Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 7 - 13, 10.01.2017

Abstract


Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları 

 

Özet (≤250 KELİME)

 • Amaç: 
  Pediatri hemşirelerinin tıbbi hatalardaki tutumlarının belirlenmesidir. Çalışma tanımlayıcı tiptedir ve bir çocuk hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem:
  Araştırmanın örneklemi 179 hemşireden oluşmuştur. Verilerin toplanmasında “Sosyodemografik Soru Formu” ve “Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 programında; sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri verilerek yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %55.8’i (n=100) klinik,
  %44.2’si (n=79) yoğun bakım ünitelerinde çalışmaktadır. Pediatri hemşirelerinin Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği toplam puanı 3.48±0.51 olarak saptanmıştır. Ölçek alt boyutları
  değerlendirildiğinde; Tıbbi Hata Algısı alt boyut toplam puanı 2.93±0.77, Tıbbi Hataya Yaklaşım alt boyut toplam puanı 3.57±0.60, Tıbbi Hata Nedenleri alt boyut toplam puanı 3.57±0.58’dir. Hemşirelerin yaklaşık %50’si ramak kala hataların bildirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Sonuç: Pediatri hemşirelerinin tıbbi hatalardaki tutumlarının olumlu olduğu ve eğitim düzeyinin lisans ve lisansüstü olmasının olumlu tutumların varlığını etkilediği saptanmıştır. Pediatri hemşirelerinin özellikle ramak kala hataların bildirimi konusunda desteklenmesi gerekmektedir.


Anahtar
Kelimeler:
(3-5 Kelime): Pediatri Hemşireliği, Tıbbi Hatalar, Tutum.

 
Pediatric Nurses’ Attitudes to Medical Malpractice

 

Abstract (≤250 WORDS)

Objective: The determination of the attitudes of the paediatric nurses towards medical malpractice. The study is a descriptive one and was conducted in a paediatric hospital. Materials and Methods: The sample of the study consisted of 179 nurses. “Sociodemographic Questionnaire” and “Medical Malpractice Attitude Scale” were used in the collection of the data. Analysis of the data was done with number, percentage, mean, standard deviation values using SPSS 20 program. Findings: 55.8% (n=100) of the nurses participating in the study worked in clinical and 44.2% (n=79) in intensive care units. The total score of Medical Malpractice Attitute Scale was 3.48 ± 0.51. When scale sub-dimensions were evaluated; mean total Medical Error Perception subscale score was 2.93 ± 0.77, mean total Medical Malpractice Approach subscale score was 3.57± 0.60, mean total Medical Error Reason subscale score was 3.57 ± 0.58. Approximately 50% of the nurses thought that errors of near misses should be reported. Conclusion: It has been determined that the attitudes of paediatric nurses towards medical malpractices were positive and that graduate and postgraduate levels of education affected the existence of positive attitudes. Paediatric nurses need to be particularly supported for reporting of near misses.

