Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

4. Sınıf Öğrencilerinin Başlık Bulma Becerileri

Year 2019, Volume 6, Issue 11, 51 - 61, 15.06.2019
https://doi.org/10.20860/ijoses.513264

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin metne buldukları başlıkların yaratıcılık, uzunluk ve içeriği yansıtma açısından uygunluğunu tespit etmektir. Araştırmanın yöntemi betimsel tarama modellerinden ilişkisel taramadır. Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul Esenler ilçesindeki devlet ilkokullarında öğrenimlerine devam eden 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evrenden yansız örnekleme yoluyla seçilen toplam 308 öğrencidir. Araştırma sonucunda öğrencilerin metne uygun başlık bulma hususunda en çok orijinal/ilgi çekici başlık bulmada sıkıntı yaşadıkları; metnin içeriğini yansıtan başlık bulmada daha az zorlandıkları; kısa başlık yazmada ise neredeyse hiç sorun yaşamadıkları görülmüştür. Cinsiyet değişkeninin öğrencilerin başlık bulma becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca metni derinlemesine anlayan öğrenciler metin içeriğini yansıtan başlık bulmada daha başarılıdır.

References

 • Ağca, H. (2001). Sözlü ve Yazılı Anlatımda Türkçe’nin Kullanımı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Ağca, H. (2006). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Yayıncılık
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı F. (2007). Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 174.
 • Akkaya, N. Ve Susar Kırmızı F. (2010). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamasına İlişkin Olarak Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Milli Eğitim, 185. Arıcı, A. F. Ve Ungan, S. (2013). Yazılı Anlatım. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Arseven, C. (1992). Yazı. Sanat Ansiklopedisi V. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 141.
 • Atik, S. ve Aykaç, N. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi, 18 (3), 586-907
 • Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metinlere İlişkin Tercihleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. MEB Dergisi, 168, 48-60
 • Bayram, Y. (2009). Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Cemiloğlu, M. (2009). Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel
 • Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenimine yeni başlayan türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518. Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1) 182-202.
 • Gömleksiz M. N. ve Kan A. Ü. (2007), Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel İlke Ve Yaklaşımlar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(2), 60-66.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. ve Demir S. (2010). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Öğrenme Alanının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5(4), 1135-1173.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). yazma eğilimi ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 104-117.
 • Kantemir, E. (1997). Yazlı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınları.
 • Karaalioğlu, S. K. (1995). Sözlü yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayınları.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2004). Yazlı Ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayınları.
 • Oğuzkan, A. (2001). Örneklerle Türkçe ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Özbay, M. (2011). Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, E. ve Binyazar, A. (2002). Yazma Öğretimi ve Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Özdemir, E. (2002). Yazınsal Türler. Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Yavuz, K., Yetiş, K. ve Birinci, N. (1999). Üniversite Türk Dili Ve Kompozisyon Dersleri. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Yıldırım, K., Kandemir, E., Çınar, Z. Ve Durak, M. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 5(2), 135-154.
 • Uzar, N (1999). Türkiye’de ilköğretim basamağında yazı eğitimi ve yazı öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi.

An Examination on 4th Grade Students’ Skills to Finding Title

Year 2019, Volume 6, Issue 11, 51 - 61, 15.06.2019
https://doi.org/10.20860/ijoses.513264

Abstract

The aim of this research is to determine suitability of funded by 4th grade students' text title for creativity, length and mirroring content. The method of the research is relational descriptive survey model. The population of the study is 4th grade students who are attending the state school located in central district of Istanbul Esenler in 2018-2019 academic year. The sample of the study is 308, 4th grade students selected randomly by from this universe. Research results can be listed as follows: The biggest problem of Students is finding original /interesting title. It has been observed that writing short title is almost no difficulty for students. The gender variable has no significant impact on the skills of finding title. Finally students, who understand text deeply, are more successful in finding the title that reflects the content of the text.

References

 • Ağca, H. (2001). Sözlü ve Yazılı Anlatımda Türkçe’nin Kullanımı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Ağca, H. (2006). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Yayıncılık
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı F. (2007). Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 174.
 • Akkaya, N. Ve Susar Kırmızı F. (2010). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamasına İlişkin Olarak Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Milli Eğitim, 185. Arıcı, A. F. Ve Ungan, S. (2013). Yazılı Anlatım. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Arseven, C. (1992). Yazı. Sanat Ansiklopedisi V. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 141.
 • Atik, S. ve Aykaç, N. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi, 18 (3), 586-907
 • Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metinlere İlişkin Tercihleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. MEB Dergisi, 168, 48-60
 • Bayram, Y. (2009). Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Cemiloğlu, M. (2009). Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel
 • Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenimine yeni başlayan türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518. Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1) 182-202.
 • Gömleksiz M. N. ve Kan A. Ü. (2007), Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel İlke Ve Yaklaşımlar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(2), 60-66.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. ve Demir S. (2010). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Öğrenme Alanının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5(4), 1135-1173.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). yazma eğilimi ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 104-117.
 • Kantemir, E. (1997). Yazlı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınları.
 • Karaalioğlu, S. K. (1995). Sözlü yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayınları.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2004). Yazlı Ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayınları.
 • Oğuzkan, A. (2001). Örneklerle Türkçe ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Özbay, M. (2011). Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, E. ve Binyazar, A. (2002). Yazma Öğretimi ve Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Özdemir, E. (2002). Yazınsal Türler. Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Yavuz, K., Yetiş, K. ve Birinci, N. (1999). Üniversite Türk Dili Ve Kompozisyon Dersleri. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Yıldırım, K., Kandemir, E., Çınar, Z. Ve Durak, M. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 5(2), 135-154.
 • Uzar, N (1999). Türkiye’de ilköğretim basamağında yazı eğitimi ve yazı öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Mustafa BAŞARAN> (Primary Author)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1684-5852
Türkiye

Publication Date June 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 11

Cite

APA Başaran, M. (2019). 4. Sınıf Öğrencilerinin Başlık Bulma Becerileri . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (11) , 51-61 . DOI: 10.20860/ijoses.513264Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), Research Bible, Research Gate, Scilit, TEI (Türk Eğitim İndeksi), tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.