Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 199 - 216 2019-07-21

KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI
AN ATTITUDE RESEARCH ON WOMEN'S HARASSMENT

Leyla AYDEMİR [1]


Her gün binlerce kadın hayatını şiddetin çeşitli türlerine maruz kalmaktadır. Tür-kiye'de kadına yönelik şiddet olayları özellikle son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiş ve bunun sonucunda sosyal yaşamda önlem alınması gereken önemli bir sorun haline dönüşmüştür. Cinsel taciz, bu şiddet türlerinden bir tanesidir. 
Bu alan araştırması, taciz algısını ve taciz nedeni olarak kadının tutum ve davra-nışlarına yönelik toplumsal algıyı konu edinmektedir. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden anket tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem gru-bunu basit rastgele örnekleme yoluyla seçilmiş eşit sayıda kadın ve erkekten olu-şan 200 kişi meydana getirmektedir. 
Çalışmada katılımcıların taciz algısı ve kadının tacize uğrama nedenlerine ilişkin kadının kılık kıyafetine, konuşmasına, tavır ve davranışlarına yönelik bakış açıla-rı cinsiyetler arası karşılaştırmalar yapılarak analiz edilmiştir. 
Araştırma verileri SSPS 23 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Katılımcı-ların tutum ve bakış açılarının sayısal değerlerini ortaya koymak üzere frekans ve yüzdelik değerleri barındıran tablolar oluşturulmuştur. İki değişken arasındaki ilişkinin incelendiği durumlarda çapraz tablolardan faydalanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına dayalı cinsiyete bağlı oranlar karşılaştırıldığında, kadını kılık kıyafet, konuşma tarzı, hal ve hareketleri ile tacize uğramasından sorumlu tutan ve istemediği takdirde tacize uğramayacağını düşünen erkeklerin oranı (%30) kadınların oranından yüksektir (%20). Erkek egemen toplumun kadın tacizi üzerine etkisini kabul eden kadınların oranı ise (%47) erkeklerin oranının (%26) yaklaşık iki katıdır.
Every day thousands of women are exposed to various types of violence in their lives. Violence against women in Turkey in recent years has increased signifi-cantly, and this has become an important problem that needs to take measures in social life. Sexual harassment is one of these forms of violence.
This field research focuses on the perception of harassment and the social per-ception of women's attitudes and behaviors as a reason for harassment.In the study, survey scanning technique which is one of the quantitative research met-hods was used. The sample group of the study consists of 200 people consisting of equal number of men and women selected by simple random sampling.
In this study, the participants' perspectives on the costume, speech, attitude and behavior of the women regarding the perception of harassment and the reasons for harassment of women were analyzed by gender comparisons.
The research data were evaluated using SSPS 23 program. In order to reveal the numerical values of the attitudes and perspectives of the participants, tables con-taining frequency and percentage values were created. Cross-tables were used in cases where the relationship between two variables was examined.When the gender-based rates based on the results of the research are compared, the propor-tion of men who hold women responsible for harassment in disguise, speech style, attitude and movements and who do not want to be harassed if they do not want is higher (30%) than women (20%). The proportion of women (47%) who accept the impact of the male-dominated society on female abuse is about twice that of men (26%).
 • ARIKAN, G. (1997). Ataerkillik Kavramıyla İlgili Sosyolojik Tartışmalar, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 14(1,2). 1-24.
 • AYDEMİR, L. ve DEMİRCİOĞLU, E. (2017). Trabzon İli Ortahisar İlçe-si’nde Yerli Halkın Şiddet Algısı Ve Yaşanan Şiddet Gerçekliğine İlişkin Sosyo-lojik Bir Araştırma, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 11(22), 139-160.
 • BAŞAR, F ve DEMİRCİ, F. (2015). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şid-det, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1), 41-52.
 • BALKIR, Z.G. (2015). Cinsiyet Ayrımcılığı Temelinde İş Yerinde Cinsel Taciz, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 1-36.
 • BERKEM, G. (1993). İşyerinde Cinsel Taciz ve Ayrımcılık. Psikiyatri, Psi-koloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 1(4), 356-360.
 • ÇELİK, G. (2016). Erkekler (de) ağlar!”: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağ-lamında Erkeklik İnşası ve Şiddet Döngüsü, Fe Dergi, 8, 1-12.
 • GERNİ, M. (2001) İşyerinde cinsel taciz: Erzurum ilinde bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(3), 20-46
 • GÜLCAN, S. (2004). İşletmelerde Kadın Erkek Ayrımcılığı ve Cinsel Ta-ciz. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 87-88.
 • GÜNGÖR, S. (1999) Sağlık sektöründe cinsel taciz mağdur araştırması, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
 • GÜVEN, Z, (1997). İşyerinde Cinsel Taciz Tartışıldı, Pazartesi Dergisi, sa-yı 29, 5-6.
 • GÜZEL, A, (2016). Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları ve İlişkili Faktörler, 5(4), 1-11.
 • HATTATOĞLU, D. (1995). İşyerinde cinsel taciz; Sendikal Rehber, DİSK Yayınları: 17
 • KAPTANOĞLU, İ.Y. (2015), Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Ankara.
 • KAYPAK, Ş. (2014). Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısından Kente Bakmak, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 344-357.
 • KÖRÜKÇÜ, Ö.; KAYIR, G. Ö. ve KUKULU, K. (2012). Kadına Yönelik Şiddetin Sonlanmasında Erkek İşbirliği, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 4(3). 396-413.
 • KOĞACIOĞLU, D. (2009). Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği.” Cogito Feminizm Özel Dosyası, no. 58: 350-384.
 • ORAL, Z. (1987). Kadın olmak. İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • ÖZÇİÇEK, S. (2009). İşletmelerde cinsel ve psikolojik taciz: bir alan çalış-ması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • ÖZGÜR, G. (1993). Sözü Edilmeyen Bir Konu “Cinsel Taciz”, Ege Üni-versitesi Hemşirelik Y.O. Dergisi, 9(2), 81-85.
 • SARMAŞIK, Ş. (2009). İşyerinde cinsel taciz algılaması ve yönetim ilişki-lerine etkisi hakkında bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pa-mukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
 • UNAT, N. A., (1979). Türk Toplumunda Kadın. Ankara: Türk Siyasi Bi-limler Derneği Yayınları.
 • BEBEKOĞLU, G. ve WASTİ, S.A. (2002). Çalışan Kadınlara Yönelik Cinsiyet Temelli Düşmanca Davranışların Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, Bu makale 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde (23-25 Mayıs, 2002, Antalya) sunulan bir bildirinin geliştirilmiş şeklidir. Erişim tari-hi 2005 http://research.sabanciuniv.edu/11273/1/Bebekoglu%26Wasti%2CYAD% 2C2002.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Leyla AYDEMİR (Primary Author)

