Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 37 - 43, 10.01.2017

Abstract


Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri

 

Özet (≤250 KELİME)


Hemşirelik eğitim sisteminin küreselleşmesiyle birlikte bilimsel gelişmeler hemşireleri değişime ve yeniliğe zorlamaktadır. Hemşirelik eğitiminde uluslararasılaşma sonucu öğrenciler ve akademik personel, eğitim ve mesleki becerilerini geliştirebilmek için göç etmektedir. Bu makalede, AB değişim programlarıyla başka ülkelere giden hemşirelik öğrencileri ve akademik personellerin farklı kültürlerde yaşam deneyimleri kapsamında programların yararlılıkları ve güçlükleri incelenmiş, Türkiye’deki hemşirelik öğreniminin uluslararasılaşma bağlamında gelecekteki durumu değerlendirilmiştir. Değişim programları ile sosyal ve kültürel tanı(n)ma, kişilik gelişimi, iletişim ve bilgisinin artırma gibi bireysel düzeyde olabildiği gibi, mesleki ve akademik gelişim, ülkelerarası bağlantılar, ülkeye parasal kaynak sağlama, araştırma ve öğretim yöntemlerini güçlendirme gibi eğitimle ilgili yararlar sağlanabilmektedir. Buna ek olarak sağlık sistemlerini tanıma, mesleki bağlantılar kurabilme ve transkültürel bakım verebilme olanağı da olabilmektedir. Gidilen ülkeye kabul süreci, yasal mevzuat eksikliği, ders programları ve alt yapıyla ilgili akademik sorunlar sosyal, kültürel ve ekonomik güçlükler, öğrenci ve akademik personelin olumsuzluk yaşamasına neden olan durumlardır. Sorunların çözümlenmesinde ülkelerarası işbirliğinin güçlendirilmesi, parasal sorunların giderilmesi ve değişim öncesi, gidilen ülkenin kültürünün eğitim programları ile tanıtılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.


Anahtar
Kelimeler:
(3-5 Kelime): Avrupa Birliği, Meslek Hareketliliği, Eğitim, Hemşirelik, Çok Kültürlülük.

 
Reflections of Internationalization: The Impact of European Union Exchanging Programs on Nursing Education

 

Abstract (≤250 WORDS)

Scientific developments force the nurses to change and innovation along with the globalization of nursing education system. The result of internationalization in nursing education students and staff is to migrate in order to improve training and professional skills. In this article, the benefits and challenges of EU exchange programs that nursing students and staff experienced in different cultures were examined and the future
of nursing education in Turkey has been evaluated through the internationalization. The exchange program can provide individual benefits such as social and cultural recognition, personality development, communication, increasing knowledge and also educational benefits such as professional and academic development, links between countries, countries to provide financial resources, to strengthen their research and teaching methods. In addition, opportunities like recognition of the health care system, establishing professional connections, and providing transcultural nursing care
may occur. Academic problems related to admission process, the lack of legislation, related to the curriculum and infrastructure, social, cultural and economic difficulties are negative experience situations for the students and academic staff. Strengthening collaboration between countries in resolving problems, overcoming the financial problems, introducing training programs of destination countries would be thought to
be useful before exchange.

Keywords:
(3-5
Words): 
European Union, Career Mobility, Education, Nursing, Multiculturalism.


