Research Article
BibTex RIS Cite

Society 5.0 In The Context Of Innovation And Green Management

Year 2023, Issue: 20 - December, 2023, 57 - 72, 15.12.2023
https://doi.org/10.20860/ijoses.1346767

Abstract

In the 21st century, rapid change has affected scientific, technological, economic, political, ecological and social spheres of life. This has increased the importance of organizations' ability to transform threats and changes in their environment into opportunities.
Austrian economist, political scientist and sociologist Joseph Alois Schumpeter sees innovation as the primary source of technological progress. Rapid developments have led to the adoption of the Society 5.0 approach all over the world. This approach has brought the concept of sustainability to the forefront in terms of a livable world. In innovation studies, the concepts of Green Management and Green Innovation have started to come to the agenda for a sustainable world.
In this study; it is aimed to draw attention to the concepts of Society 5.0, green management and Green Innovation, which are today's paradigms, and to ensure that these concepts are perceived correctly. In this context, firstly, the existing literature was examined, then the searches made in Google Scholar Journal database and the researches made in the databases of Higher Education Institutions were examined. In the data obtained in the research, a positive, strong and significant relationship was observed between the concepts of "Society 5.0, Green Innovation, Green Management".

References

 • Akman, A. (2023). Toplum 5.0 Yapilanmasinda Dijital Dönüşüm İle Örgüt Kültürü Etkileşiminin Yeri: Bir Alan Araştirmasi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dali İşletme Bilim Dali (Doktora Tezi).
 • Aktaş, N. (2023). Brics-T Ülkelerinde İnovasyonun Rekabeteetkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Eurasian Academy Of Scienceseurasian Econometrics, Statistics & Empirical Economics Journal, 37-47.
 • Bal, O. (2011). İnovasyonun Ekonomik Kalkinmaya Etkileri. 3.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi. İstanbul: Kocaeli Üniversitesi.
 • Büyükbingöl, A. (2021). Toplum 5.0 A Doğru: Süper Akıllı Toplumun İnşası. Ankara: Astana Yayınları.
 • Chris, F., & Soete, L. (2003). The Economics Of Industrial Innovation:Yenilik İktisadı, (Çeviren: Ergun Türkcan). Ankara: Tübitak Yayınları.
 • Çetinkaya , F. (2019). Stratejik Yönetim Ve İnovasyon İlişkisi: Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 349-367.
 • Çağlar, İ. (2015). Değişim Ve Değişim Yönetimi. Ankara: : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık .
 • Duman, M. (2022). Toplum 5.0: İnsan Odaklı Dijital Dönüşüm. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 309-336.
 • Eğilmez, M. (2018). Tarihsel Süreç İçerisinde Dünya Ekonomisi. Istanbul: Remzi Kitabevi.
 • Elverdi, S., & Atik, H. (2020). Türkiye’de İnovasyon Ölçümüne Yönelik Bir Değerlendirme. Ibad Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Er , H., Turan , S., & Kaymakcı , S. (2021). Toplum 5.0 Sürecinin Gelişimi Ve Eğitime Etkisinin Değerlendirilmesi. Adiyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27-66.
 • Eren, Z. (2020). Toplum 5.0 Ve Dijital Dünyada Toplumsal Dönüşüm Ve Eğitim 5.0. Dijital Dönüşüm Ve İnovasyon: 4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı Kitap Bölüm (S. 169-206). İstanbul: Gelişim Üniversitesi.
 • Fikirli, Ö., Ünlü, H., & Yücel, M. (2022). Türkiye’de Eko-İnovasyon Göstergeleri Ve Eko-İnovasyon Etkinliği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi.
