Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması

Year 2018, Volume 4, Issue 1, 165 - 184, 30.03.2018
https://doi.org/10.24289/ijsser.400018

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinin eğitim programı kavramı ile ilgili görüşlerinin metaforlar yolu ile incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016 - 2017 eğitim – öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencileri (n=83) oluşturmaktadır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve öğretmen adaylarından “Eğitim programı………… benzer çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup araştırma bulguları öğretmen adaylarının 7 kategori altında 74 metafor (çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metafor; pusula, ağaç, araba direksiyonu, bilgisayar yazılımı ve fabrika, metaforlarının olduğu) ürettikleri görülmüştür.


References

 • Akınoğlu, O. (2017). Pre-Service Teachers’ Metaphorical Perceptions Regarding the Con-cept of Curriculum. International Journal of Instruction, 10(2), 263-278. http://www.e-iji.net/volumes/342-april-2017,-volume-10,-number-2 06.02.2018
 • Argon, T. ve Ateş, H. (2007). İlköğretim okulu birinci kademe öğretmenlerini etkileyen stres faktörleri (Stress factors affecting first level primary school teachers). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 51-60.
 • Aykaç, N. ve Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması (Comparison of methaphoric perception of teachers and pre-service teachers about curriculum) Eğitim ve Bilim (Education and Science), 39(173),328 – 340.
 • Botha, E. (2009).Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29(4),431-444.
 • Çırak Kurt, S. (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin “Öğretim Programı” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları (Secondary School Teachers’ -Metaphoric Perceptions of The Concept of Curriculum). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education).(31),631-641 .http://www. zgefdergi.com /Makaleler/1558506714_1ID_654_Sevilay_ %c 3%a7 %c4%b1rak.pdf 19.02.2018
 • Çolak, F.(2013). Türkçe dil bilgisi öğretiminin genel sorunları ile alan literatüründeki tartışmalı konuların ilköğretim ikinci kademe dil bilgisi öğretimine yansımaları ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.
 • Demeuse, M. ve Strauven, C. (2016). Eğitimde program geliştirme: Politik kararlardan uygulamaya. (Çev: Yusuf Budak). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
 • Erginer, E. (2011) . A metaphorical analysis of the meanings attributed to the education system by university students: A case study. Education, 131(3),653-662.
 • Erickson, L. B. and Pinnegar, S.(2017). Consequences of personal teaching metaphors for teacher identity and practice. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23(1), 106-122, DOI: 10.1080/13540602.2016.1203774
 • Gillis, C. and Johnson, C.(2002). Metaphor as renewal: Re-imagining our professional selves. English Journal,91(6),37-43 http://www.tnellen.com/alt/Metaphor.pdf 06.05.2015
 • Gültekin, M. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükle-dikleri metaforlar [The metaphors that primary education teacher candidates use re-garding curriculum]. Eğitim ve Bilim Education and Science,38(169),126 - 141.
 • Leavy, A. M., Mc Sorley, F. A. and Bote, L. A. (2007).An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teach-ing and learning. Teaching and Teacher Education,23(7),1217-1233, DOI: https://doi.org/10.1016/j. tate.2006.07.016 Levine, P.M. (2005). Metaphors images and of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4),172-175.
 • Marshall, H. (1990). Metaphor as an instructional tool in encouraging student teacher re-flection. Theory Into Practice, 29(2) , 128-132.
 • Mahlios, M., Massengill-Shaw, D. and Barry, A. (2010). Making sense of teaching through metaphors: a review across three studies. Teachers and Teaching: Theory and Practice,16( 1), 49 –
 • McCandless, B. (2012).The use and misuse of metaphor in education and education re-form. Education, 132(3),538-547.
 • McLaughlin, H. J. and Bryan, L.A. (2003). Learning from rural Mexican schools about commitment and work. Theory Into Practice, 42(4),289-295, DOI:10.1207/s15430421tip42 04_5.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Mouraz, A., Pereira, A.V. and Monteiro, R.(2013).The use of metaphors in the processes of teaching and learning in higher education. International Online Journal of Educa-tional Sciences-IOJES,5(1),99-110.http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_1041.pdf 02. 05. 2017
 • Nikitina, L. and Furuoka, F. (2008). “A language teacher is like…”: Examining Malaysian students’ perceptions of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(2), 192-205 http://e-flt.nus.edu. sg/ v5n22008/nikitina.pdf 03.05.2017
 • Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 293- 310.
 • Ornstein C.A.(2016).Eğitim programlarında güncel sorunlar. (Çev: Nilay T. Bümen) . Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
 • Örten, D. ve Erginer, E. (2016). Türkiye’de eğitimde program geliştirme alanındaki öncü akademisyenlerin eğitimde program geliştirmeye ilişkin metaforik algıları (Metaphor-ical Perceptions on Curriculum Development made by the Leading Scholars in Tur-key Studying Curriculum Development), OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (International Journal of Society Researches),6(11),387–414 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/25867019.02.2018
 • Özdemir, S.M. (2012).Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları (Metaphoric perceptions of prospective teachers regarding the concept of curriculum), Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Sci-ence), 5(3), 369-393, http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29346 06.02.2018
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (55), 459-496.
 • Tan Şişman, G. (2017). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı (The Concept of Curriculum in the Pre-service Teacher Educa-tion Course Contents). İlköğretim Online Elementary (Education Online]), 16(3), 1301-1315 [Online]: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000201641 27.02.2018 DOI: 10.17051/ilkonline.2017.330259
 • Tyler, R. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri. (Çev: M. Emir Rüzgar ve Berna Aslan). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.Vadeboncoeur, J. A., and Torres M. N. (2003). Constructing and reconstructing teaching roles: A focus on generative metaphors and dichotomies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 24(1),87-103, DOI: 10.1080/01596300303034.
 • Yeşilpınar-Uyar, M. (2017). Perceptions of Students from the Department of Computer Education and Instructional Technologies Regarding the Concept of Curriculum. In-ternational Education Studies, 10(9),9-22.http://www. ccsenet.org /journal/ in-dex.php / ies/article/ view/ 67656 07.02.2018
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdakul, B. (2015).Perceptions of Elementary School Teachers Concerning the Concept of Curriculum. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 125-139.
 • Zhao, H., Coombs, S. and Zhou, X. (2010). Developing professional knowledge about teachers through metaphor research: Facilitating a process of change. Teacher De-velopment, 14(3), 381-395.

