Year 2020, Volume 7 , Issue 14, Pages 195 - 207 2020-12-15

Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi
The Effects of Google Earth on Social Studies Course Achievement and Attitudes

Ayşe TÜREL [1] , Hilmi DEMİRKAYA [2]


Bu çalışma, ortaokul yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde Google Earth kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desene uygun olarak tasarlanmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Antalya’da bulunan bir ortaokulda 26’sı deney, 26’sı kontrol grubunda olmak üzere 52 yedinci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada nicel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Yedinci sınıf sosyal bilgiler dersi ‘Ekonomi ve Sosyal Hayat’ ünitesi, deney grubuna Google Earth kullanılarak, kontrol grubuna ise sosyal bilgiler dersi öğretim programı temelinde işlenmiştir. İşlem öncesinde ve sonrasında toplanan veriler SPSS 23.0 üzerinde hazırlanan veri tabanına işlenmiştir. SPSS üzerine işlenen veriler ilişkisiz t-testi ve ilişkili t-testi teknikleri yoluyla analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda ortaokul yedinci sınıf sosyal bilgiler dersi ekonomi ve hayat ünitesinin öğretiminde Google Earth kullanımının öğrencilerin başarısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, öğrencilerin tutumları üzerinde ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu bulgular ilgili literatür ile karşılaştırıldığında bazı benzerlik ve farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Belirlenen sonuçlar ve ilgili literatürle olan benzerlik ve farklılıklar da dikkate alınarak araştırmacı ve öğretmenlere yönelik öneriler getirilmiştir.

This study was prepared to determine the effects of using Google Earth on students' achievement and attitudes in the seventh grade social studies lesson in middle school. For this purpose, the study was designed in accordance with the semi-experimental pattern with pretest-posttest control group. Quantitative data collection methods were used in the study carried out with the participation of 52 seventh-grade students, 26 of whom were in the experimental and 26 in the control group, in a middle school in Antalya in the 2017-2018 academic year. Seventh grade social studies lesson “Economy and Social Life” unit was taught by using Google Earth to the experimental group and the social studies curriculum to the control group. The data collected before and after the transaction were entered into the database prepared on SPSS 23.0. Data processed on SPSS were analyzed through independent t-test and dependent t-test techniques. As a result of statistical analysis, it was determined that the use of Google Earth has a significant effect on students 'achievement and not a significant effect on students' attitudes in the teaching of economics and life unit of secondary school seventh grade social studies course. When these findings are compared with the related literature, it is determined that there are some similarities and differences. Considering the determined results and the similarities and differences with the related literature, suggestions were made for researchers and teachers.