 • Hadi, N., & Rasool, F. (2017). Environmental Transformational Leadership And Employee Pro-Environmental Behaviours: The Bridging Role Of Autonomous Motivation . Abasyn Journal Of Social Sciences.
 • Https://Enerji.Gov.Tr. (2023, 08 10). Https://Enerji.Gov.Tr: Https://Enerji.Gov.Tr/Evced-Cevre-Ve-Iklim-Kyoto-Protokolu Adresinden Alındı
 • Https://Nttdata-Solutions.Com. (2023, 08 27). Https://Nttdata-Solutions.Com: Https://Nttdata-Solutions.Com/Tr/Blog/Endustri-5-0/ Adresinden Alındı
 • Https://Sophosakademi.Org. (2023, 07 23). Https://Sophosakademi.Org:
 • Https://Sophosakademi.Org/Toplum-5-0-Vizyonu-Acisindan-Surdurulebilirligin-Onemi/ Adresinden Alındı
 • Https://Sozluk.Gov.Tr/. (2023). Https://Sozluk.Gov.Tr/: Https://Sozluk.Gov.Tr/ Adresinden Alındı
 • Https://Tr.Wikipedia.Org/. (2023, 08 24). Https://Tr.Wikipedia.Org/: Https://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/%C4%B0novasyon Adresinden Alındı
 • Iraz, R. (2010). Yaratıcılık Ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik Ve Kobiler. . Konya: Çizgi Kitapevi.
 • İyidemirci,, H. (2019). Girişimcilik Ve İnovasyon Stratejilerinin Ülke Kalkinmasina Etkileri: Desteklenen Girişimcilik Ve Inovasyon Kültürünün Rekabetçi Üstünlük Elde Etmede Araci Rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kitapçı, İ. (2019). Joseph Schumpeter’in Girişimcilik Ve İnovasyon Anlayişi: Yaratici Yikim Kavrami Ve Geçmişten Günümüze Yansimalari. Uygulamalı Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 54-74.
 • Kitapci,, İ. (2019). Schumpeter’in Girişimcilik Ve İnovasyon Anlayişi: Yaratici Yikim Kavrami Ve Geçmişten Günümüze Yansimalari. Ygulamalı Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Neşe., A., & Bayraktar, M. (2018). Schumpeter Ve Yaratıcı Yıkım Teorisi . 5th İnternational Congress On Political, Economic And Social Studies (Icpess). Pesa Publication.
 • Omarova, L., & Jo, S.-J. (2022). Employee Pro-Environmental Behavior: The Impact Of Environmental Transformational Leadership And Ghrm. Sustainability,Department Of Business, Gachon University.
 • Önel, B. (2021). İşletmelerin Yeşil Yönetim Algıları Ve Sürdürülebilirlik Bilinci . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6 – Sayı: 11, 21-33.
 • Özgül, B. (2020). Yeşil İnovasyon, Öncülleri Ve Firma Performansi Arasindaki İlişki: Rekabet Stratejisinin Moderatör Rolü. İstanbul:: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı (Doktora Tezi).
 • Rennings , K., & Rammer, C. (2010). The Impact Of Regulation-Driven Environmental Innovation On Innovation Success And Firm Performance. The Impact Of Regulation-Driven Environmental Innovation On Innovation Success And Firm Performance, 1-37.
 • Saruhan, Ş., & Özdemirci, A. (2016). Bilim Felsefe Ve Metodoloji. İstanbul: Beta.
 • Seyhan , M. (2021). Yönetsel Bağlamda Yeşil İnovasyonun Evriminin Bibliyometrik Analizi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences.
 • Sun, X., Askary, A., Meo, M., Zafar, N., & Hussain, B. (2022). Green Transformational Leadership And Environmental Performance In Small And Medium Enterprises. Economic Research-Ekonomska Istraživanja.
 • Turanlı, R., & Ercan, S. (2010). Bilim-Teknoloji-İnovasyon Temelli Ekonomi Ve Toplum. İstanbul: İto Yayınları.
 • Yiğit, S. (2014). İnovasyonun Çevreci Yüzü Ve Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim Ve Ekonomi , Cilt:21, Sayı:1 , 251-265.

İnovasyon ve Yeşil Yönetim Bağlamında Toplum 5.0

Year 2023, Issue: 20 - December, 2023, 57 - 72, 15.12.2023
https://doi.org/10.20860/ijoses.1346767

