Year 2020, Volume 7 , Issue 14, Pages 219 - 232 2020-12-15

İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi
Investigation of the Preservice Science Teachers’ Views and Suggestions on the Application of the Cooperative Learning Model in Distance Education Environments

Fulya ZORLU [1]


Bu araştırmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenme modelinin uzaktan eğitim ortamlarında uygulanmasına yönelik görüş ve önerilerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yaklaşımlarından durum araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği bölümünün dördüncü sınıfında öğrenim gören 8 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemleri olarak odak grup görüşmesi ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğu işbirlikli öğrenme modelinin uzaktan eğitim ortamlarında uygulanmasının faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adayları işbirlikli öğrenme modeline ait özelliklerin çoğuna önerilerinde yer verdikleri söylenebilir. Araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ortamında işbirlikli öğrenme modelinin uygulanmasına yönelik görüş ve önerileri doğrultusunda Jigsaw öğrenme yöntemine ait uygulama önerisi verilmiştir.
The aim of this research was to investigate the views and suggestions of the preservice science teachers on the application of the cooperative learning model in distance education environments. The case study method, one of the qualitative research approaches, was used in the research. The eight preservice science teachers who studied in the fourth grade of the science teaching department of a public university participated in the study. The focus group interview and the document review methods were used as data collection methods in the research. The data obtained from the research were analyzed by content analysis method. According to the findings obtained from the research, most of the preservice science teachers who participated in the research stated that it would be beneficial to apply the cooperative learning model in distance education environments. Within the scope of the research, it is seen that the preservice science teachers take part in many of the characteristics of the cooperative learning model in their suggestions. At the end of this research, an application proposal of jigsaw learning method was given in line with the views and suggestions of the preservice science teachers who participated in the research for the application of the cooperation learning model in the distance education environment.
 • Abramczyk, A. & Jurkowski, S. (2020). Cooperative learning as an evidence-based teaching strategy: What teachers know, believe, and how they use it. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 46(3), 296-308. https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1733402
 • Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikli öğrenme: Kuram, araştırma ve uygulama. Malatya: Uğurel.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Akkuş, A. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Muş il örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aksoy, G. (2011). Öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki deneyleri anlamalarına okuma-yazma-uygulama ve birlikte öğrenme tekniklerinin etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aronson, E. & Bridgeman, D. (1979). Jigsaw groups and the desegregated classroom: In pursuit of common goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 5(4), 438-446.
 • Arreguin-Anderson, M. G. & Esquierdo, J. J. (2011). Overcoming Difficulties, Science and Children, 48(7), 68-71.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Barkley, E. F., Cross, K. P., & Major, C. H. (2005). Collaborative learning techniques: A handbook for college faculty. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bayrakçeken, S., Doymuş, K. & Doğan, A. (2013). İşbirlikli öğrenme modeli uygulaması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baytiyeh, H. (2019). Why school resilience should be critical for the post-earthquakere covery of communities in divided societies. Education and Urban Society, 51(5), 693-711. https://doi.org/10.1177/0013124517747035
 • Burke, J. & Dempsey, M. (2020). COVID-19 Practice in primaryschools in Ireland report. National University of Ireland Maynooth, Ireland. https://www.into.ie/app/uploads/2020/04/COVID-19-Practice-in-Primary-Schools-Report1.pdf
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Cheng, G., & Chau, J. (2016). Exploring the relationships between learning styles, online participation, learning achievement and course satisfaction: An empirical study of a blended learning course. British Journal of Educational Technology, 47(2), 257-278. https://doi.org/10.1111/bjet.12243
 • Christison, M. A. (1990). Cooperative learning in the EFL classroom. English Teaching Forum, 28, 6-9.
 • Colosi, J. C. & Zales, C. R. (1998). Jigsaw cooperative learning improves biology lab course. Bioscience, 48(2), 118-124.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Washington: Sage Publications.
 • Çalıklar, Ş. & Şimşek, Ü. (2017). Takım-oyun-turnuva ve öğrenci takımları başarı bölümleri yöntemlerinin akademik başarı ve kalıcılık üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 44-63.
 • Doymuş, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science & Technological Education, 26(1), 47-57. https://doi.org/10.1080/02635140701847470
 • Ekinci, N. (2011). İşbirliğine dayalı öğrenme. Ö. Demirel (Edt.) Eğitimde yeni yönelimler içinde (93-109). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Gambari, A. I., Yusuf, M. O., & Thomas, D. A. (2015). Effects of Computer-Assisted STAD, LTM and ICI Cooperative Learning Strategies on Nigerian secondary school students' achievement, gender and motivation in physics. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 3(4), 11-26.
