Year 2020, Volume 7 , Issue 14, Pages 175 - 194 2020-12-15

Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya
State Practices in the Field of Agrıculture in the Atatürk Period and Antalya

Yüksel KAŞTAN [1]


Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Milli Mücadele Dönemi savaşlar nedeniyle geçmiştir. Savaşlarda hem kaybedilen topraklar hem de kaybedilen insan gücü tarım faaliyetlerini de etkilemiş ve devletin önemli gelir kayıplarına neden olmuştur. Osmanlı Devleti tarım alanında yurt dışına öğrenci göndermiş, yurt dışından yurtdışından uzmanlar getirmiş, makine getirmiş, okullar açmış ve bu şekilde tarım faaliyetlerini artırmayı amaçlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Dönemi’nde de tarım alanında bu amaçlar aynen takip edilmiştir. Ancak halkın daha fazla toprağı işleyip fazla ürün alabilmesi için bir takım bilimsel ve yasal düzenlemeler yapmış, tarım alanında okulları yeniden düzenlemiş, halkın yapamayacağı konularda numune çiftlikleri, tohum ıslah istasyonları, deneme tarlaları, tarım ürünlerini işleyecek fabrikalar, Kamu İktisadi Teşekküller kurmuştur. Böylece Atatürk Dönemi’nde devlet tarım alanında önemli kuruluşlar ile tarım alanında bilgilendirmiş, yaptığı ıslah çalışmaları, ürettiği tohumlar, üretme teknikleri ve makineli tarım şekli ile halkı bilgilendirmiş ve halka örnek olmuştur.
Bu çalışmada Atatürk Dönemi’nde tarım alanında devletçilik uygulamaları ve Antalya’da bu devletçilik uygulama örnekleri araştırılmıştır. Araştırma doküman analizi şeklinde yapılmış, elde edilen veriler analiz edilerek metin oluşturulmuştur. 