Abstract

21. yüzyılda yaşanılan hızlı değişim; bilimsel, teknolojik, ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal yaşam alanlarını etkilemiştir. Bu durum, örgütlerin çevresindeki tehdit ve değişimleri fırsata çevirebilme becerisinin önemini daha da arttırmıştır.
Avusturyalı bir ekonomist, siyaset bilimci ve sosyolog Joseph Alois Schumpeter, inovasyonu teknolojik ilerlemenin birincil kaynağı olarak görmektedir. Ona göre, yenilikçi girişimciler eskiyi yok eden ve sürekli yeni şeyler ortaya koyan yaratıcı-yıkım döngüsünün ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Bilimsel, teknolojik ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeler, küresel çapta benimsenmiş olan Toplum 5.0 yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşımın ortaya çıkardığı gelişme ve değişmeler çerçevesinde sürdürülebilirlik kavramının yaşanabilir bir dünya açısından ön plâna çıktığı görülmektedir. Günümüzde sürdürülebilir bir dünya için Yeşil Yönetim ve Yeşil İnovasyon kavramlarının İnovasyon çalışmalarında gündeme gelmeye başladığı görülmektedir.
Bu çalışmada, günümüz paradigması olan Toplum 5.0, Yeşil Yönetim ve Yeşil İnovasyon kavramlarına dikkat çekilerek bu kavramların doğru algılanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, önce mevcut literatür incelenmiş, daha sonra ise Google Scholar Journal veri tabanı üzerindeki yapılan aramalar ve Yüksek Öğretim Kurumu veri tabanında yapılan araştırmalar incelenmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen verilerde “Toplum 5.0, Yeşil İnovasyon, Yeşil Yönetim” kavramları arasında güçlü düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmüştür.

Thanks

Teşekkürler.