Basic Education Department preservice teachers and curriculum A metaphor study

Year 2018, Volume 4, Issue 1, 165 - 184, 30.03.2018
https://doi.org/10.24289/ijsser.400018

Abstract

The aim of the present study is to examine the opinions of Basic Education Department preservice teachers’ about the curriculum concept via their metaphors.  The study group was formed by Abant İzzet Baysal University Education Faculty Basic Education Department senior preservice teachers (n=83) in the spring semester of 2016 -2017 academic year. In the study phenomenological design was used and they were asked to complete the following sentence, as: “Curriculum is like a(n) ………………. because ……………………… .” Content analysis technique was used and the findings revealed that preservice teachers generate 74 metaphors (first five mostly generated metaphors; compass, tree, car steering wheel, computer software and factory) grouped under 7 categories.


References

 • Akınoğlu, O. (2017). Pre-Service Teachers’ Metaphorical Perceptions Regarding the Con-cept of Curriculum. International Journal of Instruction, 10(2), 263-278. http://www.e-iji.net/volumes/342-april-2017,-volume-10,-number-2 06.02.2018
 • Argon, T. ve Ateş, H. (2007). İlköğretim okulu birinci kademe öğretmenlerini etkileyen stres faktörleri (Stress factors affecting first level primary school teachers). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 51-60.
 • Aykaç, N. ve Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması (Comparison of methaphoric perception of teachers and pre-service teachers about curriculum) Eğitim ve Bilim (Education and Science), 39(173),328 – 340.
 • Botha, E. (2009).Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29(4),431-444.
 • Çırak Kurt, S. (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin “Öğretim Programı” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları (Secondary School Teachers’ -Metaphoric Perceptions of The Concept of Curriculum). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education).(31),631-641 .http://www. zgefdergi.com /Makaleler/1558506714_1ID_654_Sevilay_ %c 3%a7 %c4%b1rak.pdf 19.02.2018
 • Çolak, F.(2013). Türkçe dil bilgisi öğretiminin genel sorunları ile alan literatüründeki tartışmalı konuların ilköğretim ikinci kademe dil bilgisi öğretimine yansımaları ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.
 • Demeuse, M. ve Strauven, C. (2016). Eğitimde program geliştirme: Politik kararlardan uygulamaya. (Çev: Yusuf Budak). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
 • Erginer, E. (2011) . A metaphorical analysis of the meanings attributed to the education system by university students: A case study. Education, 131(3),653-662.
 • Erickson, L. B. and Pinnegar, S.(2017). Consequences of personal teaching metaphors for teacher identity and practice. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23(1), 106-122, DOI: 10.1080/13540602.2016.1203774
 • Gillis, C. and Johnson, C.(2002). Metaphor as renewal: Re-imagining our professional selves. English Journal,91(6),37-43 http://www.tnellen.com/alt/Metaphor.pdf 06.05.2015
 • Gültekin, M. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükle-dikleri metaforlar [The metaphors that primary education teacher candidates use re-garding curriculum]. Eğitim ve Bilim Education and Science,38(169),126 - 141.
 • Leavy, A. M., Mc Sorley, F. A. and Bote, L. A. (2007).An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teach-ing and learning. Teaching and Teacher Education,23(7),1217-1233, DOI: https://doi.org/10.1016/j. tate.2006.07.016 Levine, P.M. (2005). Metaphors images and of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4),172-175.
 • Marshall, H. (1990). Metaphor as an instructional tool in encouraging student teacher re-flection. Theory Into Practice, 29(2) , 128-132.
 • Mahlios, M., Massengill-Shaw, D. and Barry, A. (2010). Making sense of teaching through metaphors: a review across three studies. Teachers and Teaching: Theory and Practice,16( 1), 49 –
 • McCandless, B. (2012).The use and misuse of metaphor in education and education re-form. Education, 132(3),538-547.
 • McLaughlin, H. J. and Bryan, L.A. (2003). Learning from rural Mexican schools about commitment and work. Theory Into Practice, 42(4),289-295, DOI:10.1207/s15430421tip42 04_5.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Mouraz, A., Pereira, A.V. and Monteiro, R.(2013).The use of metaphors in the processes of teaching and learning in higher education. International Online Journal of Educa-tional Sciences-IOJES,5(1),99-110.http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_1041.pdf 02. 05. 2017
 • Nikitina, L. and Furuoka, F. (2008). “A language teacher is like…”: Examining Malaysian students’ perceptions of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(2), 192-205 http://e-flt.nus.edu. sg/ v5n22008/nikitina.pdf 03.05.2017
 • Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 293- 310.
 • Ornstein C.A.(2016).Eğitim programlarında güncel sorunlar. (Çev: Nilay T. Bümen) . Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