The last period of the Ottoman Empire and the period of the National Struggle passed due to wars. Both the lands lost and the manpower lost during the wars also affected the agricultural activities and caused significant income losses of the state. The Ottoman Empire sent students abroad in the field of agriculture, brought experts from abroad, brought machinery, opened schools and aimed to increase agricultural activities in this way. In the field of agriculture in the Republic of Turkey, Atatürk period was followed exactly these purposes. However, he made a number of scientific and legal regulations in order for the people to cultivate more land and buy more crops, reorganized schools in the field of agriculture, established sample farms, seed breeding stations, trial fields, factories to process agricultural products, and State Economic Enterprises. Thus, in the Atatürk Period, the state informed the people in the field of agriculture with important organizations in the field of agriculture, informed the public with the breeding studies, the seeds it produced, the production techniques and the method of mechanized agriculture and became an example to the public.
In this study, statism practices in the field of agriculture in the Atatürk Period and examples of this statism in Antalya were investigated. The research was conducted in the form of document analysis, and the text was created by analyzing the obtained data.
 • Akbank, (1980), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923-1978),İstanbul.
 • Alibekov, İ. Velibeyoğlu, (1996), “1923 Yılı İzmir İktisat Kongresi ve Onun Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tarihindeki Yeri”, Uluslararası II. Atatürk Sempozyumu 9-11 Eylül 1991, Ankara, C. I.
 • Araçoğlu Hüseyin, ,(1961), Bitki Örtüsü, Akarsular ve Göller, M.E.B. Yayınevi, İstanbul.
 • Aydemir, Şevket Süreyya,(1999b), İkinci Adam, C. I, Remzi Kitabevi, İstanbul (1999a), İkinci Adam, C. II, Remzi Kitapevi.
 • Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü. Ziraat Alet ve Makineleri İstatistiği 1940, İstanbul,1941.
 • Boratav, Korkut, (1997), İktisat Tarihi 1908-1980, Çağdaş Türkiye IV, 1908-1980, Cem Yayınları, İstanbul.
 • Çavdar, Tevfik, (1971), Milli Mücadeleye Başlarken Sayılarla, Vaziyet ve Manzara-i Umumiye, İstanbul.
 • Çınar, Mine- Silier, Oya, (1979), İdari Bilimler Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Türkiye Tarımında İşletmeler Arası Farklılaşma, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • DİE, (1927); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(1945); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(1950); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE, (1950),1950 Ziraat Sayımı Neticeleri. DİE,(1955); Genel Nüfus Sayımı Verileri.
 • DİE ,(1960); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(1965); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(1965), Zirai Bünye ve İstihsal 1960-1962. DİE,(1970); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE, (1973), Ekonomik ve Toplumsal Gelişmenin 50. Yılı.
 • DİE, ,(1975); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(1980); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(1980); Kırsal Kesim Gelir Dağılımı ve Türkiye Harcamaları,1973-74, Ankara. DİE, 1985);Tarımsal Yapı ve Üretim.
 • DİE, ,(1980); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(1990); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(1991); 1991 Genel Tarım Sayımı; Tarımsal İşletmeler, Hane Halkı Araştırma Sonuçları. DİE,(1993); İl ve Bölge İstatistikleri.
 • DİE, (1995); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE,(2000); Genel Nüfus Sayımı Verileri. DİE., (2008),Tarımsal Yapı ve Üretim-İlgili Yıllar.
 • Eldem, Vedat, (1970), Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, T. İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
 • Ener, Suat, (1936), Türkiye'nin Sıradağları, Akşam Matbaası, İstanbul.
 • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, (1974), Meteoroloji Bülteni, Ankara.
 • İnandık, Hamil,(1965), Türkiye Bitki Coğrafyasına Giriş, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü, İstanbul.
 • …………….., (1974), 100 Soruda Türkiye’de Devletçilik, Gerçek Yayınları, İstanbul,1974.
 • Moiseyev, Pyotr P., (1994), “Kemal Atatürk ve Ekonomi Kavramları”, I. Uluslararası Atatürk Sempozyumu 21- 23 Eylül 1987, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Mumcu, Ahmet, (1994), Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Oakes, Harvcy, (1958), Türkiye Topraklan, Türk Yüksek Ziraat Mühendisliği Birliği, İzmir.
 • TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, (1979), Toprak Reformu Özel Sayısı, Ankara.
 • TUİK, (1996), Tarım Göstergeleri. TUİK, (2009), Tarım Göstergeleri. TUİK, (2013),Seçilmiş Göstergelere Göre Antalya. TUİK, (2016),Tarım Göstergeleri.
 • Uçarol, Rıfat, (1995), Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Uyanık, Muvaffak, (1947), Dağlarımız, Süraeyya Bükey Basımevi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8616-8968
Author: Yüksel KAŞTAN (Primary Author)
Institution: Akdeniz Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2020

Bibtex @research article { ijoses822934, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {175 - 194}, doi = {10.20860/ijoses.822934}, title = {Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya}, key = {cite}, author = {Kaştan, Yüksel} }
APA Kaştan, Y . (2020). Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (14) , 175-194 . DOI: 10.20860/ijoses.822934
MLA Kaştan, Y . "Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya" . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 175-194 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoses/issue/58242/822934>
Chicago Kaştan, Y . "Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 175-194
RIS TY - JOUR T1 - Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya AU - Yüksel Kaştan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20860/ijoses.822934 DO - 10.20860/ijoses.822934 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 194 VL - 7 IS - 14 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.822934 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.822934 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya %A Yüksel Kaştan %T Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya %D 2020 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 7 %N 14 %R doi: 10.20860/ijoses.822934 %U 10.20860/ijoses.822934
ISNAD Kaştan, Yüksel . "Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 14 (December 2020): 175-194 . https://doi.org/10.20860/ijoses.822934
AMA Kaştan Y . Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya. INDEX. 2020; 7(14): 175-194.
Vancouver Kaştan Y . Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 7(14): 175-194.
IEEE Y. Kaştan , "Atatürk Dönemi Tarım Alanında Devletçilik Uygulamaları ve Antalya", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 14, pp. 175-194, Dec. 2020, doi:10.20860/ijoses.822934