 • Akyol, Ş., & Demirkaya, H. (2012). Determining prospective teachers’ styles of goal accomplishment. Mediterranean Journal of Humanities, II(2), 17-24.
 • Atılgan, H. (2009). Test geliştirme. İçinde; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Ed: H. Atılgan), ss.315-348. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Atılgan, H. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Blank, L. M., Almquist, H., Estrada, J. & Crews, J. (2016). Factors affecting student success with a Google Earth-based earth science curriculum. Journal of Science Education and Technology, 25, 77–90. doi: 10.1007/s10956-015-9578-0
 • Bodzin, A. & Fu, Q. (2014). The effectiveness of the geospatial curriculum approach on urban middle level students’ climate change understandings. Journal of Science Education and Technology, 23, 575–590.
 • Demirkaya, H., Ünal, O. & Çal, Ü. T. (2019). Use of Google Earth in social studies education. In E. Koçoğlu (Ed.). Technological Reflections in Social Studies Education, pp. 131-144.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Google Corporation. (2006). Google Earth Release 4. Retrieved 10/05/2020 from http://earth.google.com/earth4.html
 • İlhan, M. (2016). Açık uçlu sorularla yapılan ölçmelerde klasik test kuramı ve çok yüzeyli rasch modeline göre hesaplanan yetenek kestirimlerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 346-368.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. (28. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Kaya, H. (2011). Orta öğretimde Coğrafya öğretiminde CBS'nin öğrenci başarısına etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 308-326.
 • Koçak, F. (2013). Orta öğretim Coğrafya dersinde Google Earth'ün kullanımının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Merç, A. (2017). Sosyal bilgiler dersinde mekân algılama becerisinin kazandırılmasında Google Earth uygulamasının etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Metin, M. (2015). Nicel veri toplama araçları. İçinde; Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Ed: M. Metin), ss. 161-214. Ankara: Pegem Akademi.
 • National Research Council (2006). Learning to think spatially: GIS as a support system in the K-12 curriculum.Washington DC: The National Academies Press.
 • Öğütveren, M. (2014). The influence of google Earth software on the success of teaching geographical topics for the 6th grade students. Giresun University, The Institute of Social Sciences, Giresun.
 • Öner, S. ve Aydın, F. (2014). Coğrafi bilgi sistemleri destekli eğitimin coğrafya dersindeki akademik başarı üzerindeki etkisi. TSA, 18(3), 179-196.
 • Özgen, N. ve Çakıcıoğlu, R. (2009). Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) coğrafya eğitiminde kullanımı ve dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. KEFAD Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 81-90.
 • Özkal, N. (2002). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 27(124), 52–55.
 • Öztürk, A., & Açıl, F. B. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının üst bilişsel farkındalıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. JIRSS - Journal of Innovative Research in Social Studies, 3(1), 54-69.
 • Patterson, T. C. (2007). Google Earth as a (not just) geography education tool. Journal of Geography, 106, 145–152.
 • Qiu, K. (2006). Geographic information technologies: An influence on the spatial ability of university students. Unpublished Doctoral Dissertation. USA: Texas State University.
 • Sawyer, C., Butler, D. & Cartis, M. (2011). Using webcams to show change and movement in the physical environment. Journal of Geography, 109, 251–263.
 • Sheppard, S. R. J. & Cizek, P. (2009). The ethics of Google Earth: Crossing thresholds from spatial data to landscape visualisation. Journal of Environmental Management, 90(6), 2102–2117. doi: 10.1016/j.jenvman.2007.09.012
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2017). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şengün, T. M., Turan, M. (2004). Coğrafya eğitiminde bilgisayar destekli ders sunumunun öğrenmedeki rolünün öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3, 93-99.
 • Tabachnick, B. & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Thankachan, B. and Franklin, T. (2013). Impact of Google Earth on student learning. International Journal of Humanities and Social Science, 3(21), 11-16.
 • Ünal, O. (2018). Sosyal bilgiler dersinde eğitici çizgi roman kullanımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Ünal, O. ve Demirkaya, H. (2019). Eğitici çizgi romanın sosyal bilgiler dersinde kullanılmasına yönelik yarı deneysel bir çalışma. lnternational Journal of Geography and Geography Education, 40, 92-108 . DOI: 10.32003/iggei.569650
 • Xiang, X. & Liut, Y. (2017). Understanding change through spatial thinking using Google Earth in Secondary geography. Journal of Computer Assisted Learning, 33, 65-78.
 • Westgard, K. (2010). Google Earth in the middle school geography classroom: Its impact on spatial literacy and place geography understanding of students. Unpublished Doctoral Dissertation. USA: University of North Dakota.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yu, L. & Gong, P. (2012). Google Earth as a virtual globe tool for Earth science applications at the global scale: progress and perspectives. International Journal of Remote Sensing, 33(12), 3966-3986.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5856-6347
Author: Ayşe TÜREL
Institution: AKDENIZ UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4456-580X
Author: Hilmi DEMİRKAYA (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2020

Bibtex @research article { ijoses799790, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {195 - 207}, doi = {10.20860/ijoses.799790}, title = {Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi}, key = {cite}, author = {Türel, Ayşe and Demirkaya, Hilmi} }
APA Türel, A , Demirkaya, H . (2020). Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (14) , 195-207 . DOI: 10.20860/ijoses.799790
MLA Türel, A , Demirkaya, H . "Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi" . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 195-207 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoses/issue/58242/799790>
Chicago Türel, A , Demirkaya, H . "Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 195-207
RIS TY - JOUR T1 - Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi AU - Ayşe Türel , Hilmi Demirkaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20860/ijoses.799790 DO - 10.20860/ijoses.799790 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 207 VL - 7 IS - 14 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.799790 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.799790 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi %A Ayşe Türel , Hilmi Demirkaya %T Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi %D 2020 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 7 %N 14 %R doi: 10.20860/ijoses.799790 %U 10.20860/ijoses.799790
ISNAD Türel, Ayşe , Demirkaya, Hilmi . "Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 14 (December 2020): 195-207 . https://doi.org/10.20860/ijoses.799790
AMA Türel A , Demirkaya H . Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi. INDEX. 2020; 7(14): 195-207.
Vancouver Türel A , Demirkaya H . Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 7(14): 195-207.
IEEE A. Türel and H. Demirkaya , "Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 14, pp. 195-207, Dec. 2020, doi:10.20860/ijoses.799790