Dates

Publication Date : July 21, 2019

Bibtex @research article { ijshs595410, journal = {International Journal of Social And Humanities Sciences}, issn = {2602-3288}, eissn = {2602-3288}, address = {Adnan Kahveci Cad. Sancak Mah. Gökkuşağı Sitesi No:59/B D:21 Yomra/Trabzon}, publisher = {Tuncay AYDEMİR}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {199 - 216}, doi = {}, title = {KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Aydemi̇r, Leyla} }
APA Aydemi̇r, L . (2019). KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI . International Journal of Social And Humanities Sciences , 3 (1) , 199-216 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/47258/595410
MLA Aydemi̇r, L . "KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI" . International Journal of Social And Humanities Sciences 3 (2019 ): 199-216 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/47258/595410>
Chicago Aydemi̇r, L . "KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 (2019 ): 199-216
RIS TY - JOUR T1 - KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI AU - Leyla Aydemi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social And Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 216 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-3288-2602-3288 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social And Humanities Sciences KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI %A Leyla Aydemi̇r %T KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI %D 2019 %J International Journal of Social And Humanities Sciences %P 2602-3288-2602-3288 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Aydemi̇r, Leyla . "KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 / 1 (July 2019): 199-216 .
AMA Aydemi̇r L . KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI. IJSHS. 2019; 3(1): 199-216.
Vancouver Aydemi̇r L . KADIN TACİZLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI. International Journal of Social And Humanities Sciences. 2019; 3(1): 199-216.