Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 5 - 15 2019-08-22

Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers
Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Araştırılması

Bahadır ALİGÜL [1] , Hasan Erdem MUMCU [2] , Abdullah ÖZLEYEN [3] , Neşe MUMCU [4]


Youth centers serves for the improvement of the youth at 180 locations in 81 cities within the Ministry of Youth and Sports. And also, it is essential to be aware of the quality of the activities provided for youngsters. The study is implemented to evaluate the perceived service quality of the youth centers that is in service in the TR 42 Level 2 area. This research is carried out with the help of questionnaire techniques and sights of the participants are taken into consideration. This research, which is carried out to determine the relation between the age, gender, time of membership of a Yotuh Center and the variables of that center and the quality of output, quality of physical environment and quality of subdimensions of interaction, is done with the help of sectioning approach and relational screening model which are one of the general screening models. Accordingly, thoughts of the youngsters who are the members of Youth Centers active in TR42 Level 2 area of Ministry of Youth and Sports are taken into account and for this, the data collection tool is used which is developed by Aycan (2005) and evaluated by Polat and his fellows in 2013 in terms of validity and reliability. The findings are processed with SPSS 21.0 For Windows programme and finalized. As a result of research carried out,it is found that there is not considerable amount of differences in terms of gender whereas significant differences are found in terms of age, time of membership of a Youth Center and the variables of that center.

Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 81 ilde ve 180’den fazla noktada gençliğin gelişimi için hizmet vermekte olup, gençler için sunulan faaliyetlerin kalitesinin bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada TR42 Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinin algılanan hizmet kalitesini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği uygulanmış ve katılımcıların görüşlerine başvurulmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığı TR42 düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerine üye olan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin yaş, cinsiyet, üyelik süresi ve üye olduğu gençlik merkezi değişkenleri ile fiziksel çevre kalitesi, çıktı kalitesi ve etkileşim kalitesi alt boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacı ile yapılan bu araştırma, genel tarama modellerinden biri olan kesit alma yaklaşımıyla ve ilişkisel tarama modeliyle yapılmıştır. Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı TR42 düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerine üye gençlerin görüşlerine başvurulmuş ve bunun için 2005 yılında Ali Aycan tarafından geliştirilen ve 2013 yılında Polat ve Arkadaşları tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular SPSS 21.0 For Windows Programında işlenerek bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmazken, yaş, üyelik süresi ve üye olunan gençlik merkezi değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir.

 • Altan, Ş. ve Ediz, A. (2017). Türkiye’de Yüksek Hizli Tren (Yht) İçin Hizmet Kalitesinin Ölçümü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 695-720.
 • Ataç, Ö. (2018). Gençlerin Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine İlişkin Tutumlarinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aycan, A. (2005). Gençlik Merkezlerinde Örgütsel Etkililik ve Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Devebakan, N. ve Aksaraylı M. (2003). Sağlık Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servqual Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(5), 38-5444.
 • Demirel, Y., Yoldaş, M. A. ve Divanoğlu, U. S. (2009). Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin, Tavsiye Davranışı ve Tercih Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 16(10).
 • Gediz, S. (2012). Kamu Hizmeti Olarak Rekreasyon Etkinlikleri Kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Bati Akdeniz Bölgesi Gençlik Merkezleri Analizi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Göndelen, D. (2007). Öğretmen Evlerinde Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmininin Ölçülmesi Uygulaması ve Müşteri Tatminini Arttırmaya Yönelik Eğitim Modeli. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GSB. (2018). Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Erişim: 03.04.2018 http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/145120/genclik-ve-spor-bakanligi-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi.aspx
 • Mucuk, İ. (2001). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Özer, Y. E. (2011). Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımı ve Yerel Yönetimlerin Rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 43-65.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, Valarie, A. and Berry Leonard, L. (1988). Servqual: A Multiple Item Scale For Measuring Consumer Perceptions of Service Qality Journal of Retailing; Greenwich Vol. 64, Iss. 1, (Spring): 12.
 • Parlar, F. M. ve Çelebi, M. (2011). Avrupa Birliği Gençlik Projelerindeki Yönetsel Sorunların Belirlenmesi. Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi. 12-15 EKİM İzmir.http://www.sporbilim.com/dosyalar/sem.pdf
 • Polat, E., Aycan, A., Üzüm, H., & Polat, E. (2013). Gençlik Merkezlerinde Algilanan Hizmet Kalitesi Ölçeği" Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalişmasi. Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 25-36.
 • Rust, R.T., Zahorik, A.J. and Keiningham, T.L. (1996), Service Marketing, Harper Collins College Publishers, New York.
 • Usta, R. ve Memiş S. (2009). Hizmet Kalitesi ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki Üzerine Müşteri Tatmininin Aracılık Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 87-102.
Primary Language en
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2679-338X
Author: Bahadır ALİGÜL

Orcid: 0000-0003-4325-5575
Author: Hasan Erdem MUMCU
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1945-3731
Author: Abdullah ÖZLEYEN

Orcid: 0000-0003-3438-907X
Author: Neşe MUMCU

Dates

Application Date : April 9, 2019
Acceptance Date : June 29, 2019
Publication Date : August 22, 2019

Bibtex @research article { ijrss551296, journal = {International Journal of Recreation and Sports Science}, issn = {}, eissn = {2618-5717}, address = {}, publisher = {Hüseyin GÜMÜŞ}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {5 - 15}, doi = {10.46463/ijrss.551296}, title = {Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers}, key = {cite}, author = {Ali̇gül, Bahadır and Mumcu, Hasan Erdem and Özleyen, Abdullah and Mumcu, Neşe} }
APA Ali̇gül, B , Mumcu, H , Özleyen, A , Mumcu, N . (2019). Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers . International Journal of Recreation and Sports Science , 3 (1) , 5-15 . DOI: 10.46463/ijrss.551296
MLA Ali̇gül, B , Mumcu, H , Özleyen, A , Mumcu, N . "Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers" . International Journal of Recreation and Sports Science 3 (2019 ): 5-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijrss/issue/46673/551296>
Chicago Ali̇gül, B , Mumcu, H , Özleyen, A , Mumcu, N . "Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers". International Journal of Recreation and Sports Science 3 (2019 ): 5-15
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers AU - Bahadır Ali̇gül , Hasan Erdem Mumcu , Abdullah Özleyen , Neşe Mumcu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.46463/ijrss.551296 DO - 10.46463/ijrss.551296 T2 - International Journal of Recreation and Sports Science JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 15 VL - 3 IS - 1 SN - -2618-5717 M3 - doi: 10.46463/ijrss.551296 UR - https://doi.org/10.46463/ijrss.551296 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers %A Bahadır Ali̇gül , Hasan Erdem Mumcu , Abdullah Özleyen , Neşe Mumcu %T Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers %D 2019 %J International Journal of Recreation and Sports Science %P -2618-5717 %V 3 %N 1 %R doi: 10.46463/ijrss.551296 %U 10.46463/ijrss.551296
ISNAD Ali̇gül, Bahadır , Mumcu, Hasan Erdem , Özleyen, Abdullah , Mumcu, Neşe . "Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers". International Journal of Recreation and Sports Science 3 / 1 (August 2019): 5-15 . https://doi.org/10.46463/ijrss.551296
AMA Ali̇gül B , Mumcu H , Özleyen A , Mumcu N . Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers. INTJORASS. 2019; 3(1): 5-15.
Vancouver Ali̇gül B , Mumcu H , Özleyen A , Mumcu N . Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers. International Journal of Recreation and Sports Science. 2019; 3(1): 5-15.