Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 21 - 41 2019-05-28

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

MURAT OZARSLAN [1] , Hakan SARAÇ [2]


Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi sınıf etkinliklerine ilişkin algıları ile fen öğrenmeye yönelik motivasyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  Çalışma grubunu belirlenmesi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde, Marmara bölgesinin 2 farklı ilinden 2 okulda toplam 409 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 6., 7. ve 8.sınıf ortaokul öğrencileri katılmıştır. Veriler, Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinliklerim Ölçeği ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği ile elde edilmiştir. Çalışma verileri; betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) ve korelasyon analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarında öğrencilerin fen bilimleri etkinliklerine yönelik algı puanlarının ve fen öğrenmeye yönelik genel motivasyon puanlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının erkek öğrencilerden ve 6. sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının 7. sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, cinsiyetin öğrencilerin fen bilimleri dersi sınıf etkinliklerine yönelik algılarına istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 7. sınıf öğrencilerinin etkinlik yapılan konudan zevk alma puanlarının 8. sınıf öğrencilerinin puanlarından istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin fen bilimleri dersi sınıf etkinliklerine ilgi duyma, etkinliklerden zevk alma, etkinlik sırasında sınırları zorlama puanları ile fen öğrenmeye yönelik genel ve araştırma yapmaya yönelik motivasyon düzeyi puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.

Fen bilimleri dersi sınıf etkinlikleri, Fen öğrenme, algı, motivasyon
  • Aryan, E., & Shahrokhi, M. (2015). Students' perceptions of class activities: An investigation into the role of gender and grade level. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 19-26.Atay, A. D. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin ve üstbilişsel farkındalıklarının incelenmesi [Investigation on secondary school students’ motivation levels and metacognitive awareness on learning science], Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Master's Thesis), Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Aydın.Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi[The importance of internal and external motivation in science class], Yüksek Lisans Tezi (Master's Thesis), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü, İstanbul.Aydın, S., & Keles, P. U. (2017). The Latitudinal analysis of secondary school students' motivations towards science course. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 71-75.Azizoğlu, N., & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki [Six and seventh grade students’ learning styles, attitudes towards science and motivations]. Kastamonu Eğitim Dergisi (Kastamonu Education Journal), 17(1), 171-182.Betts, G. (2004). Fostering autonomous learners through levels of differentiation. Roeper Review, 26(4), 190-191.Brophy, J. (1998). Motivating students to learn. MA: McGraw-Hill Companies, Inc, Boston.Bruning, R.H., Gregory, J.S., & Norby, M. M. (2014). Bilişsel psikoloji ve öğretim [Cognitive psychology and teaching]. (Translate Eds: Z.N. Ersözlü ve R. Ülker), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç.E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientifc Research Methods]. 14th ed. Ankara: Pegem Academy Publishing. Clifford, M. (1990). Students need challenge, not easy success. Educational Leadership, 48, 22-26.Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş [Introduction to research and project studies]. Trabzon: Kendi tarafından basılmıştır, 5. Baskı, 145.Deci, E. L. (1995). Why we do what we do: The dynamics of personal autonomy. New York: G. P. Putnam's Sons.Dede, Y., & Yaman, S. (2008). A questionnaire for motivation toward science learning: A validity and reliability study. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 2(1), 19-37.Demir, R., Öztürk, N., & Dökme, İ. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of 7th grade primary school students’ motivation towards science and technology course in terms of some variables]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty), 1(23), 1-21.Deniz, K. Z., & Saranlı, A. G. (2017). Sınıf etkinliklerim ölçeği’nin (SEÖ) Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Adaptation of my classroom activities scale to turkish culture: validity and reliability study]. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology), 8(2), 169-182.Eccles, J. S., & Midgley, C. (1989). Stage-environment fit: Developmentally appropriate classrooms for young adolescents. (Eds. C. Ames & R. Ames), Research on motivation in education: Goals and cognitions, New York: Academic Press.Emre, F. E. (2012), İlköğretim öğrencilerinin bitki ve hayvanlara karşı ilgileri ve bu ilgileri belirleyen uyarıcı faktörler [Primary education students’ interest in animals and plants and the stimulating factors that determine this interest]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi (Hacettepe University Institute of Social Sciences, Department of Primary Education, Master Thesis), Ankara.Emre, F.E., & Erten, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bitki ve hayvanlara karşı ilgileri ve bu ilgileri belirleyen uyarıcı faktörler. [Primary education students’ interest in animals and plants and the stimulating factors that determine this interest]. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (The 10th National Science and Mathematics Education Congress), Niğde Erten, S. (2008). İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin insan biyolojisi konularına yönelik ilgileri [Primary and secondary education students’ interests in human biology]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education), 35, 135-147.Feldlaufer, H., Midgley, C., & Eccles, S. (1988). Student, teacher and observer perceptions of the classroom environment before and after the transition to junior high school. Journal of Early Adolescence. 8. 133-156.Genç, M. (2013). Determining test anxiety of students in primary school according to class level and gender, Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences 1(11), 83-95.Gentry, M., & Gable, R. K. (2001). From the students' perspective - My class activities: An instrument for use in research and evaluation. Journal for the Education of the Gifted, 24, 322-343.Gentry, M., Gable, R. K., & Rizza M. K. (2002). Students’ perceptions of classrooms activities: Are there grade level and gender differences? Journal of Educational Psychology, 94, 539-544.Gentry, M., Gable, R. K., & Springer, P. (2000). Gifted and non-gifted middle school students: Are theirattitudes toward school different as measured by the new affective instrument, my classactivities? Journal for the Education of the Gifted, 24, 74-96.Gentry, M., & Owen, S. V. (2004). Secondary student perceptions of classroom quality: Instrumentation and differences between advanced/Honors and nonhonors classes. Journal of Secondary Gifted Education, 16(1), 20-29.George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference (10th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc.Glasser, W. (1996). Then and now. The theory of choice. Learning, 25, 20-22.Güvercin, Ö. (2008). Investigating elementary students’ motivation towards science learning: Across age study. Middle East Technical University, Degree of Master, ODTÜ, Ankara.Hidi, S., Renninger, K. A., & Krapp, A. (2004). Interest, a motivational variable that combines affective and cognition functioning. (Ed. D.Y. Dai, R.J. Sternberg), Motivation, emotion and cognition: Integrative perspectives on intellectual functioning and development. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.Hootstein, E. W. (1994). Motivating middle school students. Middle School Journal, 25(5), 31-35.İçelli, O., Polat, R., & Sülün, A. (2007). Fen bilgisi laboratuvar uygulamalarında yaratıcı proje desenleri I [Creative project design in the science laboratory practice I]. Ankara: Maya Akademi Yayınları, 1–2.Jurisevic, M., Glazar, S. A., & Pucko C. R. (2008). Intrinsic motivation of pre-service primary school teachers for learning chemistry in relation to their academic achievement. International Journal of Science Education, 30(1), 87-107Kiwanuka, H. N., Van Damme, J., Van Den Noortgate, W., Anumendem, D. N., Vanlaar, G., Reynolds, C., & Namusisi, S. (2016). How do student and classroom characteristics affect attitude toward mathematics? A multivariate multilevel analysis. School Effectiveness and School Improvement, 27, 1–21.Kök, B. (2012). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde farklılaştırılmış geometri öğretiminin yaratıcılığa, uzamsal yeteneğe ve başarıya etkisi [The effect of differentiated gemetry teaching on gifted and talented students in view of creativity, spatial ability and success], Doctoral thesis. İstanbul University.Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. (Eds: R. Keith Sawyer), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, New York: Cambridge University Press.Lee, O., & Brophy, J. (1996). Motivational patterns observed in sixth-grade science classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 33 (3), 585-610.Lepper, M. R., & Chabay, R. W. (1985). Intrinsic motivation and instruction: Conflicting views on the motivational processes in computer-based education. Educational Psychologist, 20, 217-230.Lin, S., H., Hong, R. Z., & Chen, C. Y. (2013). Exploring the development of college students’ situational interest in learning science. International Journal of Science Education, 35, 2152-2173Mazer, J., P. (2013). Associations among teacher communication behaviors, student interest, and engagement: A validity test. Communication Education, 62, 86-96.MEB (2013). Ministry of national education, science education program. (Last accessed on 01 July 2018), www.meb.gov.trMiddleton, J. A. (1995). A study on intrinsic motivation in the mathematics classroom: A personal constructs approach. Journal for Research in Mathematics Education, 26, 254-279.Middleton, J. A., Littlefield, J., & Lehrer, R. (1992). Gifted students’ conceptions of academic fun: An examination of a critical construct for gifted education. Gifted Child Quarterly, 36, 38-44.Midgley, C., Anderman, E., & Hicks, L. (1995). Differences between elementary and middle school teachers and students: A goal theory approach. The Journal of Early Adolescence, 15(1), 90-113.Ngoi, M., & Vondracek, M. (2004). Working with gifted science students in a public high school environment: One school's approach. Prufrock Journal, 15(4), 141–147.Ormrod, J. E. (2013). Öğrenme psikoloji [Learning psychology]. (Translate Eds. M. Baloğlu), Ankara: Nobel Yayınları, 426-467.