Research Article
BibTex RIS Cite

E-Demokrasi: Umutlar ve Riskler

Year 2014, Issue: 39, 68 - 89, 30.12.2014

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin itmesi ile toplumsal dönüşüm yaşanmaktadır. Bilgi toplumu şartları; internet aracılığıyla genişleyen siyasal katılım imkanları, çevrimiçi kamusal uygulamalar bütünü olarak e-devlet ve demokrasinin elektronik dönüşümü ile siyasal alana yansımaktadır. Bireylerin BİT erişim imkanları ve yetenekleri arasındaki farktan kaynaklanan sayısal uçurum, e-demokrasinin önündeki en önemli tehdidi oluştururken, kamu otoritesinin gözetim araçlarının da güçlendiği gözlenmektedir. Buna karşılık, yeni teknoloji sayesinde bilginin dolaşımının önündeki birçok engelin kalktığı, maliyetin düştüğü ve etkileşim platformlar sayesinde toplumsal örgütlenmenin kolaylaştığı görülmektedir. BİT kullanımının yaygınlaşması ile demokrasiler kendiliğinden e-demokrasiye dönüşmeyeceği gibi, e-demokrasinin temsili demokrasinin sorunlarını çözüp çözemeyeceği de tartışmalıdır. Bu çalışma ile e-demokrasinin sunduğu umutlar ve yol açtığı riskler tartışmasına katkı sağlanmak amacı güdülmüştür.

