderately significant relationships between the cognitive and affective dimensions, which are the sub-dimensions of organizational cynicism, and organizational commitment, the inverse and significant relationship between the behavioral dimension and organizational commitment was found to be weak. In the regression analysis performed between organizational cynicism and organizational commitment, it was determined that there was a moderate and inverse significant relationship, as in the correlation analysis.

References

 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Akdemir, B. ve Çalış Duman, M. (2016). Duygusal bağlılık ve işgören performası arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma. International Journal of Social Science, 46(4), 343-357.
 • Akdemir, B., Kırmızıgül, B. ve Zengin, Y. (2016). Örgütsel Sinizm Ile Iş Performansı Arasındaki Ilişki Ve Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 115-130.
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1–18.
 • Arpacıoğlu, S., Baltalı, Z. ve Ünübol, B. (2021). Covid-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik, Covid Korkusu, Depresyon, Mesleki Doyum Düzeyleri Ve Ilişkili Faktörler. Cukurova Medical Journal, 46(1), 88-100.
 • Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. ve Walker, H. J. (2007). Justice, cynicism, and commitment: A study of important organizational change variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303–326.
 • Çakıcı, A. ve Doğan, S. (2013). Örgütsel Sinizmin Iş Performansına Etkisi: Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 79-89.
 • Çetin, F., Basım, H. N. ve Aydoğan, O. (2011). Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25) , 61-70 .
 • Çöl, G. (2008), Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 35-46.
 • Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel Sinizm Kavrami Ve Ilgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi (ss. 514-524). 15. National Management and Organization Congress, sunulmuş bildiri, Sakarya: Sakarya University.
 • Eşkin Bacaksız, F., Tuna, R. ve Harmancı Seren, A. K. (2018). Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1), 52-58.
 • Kahya, C. (2013). Örgütsel Si̇ni̇zm, İş Performansini Etki̇ler Mi̇? İş Tatmi̇ni̇n Aracilik Etki̇si̇. Global Journal of Economics and Business Studies, 2(3), 34-46.
 • Naktiyok, S., Topçuoğlu, E. ve Kaygın, E. (2020). Otel İşgörenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ve İş Performansları Arasındaki İlişki: Kars İlinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1239-1255.
 • Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of applied psychology, 59(5), 603-609.
 • Saatçi, E. (2020). Covid-19 Pandemisi Ve Sağlık Çalışanları: Yaşatmak Mı Yaşamak Mı? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi |, 24(3), 153-166.
 • Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö., Kandemir, A. ve Çelik, Y. (2016). Sağlik Çalişanlarinda Örgütsel Si̇ni̇zm, İş Performansi Ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇leri̇n İncelenmesi̇. Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 18(3), 867-886.
 • Şehitoğlu, Y. ve Zehir, C. (2010). Türk Kamu Kuruluşlarında Çalışan Performansının, Çalışan Sessizliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Bağlamında İncelenmesi. Amme İdaresi Dergisi, 43(4), 87-110.
 • Tayfun, A. ve Çatır, O. (2013). Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 114-134.
 • Türköz, T., Polat, M. ve Coşar, S. (2013). Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), 285-302.
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E. ve Austin, J. T. (1994). Organizational cynicism: An initial study. Academy of Management Proceedings içinde (C. 1994, ss. 269–273). Academy of Management Briarcliff Manor, NY 10510.
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E. ve Austin, J. T. (2000). Cynicism about organizational change: Measurement, antecedents, and correlates. Group & Organization Management, 25(2), 132–153.
 • WHO, (2021). Coronavirus disease (COVID-19), 15 Kasım 2021 tarihinde https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 adresinden erişildi.
 • Yürekli, S. (2020). Çalişma Hayatinda Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Etki̇leri̇. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Covid-19 Hukuk Özel Sayısı,19(38), 34-61.

Pandemi (Covid-19) Şartlarında Örgütsel Sinizmin İşgören Performansı ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Year 2022, Volume 6, Issue 12, 148 - 156, 25.09.2022
https://doi.org/10.29064/ijma.1104092

