Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi

Year 2019, Volume: 5 Issue: 1, 78 - 90, 01.01.2019
https://doi.org/10.24289/ijsser.500501

Abstract


Bu çalışma, TÜBİTAK Destek Programlarına yönelik proje hazırlama eğitiminin
fen bilgisi öğretmen adaylarının proje yazma/hazırlama becerilerine etkisi
araştırmaktadır. Bu amaçla hazırlanan eğitim öncesinde ve sonrasında öğretmen
adaylarından bilim fuarlarına yönelik proje önerisi hazırlamaları istenmiştir.
Bu araştırmada eylem araştırması kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının proje
önerileri eğitim öncesinde ve sonrasında araştırmacılar tarafından hazırlanan
bir rubrik ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,
proje hazırlama eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının proje
hazırlama/yazma becerilerini geliştirdiği, özellikle öğretmen adaylarını proje
türü seçme konusunda ve kabul edilebilir proje yazma konusunda desteklediği
görülmektedir.

References

 • Akçöltekin, A. & Akçöltekin, S. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin bilimsel araştırmalar ve proje yarışmaları hakkındaki tutumlarını geliştirmeye yönelik eğitimin etkilerinin incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 252-273.
 • Aladağ, S. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Örenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Asilsoy, Ö. (2007). Biyoloji Öğretmenleri İçin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Baki, A. ve Bütüner S. Ö. (2009). Kırsal Kesimdeki Bir İlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar. İlköğretim Online, 8(1), 146-158.
 • Camcı, S. (2008). Bilim şenliğine katılan ve katılmayan öğrencilerin bilim ve bilim insanlarına yönelik ilgi ve imajlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çeliker Deniş, H., Erduran Avcı, D. (2015). İlkokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Algıları: Öğrencilerin Bilimsel Faaliyetlere Katılması Bilim İnsanı Algılarını Nasıl Etkiler?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 90-104.
 • Durmaz H., Dinçer E. O., Osmanoğlu, A. (2017). Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 364-378.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9. Basim). Nobel Yayin Dagitim. Ankara.
 • Keçeci, G. (2017). The aims and learning attainmentnts of secondary and high school students attending science festivals: A case study. Educational Research and Reviews, 12(23), 1146-1153.
 • Korkmaz, H. (2004). The images of the scientist through the eyes of the Turkish children. Panhandle Science and Mathematics Conference, Canyon, Texas, USA, 25 September 2004.
 • Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 425-433.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 137-158.
 • Saracaloğlu, A. S., Akmaca G. Ö., Yeşildere S. (2006). İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, s:3, cilt:4, 1-21.
 • Shantz, D. (1995). Teacher education: teaching innovation or providing an apprenticeship? Education, 115(3), 339–343.
 • Sert Çıbık, A. (2009). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 8(1), 36-47.
 • Sözer, Y. (2017). Investigation of the project development process of the pupils who attend to the Tubitak research project contest: an action research. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(2), 139-158.
 • Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarına olan etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 89-103.
 • Tatar, N., Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı öğretime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11 (4), 883-896.
 • Tortop, H. S. (2013). Science teachers' views about the science fair at primary education level. Turkish Journal of Qualitative Inqury, 4(2), 56-64.
 • Yalçın, S.A., Turgut, Ü., Büyükkasap, E. (2009). Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Elektrik Konusu Akademik Başarılarına, Fiziğe Karşı Tutumlarına ve Bilimsel İşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 81-105.
 • Yavuz S., Büyükekşi C., Işık Büyükekşi, S. (2014). Bilim şenliğinin bilimsel inanışlar üzerine etkisi. Karaelmas Journal of Educational Science, 2, 168-174.
 • Yıldırım, H.İ. (2016). Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan, 2016, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya.
 • Yıldırım H.İ., Şensoy, Ö. (2016). Bilim şenliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 23-40.

Improving preservice science teachers’ ability to write/prepare projects to TUBITAK grant program

Year 2019, Volume: 5 Issue: 1, 78 - 90, 01.01.2019
https://doi.org/10.24289/ijsser.500501

Abstract


The
present study investigates the effectiveness of professional development
project on preservice science teachers’ (PST) ability to write/prepare
application for grant programs provided by TUBITAK. For this purpose, PSTs were
asked to prepare grant application for science fair projects before and after
training.  The action research method was
used through this project. The PSTs’ project proposals were evaluated by the
rubric before and after the training. According to result, the professional
development project was effective especially in supporting PSTs in
understanding of the differences between three different types of projects and
in choosing the right science projects which were in the scope of grant
program.