Keywords:
(3-5
Words): 
Paediatric Nursing, Medical Errors, Attitude


References

 • Akgün Şahin Z. & Karkaş Özdemir F. (2015).Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(3), 210-214.
 • Arslan, F.T., & Adem, M. (2014). Pediatri kliniklerinde çalışan hemşire ve ebelerin hasta güvenliğine yönelik uygulamaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(3), 209-216.
 • Avcı, K., & Aktan, T. (2015). Bir sistem sorunu olarak tıbbi hatalar ve hasta güvenliği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2),48-54.
 • Bari, A., Khan, R.A., & Rathore, A.W. (2016). Medical errors; causes, consequences, emotional response and resulting behavioral change. Pak J Med Sci, 32(3), 523-528.
 • Baykal, Ü., Şahin, N.H., & Altuntaş, S. (2010). Hasta güvenliği tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hemşirelikte Araştırma ve Eğitim Dergisi, 7(1) 39-45.
 • Bodur, S., Filiz, E., & Durduran, Y. (2011). Sağlık personeli ve toplumun tıbbi hatalar ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılması. Genel Tıp Derg 21(4),123-130.
 • Can, İ.Ö., Özkara, E., & Can, M. (2011). Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 69-76.
 • Cheung, K. (2015). Learning from medication errors through a nationwide reporting programme (Doktora Tezi, Radboud University, 2015).
 • Çırpı, F., Merih, Y.D., & Kocabey, M.Y. (2009). Hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3):26-34.
 • Ertem, G., Oksel, E., & Akbıyık, A. (2009). Hatalı tıbbi uygulamalar (malpraktis) ile ilgili retrospektif bir inceleme. Dirim Tıp Gazetesi, 84(1):1-10.
 • Garbautt, J, Brownstein, D.R., Klein EJ, Waterman, A., Krauss M.J., Marcuse, E.K. et al. (2007). Reporting and disclosing medical errors pediatricians’ attitudes and behaviors. Arch Pediatr Adolescn Med 161, 179-185.
 • Güleç, D., & İntepeler, Ş.S. (2013). Tıbbi hatalarda tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 15(3), 26-41.
 • Grrouste-Orgeas, M., Philippart, F., Bruel, C., Max, C., Lau, N., Misset, B. (2012). Owerview of medical errors and advers events. Annals of Intensive Care a Springer Open Journal, 2(2), 1-9.
 • Gündoğdu, S., Bakır, İ., & Mendeş H.(2011). Kalp damar cerrahisi kliniğinde yatan hastaların tıbbi hatalarla ilgili görüşleri ve bu görüşlerle ilgili faktörler. Sağlık ve Toplum Dergisi, 21(2), 24-33.
 • Güvenlik Raporlama Sistemi. Ağustos,08,2016, from http://www.grs. saglik.gov.tr/News.aspx?Id=1
 • Hanlon, C., Sheedy, K., Kniffin, T., & Rosentha, J. (2015). National academy for state health policy,’’2014 Guide to State Adverse Event Reporting Systems’’NASHP, 207, 874-6524.
 • Işık, O., Akbolat, M., Çetin, M., & Çimen, M. (2012). Hemşirelerin bakış açısıyla tıbbi hataların değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 11(4), 421-430.
 • Koller, D., Rummens, A., Le Pouesard, M., Espin, S., Friedman, J., Coffey, M. Et al. (2016). Patient disclosure of medical errors in pediatrics: A systematic literature review. Pediatr Child Health 21(4), 32-38.
 • Makary, A.M. & Daniel, M. (2016). Medical error—the third leading cause of death in the US. BMJ 353:i2139 doi: 10.1136/bmj.i2139
 • Manal, B., & Hanan, A. (2012): Medication errors, causes, and reporting behaviors as perceived by nurses. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences 19(17), 1-7.
 • Matlow, A.G., Baker, G.R., Flintoft, V., Cochrane, D., Coffey, M., Cohen, E., et al. (2012). Adverse events among children in Canadian hospitals: the Canadian pediatric adverse events study. CMAJ 184(13), 709- 718.
 • National Patient Safety Foundation. Patient safety dictionary N-Z Retrieved July, 15, 2015, from https://npsf.site-ym. com/?page=dictionarynz
 • Odabaşoğlu, E. (2013) Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin hatalı uygulama eğilimleri ve etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Özata, M., & Altunkan, H. (2010). Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi, 8 (2), 100-111.
 • Rızalar, S., Büyük, E.T., Şahin, R., As, T., & Uzunkaya, G. (2016). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 9(1), 9-15.
 • Sears, K., Pallas, L.O., Stevens, B., Murphy, G.T. (2013).The relationship between the nursing work enviroment and occurrence of reported paediatric medication administration errors: a pan canadian study. Journal of Pediatric Nursing 28:351-356.
 • Shaw, K.N., Lillis, K.A., Ruddy, R.M., Mahajan, P.V., Lichenstein, R., Olsen, C.C., et al. (2013). Reported medication events in paediatric emergency research network: Sharing to improve patient safety. Emerg Me J 30(10), 815-819.
 • Somyürek, N., & Uğur, E. (2016). Yoğun bakım ünitelerinde hasta güvenliği kültürü oluşturma: hemşire gözüyle tıbbi hatalar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi 1(3), 1-7.
 • Şahin, D., Faikoğlu, R., Şahin, İ., Gökdoğan, M.R., Yaşar, S., Alparslan, N., et al. (2014). Malpractice in Nursing Case Reports. Adli Tıp Bülteni 19(2), 100-104.
 • Tansüyer, T. (2010). Hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusunda sağlık personelinin görüşlerinin belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Töruner, E.K. & Uysal, G. (2012). Causes, reporting, and prevention of medication errors from a pediatric nurse perspective. Australian Journal Of Advanced Nursing 29(4), 29-35.
 • To err is human: Building a safer health system. Retrieved April 12, 2015, from to_Err_is_Human_1999__report_brief.pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Güvenlik raporlama sistemi, http:// www.grs.saglik.gov.tr/News.aspx?Id=1 Erişim Tarihi: 20.08.2016
 • Vural, F., Çiftçi, S., Fil, Ş., Aydın, A., & Vural, B. (2014). Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi algıları ve tıbbi hataların raporlanması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5(2), 152-157.
 • Yaprak, E., & İntepeler, S.Ş. (2015). Factors affecting the attitudes of health care professionals toward medical errors in a public hospital in Turkey. International Journal of Caring Sciences 8(3), 647-655.
 • Yılmaz, A. (2009). Hemşirelerin ilaç hataları bildirimi önündeki engellere ilişkin algıları. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 7 - 13, 10.01.2017