References

 • Acar, Mustafa ve Erhan KUMAŞ. (2008). Türkiye’nin Dönüşüm Sürecinde Anahtar Bir Mekanizma Olarak e-Devlet, e-Dönüşüm ve Entegrasyon Standartları. 2. Ulusal İktisat Kongresi. DEÜ İİBF İktisat Bölümü. İzmir. http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/ dosyalar/acar.pdf (28.02.2012). s:1-17.
 • Akgün, Birol. (2003). Küreselleşme, Sanal Siyaset ve E-Demokrasi. Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi. Der. M. Akif ÇUKURÇAYIR. s:53-80. Çizgi Kitabevi. Konya.
 • Avşar, Zakir - G. Öngören, (2010). Bilişim Hukuku, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yayını, İstanbul.
 • Avşar, Zakir- G. Öngören, (2009). İnternet Hukuku, (G. Öngören’le birlikte) TOBB Yayını, Ankara.
 • Backus, Michiel , (2001). E-Governance in Developing Countrie: IICD Research Brief 1, no. 1 (Mart 2001).
 • Binark, Mutlu ve Levent Köker, (2011). Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi. STGM. Ankara.
 • blog.ttnet.com.tr. (2011). Teknolojilerin işbirliği: Yakınsama. 04.Temmuz 2011) http://blog.ttnet.com.tr/teknolojilerin-isbirligi-yakinsama/. (02/03/2011).
 • Castells, Manuel, (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi. Çev. Ebru KILIÇ. İstanbul Bilgi Üniversitesi. İstanbul.
 • Çakır, Derya ve Kamil Demirhan, (2011). Political Character of the Social Actions in the Process of Globalization: A Case Study. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Yayını). Cilt 3 / No 2 (July 2011). s:159-168.
 • Çehreli, Murat, (2012). Eski CIA Yöneticisi: Stuxnet Solucanını Kullanmak İyi Bir Fikirdi. turk.internet.com. 05 Mart 2012. http://turk.internet.com/portal/yazigoster. php?yaziid=36125. (06.03.2012).
 • Dahl, Robert A. , (1993). Demokrasi ve Eleştirileri. Çev. Levet Köker. Ankara: Türk Siyasi İlimler Derneği ve Türk Demokrasi Vakfı.
 • Dahl, Robert A., (2001).Demokrasi Üzerine. Çev. Betül Kadıoğlu. Phoenix Yayınevi. Ankara.
 • Dolgun, Uğur, (2008). Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu. Ötüken Neşriyat. İstanbul.
 • Ersöz, Selva, (2005). İnternet ve Demokrasinin Geleceği. Selçuk İletişim 3, no. 4. s:122-129.
 • Ewert, Burkhard. vd., (2003). E-Demokratie. Der. Chrstiane SHULZKI-Haddoutı. Bürgerrechte im Netz. içinde. s:227-260. BDP. Bonn.
 • Gözler, Kemal, (1988). Halkoylamasının Değeri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XL, no. 1-4. s:97-113.
 • Gözler, Müberra vd., (2009). Yakınsama: Telekomünikasyon ve Medya Sektörleri Açısından Düzenlemelere Etkiler. BTK. Eylül 2009. http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ ve_veribankasi/raporlar/arastirma_raporlari/dosyalar/yakinsama.pdf (16/11/2011).
 • Güngör, Süleyman, (2004a). Muhalefette CHP. Ankara, Alternatif Yayınları..
 • Güngör, Süleyman, (2004b). Malumat Bombardumanı. 02 Mayıs 2004. http://www. suleymangungor.net/kuresellesme-1.pdf (18/02/2014).
 • Hagen, Martin, (1997). Konzepte elektronischer Demokratie und die deutsche Demokratie. Justus-Liebig-Universität of Giessen. http://www.unigiessen.de/fb03/vinci/ labore/netz/hag_dt.htm (21/07/2010).
 • Internet Users in the World. (2014). http://www.internetworldstat:com/stat:htm. (03.10.2014)
 • İnsel, Ahmet, (2006). Dezenformasyon. Radikal İki, 17 Eylül 2006.
 • Karaçor, Süleyman, (2009). Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal katılım, Demokrasi. Yönetim ve Ekonomi (Celal Bayar Üni. İİBF). Sayı:16/2. s:121-131.
 • Kaya Bensghir, Türksel, (2000). Devlet- Vatandaş İletişiminde e-Posta. Amme İdaresi Dergisi 33, no. 4. s:49-61.
