Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 1 - 20 2019-05-28

Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi

Gürbüz Ocak [1] , Soner Karataş [2]


Bu çalışmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi öz yeterlik düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygun örnekleme yöntemi ile Afyonkarahisar ilinden seçilen üç çeşit ortaokuldan, 197 kız öğrenci ve 183 erkek öğrenci olmak üzere toplam 380 kişiden oluşmaktadır. Araştırma, nicel araştırma yöntemi olan tarama modeli çeşitlerinden genel tarama ile yapılmıştır. Araştırmada ölçek olarak Durukan ve Maden (2012) tarafından hazırlanmış Türkçe dersi öz yeterlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, okul türü değişkeni, anne eğitim durumu değişkeni ve baba eğitim durumu değişkeni açısından tek yönlü varyans analizi ve cinsiyet, okul dışı destek değişkeni açısından t-testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi tüm testler için .05 alınmıştır. Araştırma bulguları sekizinci sınıf öğrencilerinin Türkçe öz yeterlik düzeyleri, cinsiyet, okul türü, anne baba eğitim durumu ve ders öğretmeni dışında yardım alıp almama açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Araştırmada, ölçeğin güvenirliğiyle ilgili olarak hesaplanan Cronbach α katsayısı 0.92 hesaplanmıştır. Ayrıca sekizinci sınıf öğrencilerinin Türkçe öz yeterlik düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir


Türkçe dersi, öz yeterlik
 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, O. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 93-102.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 235-252.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (3), 555-572.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21.Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Çetin, B. (2009). Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5.sınıf öğrencilerinin öz-yeterliliklerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 30-141
 • Demir, S. (2014). Ortaokul (6, 7, 8) Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlam yapısı ile bunlara ilişkin öğretmen görüşleri ve öğrencilerin özyeterlik algıları. (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Durukan, E. ve Maden, S. (2012). Türkçe dersi özyeterlik algısı ölçeği (TDÖAÖ): güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 164-173.
 • Ekici, G. (2005). Biyoloji özyeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 85-94.
 • Erktin, E. ve Ader, E. (2004). Sınavda öğrencilerin başarısını neler etkiliyor?. Cumhuriyet Gazetesi, 894, 21.
 • İnnalı, H. Ö. ve Aydın, İ. S. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okur öz yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 9 (9), 651-682.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001). İşbirliğine dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeylerine etkisi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karasar,N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (30.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi
 • Korkut, E. ve Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık öz-yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 178- 188.
 • Önkaş, N. A. (2008). Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı ve kalıcı öğrenme. 8th. International Educational Technology Conference (ss.811-816). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Özgen, K. ve Bindak, R. (2011). Lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 1073-1089
 • Özonat, Z. (2015). Sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algıları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 207-220.
 • Sapancı, M. (2010). Güzel sanatlar eğitimi öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Seçkin, A. & Başbay, M. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 8 (8), 253- 270.
 • Sever, S. (1998). Dil ve iletişim (etkili yazılı ve sözlü anlatım). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31 (1), 51-66.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Snyder, C., R. & Lopez S. (2002). Handbook of positive psychology. Oxford University Press US.
 • Tschannen-Moran, M. & Johnson, D. (2011). Exploring literacy teachers’self-efficacy beliefs: potential sources at play. Teaching and Teacher Education, 27 (4), 751-761.
 • Yıldırım, F. ve İlhan, İ. Ö. (2010). Genel özyeterlilik ölçeği türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21 (4), 301-308.
 • Yıldız, M. (2013). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (4), 1461-1478.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gürbüz Ocak (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Soner Karataş
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { ijofe425346, journal = {Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3030}, address = {}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi}, key = {cite}, author = {Ocak, Gürbüz and Karataş, Soner} }
APA Ocak, G , Karataş, S . (2019). Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi , 5 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijofe/issue/45469/425346
MLA Ocak, G , Karataş, S . "Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 5 (2019 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijofe/issue/45469/425346>
Chicago Ocak, G , Karataş, S . "Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 5 (2019 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi AU - Gürbüz Ocak , Soner Karataş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-3030 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi %A Gürbüz Ocak , Soner Karataş %T Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi %D 2019 %J Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi %P -2149-3030 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Ocak, Gürbüz , Karataş, Soner . "Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 5 / 1 (May 2019): 1-20 .
AMA Ocak G , Karataş S . Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2019; 5(1): 1-20.
Vancouver Ocak G , Karataş S . Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Düzeyi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2019; 5(1): 20-1.