Özarslan, M., & Çetin, G. (2018). Gifted and talented students' views about biology activities in a science and art center. Science Education International, 29(1), 49-59.Pintrich, P. R., & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.Ravenna, G. (2008). Factors influencing gifted students' preferences for models of teaching. Doctor Thesis, Faculty of The Rossier School of Education University of Southern California.Renzulli, J. S. (1994). Schools for talent development: A comprehensive plan for total school improvement. Mansfield Center, CT: Creative Learning.Sak, U. (2012). Üstün zekalılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri [The Gifted: Characteristics, identifcation and education]. Ankara: Maya Academy Publishing. Schunk D. H. (2009) Öğrenme teorileri, eğitimsel bir bakış¸ [Learning theories, an educational point of view]. (Trans. Sahin M). Ankara: Nobel Yayın Dagıtım. Sclafani, C., & Wickes, D. (2017). The impact of gender and reading level on: student perception, academic practice, and student enjoyment. Journal of Education and Learning, 6(2), 196-211.Smyth, J. (2007). Toward the pedagogically engaged school: Listen to student voice as a positive response to disengagement and “dropping out”? (Eds. D. Thiessen and A. CookSather), International handbook of student experience in elementary and secondary school, Dordrecht, The Netherlands: Springer.Tatar, N., & Kuru, M. (2006). The effect of inquiry-based learning approach in science education on academic achivement. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education), 31, 147-158.Tseng, C. H., Tuan, H. L., & Chin, C. C. (2010). Investigating the influence of motivational factors on conceptual change in a digital learning context using the dual‐situated learning model. International Journal of Science Education, 32(14), 1853-1875.Uzun, N., & Keleş, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi/Evaluation of primary school students' motivation levels for science learning. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 313-327.Weber, K., Martin, M., & Patterson, B. (2010). Teacher behavior, student interest and affective learning: Putting theory to practice. Journal of Applied Communication Research, 29, 71-90.Yaman, S., & Dede, Y. (2007). Examination of motivation level of students towards science and mathematics by some variables. Educational Administration: Theory and Practice, 52, 615-638.Yang, Y., Gentry, M., Wu, J., Jen, E., & Maeda, Y. (2016). Elementary students’ perceptions of their classroom activities in China: A validation study. Gifted and Talented International, 31(2), 73-87.Yazıcı-Karakolcu, E., & Özmen, H. (2015). Fen ve teknoloji öğretim programında yer alan deney ve etkinliklerin uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri [The view of teachers about applicability of activities and experiments found in science and technology curriculum]. Amasya Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal), 4(1), 92-117.Yenice, E. (2014). Yapılandırmacı yaklaşımın 7e öğrenme modelinin 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi mitoz ve mayoz bölünme konusunda öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi [Investigate the effect of 7E model of the constructivist approach to the success of students about meiosis and mitosis division and permanance of their knowledge]. Unpublished master’s thesis, Kafkas University, Kars.Yenice, N., Saydam, G., & Telli, S. (2012). Determining factors effecting on primary school students’ motivation towards science learning. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 13(2), 231-247.Yıldırım, H. I., & Karakaş, F. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Investigation of secondary school students’ motivation toward science learning according to some variables]. The Journal of Academic Social Science, 6(65), 164-187.Zaimoğlu Öztürk, F., & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği) [The Evaluation of the transition model from elementary to higher education in terms of 8th grade student views (Ordu sample)]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty), 33(2), 439-454.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: MURAT OZARSLAN (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5170-8733
Author: Hakan SARAÇ
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { ijofe518290, journal = {Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3030}, address = {}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {21 - 41}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {OZARSLAN, MURAT and SARAÇ, Hakan} }
APA OZARSLAN, M , SARAÇ, H . (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi , 5 (1) , 21-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijofe/issue/45469/518290
MLA OZARSLAN, M , SARAÇ, H . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 5 (2019 ): 21-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijofe/issue/45469/518290>
Chicago OZARSLAN, M , SARAÇ, H . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 5 (2019 ): 21-41
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - MURAT OZARSLAN , Hakan SARAÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 41 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-3030 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A MURAT OZARSLAN , Hakan SARAÇ %T Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi %P -2149-3030 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD OZARSLAN, MURAT , SARAÇ, Hakan . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 5 / 1 (May 2019): 21-41 .
AMA OZARSLAN M , SARAÇ H . Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2019; 5(1): 21-41.
Vancouver OZARSLAN M , SARAÇ H . Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Sınıf Etkinlikleri Algısı ile Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2019; 5(1): 41-21.