Abstract

References

 • Akgün Şahin Z. & Karkaş Özdemir F. (2015).Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(3), 210-214.
 • Arslan, F.T., & Adem, M. (2014). Pediatri kliniklerinde çalışan hemşire ve ebelerin hasta güvenliğine yönelik uygulamaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(3), 209-216.
 • Avcı, K., & Aktan, T. (2015). Bir sistem sorunu olarak tıbbi hatalar ve hasta güvenliği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2),48-54.
 • Bari, A., Khan, R.A., & Rathore, A.W. (2016). Medical errors; causes, consequences, emotional response and resulting behavioral change. Pak J Med Sci, 32(3), 523-528.
 • Baykal, Ü., Şahin, N.H., & Altuntaş, S. (2010). Hasta güvenliği tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hemşirelikte Araştırma ve Eğitim Dergisi, 7(1) 39-45.
 • Bodur, S., Filiz, E., & Durduran, Y. (2011). Sağlık personeli ve toplumun tıbbi hatalar ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılması. Genel Tıp Derg 21(4),123-130.
 • Can, İ.Ö., Özkara, E., & Can, M. (2011). Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 69-76.
 • Cheung, K. (2015). Learning from medication errors through a nationwide reporting programme (Doktora Tezi, Radboud University, 2015).
 • Çırpı, F., Merih, Y.D., & Kocabey, M.Y. (2009). Hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3):26-34.
 • Ertem, G., Oksel, E., & Akbıyık, A. (2009). Hatalı tıbbi uygulamalar (malpraktis) ile ilgili retrospektif bir inceleme. Dirim Tıp Gazetesi, 84(1):1-10.
 • Garbautt, J, Brownstein, D.R., Klein EJ, Waterman, A., Krauss M.J., Marcuse, E.K. et al. (2007). Reporting and disclosing medical errors pediatricians’ attitudes and behaviors. Arch Pediatr Adolescn Med 161, 179-185.
 • Güleç, D., & İntepeler, Ş.S. (2013). Tıbbi hatalarda tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 15(3), 26-41.
 • Grrouste-Orgeas, M., Philippart, F., Bruel, C., Max, C., Lau, N., Misset, B. (2012). Owerview of medical errors and advers events. Annals of Intensive Care a Springer Open Journal, 2(2), 1-9.
 • Gündoğdu, S., Bakır, İ., & Mendeş H.(2011). Kalp damar cerrahisi kliniğinde yatan hastaların tıbbi hatalarla ilgili görüşleri ve bu görüşlerle ilgili faktörler. Sağlık ve Toplum Dergisi, 21(2), 24-33.
 • Güvenlik Raporlama Sistemi. Ağustos,08,2016, from http://www.grs. saglik.gov.tr/News.aspx?Id=1
 • Hanlon, C., Sheedy, K., Kniffin, T., & Rosentha, J. (2015). National academy for state health policy,’’2014 Guide to State Adverse Event Reporting Systems’’NASHP, 207, 874-6524.
 • Işık, O., Akbolat, M., Çetin, M., & Çimen, M. (2012). Hemşirelerin bakış açısıyla tıbbi hataların değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 11(4), 421-430.
 • Koller, D., Rummens, A., Le Pouesard, M., Espin, S., Friedman, J., Coffey, M. Et al. (2016). Patient disclosure of medical errors in pediatrics: A systematic literature review. Pediatr Child Health 21(4), 32-38.
 • Makary, A.M. & Daniel, M. (2016). Medical error—the third leading cause of death in the US. BMJ 353:i2139 doi: 10.1136/bmj.i2139
 • Manal, B., & Hanan, A. (2012): Medication errors, causes, and reporting behaviors as perceived by nurses. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences 19(17), 1-7.
 • Matlow, A.G., Baker, G.R., Flintoft, V., Cochrane, D., Coffey, M., Cohen, E., et al. (2012). Adverse events among children in Canadian hospitals: the Canadian pediatric adverse events study. CMAJ 184(13), 709- 718.
 • National Patient Safety Foundation. Patient safety dictionary N-Z Retrieved July, 15, 2015, from https://npsf.site-ym. com/?page=dictionarynz
 • Odabaşoğlu, E. (2013) Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin hatalı uygulama eğilimleri ve etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Özata, M., & Altunkan, H. (2010). Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi, 8 (2), 100-111.
 • Rızalar, S., Büyük, E.T., Şahin, R., As, T., & Uzunkaya, G. (2016). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 9(1), 9-15.
 • Sears, K., Pallas, L.O., Stevens, B., Murphy, G.T. (2013).The relationship between the nursing work enviroment and occurrence of reported paediatric medication administration errors: a pan canadian study. Journal of Pediatric Nursing 28:351-356.
 • Shaw, K.N., Lillis, K.A., Ruddy, R.M., Mahajan, P.V., Lichenstein, R., Olsen, C.C., et al. (2013). Reported medication events in paediatric emergency research network: Sharing to improve patient safety. Emerg Me J 30(10), 815-819.
 • Somyürek, N., & Uğur, E. (2016). Yoğun bakım ünitelerinde hasta güvenliği kültürü oluşturma: hemşire gözüyle tıbbi hatalar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi 1(3), 1-7.
 • Şahin, D., Faikoğlu, R., Şahin, İ., Gökdoğan, M.R., Yaşar, S., Alparslan, N., et al. (2014). Malpractice in Nursing Case Reports. Adli Tıp Bülteni 19(2), 100-104.
 • Tansüyer, T. (2010). Hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusunda sağlık personelinin görüşlerinin belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Töruner, E.K. & Uysal, G. (2012). Causes, reporting, and prevention of medication errors from a pediatric nurse perspective. Australian Journal Of Advanced Nursing 29(4), 29-35.
 • To err is human: Building a safer health system. Retrieved April 12, 2015, from to_Err_is_Human_1999__report_brief.pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Güvenlik raporlama sistemi, http:// www.grs.saglik.gov.tr/News.aspx?Id=1 Erişim Tarihi: 20.08.2016
 • Vural, F., Çiftçi, S., Fil, Ş., Aydın, A., & Vural, B. (2014). Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği iklimi algıları ve tıbbi hataların raporlanması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5(2), 152-157.
 • Yaprak, E., & İntepeler, S.Ş. (2015). Factors affecting the attitudes of health care professionals toward medical errors in a public hospital in Turkey. International Journal of Caring Sciences 8(3), 647-655.
 • Yılmaz, A. (2009). Hemşirelerin ilaç hataları bildirimi önündeki engellere ilişkin algıları. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Derya GÖK This is me
İZMİR DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