 • Koroğlu, F. Ece, (2004). Bilgi Toplumu ve E-Devlet: TBMM’de ‘Türkiye’de Bilişim Stratejileri ve e-Türkiye’ Genel Görüşmesinin Çözümlenmesi. Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Leggewıe, Clau, (2005). Von der elektronischen zur interaktiven Demokratie. http:// www.bpb.de. (Der.) Hans-Dieter KÜBLER ve Elmar ELLING. Die Bundeszentrale für politische Bildung. 18 Nisan 2005. http://www.bpb.de/files/MG4WJ9.pdf (01/03/2011,).
 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, (2011). e-Devlet (Yerel) Uygulamaları Anketi Raporlaması. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ankara.
 • Mayo, Henry D. , (1964). Demokratik Teoriye Giriş. Çev. Emre KONGAR. Türk Siyasi İlimler Derneği. Ankara.
 • Mcmıllan, Robert, (2010). Stuxnet worm strikes industrial system: techworld. com. 16 Eylül 2010. http://new:techworld.com/security/3239838/stuxnet-worm-strikes- industrial-systems/. (06.03.2012).
 • Netzpolitik.org. (2011). http://www.netzpolitik.org/2011/revolution-online-das- internet-schreibt-weltgeschichte/. 2 Mayıs 2011. (06/05/2011).
 • Occupy Wall Street. (2011). About. http://occupywallst.org/about/ (11/11/2011). Osten, Manfred, (2006). Digitalisierung und kulturelles Gedachtni: Aus Politik und Zeitgeschichte, no. 5-6 (Ocak 2006). s:3-8.
 • Öz, Işıl, (2011). Söyleşi- Prof. Binark: Güvenli internet adıyla kamuoyu yanıltılıyor! T24 İnternet Gazetesi. 26 Ağustos 2011. http://t24.com.tr/haber/prof-binark-guvenli- internet-adiyla-kamuoyu-yaniltiliyor/165071. (29.02.2012)
 • Özalp, Ahmet. (2009). Liberal Demokrasinin Derinleştirilmesi Gereği ve Müzakereci Demokrasi. Uluslararası Davraz Kongresi -Küresel Diyalog- Bildiriler Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Isparta. (s:2087-2096).
 • Öztürk, İbrahim Yaşar, (2006). E-Devlet Bağlamında E-Demokrasi: Türkiyede’de ve Dünyada Öne Çıkan Uygulamaları. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi. Konya.
 • Pingdom , (2011). Internet 2010 in number: 12 Ocak 2011. http://royal.pingdom. com/2011/01/12/internet-2010-in-numbers/ (21/03/2011).
 • Powell, G. Bingam Jr. , (1990). Çağdaş Demokrasiler Katılma, İstikrar ve Şiddet. Çev. Mehmet TURHAN. Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimer Derneği. Ankara.
 • Reınsalu, Kristina, (2010). Handbook on E-Democracy. EPACE Theme Publication. Tampere
 • Rutz, Charlie. (2011). Social Media und die Arabische Revolution. 04 Ekim 2011.
 • http://www.politik-digital.de/social-media-und-die-arabische-revolution (15/11/2011).
 • SartorI, Giovanni, (1993). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. Çev. Tuncer Karamustafa ve Mehmet Turhan. Türk Demokrasi Vakfı. Ankara.
 • Şan, Müjgân, (2005). Kalkınma Planlamasında Bilgi Yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı İçin Kurumsal Bilgi Politikası Modeli. DPT. Ankara.
 • Turan, İlter, (1986). Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış. 3. Baskı. İstanbul: Der Yayınları.
 • Uluç, Güliz, (2008). Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı. 2. Baskı. Anahtar Kitaplar. İstanbul.
 • Wıttkewıtz, Jörg, (2012). Internetbekanntschaft: Sprache trifft Schrift. Telepolis Magazin der Netzkultur. 03 Mart 2012. http://www.heise.de/tp/artikel/36/36482/1.html. (09.03.2012).
 • Yıldız, Mete. (1999). Yerel Yönetimde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet: ABD’ de ve Türkiye’de Elektronik Kamu Bilgi Ağları. Çağdaş Yerel Yönetimler Cilt:8, No. 4 (Ekim 1999). s:144-156.
 • Yücekök, Ahmet N, (1987). Siyasetin Toplumsal Tabanı. AÜ SBF. Ankara.
Year 2014, Issue: 39, 68 - 89, 30.12.2014