 • Genç, M. & Şahin, F. (2015). İşbirlikli öğrenmenin başarıya ve tutuma etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 375-396.
 • Gillies, R. M. & Boyle, M. (2010). Teachers' reflections on cooperative learning: Issues of implementation. Teaching and Teacher Education, 26(4), 933-940.
 • Gómez, M. (2020). A COVID-19 intervention: Using digital escape rooms to provide professional development to alternative certification educators. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 425-432.
 • Halimah, L. & Sukmayadi, V. (2019). The Role of "Jigsaw" method in enhancing Indonesian prospective teachers' pedagogical knowledge and communication skill. International Journal of Instruction, 12(2), 289-304. . https://doi.org/10.29333/iji.2019.12219a
 • Hines, C. D. (2008). An investigation of teacher use of cooperative learning with low achieving African American students, Unpublised Doctoral Dissertation. Capella University.
 • İbicioğlu, H. & Antalyalı, Ö. L. (2005). Uzaktan eğitimin başarısında imkan algı motivasyon ve etkileşim faktörlerinin etkileri: Karşılaştırmalı bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 325-338.
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice, 38(2), 67-73.
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2014). Cooperative learning in the 21st century. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 30(3), 841-851. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.3.201241
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis. Minneapolis, MN: University of Minnesota
 • Johnson, R.T., Johnson, D. W., & Holubec, E. J. (1994). New circles of learning: cooperation in the classroom and school. Alexandra, VA, USA: Association for Supervision & Curriclum Development (ASCD).
 • Khalil, N. & Aldridge, J. (2019). Assessing students' perceptions of their learning environment in science classes in the United Arab Emirates. Learning Environments Research, 22(3), 365-386. https://doi.org/10.1007/s10984-019-09279-w
 • Kim, D. (2018). A Study on the influence of Korean middle school students' relationship through science class applying STAD cooperative learning. Journal of Technology and Science Education, 8(4), 291-309. http://dx.doi.org/10.3926/jotse.407
 • Lara, S. & Repáraz, C. (2009). Effectiveness of cooperative learning: Webquest as a tool to produce scientific videos. International Conference Eon Multimedia and ICT in Education, Lisbon, Portugal.
 • Lee, S. A. (2020). Coronavirus anxiety scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies, 44(7), 1-9. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
 • Loh, R. C. & Ang, C. (2020). Unravelling cooperative learning in higher education: A review of research. Research in Social Sciences and Technology, 5(2), 22-39. https://doi.org/10.46303/ressat.05.02.2
 • Macpherson, A. (2015). Cooperative learning group activities for college courses. Surrey, BC Canada: Kwantlen Polytechnic University.
 • Mulenga, E. M. & Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education?. Contemporary Educational Technology, 12(2), 1-11. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Nadrah, T., Ismail, A., & Muhammad Sidin, M. (2017). The effect of cooperative learning model of teams games tournament (TGT) and students' motivation toward physics learning outcome. International Education Studies, 10(2), 123-130.
 • Oakes, D. J., Hegedus, E. M., Ollerenshaw, S. L., Drury, H., & Ritchie, H. E. (2019). Using the jigsaw method to teach abdominal anatomy. Anatomical sciences education, 12(3), 272-283.
 • Okumuş, S. & Doymuş, K. (2018). Modellerin okuma- yazma- uygulama yöntemi ve yedi ilke ile uygulanmasının maddenin tanecikli yapısı ve yoğunluk konularının kavramsal anlaşılmasına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1603-1638.
 • Okumuş, S. (2020). The effect of cooperative reading- writing- application method on environmental science learning and writing skills development. International Journal of Progressive Education, 16(1), 168-191. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.228.13
 • Orprayoon, S. (2014). Effects of Cooperative Learning on Learning Achievement and Group Working Behavior of Junior Students in Modern French Literature Course. Journal of Effective Teaching, 14(1), 80-98.
 • Panigrahi, R., Srivastava, P. R., & Sharma, D. (2018). Online learning: Adoption, continuance, and learning outcome—A review of literature. International Journal of Information Management, 43, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.05.005
 • Patesan, M., Balagiu, A., & Zechia, D. (2016). The benefits of cooperative learning. International Conference Knowledge-Based Organization, 22(2), 478-483.
 • Paydar, S. & Doğan, A. (2019). Öğretmen adaylarının açık ve uzaktan öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri. Eğitim ve Teknoloji, 1(2), 154-162.
