Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Relationship with physical activity habits, quality of life and sleep quality in different exercise types

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 5 - 15, 31.12.2022
https://doi.org/10.46463/ijrss.1083923

Abstract

In this study, the relationship between physical activity habits, quality of life and sleep quality of individuals who exercise regularly and those who do not, were examined by considering exercise types. In the study, 300 participants (X ̅age: 33.92±9.59) from individuals who regularly do sports (Fitness, Tennis, Swimming) by random sampling method and 200 participants who do not regularly do sports (X ̅age: 32.72±8.45) individuals by simple random selection method from defined units participated voluntarily. In this study, in addition to the personal information form created by the researcher, three data collection tools were used: Baecke Physical Activity Habit Questionnaire (BFAA), Quality of Life Scale (SF 36), and Pitsburg Sleep Quality Index (PUKI). In the analysis of the data obtained by the face-to-face survey technique, t test in independent groups, one-way analysis of variance test and Pearson product of moments were used to observe the relationship between the variables. When the physical activity habit scores of the participants were examined according to their regular exercise status; Statistically significant differences were found in favor of the exercising group in all sub-dimensions of the SF-36 scale, except for the work index sub-dimension in BFAA. When examined in terms of different sports branches, there was no difference between the groups according to PUKI, while it was observed that BFAA and SF-36 were statistically lower in those who did not exercise compared to all other variables. In addition, the sports index sub-dimension of those who do fitness is higher in physical function, general health perception, social function and mental health sub-dimensions of those who do tennis. While sleep quality was associated with all sub-dimensions of quality of life, no statistically significant relationship was found in terms of physical activity habits. As a result, it has been observed that the quality of life increases as physical activity habits increase, and sleep quality increases as the quality of life increases, and it is thought that sleep quality is indirectly affected in terms of regular exercise.

References

 • 1. Ağargün, M. Y. (1996). Pittsburgh uyku kalitesi indeksinin gecerligi ve guvenirligi. Turk Psikiyatri Dergisi, 7, 107-115.
 • 2. Arat, N. ve diğ. (2006). Kompanse Kalp Yetersizlikli Hastalarda Fiziksel Aktivite Alışkanlığı ve Uyku Kalite İndeksi ile İlgili Klinik ve Ekokardiyografik Parametreler. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 196-205.
 • 3. Başaran, S. Güzel, R. ve Sarpel, T. (2005) Yaşam Kalitesi ve Sağlık Sonuçlarını Değerlendirme Ölçütleri, Romatizma Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, Adana.
 • 4. Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1988). The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry res, 28(2), 193-213.
 • 5. Çelebi, E. & Sunal, N. (2016). Cerrahi Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. JAREN, 2(2), 84-91.
 • 6. Çalık, İ. ve Algün, C. (2013). Yaşlılarda fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasındaki ilişki. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(1), 110-117.
 • 7. Çelik, H.S. (2011). Hemodiyaliz hastalarında uyku kalitesinin yaşam kalitesine etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi.
 • 8. Çifci, T. (2019). Meram Tıp Fakültesi öğrencilerinde uyku kalitesi üzerine fiziksel aktivite, anksiyete ve depresyon durumunun etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • 9. Davenne, D. (2009). Sleep of athletes–problems and possible solutions. Biological Rhythm Research, 40(1), 45-52.
 • 10. Ekim, A. & Ocakçı, A. F. (2012). 8-12 yaş arası işitme engelli çocuklarda yaşam kalitesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 11: 17-23.
 • 11. Genç A, Şener Ü, Karabacak H, Üçok K. (2011). Kadın ve Erkek Genç Erişkinler Arasında Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Farklılıklarının Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi; 12: 145-150.
 • 12. Guyton, A.C. & Hall, J.A. (2001). Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H. çeviren. İstanbul: Yüce & Nobel Tıp.
 • 13. Karaca, A. (2008). Yetişkin bireylerde orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktivitenin cinsiyete göre incelenmesi. Hacettepe J. of Sports Sciences. 19(1):54-62.
 • 14. Karakaş, S. A., Gönültaş, N., & Okanlı, A. (2017). Vardiyalı Çalışan Hemşirelerde Uyku Kalitesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-26
 • 15. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • 16. Kılınç, F. (2018). Hemşirelerde fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ensitütüsü, Gaziantep.
 • 17. Kitiş, Y., & Gümüş, Y. (2015). Yaş ve üzeri kadınların fiziksel aktivite düzeyleri, fiziksel aktiviteye ilişkin inançları ve davranış aşamalarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3), 300-411.
 • 18. Koçyiğit,H., Aydemir, O., Fişek, G., Ölmez, N. & Memiş, A. (1999). Kısa Form-36 (SF-36)'nın Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Reliability and Validity of the Turkish Version of Short Form-36 (SF-36). Ilaç ve Tedavi Dergisi, 12(2), 102-106.
 • 19. Salcı, Y. ve Koçak, S. (2001). Fiziksel Aktivite Düzeyini Belirlemede Yaygın Olarak Kullanılan Anketler. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), VI (2001), 4:19- 28
 • 20. Şen, B. (2013). Karaciğer Nakli Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 21. Tepe, N. (2017). Taşımalı ve Merkezi Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeylerinin Karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • 22. Vural, Ö. (2010). Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 23. Yaran, M., Ağaoğlu, S. A., & Tural, E. (2017). Spor alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinde uyku ve yaşam kalitesinin incelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(2), 73-78.