Abstract

References

 • Acar, Mustafa ve Erhan KUMAŞ. (2008). Türkiye’nin Dönüşüm Sürecinde Anahtar Bir Mekanizma Olarak e-Devlet, e-Dönüşüm ve Entegrasyon Standartları. 2. Ulusal İktisat Kongresi. DEÜ İİBF İktisat Bölümü. İzmir. http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/ dosyalar/acar.pdf (28.02.2012). s:1-17.
 • Akgün, Birol. (2003). Küreselleşme, Sanal Siyaset ve E-Demokrasi. Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi. Der. M. Akif ÇUKURÇAYIR. s:53-80. Çizgi Kitabevi. Konya.
 • Avşar, Zakir - G. Öngören, (2010). Bilişim Hukuku, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yayını, İstanbul.
 • Avşar, Zakir- G. Öngören, (2009). İnternet Hukuku, (G. Öngören’le birlikte) TOBB Yayını, Ankara.
 • Backus, Michiel , (2001). E-Governance in Developing Countrie: IICD Research Brief 1, no. 1 (Mart 2001).
 • Binark, Mutlu ve Levent Köker, (2011). Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi. STGM. Ankara.
 • blog.ttnet.com.tr. (2011). Teknolojilerin işbirliği: Yakınsama. 04.Temmuz 2011) http://blog.ttnet.com.tr/teknolojilerin-isbirligi-yakinsama/. (02/03/2011).
 • Castells, Manuel, (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi. Çev. Ebru KILIÇ. İstanbul Bilgi Üniversitesi. İstanbul.
 • Çakır, Derya ve Kamil Demirhan, (2011). Political Character of the Social Actions in the Process of Globalization: A Case Study. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Yayını). Cilt 3 / No 2 (July 2011). s:159-168.
 • Çehreli, Murat, (2012). Eski CIA Yöneticisi: Stuxnet Solucanını Kullanmak İyi Bir Fikirdi. turk.internet.com. 05 Mart 2012. http://turk.internet.com/portal/yazigoster. php?yaziid=36125. (06.03.2012).
 • Dahl, Robert A. , (1993). Demokrasi ve Eleştirileri. Çev. Levet Köker. Ankara: Türk Siyasi İlimler Derneği ve Türk Demokrasi Vakfı.
 • Dahl, Robert A., (2001).Demokrasi Üzerine. Çev. Betül Kadıoğlu. Phoenix Yayınevi. Ankara.
 • Dolgun, Uğur, (2008). Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu. Ötüken Neşriyat. İstanbul.
 • Ersöz, Selva, (2005). İnternet ve Demokrasinin Geleceği. Selçuk İletişim 3, no. 4. s:122-129.
 • Ewert, Burkhard. vd., (2003). E-Demokratie. Der. Chrstiane SHULZKI-Haddoutı. Bürgerrechte im Netz. içinde. s:227-260. BDP. Bonn.
 • Gözler, Kemal, (1988). Halkoylamasının Değeri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XL, no. 1-4. s:97-113.
 • Gözler, Müberra vd., (2009). Yakınsama: Telekomünikasyon ve Medya Sektörleri Açısından Düzenlemelere Etkiler. BTK. Eylül 2009. http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ ve_veribankasi/raporlar/arastirma_raporlari/dosyalar/yakinsama.pdf (16/11/2011).
 • Güngör, Süleyman, (2004a). Muhalefette CHP. Ankara, Alternatif Yayınları..
 • Güngör, Süleyman, (2004b). Malumat Bombardumanı. 02 Mayıs 2004. http://www. suleymangungor.net/kuresellesme-1.pdf (18/02/2014).
 • Hagen, Martin, (1997). Konzepte elektronischer Demokratie und die deutsche Demokratie. Justus-Liebig-Universität of Giessen. http://www.unigiessen.de/fb03/vinci/ labore/netz/hag_dt.htm (21/07/2010).
 • Internet Users in the World. (2014). http://www.internetworldstat:com/stat:htm. (03.10.2014)
 • İnsel, Ahmet, (2006). Dezenformasyon. Radikal İki, 17 Eylül 2006.
 • Karaçor, Süleyman, (2009). Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal katılım, Demokrasi. Yönetim ve Ekonomi (Celal Bayar Üni. İİBF). Sayı:16/2. s:121-131.
 • Kaya Bensghir, Türksel, (2000). Devlet- Vatandaş İletişiminde e-Posta. Amme İdaresi Dergisi 33, no. 4. s:49-61.