 • Pınar, M. A. & Dönel-Akgül, G. (2020a). Medya destekli güncel biyoloji konularının öğretimi hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. International Social Sciences Studies Journal, 6(56), 535-546. https://doi.org/10.26449/sssj.2095
 • Pınar, M. A. & Dönel-Akgül, G. (2020b). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. https://doi.org/10.26579/jocress.377
 • Rosiani, E., Parmin, P., & Taufiq, M. (2020). Cooperative learning model of group investigation type on students' critical thinking skill and scientific communicatıon skills. Unnes Science Education Journal, 9(1), 48-58.
 • Sharan, S. & Sharan, Y. (1992). Expanding cooperative learning through group investigation. New York: Teachers College Press.
 • Sharan, Y. (2015). Meaningful learning in the cooperative classroom. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 43(1), 83-94. https://doi.org/10.1080/03004279.2015.961723
 • Siegel, C. (2005). Implementing a research-based model of cooperative learning. The Journal of Educational Research, 98(6), 339-349.
 • Şimşek Ü. (2012). Effects of two cooperative learning strategies on achievement in chemistry in undergraduate classes. Energy Education Science and Technology Part B, 4(2), 901-912.
 • Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve BÖ tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Şimşek, Ü., Doymuş, K. & Karaçöp, A. (2008). Çözeltiler ünitesinde uygulanan grup araştırması tekniğinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapısını anlamalarına ve akademik başarılarına etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1-2), 87-99.
 • URL-1, 16/11/2020 tarihinde, https://zoom.us/ adresinden erişilmiştir.
 • Van Dat, T. (2016). The effects of jigsaw learning on students' knowledge retention in vietnamese higher education. International Journal of Higher Education, 5(2), 236-253. https://doi.org/10.5430/ijhe.v5n2p236
 • Yılayaz, Ö. & Barata-Aksoy, Ş. (2020). İşbirlikli öğrenme modelinin 7. sınıf fen ve teknoloji dersi “insan ve çevre” ünitesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 194-207. https://doi.org/10.33907/turkjes.724374
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, E., Çalıklar, Ş. & Şimşek, Ü. (2020). Gazların kinetik teorisi konusunun öğretiminde üç farklı işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 24-42.
 • Yüksel, G. (2004). Öğrenme için motivasyon. Ş. Erçetin & Ç. Özdemir (Edt.) sınıf yönetimi içinde. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Zorlu, F. & Sezek, F. (2019a). Effectiveness of applying the learning together method at different ıntervals in teaching science. Acta Didactica Napocensia, 12(29), 195-208. https://doi.org/10.24193/adn.12.2.15.
 • Zorlu, F. (2016). Fen bilimleri dersinin öğretiminde Solomon araştırma deseninin işbirlikli öğrenme modeline uygulanmasının etkililiğinin incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Zorlu, Y., & Sezek, F. (2016). The investigation of effects to learning together method with modeling based learning method on constructivist learning environment. Journal of EKEV Academy, 20(68), 415-430.
 • Zorlu, Y. & Sezek, F. (2019b). Investigation of the effects of group research method of applying modeling based teaching method in the particle structure and properties of matter unit on constructivist learning. Sakarya University Journal of Education, 9(3), 455-475.
 • Zorlu, Y. & Sezek, F. (2020). An investigation of the effect of students’ academic achievement and science process skills application together with cooperative learning model and the modeling based teaching method in teaching science courses. International Journal of Progressive Education, 16(4), 135-157. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.9
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8167-0839
Author: Fulya ZORLU (Primary Author)
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2020

Bibtex @research article { ijoses835074, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {219 - 232}, doi = {10.20860/ijoses.835074}, title = {İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Zorlu, Fulya} }
APA Zorlu, F . (2020). İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (14) , 219-232 . DOI: 10.20860/ijoses.835074
MLA Zorlu, F . "İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi" . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 219-232 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoses/issue/58242/835074>
Chicago Zorlu, F . "İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 219-232
RIS TY - JOUR T1 - İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi AU - Fulya Zorlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20860/ijoses.835074 DO - 10.20860/ijoses.835074 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 232 VL - 7 IS - 14 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.835074 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.835074 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi %A Fulya Zorlu %T İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi %D 2020 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 7 %N 14 %R doi: 10.20860/ijoses.835074 %U 10.20860/ijoses.835074
ISNAD Zorlu, Fulya . "İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 14 (December 2020): 219-232 . https://doi.org/10.20860/ijoses.835074
AMA Zorlu F . İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi. INDEX. 2020; 7(14): 219-232.
Vancouver Zorlu F . İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 7(14): 219-232.
IEEE F. Zorlu , "İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 14, pp. 219-232, Dec. 2020, doi:10.20860/ijoses.835074