Hatice YILDIRIM SARI This is me
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Publication Date January 10, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 2 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { ikcusbfd594524, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {Izmir Katip Celebi University}, year = {2017}, volume = {2}, number = {1}, pages = {7 - 13}, title = {Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları}, key = {cite}, author = {Gök, Derya and Yıldırım Sarı, Hatice} }
APA Gök, D. & Yıldırım Sarı, H. (2017). Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 7-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/47225/594524
MLA Gök, D. , Yıldırım Sarı, H. "Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 7-13 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/47225/594524>
Chicago Gök, D. , Yıldırım Sarı, H. "Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 7-13
RIS TY - JOUR T1 - Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları AU - DeryaGök, HaticeYıldırım Sarı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 13 VL - 2 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları %A Derya Gök , Hatice Yıldırım Sarı %T Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları %D 2017 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Gök, Derya , Yıldırım Sarı, Hatice . "Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 / 1 (January 2017): 7-13 .
AMA Gök D. , Yıldırım Sarı H. Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları. İKÇÜSBFD. 2017; 2(1): 7-13.
Vancouver Gök D. , Yıldırım Sarı H. Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(1): 7-13.
IEEE D. Gök and H. Yıldırım Sarı , "Pediatri Hemşirelerinin Tıbbi Hatalardaki Tutumları", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 7-13, Jan. 2017Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.