Research Article
BibTex RIS Cite

Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği

Year 2014, Issue: 39, 191 - 207, 30.12.2014

Abstract

Moscovici tarafından geliştirilen sosyal temsil kuramının, iletişim alanı başta olmak üzere çeşitli çalışma ve araştırmalarda kuramsal çerçeve olarak kullanıldığı görülmektedir. Sosyal temsillerde esas amaç bilinmeyen bir olguyu, önceden bilinen ve tanıdık olan kavramlarla açıklamaktır. Benzer şekilde kurumların vurgulamak istedikleri yönlerinin iletilmesi amacına hizmet eden kurumsal reklamlarda, hedef kitlenin önceden bildiği ve aşina olduğu kavram ve simgeler kullanılmaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışmada kurumsal reklamlar sosyal temsil kuramı bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Araştırmada bir hava yolu şirketi olan ve dünyanın farklı noktalarına uçuşlar gerçekleştiren Türk Hava Yolları’nın kurumsal reklam örnekleri, sosyal temsil kuramı paradigmaları çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmiştir.

References

 • Aktaş, V., & Özkan, B. Ö. (2004). “Türk örnekleminde avukat olan ile olmayanların adalete ve Türkiye’deki hukuk sistemine ilişkin sosyal temsilleri”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21(2).
 • Babür Tosun, N. (2014). Marka Yönetimi, Beta Yayınları: İstanbul
 • Bulut, M. (2008). “Bir Sosyal Temsil Araştırması: Medyada ve Üniveriste Öğrencilerinde ‘Töre’nin Algılanışı”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), ss. 63-78.
 • Cirhinoğlu, F. G., Aktaş, V. ve Özkan Öner, B. (2006). “Sosyal Temsil Kuramına Genel Bir Bakış”, C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30 (2), ss. 163-174.
 • Cohen, D. (1988). Advertising, Scott, Foresman and Company: USA
 • Derin, N. ve Demirel, E. T. (2010). “Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13 (2), ss. 155-193.
 • Elden, M. ve Yeygel, S. (2006). Kurumsal reklamın anlattıkları..., Beta Yayınları: İstanbul.
 • Erdoğan, Z., Develioğlu, K., Gönüllüoğlu, S. ve Özkaya, H. (2006). “Kurumsal İmajın Şirketin Farklı Paydaşları tarafından Algılanısı Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, ss. 55-76.
 • Hoijer, B. (2011). “Social Represenatations Theory: A New Theory for Media Research”, Nordicom Review, 32 (2), ss. 3-16.
 • Korkmaz, A. (2007). “Yazılı Basında Kurum Kimliğinin Oluşturulması Sürecinde Kurum Kimliği Stratejisinin Belirlenmesi”, Selçuk İletişim Dergisi, s.17, ss. 385-391.
 • Morgan, S. E. (2009). “The Intersection of Conversation, Cognitions, and Campaigns: The Social Representation of Organ Donation”, Communication Theory, 19 (1), 29-48.
 • Moscovici, S. (1984). “The Phenomenon of Social Representations”, R. M. Farr and S.Moscovici (Eds.), Social Representations.Cambridge, UK: CambridgeUniversity Press
 • Moscovici, S. (1988). “Notes Towards a Description of Social Representations” European Journal of Social Psychology, 18(3), 211-250.
 • Moscovici, S. (2000). Social Representations: Studies in Social Psychology, Cambridge: Polity.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2012). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamalar (Dördüncü Basım), Der Yayınları: İstanbul.
 • Okay, A.(2009). Kurumsal Reklamcılık, Derin Yayınları: İstanbul
 • Okay, A (2013). Kurum Kimliği. Derin Yayınları: İstanbul.
 • Öner, B. (2002). “Sosyal Temsiller”, Kriz Dergisi, 10 (1), ss. 29-35.
 • Ritzer, G. (2011). Sosyoloji Kuramları (Çev. Himmet Hülür), 8. Baskı. De-ki Yayınları: İstanbul.
 • Ritzer, G. (1992). Sociological Theory (Çev. Ümit Tatlıcan), McGraw-Hill, Third Edition. http://www.umittatlican.com/files/Emile%20Durkheim%20%28Ritzer,%20 1992%29.pdf> Erişim Tarihi: 5.11.2014.
 • Schumann, D. W., Hathcote, J. M. ve West, S. (1991). Corporate Advertising In America: A Review of Published Studies On Use, Measurement and Effectiveness, Journal of Advertising, 20 (3), ss. 35-56.
 • Sethi, P. S. (1979). Instutional/ Image Advertising and Idea/ Issue Advertising As marketing Tools: Some Public Policy Issues. Journal of Marketing, 43, ss. 68-78.
 • Slattery, M. (2012). Sosyolojide Temel Fikirler (Ed. Ümit Tatlıcan ve Gülhan Demiriz), Sentez Yayıncılık: Ankara.
 • Wagner, W.; Farr, Robert; Jovchelovitch, S.; Lorenzi-Cioldi, F.; Marková, I.; Duveen, G. and Rose, D. (1999). Theory and method of social representations [online]. London: LSE Research Online. http://eprints.lse.ac.uk/2640 Available in LSE Research Online: August 2007.
 • Yeygel, S. ve Temel, A. (2006). İşletmelerin Kurumsal İmajlarının Hedef Kitlelere İletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri, 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yakın, E. ve Yeygel, S. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıkları, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Yeygel, S. ve Yakın, E. (2007). Kurumsal Reklamlarda Göstergeler Aracılığıyla Marka Kimliğinin İletilmesi, Selçuk İletişim, 5 (1), ss. 102-117.
 • Teknokulis, (2013). http://www.teknokulis.com/Haberler/Kurumsal/2013/03/14/ samsungun-reklam-butcesi-applei-solladi