 • Örten, D. ve Erginer, E. (2016). Türkiye’de eğitimde program geliştirme alanındaki öncü akademisyenlerin eğitimde program geliştirmeye ilişkin metaforik algıları (Metaphor-ical Perceptions on Curriculum Development made by the Leading Scholars in Tur-key Studying Curriculum Development), OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (International Journal of Society Researches),6(11),387–414 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/25867019.02.2018
 • Özdemir, S.M. (2012).Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları (Metaphoric perceptions of prospective teachers regarding the concept of curriculum), Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Sci-ence), 5(3), 369-393, http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29346 06.02.2018
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (55), 459-496.
 • Tan Şişman, G. (2017). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı (The Concept of Curriculum in the Pre-service Teacher Educa-tion Course Contents). İlköğretim Online Elementary (Education Online]), 16(3), 1301-1315 [Online]: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000201641 27.02.2018 DOI: 10.17051/ilkonline.2017.330259
 • Tyler, R. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri. (Çev: M. Emir Rüzgar ve Berna Aslan). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.Vadeboncoeur, J. A., and Torres M. N. (2003). Constructing and reconstructing teaching roles: A focus on generative metaphors and dichotomies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 24(1),87-103, DOI: 10.1080/01596300303034.
 • Yeşilpınar-Uyar, M. (2017). Perceptions of Students from the Department of Computer Education and Instructional Technologies Regarding the Concept of Curriculum. In-ternational Education Studies, 10(9),9-22.http://www. ccsenet.org /journal/ in-dex.php / ies/article/ view/ 67656 07.02.2018
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdakul, B. (2015).Perceptions of Elementary School Teachers Concerning the Concept of Curriculum. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 125-139.
 • Zhao, H., Coombs, S. and Zhou, X. (2010). Developing professional knowledge about teachers through metaphor research: Facilitating a process of change. Teacher De-velopment, 14(3), 381-395.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Kaya YILDIZ>
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0002-5390-7525
Türkiye


Yıldız SEVİLAY This is me (Primary Author)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0002-8863-2488
Türkiye


Raşit ÖZEN>
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0001-6918-9348
Türkiye

Publication Date March 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijsser400018, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2018}, volume = {4}, number = {1}, pages = {165 - 184}, doi = {10.24289/ijsser.400018}, title = {Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması}, key = {cite}, author = {Yıldız, Kaya and Sevilay, Yıldız and Özen, Raşit} }
APA Yıldız, K. , Sevilay, Y. & Özen, R. (2018). Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması . International Journal of Social Sciences and Education Research , 4 (1) , 165-184 . DOI: 10.24289/ijsser.400018
MLA Yıldız, K. , Sevilay, Y. , Özen, R. "Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması" . International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2018 ): 165-184 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/31791/400018>
Chicago Yıldız, K. , Sevilay, Y. , Özen, R. "Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2018 ): 165-184
RIS TY - JOUR T1 - Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması AU - Kaya Yıldız , Yıldız Sevilay , Raşit Özen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24289/ijsser.400018 DO - 10.24289/ijsser.400018 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 184 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.400018 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.400018 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması %A Kaya Yıldız , Yıldız Sevilay , Raşit Özen %T Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması %D 2018 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 4 %N 1 %R doi: 10.24289/ijsser.400018 %U 10.24289/ijsser.400018
ISNAD Yıldız, Kaya , Sevilay, Yıldız , Özen, Raşit . "Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 / 1 (March 2018): 165-184 . https://doi.org/10.24289/ijsser.400018
AMA Yıldız K. , Sevilay Y. , Özen R. Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2018; 4(1): 165-184.
Vancouver Yıldız K. , Sevilay Y. , Özen R. Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2018; 4(1): 165-184.
IEEE K. Yıldız , Y. Sevilay and R. Özen , "Temel Eğitim Bölümü öğretmen adayları ve eğitim programı: Bir metafor çalışması", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 4, no. 1, pp. 165-184, Mar. 2018, doi:10.24289/ijsser.400018