References

 • Akçöltekin, A. & Akçöltekin, S. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin bilimsel araştırmalar ve proje yarışmaları hakkındaki tutumlarını geliştirmeye yönelik eğitimin etkilerinin incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 252-273.
 • Aladağ, S. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Örenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Asilsoy, Ö. (2007). Biyoloji Öğretmenleri İçin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Baki, A. ve Bütüner S. Ö. (2009). Kırsal Kesimdeki Bir İlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar. İlköğretim Online, 8(1), 146-158.
 • Camcı, S. (2008). Bilim şenliğine katılan ve katılmayan öğrencilerin bilim ve bilim insanlarına yönelik ilgi ve imajlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çeliker Deniş, H., Erduran Avcı, D. (2015). İlkokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Algıları: Öğrencilerin Bilimsel Faaliyetlere Katılması Bilim İnsanı Algılarını Nasıl Etkiler?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 90-104.
 • Durmaz H., Dinçer E. O., Osmanoğlu, A. (2017). Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 364-378.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9. Basim). Nobel Yayin Dagitim. Ankara.
 • Keçeci, G. (2017). The aims and learning attainmentnts of secondary and high school students attending science festivals: A case study. Educational Research and Reviews, 12(23), 1146-1153.
 • Korkmaz, H. (2004). The images of the scientist through the eyes of the Turkish children. Panhandle Science and Mathematics Conference, Canyon, Texas, USA, 25 September 2004.
 • Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 425-433.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 137-158.
 • Saracaloğlu, A. S., Akmaca G. Ö., Yeşildere S. (2006). İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, s:3, cilt:4, 1-21.
 • Shantz, D. (1995). Teacher education: teaching innovation or providing an apprenticeship? Education, 115(3), 339–343.
 • Sert Çıbık, A. (2009). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 8(1), 36-47.
 • Sözer, Y. (2017). Investigation of the project development process of the pupils who attend to the Tubitak research project contest: an action research. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(2), 139-158.
 • Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarına olan etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 89-103.
 • Tatar, N., Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı öğretime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11 (4), 883-896.
 • Tortop, H. S. (2013). Science teachers' views about the science fair at primary education level. Turkish Journal of Qualitative Inqury, 4(2), 56-64.
 • Yalçın, S.A., Turgut, Ü., Büyükkasap, E. (2009). Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Elektrik Konusu Akademik Başarılarına, Fiziğe Karşı Tutumlarına ve Bilimsel İşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 81-105.
 • Yavuz S., Büyükekşi C., Işık Büyükekşi, S. (2014). Bilim şenliğinin bilimsel inanışlar üzerine etkisi. Karaelmas Journal of Educational Science, 2, 168-174.
 • Yıldırım, H.İ. (2016). Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan, 2016, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya.
 • Yıldırım H.İ., Şensoy, Ö. (2016). Bilim şenliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 23-40.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Duygu METİN PETEN
Yozgat Bozok Üniversitesi
0000-0002-4704-8605
Türkiye


Fatma YAMAN
Yozgat Bozok Üniversitesi
Türkiye


Gülşah SEZEN VEKLİ This is me
Yozgat Bozok Üniversitesi
Türkiye


Murat ÇAVUŞ
Yozgat Bozok Üniversitesi
Türkiye

Publication Date January 1, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { ijsser500501, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, number = {1}, pages = {78 - 90}, doi = {10.24289/ijsser.500501}, title = {Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi}, key = {cite}, author = {Metin Peten, Duygu and Yaman, Fatma and Sezen Vekli, Gülşah and Çavuş, Murat} }
APA Metin Peten, D. , Yaman, F. , Sezen Vekli, G. & Çavuş, M. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi . International Journal of Social Sciences and Education Research , 5 (1) , 78-90 . DOI: 10.24289/ijsser.500501
MLA Metin Peten, D. , Yaman, F. , Sezen Vekli, G. , Çavuş, M. "Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi" . International Journal of Social Sciences and Education Research 5 (2019 ): 78-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/42293/500501>
Chicago Metin Peten, D. , Yaman, F. , Sezen Vekli, G. , Çavuş, M. "Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi". International Journal of Social Sciences and Education Research 5 (2019 ): 78-90
RIS TY - JOUR T1 - Improving preservice science teachers’ ability to write/prepare projects to TUBITAK grant program AU - DuyguMetin Peten, FatmaYaman, GülşahSezen Vekli, MuratÇavuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24289/ijsser.500501 DO - 10.24289/ijsser.500501 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 90 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.500501 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.500501 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi %A Duygu Metin Peten , Fatma Yaman , Gülşah Sezen Vekli , Murat Çavuş %T Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi %D 2019 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 5 %N 1 %R doi: 10.24289/ijsser.500501 %U 10.24289/ijsser.500501
ISNAD Metin Peten, Duygu , Yaman, Fatma , Sezen Vekli, Gülşah , Çavuş, Murat . "Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi". International Journal of Social Sciences and Education Research 5 / 1 (January 2019): 78-90 . https://doi.org/10.24289/ijsser.500501
AMA Metin Peten D. , Yaman F. , Sezen Vekli G. , Çavuş M. Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2019; 5(1): 78-90.
Vancouver Metin Peten D. , Yaman F. , Sezen Vekli G. , Çavuş M. Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2019; 5(1): 78-90.
IEEE D. Metin Peten , F. Yaman , G. Sezen Vekli and M. Çavuş , "Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 5, no. 1, pp. 78-90, Jan. 2019, doi:10.24289/ijsser.500501