Corporate Advetisements in the Context of Social Representation Theory: The Case of Turkish Airlines

Year 2014, Issue: 39, 191 - 207, 30.12.2014

Abstract

Social representation theory, which was developed by Moscovici, is generally preferred to be used as a theoratical framework in different areas especially the field of communication. In social representation the principle goal is to explain something unknown in terms of familiar concepts. Similarly, in corporate advertisements, companies employ the concepts or symbols priorly known by their target gorups in order to emphasise their desired aspects. From this viewpoint, this paper attempts to analyse the corporate advertisements in the context of social representation theory. In the study, the corporate advertisements of Turkish Airlines, an airline company that has many flights to different destinations worldwide, are chosen and analysed according to the paradigms of social representation theory.

References

 • Aktaş, V., & Özkan, B. Ö. (2004). “Türk örnekleminde avukat olan ile olmayanların adalete ve Türkiye’deki hukuk sistemine ilişkin sosyal temsilleri”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21(2).
 • Babür Tosun, N. (2014). Marka Yönetimi, Beta Yayınları: İstanbul
 • Bulut, M. (2008). “Bir Sosyal Temsil Araştırması: Medyada ve Üniveriste Öğrencilerinde ‘Töre’nin Algılanışı”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), ss. 63-78.
 • Cirhinoğlu, F. G., Aktaş, V. ve Özkan Öner, B. (2006). “Sosyal Temsil Kuramına Genel Bir Bakış”, C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30 (2), ss. 163-174.
 • Cohen, D. (1988). Advertising, Scott, Foresman and Company: USA
 • Derin, N. ve Demirel, E. T. (2010). “Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13 (2), ss. 155-193.
 • Elden, M. ve Yeygel, S. (2006). Kurumsal reklamın anlattıkları..., Beta Yayınları: İstanbul.
 • Erdoğan, Z., Develioğlu, K., Gönüllüoğlu, S. ve Özkaya, H. (2006). “Kurumsal İmajın Şirketin Farklı Paydaşları tarafından Algılanısı Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, ss. 55-76.
 • Hoijer, B. (2011). “Social Represenatations Theory: A New Theory for Media Research”, Nordicom Review, 32 (2), ss. 3-16.
 • Korkmaz, A. (2007). “Yazılı Basında Kurum Kimliğinin Oluşturulması Sürecinde Kurum Kimliği Stratejisinin Belirlenmesi”, Selçuk İletişim Dergisi, s.17, ss. 385-391.
 • Morgan, S. E. (2009). “The Intersection of Conversation, Cognitions, and Campaigns: The Social Representation of Organ Donation”, Communication Theory, 19 (1), 29-48.
 • Moscovici, S. (1984). “The Phenomenon of Social Representations”, R. M. Farr and S.Moscovici (Eds.), Social Representations.Cambridge, UK: CambridgeUniversity Press