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 5 - 15, 31.12.2022
https://doi.org/10.46463/ijrss.1083923

Abstract

References

 • 1. Ağargün, M. Y. (1996). Pittsburgh uyku kalitesi indeksinin gecerligi ve guvenirligi. Turk Psikiyatri Dergisi, 7, 107-115.
 • 2. Arat, N. ve diğ. (2006). Kompanse Kalp Yetersizlikli Hastalarda Fiziksel Aktivite Alışkanlığı ve Uyku Kalite İndeksi ile İlgili Klinik ve Ekokardiyografik Parametreler. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 196-205.
 • 3. Başaran, S. Güzel, R. ve Sarpel, T. (2005) Yaşam Kalitesi ve Sağlık Sonuçlarını Değerlendirme Ölçütleri, Romatizma Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, Adana.
 • 4. Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1988). The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry res, 28(2), 193-213.
 • 5. Çelebi, E. & Sunal, N. (2016). Cerrahi Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. JAREN, 2(2), 84-91.
 • 6. Çalık, İ. ve Algün, C. (2013). Yaşlılarda fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasındaki ilişki. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(1), 110-117.
 • 7. Çelik, H.S. (2011). Hemodiyaliz hastalarında uyku kalitesinin yaşam kalitesine etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi.
 • 8. Çifci, T. (2019). Meram Tıp Fakültesi öğrencilerinde uyku kalitesi üzerine fiziksel aktivite, anksiyete ve depresyon durumunun etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • 9. Davenne, D. (2009). Sleep of athletes–problems and possible solutions. Biological Rhythm Research, 40(1), 45-52.
 • 10. Ekim, A. & Ocakçı, A. F. (2012). 8-12 yaş arası işitme engelli çocuklarda yaşam kalitesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 11: 17-23.
 • 11. Genç A, Şener Ü, Karabacak H, Üçok K. (2011). Kadın ve Erkek Genç Erişkinler Arasında Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Farklılıklarının Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi; 12: 145-150.
 • 12. Guyton, A.C. & Hall, J.A. (2001). Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H. çeviren. İstanbul: Yüce & Nobel Tıp.
 • 13. Karaca, A. (2008). Yetişkin bireylerde orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktivitenin cinsiyete göre incelenmesi. Hacettepe J. of Sports Sciences. 19(1):54-62.
 • 14. Karakaş, S. A., Gönültaş, N., & Okanlı, A. (2017). Vardiyalı Çalışan Hemşirelerde Uyku Kalitesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-26
 • 15. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • 16. Kılınç, F. (2018). Hemşirelerde fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ensitütüsü, Gaziantep.
 • 17. Kitiş, Y., & Gümüş, Y. (2015). Yaş ve üzeri kadınların fiziksel aktivite düzeyleri, fiziksel aktiviteye ilişkin inançları ve davranış aşamalarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3), 300-411.
 • 18. Koçyiğit,H., Aydemir, O., Fişek, G., Ölmez, N. & Memiş, A. (1999). Kısa Form-36 (SF-36)'nın Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Reliability and Validity of the Turkish Version of Short Form-36 (SF-36). Ilaç ve Tedavi Dergisi, 12(2), 102-106.
 • 19. Salcı, Y. ve Koçak, S. (2001). Fiziksel Aktivite Düzeyini Belirlemede Yaygın Olarak Kullanılan Anketler. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), VI (2001), 4:19- 28
 • 20. Şen, B. (2013). Karaciğer Nakli Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 21. Tepe, N. (2017). Taşımalı ve Merkezi Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeylerinin Karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • 22. Vural, Ö. (2010). Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 23. Yaran, M., Ağaoğlu, S. A., & Tural, E. (2017). Spor alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinde uyku ve yaşam kalitesinin incelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(2), 73-78.

Details

Primary Language English
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Aykut TAŞKIN
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9520-6949
Türkiye


İpek EROĞLU KOLAYİŞ
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6031-9043
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date March 7, 2022
Acceptance Date September 4, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Taşkın, A. & Eroğlu Kolayiş, İ. (2022). Relationship with physical activity habits, quality of life and sleep quality in different exercise types . International Journal of Recreation and Sports Science , 6 (1) , 5-15 . DOI: 10.46463/ijrss.1083923