References

 • AACN. (2008). Cultural Competence in Baccalaureate Nursing Education. 1-2, Washington DC: American Association of Colleges of Nursing Web sitesi. http://www.aacn.nche.edu/leading-initiatives/ education-resources/competency.pdf. Erişim tarihi: 15.11.2015.
 • AB Delegasyonu (2006, Temmuz). Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye Görünüm. Ankara: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Periyodik Yayını, 1:12.
 • Akpınar, B., & Küçükgüçlü, Ö. (2011). Erasmus programı kapsamında Danimarka’da staj yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri. 1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi (Kongre Kitabı). İzmir. 13-16 Nisan, 148-149.
 • Ayaz, S., Bilgili, N., & Akın, B. (2010). The transcultural nursing concept: A study of nursing students in Turkey. Int Nurs Review, 5:449–453.
 • Bayık, T.A. (2011). Küreselleşme ve hemşirelik eğitiminde uluslararasılaşma. DEÜHYO ED, 4:144-150.
 • Biçer, S., Ünsal, A., Demir, G., et al. (2014). Erasmus öğrenci değişim programının hemşirelik öğrencilerinin akademik yaşantılarına katkıları: Nitel bir çalışma. Erciyes Üniv Sağlık Bilim Fak Derg, 2:43-52.
 • Bostrom, C.A. (2010). Diffusion of internationalization in Turkish higher education. J Studies Int Educ, 14:143-160.
 • Button, L., Green, B.B., & Tengnah, C. (2005). The impact of international placements on nurses’ personal and professional lives: Literature review. J Adv Nurs, 50:315-24.
 • Cowan, R.B. (2007). An appraisal of european exchange programmes for nursing students. Nurs Standard, 21:40-47.
 • Demir, C. (2007). Değişim programlarına ilişkin öğrenci deneyimleri. 6. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul. 26-27 Haziran, 2-3.
 • EU Commission (2001). The European Union programmes for 2000- 2006, Luxembourg: Office for official publications of European communities.
 • EU Commission (2004). Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document Issues Arising From Turkey’s Membership Perspective, SEC (2004)1202, (28): Brussels European Commission Web sitesi. http://ec.europa.eu/enlargement/ archives/pdf/key_documents/2004/issues_paper_en.pdf. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 • Flinders Üniversitesi (2016). Simulation laboratories. School of Nursing & Midwifery. Web sitesi. http://www.flinders.edu.au/nursing/ simulation-labs/ Erişim tarihi: 28.08.2016.
 • Goodman, B., Jones, R., & Macias, M.S. (2008). An exploratory survey of Spanish and English nursing students’ views on studying or working abroad. Nurse Educ. Today, 28:378-384.
 • Graham, I.W. & Norman, L. (2008). A reflective discussion: Questions about globalization and multiculturalism in nursing as revealed during a student/staff exchange programme. Int J Nurs Pract, 14:189-194.
 • Grant, El.B. & Mckenna, L. (2003). International clinical placements for undergraduate students. J Clin Nurs, 12:529–535.
 • Hayatboyu Öğrenme (2013). Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yaygınlaştırma kılavuzu. Ankara, Kayıhan Ajans Turizm İnş. Mak. 9-10. AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Web sitesi. ht t p : / / w w w. u a . g ov. t r / d o c s / d e f a u l t- s o u rce / m a g a z i n e / yayg%C4%B1nla%C5%9Ft%C4%B1rma-k%C4%B1lavuzu-(2013). pdf?sfvrsn=0. Erişim tarihi:17.11.2015.
 • Hemşirelik Doktora eğitim komisyonu (2002). Hemşirelik Doktora eğitim komisyonu 1. Ve 2. toplantı raporları Hemşirelikte Araştırma& Geliştirme Derneği Web sitesi. http://www.oocities.com/ hemsirelikegitimi/Dokegitkomtopl.htm. Erişim tarihi: 21.12.2015.
 • Hemşirelik Yönetmeliği (2011). Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. T. C. Resmi Gazete, 27910,19 Nisan 2011 Salı.
 • HEPDAK (2015). Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Web sitesi. www.hepdak.org.tr. Erişim tarihi: 25.12.2015.
 • HUÇEP (2014). Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Web sitesi. http://www.hemed.org.tr/images/dosya-yukle/HUCEP-2014-PDF. pdf. Erişim tarihi: 21.12.2015.