 • Moscovici, S. (1988). “Notes Towards a Description of Social Representations” European Journal of Social Psychology, 18(3), 211-250.
 • Moscovici, S. (2000). Social Representations: Studies in Social Psychology, Cambridge: Polity.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2012). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamalar (Dördüncü Basım), Der Yayınları: İstanbul.
 • Okay, A.(2009). Kurumsal Reklamcılık, Derin Yayınları: İstanbul
 • Okay, A (2013). Kurum Kimliği. Derin Yayınları: İstanbul.
 • Öner, B. (2002). “Sosyal Temsiller”, Kriz Dergisi, 10 (1), ss. 29-35.
 • Ritzer, G. (2011). Sosyoloji Kuramları (Çev. Himmet Hülür), 8. Baskı. De-ki Yayınları: İstanbul.
 • Ritzer, G. (1992). Sociological Theory (Çev. Ümit Tatlıcan), McGraw-Hill, Third Edition. http://www.umittatlican.com/files/Emile%20Durkheim%20%28Ritzer,%20 1992%29.pdf> Erişim Tarihi: 5.11.2014.
 • Schumann, D. W., Hathcote, J. M. ve West, S. (1991). Corporate Advertising In America: A Review of Published Studies On Use, Measurement and Effectiveness, Journal of Advertising, 20 (3), ss. 35-56.
 • Sethi, P. S. (1979). Instutional/ Image Advertising and Idea/ Issue Advertising As marketing Tools: Some Public Policy Issues. Journal of Marketing, 43, ss. 68-78.
 • Slattery, M. (2012). Sosyolojide Temel Fikirler (Ed. Ümit Tatlıcan ve Gülhan Demiriz), Sentez Yayıncılık: Ankara.
 • Wagner, W.; Farr, Robert; Jovchelovitch, S.; Lorenzi-Cioldi, F.; Marková, I.; Duveen, G. and Rose, D. (1999). Theory and method of social representations [online]. London: LSE Research Online. http://eprints.lse.ac.uk/2640 Available in LSE Research Online: August 2007.
 • Yeygel, S. ve Temel, A. (2006). İşletmelerin Kurumsal İmajlarının Hedef Kitlelere İletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri, 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yakın, E. ve Yeygel, S. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıkları, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Yeygel, S. ve Yakın, E. (2007). Kurumsal Reklamlarda Göstergeler Aracılığıyla Marka Kimliğinin İletilmesi, Selçuk İletişim, 5 (1), ss. 102-117.
 • Teknokulis, (2013). http://www.teknokulis.com/Haberler/Kurumsal/2013/03/14/ samsungun-reklam-butcesi-applei-solladi
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Muharrem Çetin This is me

Elif Eşiyok Sönmez This is me

Publication Date December 30, 2014
Submission Date September 25, 2014
Published in Issue Year 2014 Issue: 39

Cite

APA Çetin, M., & Eşiyok Sönmez, E. (2014). Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği. İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, 2014(39), 191-207.