 • Koroğlu, F. Ece, (2004). Bilgi Toplumu ve E-Devlet: TBMM’de ‘Türkiye’de Bilişim Stratejileri ve e-Türkiye’ Genel Görüşmesinin Çözümlenmesi. Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Leggewıe, Clau, (2005). Von der elektronischen zur interaktiven Demokratie. http:// www.bpb.de. (Der.) Hans-Dieter KÜBLER ve Elmar ELLING. Die Bundeszentrale für politische Bildung. 18 Nisan 2005. http://www.bpb.de/files/MG4WJ9.pdf (01/03/2011,).
 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, (2011). e-Devlet (Yerel) Uygulamaları Anketi Raporlaması. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ankara.
 • Mayo, Henry D. , (1964). Demokratik Teoriye Giriş. Çev. Emre KONGAR. Türk Siyasi İlimler Derneği. Ankara.
 • Mcmıllan, Robert, (2010). Stuxnet worm strikes industrial system: techworld. com. 16 Eylül 2010. http://new:techworld.com/security/3239838/stuxnet-worm-strikes- industrial-systems/. (06.03.2012).
 • Netzpolitik.org. (2011). http://www.netzpolitik.org/2011/revolution-online-das- internet-schreibt-weltgeschichte/. 2 Mayıs 2011. (06/05/2011).
 • Occupy Wall Street. (2011). About. http://occupywallst.org/about/ (11/11/2011). Osten, Manfred, (2006). Digitalisierung und kulturelles Gedachtni: Aus Politik und Zeitgeschichte, no. 5-6 (Ocak 2006). s:3-8.
 • Öz, Işıl, (2011). Söyleşi- Prof. Binark: Güvenli internet adıyla kamuoyu yanıltılıyor! T24 İnternet Gazetesi. 26 Ağustos 2011. http://t24.com.tr/haber/prof-binark-guvenli- internet-adiyla-kamuoyu-yaniltiliyor/165071. (29.02.2012)
 • Özalp, Ahmet. (2009). Liberal Demokrasinin Derinleştirilmesi Gereği ve Müzakereci Demokrasi. Uluslararası Davraz Kongresi -Küresel Diyalog- Bildiriler Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Isparta. (s:2087-2096).
 • Öztürk, İbrahim Yaşar, (2006). E-Devlet Bağlamında E-Demokrasi: Türkiyede’de ve Dünyada Öne Çıkan Uygulamaları. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi. Konya.
 • Pingdom , (2011). Internet 2010 in number: 12 Ocak 2011. http://royal.pingdom. com/2011/01/12/internet-2010-in-numbers/ (21/03/2011).
 • Powell, G. Bingam Jr. , (1990). Çağdaş Demokrasiler Katılma, İstikrar ve Şiddet. Çev. Mehmet TURHAN. Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimer Derneği. Ankara.
 • Reınsalu, Kristina, (2010). Handbook on E-Democracy. EPACE Theme Publication. Tampere
 • Rutz, Charlie. (2011). Social Media und die Arabische Revolution. 04 Ekim 2011.
 • http://www.politik-digital.de/social-media-und-die-arabische-revolution (15/11/2011).
 • SartorI, Giovanni, (1993). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. Çev. Tuncer Karamustafa ve Mehmet Turhan. Türk Demokrasi Vakfı. Ankara.
 • Şan, Müjgân, (2005). Kalkınma Planlamasında Bilgi Yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı İçin Kurumsal Bilgi Politikası Modeli. DPT. Ankara.
 • Turan, İlter, (1986). Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış. 3. Baskı. İstanbul: Der Yayınları.
 • Uluç, Güliz, (2008). Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı. 2. Baskı. Anahtar Kitaplar. İstanbul.
 • Wıttkewıtz, Jörg, (2012). Internetbekanntschaft: Sprache trifft Schrift. Telepolis Magazin der Netzkultur. 03 Mart 2012. http://www.heise.de/tp/artikel/36/36482/1.html. (09.03.2012).
 • Yıldız, Mete. (1999). Yerel Yönetimde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet: ABD’ de ve Türkiye’de Elektronik Kamu Bilgi Ağları. Çağdaş Yerel Yönetimler Cilt:8, No. 4 (Ekim 1999). s:144-156.
 • Yücekök, Ahmet N, (1987). Siyasetin Toplumsal Tabanı. AÜ SBF. Ankara.
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Süleyman Güngör

Publication Date December 30, 2014
Submission Date September 25, 2014
Published in Issue Year 2014 Issue: 39

Cite

APA Güngör, S. (2014). E-Demokrasi: Umutlar ve Riskler. İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, 2014(39), 68-89.