References

 • Akman, A. (2023). Toplum 5.0 Yapilanmasinda Dijital Dönüşüm İle Örgüt Kültürü Etkileşiminin Yeri: Bir Alan Araştirmasi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dali İşletme Bilim Dali (Doktora Tezi).
 • Aktaş, N. (2023). Brics-T Ülkelerinde İnovasyonun Rekabeteetkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Eurasian Academy Of Scienceseurasian Econometrics, Statistics & Empirical Economics Journal, 37-47.
 • Bal, O. (2011). İnovasyonun Ekonomik Kalkinmaya Etkileri. 3.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi. İstanbul: Kocaeli Üniversitesi.
 • Büyükbingöl, A. (2021). Toplum 5.0 A Doğru: Süper Akıllı Toplumun İnşası. Ankara: Astana Yayınları.
 • Chris, F., & Soete, L. (2003). The Economics Of Industrial Innovation:Yenilik İktisadı, (Çeviren: Ergun Türkcan). Ankara: Tübitak Yayınları.
 • Çetinkaya , F. (2019). Stratejik Yönetim Ve İnovasyon İlişkisi: Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 349-367.
 • Çağlar, İ. (2015). Değişim Ve Değişim Yönetimi. Ankara: : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık .
 • Duman, M. (2022). Toplum 5.0: İnsan Odaklı Dijital Dönüşüm. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 309-336.
 • Eğilmez, M. (2018). Tarihsel Süreç İçerisinde Dünya Ekonomisi. Istanbul: Remzi Kitabevi.
 • Elverdi, S., & Atik, H. (2020). Türkiye’de İnovasyon Ölçümüne Yönelik Bir Değerlendirme. Ibad Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Er , H., Turan , S., & Kaymakcı , S. (2021). Toplum 5.0 Sürecinin Gelişimi Ve Eğitime Etkisinin Değerlendirilmesi. Adiyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27-66.
 • Eren, Z. (2020). Toplum 5.0 Ve Dijital Dünyada Toplumsal Dönüşüm Ve Eğitim 5.0. Dijital Dönüşüm Ve İnovasyon: 4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı Kitap Bölüm (S. 169-206). İstanbul: Gelişim Üniversitesi.
 • Fikirli, Ö., Ünlü, H., & Yücel, M. (2022). Türkiye’de Eko-İnovasyon Göstergeleri Ve Eko-İnovasyon Etkinliği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi.
 • Hadi, N., & Rasool, F. (2017). Environmental Transformational Leadership And Employee Pro-Environmental Behaviours: The Bridging Role Of Autonomous Motivation . Abasyn Journal Of Social Sciences.
 • Https://Enerji.Gov.Tr. (2023, 08 10). Https://Enerji.Gov.Tr: Https://Enerji.Gov.Tr/Evced-Cevre-Ve-Iklim-Kyoto-Protokolu Adresinden Alındı
 • Https://Nttdata-Solutions.Com. (2023, 08 27). Https://Nttdata-Solutions.Com: Https://Nttdata-Solutions.Com/Tr/Blog/Endustri-5-0/ Adresinden Alındı
 • Https://Sophosakademi.Org. (2023, 07 23). Https://Sophosakademi.Org:
 • Https://Sophosakademi.Org/Toplum-5-0-Vizyonu-Acisindan-Surdurulebilirligin-Onemi/ Adresinden Alındı
 • Https://Sozluk.Gov.Tr/. (2023). Https://Sozluk.Gov.Tr/: Https://Sozluk.Gov.Tr/ Adresinden Alındı
 • Https://Tr.Wikipedia.Org/. (2023, 08 24). Https://Tr.Wikipedia.Org/: Https://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/%C4%B0novasyon Adresinden Alındı
 • Iraz, R. (2010). Yaratıcılık Ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik Ve Kobiler. . Konya: Çizgi Kitapevi.
 • İyidemirci,, H. (2019). Girişimcilik Ve İnovasyon Stratejilerinin Ülke Kalkinmasina Etkileri: Desteklenen Girişimcilik Ve Inovasyon Kültürünün Rekabetçi Üstünlük Elde Etmede Araci Rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi).
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kitapçı, İ. (2019). Joseph Schumpeter’in Girişimcilik Ve İnovasyon Anlayişi: Yaratici Yikim Kavrami Ve Geçmişten Günümüze Yansimalari. Uygulamalı Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 54-74.
 • Kitapci,, İ. (2019). Schumpeter’in Girişimcilik Ve İnovasyon Anlayişi: Yaratici Yikim Kavrami Ve Geçmişten Günümüze Yansimalari. Ygulamalı Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Neşe., A., & Bayraktar, M. (2018). Schumpeter Ve Yaratıcı Yıkım Teorisi . 5th İnternational Congress On Political, Economic And Social Studies (Icpess). Pesa Publication.
 • Omarova, L., & Jo, S.-J. (2022). Employee Pro-Environmental Behavior: The Impact Of Environmental Transformational Leadership And Ghrm. Sustainability,Department Of Business, Gachon University.
 • Önel, B. (2021). İşletmelerin Yeşil Yönetim Algıları Ve Sürdürülebilirlik Bilinci . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6 – Sayı: 11, 21-33.
 • Özgül, B. (2020). Yeşil İnovasyon, Öncülleri Ve Firma Performansi Arasindaki İlişki: Rekabet Stratejisinin Moderatör Rolü. İstanbul:: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı (Doktora Tezi).
 • Rennings , K., & Rammer, C. (2010). The Impact Of Regulation-Driven Environmental Innovation On Innovation Success And Firm Performance. The Impact Of Regulation-Driven Environmental Innovation On Innovation Success And Firm Performance, 1-37.
 • Saruhan, Ş., & Özdemirci, A. (2016). Bilim Felsefe Ve Metodoloji. İstanbul: Beta.
 • Seyhan , M. (2021). Yönetsel Bağlamda Yeşil İnovasyonun Evriminin Bibliyometrik Analizi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences.
 • Sun, X., Askary, A., Meo, M., Zafar, N., & Hussain, B. (2022). Green Transformational Leadership And Environmental Performance In Small And Medium Enterprises. Economic Research-Ekonomska Istraživanja.
 • Turanlı, R., & Ercan, S. (2010). Bilim-Teknoloji-İnovasyon Temelli Ekonomi Ve Toplum. İstanbul: İto Yayınları.
 • Yiğit, S. (2014). İnovasyonun Çevreci Yüzü Ve Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim Ve Ekonomi , Cilt:21, Sayı:1 , 251-265.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Turgay KAYMAKCI 0000-0001-9741-8451

Early Pub Date December 12, 2023
Publication Date December 15, 2023
Submission Date August 20, 2023
Acceptance Date December 11, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20 - December, 2023

Cite

APA KAYMAKCI, T. (2023). İnovasyon ve Yeşil Yönetim Bağlamında Toplum 5.0. Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi(20), 57-72. https://doi.org/10.20860/ijoses.1346767

IndexesIndexesINDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], SOBIAD, Scilit, İdeal Online
tarafından dizinlenmekte.

TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.