 • İktisadi Kalkınma vakfı (2015). İktisadi kalkınma vakfı resmi Web sitesi. http://www.ikv.org.tr/icerik. asp?konu=adayliksureci&baslik=Adayl%FDk%20S%FCreci. Erişim tarihi: 25.12.2015.
 • İstanbul Üniversitesi (2012, Aralık). Üniversitelerde Uluslararasılaşma Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu Taslağı. Turkish American Scientists and Scholars Association Web sitesi. http://www.tassausa.org/ docs/misc/20121210/SonucRaporu_14.12.2012.pdf. Erişim tarihi: 25.12.2015.
 • Kalaycı, S. (2011). Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim programlarına katılımı, amaçları, gelişimi ve uygulanması (Selçuk Üniversitesi kapsamındaki Erasmus öğrencileri üzerine bir inceleme). Kamu Yönetimi Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya, Türkiye.
 • Karagöz, G. (2007). Değişim programlarına ilişkin öğrenci deneyimleri. 6. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul. 26-27 Haziran, 3-5.
 • Karakuş, Z., Babadağ, B., Abay, H., et al. (2013). Nurses’ Views Related to Transcultural Nursing in Turkey. Int J Caring Sciences, 6:201-207.
 • Keogh, J., & Russel-Roberts, E. (2009). Exchange programmes and student mobility: Meeting student’s expectations or an expensive holiday? Nurs Educ. Today, 29:108-116.
 • Kırmızıdağ, N., Gür, B., Kurt, T., et al. (2012). Yükseköğretimde sınır- ötesi ortaklık tecrübeleri, Rapor. Ahmet Yesevi Üniversitesi (1-55). Ankara: SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.
 • Le Magazine (2003). Official Publications of European Communities, European Commissinon Directorate-General for Education and Culture. Le Magazine, Education and Culture in Europe, 19:6. http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/ pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf. Erişim tarihi: 25.12.2015.
 • Perrin, M.E., Hagopian, A., Sales, A., et al. (2007). Nurse migration and its implications for Philippine hospitals. Int Nurs Review, 54:219–226.
 • Rençber, A. (2005). Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları: Genel Eğitim Programı Çerçevesinde Yüksek Öğretim Alanında AB Programı (Erasmus), Devlet bütçe uzmanlığı araştırma raporu. Ankara: 87.
 • Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Web sitesi. http://www.mud.org.tr/uploads/yuklemeler/ARencber.pdf. Erişim tarihi: 05.11.2015.
 • Suh, E.E. (2004). The Model of Cultural Competence Through an Evolutionary Concept Analysis. J Transcult Nurs, 15:93-102. Ulusal Ajans (2015). Ulusal Ajans Resmi Web sitesi. http://www.ua.gov. tr/. Erişim tarihi: 05.12.2015.
 • Ulusal Ajans (2016). Erasmus+ Programme Guide, European Commission. Version 1, 9-13, 27. Ulusal Ajans Resmi Web sitesi. http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ erasmus-/erasmus-2016-y%C4%B1l%C4%B1na-ait-teklif- %C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-ve-program-rehberi. pdf?sfvrsn=0. Erişim tarihi: 05.09.2015.
 • Ülgü, M. (2008). Hastane bilgi sistemleri alımı çerçeve ilkeleri. 5-6, Sağlık Bakanlığı bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web sitesi. http://www.saglik. gov.tr/TR/dosya/1-53183/h/. Erişim tarihi: 05.10.2015.
 • Yıldırım, J.G. (2009). Reflection across Boundaries: Transcultural Exchange in Nursing Education: Erasmus Experience. 1st International Congress on nursing Education Research& Practice Final Program Proceedings & Abstract Book (Kongre Kitabı). Thessaloniki.15th-17th October, 165.
 • Yıldırım, J.G. & Şirin, A. (2007). AB değişim programlarına katılan yabancı öğrencilerin Türkiye ve Türkiye’de hemşireliğe ilişkin görüşlerinin toplanması ve incelenmesi. 6. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul. 26-27 Haziran, 296.
 • Yücelsin-Taş, Y.T. (2013). Erasmus programında karşılaşılan sorunlar ve öneriler. Int periodical for the languages, literature and history of Turkish or Turkic, 8:763-770.
 • Zengin, E. & İbrahimov, R. (2001). Avrupa Birliği Programları ve Türkiye [Elektronik Sürüm]. Sayıştay Derg, 43: 57-67.