Abstract

Bu çalışmada “Sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm algılarının işgören performansı ve örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu kapsamda çevrimiçi bir anket düzenlenmiş ve ulaşılabilen 218 sağlık çalışanı tarafından doldurulması sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18 uygulaması kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ankete katılan sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm düzeylerinin orta, işgören performansı algı düzeylerinin ise yüksek seviyede olduğu saptanmıştır. Örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasında ters yönlü ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Yine örgütsel sinizm alt boyutları olan bilişsel ve duyuşsal boyutlar ile örgütsel bağlılık arasında ters yönlü ve orta düzeyde anlamlı ilişkiler bulunurken davranışsal boyut ile örgütsel bağlılık arasındaki ters yönlü ve anlamlı ilişkinin zayıf düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık arasında yapılan regresyon analizinde korelasyon analizinde olduğu gibi orta düzeyde ve ters yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Akdemir, B. ve Çalış Duman, M. (2016). Duygusal bağlılık ve işgören performası arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma. International Journal of Social Science, 46(4), 343-357.
 • Akdemir, B., Kırmızıgül, B. ve Zengin, Y. (2016). Örgütsel Sinizm Ile Iş Performansı Arasındaki Ilişki Ve Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 115-130.
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1–18.
 • Arpacıoğlu, S., Baltalı, Z. ve Ünübol, B. (2021). Covid-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik, Covid Korkusu, Depresyon, Mesleki Doyum Düzeyleri Ve Ilişkili Faktörler. Cukurova Medical Journal, 46(1), 88-100.
 • Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. ve Walker, H. J. (2007). Justice, cynicism, and commitment: A study of important organizational change variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303–326.
 • Çakıcı, A. ve Doğan, S. (2013). Örgütsel Sinizmin Iş Performansına Etkisi: Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 79-89.
 • Çetin, F., Basım, H. N. ve Aydoğan, O. (2011). Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25) , 61-70 .
 • Çöl, G. (2008), Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 35-46.
 • Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel Sinizm Kavrami Ve Ilgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi (ss. 514-524). 15. National Management and Organization Congress, sunulmuş bildiri, Sakarya: Sakarya University.
 • Eşkin Bacaksız, F., Tuna, R. ve Harmancı Seren, A. K. (2018). Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1), 52-58.
 • Kahya, C. (2013). Örgütsel Si̇ni̇zm, İş Performansini Etki̇ler Mi̇? İş Tatmi̇ni̇n Aracilik Etki̇si̇. Global Journal of Economics and Business Studies, 2(3), 34-46.
 • Naktiyok, S., Topçuoğlu, E. ve Kaygın, E. (2020). Otel İşgörenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ve İş Performansları Arasındaki İlişki: Kars İlinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1239-1255.
 • Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of applied psychology, 59(5), 603-609.
 • Saatçi, E. (2020). Covid-19 Pandemisi Ve Sağlık Çalışanları: Yaşatmak Mı Yaşamak Mı? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi |, 24(3), 153-166.
 • Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö., Kandemir, A. ve Çelik, Y. (2016). Sağlik Çalişanlarinda Örgütsel Si̇ni̇zm, İş Performansi Ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇leri̇n İncelenmesi̇. Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 18(3), 867-886.
 • Şehitoğlu, Y. ve Zehir, C. (2010). Türk Kamu Kuruluşlarında Çalışan Performansının, Çalışan Sessizliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Bağlamında İncelenmesi. Amme İdaresi Dergisi, 43(4), 87-110.
 • Tayfun, A. ve Çatır, O. (2013). Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 114-134.
 • Türköz, T., Polat, M. ve Coşar, S. (2013). Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), 285-302.
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E. ve Austin, J. T. (1994). Organizational cynicism: An initial study. Academy of Management Proceedings içinde (C. 1994, ss. 269–273). Academy of Management Briarcliff Manor, NY 10510.
 • Wanous, J. P., Reichers, A. E. ve Austin, J. T. (2000). Cynicism about organizational change: Measurement, antecedents, and correlates. Group & Organization Management, 25(2), 132–153.
 • WHO, (2021). Coronavirus disease (COVID-19), 15 Kasım 2021 tarihinde https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 adresinden erişildi.
 • Yürekli, S. (2020). Çalişma Hayatinda Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Etki̇leri̇. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Covid-19 Hukuk Özel Sayısı,19(38), 34-61.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Behavioral Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Ayhan YALÇINSOY> (Primary Author)
Türk Silahlı Kuvvetleri
0000-0002-0510-1586
Türkiye


Ünsal SIĞRI>
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-8870-7398
Türkiye

Publication Date September 25, 2022
Application Date April 15, 2022
Acceptance Date June 21, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 12

Cite

APA Yalçınsoy, A. & Sığrı, Ü. (2022). Pandemi (Covid-19) Şartlarında Örgütsel Sinizmin İşgören Performansı ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama . International Journal of Management and Administration , 6 (12) , 148-156 . DOI: 10.29064/ijma.1104092
Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.