Year 2017, Volume: 2 Issue: 1, 37 - 43, 10.01.2017

Abstract

References

 • AACN. (2008). Cultural Competence in Baccalaureate Nursing Education. 1-2, Washington DC: American Association of Colleges of Nursing Web sitesi. http://www.aacn.nche.edu/leading-initiatives/ education-resources/competency.pdf. Erişim tarihi: 15.11.2015.
 • AB Delegasyonu (2006, Temmuz). Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye Görünüm. Ankara: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Periyodik Yayını, 1:12.
 • Akpınar, B., & Küçükgüçlü, Ö. (2011). Erasmus programı kapsamında Danimarka’da staj yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri. 1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi (Kongre Kitabı). İzmir. 13-16 Nisan, 148-149.
 • Ayaz, S., Bilgili, N., & Akın, B. (2010). The transcultural nursing concept: A study of nursing students in Turkey. Int Nurs Review, 5:449–453.
 • Bayık, T.A. (2011). Küreselleşme ve hemşirelik eğitiminde uluslararasılaşma. DEÜHYO ED, 4:144-150.
 • Biçer, S., Ünsal, A., Demir, G., et al. (2014). Erasmus öğrenci değişim programının hemşirelik öğrencilerinin akademik yaşantılarına katkıları: Nitel bir çalışma. Erciyes Üniv Sağlık Bilim Fak Derg, 2:43-52.
 • Bostrom, C.A. (2010). Diffusion of internationalization in Turkish higher education. J Studies Int Educ, 14:143-160.
 • Button, L., Green, B.B., & Tengnah, C. (2005). The impact of international placements on nurses’ personal and professional lives: Literature review. J Adv Nurs, 50:315-24.
 • Cowan, R.B. (2007). An appraisal of european exchange programmes for nursing students. Nurs Standard, 21:40-47.
 • Demir, C. (2007). Değişim programlarına ilişkin öğrenci deneyimleri. 6. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul. 26-27 Haziran, 2-3.
 • EU Commission (2001). The European Union programmes for 2000- 2006, Luxembourg: Office for official publications of European communities.
 • EU Commission (2004). Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document Issues Arising From Turkey’s Membership Perspective, SEC (2004)1202, (28): Brussels European Commission Web sitesi. http://ec.europa.eu/enlargement/ archives/pdf/key_documents/2004/issues_paper_en.pdf. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 • Flinders Üniversitesi (2016). Simulation laboratories. School of Nursing & Midwifery. Web sitesi. http://www.flinders.edu.au/nursing/ simulation-labs/ Erişim tarihi: 28.08.2016.
 • Goodman, B., Jones, R., & Macias, M.S. (2008). An exploratory survey of Spanish and English nursing students’ views on studying or working abroad. Nurse Educ. Today, 28:378-384.
 • Graham, I.W. & Norman, L. (2008). A reflective discussion: Questions about globalization and multiculturalism in nursing as revealed during a student/staff exchange programme. Int J Nurs Pract, 14:189-194.
 • Grant, El.B. & Mckenna, L. (2003). International clinical placements for undergraduate students. J Clin Nurs, 12:529–535.
 • Hayatboyu Öğrenme (2013). Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yaygınlaştırma kılavuzu. Ankara, Kayıhan Ajans Turizm İnş. Mak. 9-10. AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Web sitesi. ht t p : / / w w w. u a . g ov. t r / d o c s / d e f a u l t- s o u rce / m a g a z i n e / yayg%C4%B1nla%C5%9Ft%C4%B1rma-k%C4%B1lavuzu-(2013). pdf?sfvrsn=0. Erişim tarihi:17.11.2015.
 • Hemşirelik Doktora eğitim komisyonu (2002). Hemşirelik Doktora eğitim komisyonu 1. Ve 2. toplantı raporları Hemşirelikte Araştırma& Geliştirme Derneği Web sitesi. http://www.oocities.com/ hemsirelikegitimi/Dokegitkomtopl.htm. Erişim tarihi: 21.12.2015.
 • Hemşirelik Yönetmeliği (2011). Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. T. C. Resmi Gazete, 27910,19 Nisan 2011 Salı.
 • HEPDAK (2015). Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Web sitesi. www.hepdak.org.tr. Erişim tarihi: 25.12.2015.
 • HUÇEP (2014). Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Web sitesi. http://www.hemed.org.tr/images/dosya-yukle/HUCEP-2014-PDF. pdf. Erişim tarihi: 21.12.2015.
 • İktisadi Kalkınma vakfı (2015). İktisadi kalkınma vakfı resmi Web sitesi. http://www.ikv.org.tr/icerik. asp?konu=adayliksureci&baslik=Adayl%FDk%20S%FCreci. Erişim tarihi: 25.12.2015.
 • İstanbul Üniversitesi (2012, Aralık). Üniversitelerde Uluslararasılaşma Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu Taslağı. Turkish American Scientists and Scholars Association Web sitesi. http://www.tassausa.org/ docs/misc/20121210/SonucRaporu_14.12.2012.pdf. Erişim tarihi: 25.12.2015.
 • Kalaycı, S. (2011). Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim programlarına katılımı, amaçları, gelişimi ve uygulanması (Selçuk Üniversitesi kapsamındaki Erasmus öğrencileri üzerine bir inceleme). Kamu Yönetimi Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya, Türkiye.
 • Karagöz, G. (2007). Değişim programlarına ilişkin öğrenci deneyimleri. 6. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul. 26-27 Haziran, 3-5.
 • Karakuş, Z., Babadağ, B., Abay, H., et al. (2013). Nurses’ Views Related to Transcultural Nursing in Turkey. Int J Caring Sciences, 6:201-207.
 • Keogh, J., & Russel-Roberts, E. (2009). Exchange programmes and student mobility: Meeting student’s expectations or an expensive holiday? Nurs Educ. Today, 29:108-116.
 • Kırmızıdağ, N., Gür, B., Kurt, T., et al. (2012). Yükseköğretimde sınır- ötesi ortaklık tecrübeleri, Rapor. Ahmet Yesevi Üniversitesi (1-55). Ankara: SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.
 • Le Magazine (2003). Official Publications of European Communities, European Commissinon Directorate-General for Education and Culture. Le Magazine, Education and Culture in Europe, 19:6. http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/ pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf. Erişim tarihi: 25.12.2015.
 • Perrin, M.E., Hagopian, A., Sales, A., et al. (2007). Nurse migration and its implications for Philippine hospitals. Int Nurs Review, 54:219–226.
 • Rençber, A. (2005). Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları: Genel Eğitim Programı Çerçevesinde Yüksek Öğretim Alanında AB Programı (Erasmus), Devlet bütçe uzmanlığı araştırma raporu. Ankara: 87.
 • Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Web sitesi. http://www.mud.org.tr/uploads/yuklemeler/ARencber.pdf. Erişim tarihi: 05.11.2015.
 • Suh, E.E. (2004). The Model of Cultural Competence Through an Evolutionary Concept Analysis. J Transcult Nurs, 15:93-102. Ulusal Ajans (2015). Ulusal Ajans Resmi Web sitesi. http://www.ua.gov. tr/. Erişim tarihi: 05.12.2015.
 • Ulusal Ajans (2016). Erasmus+ Programme Guide, European Commission. Version 1, 9-13, 27. Ulusal Ajans Resmi Web sitesi. http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ erasmus-/erasmus-2016-y%C4%B1l%C4%B1na-ait-teklif- %C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-ve-program-rehberi. pdf?sfvrsn=0. Erişim tarihi: 05.09.2015.
 • Ülgü, M. (2008). Hastane bilgi sistemleri alımı çerçeve ilkeleri. 5-6, Sağlık Bakanlığı bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web sitesi. http://www.saglik. gov.tr/TR/dosya/1-53183/h/. Erişim tarihi: 05.10.2015.
 • Yıldırım, J.G. (2009). Reflection across Boundaries: Transcultural Exchange in Nursing Education: Erasmus Experience. 1st International Congress on nursing Education Research& Practice Final Program Proceedings & Abstract Book (Kongre Kitabı). Thessaloniki.15th-17th October, 165.
 • Yıldırım, J.G. & Şirin, A. (2007). AB değişim programlarına katılan yabancı öğrencilerin Türkiye ve Türkiye’de hemşireliğe ilişkin görüşlerinin toplanması ve incelenmesi. 6. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul. 26-27 Haziran, 296.
 • Yücelsin-Taş, Y.T. (2013). Erasmus programında karşılaşılan sorunlar ve öneriler. Int periodical for the languages, literature and history of Turkish or Turkic, 8:763-770.
 • Zengin, E. & İbrahimov, R. (2001). Avrupa Birliği Programları ve Türkiye [Elektronik Sürüm]. Sayıştay Derg, 43: 57-67.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Derlemeler
Authors

Jülide Gülizar YILDIRIM
IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF NURSING, DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND DISEASE NURSING


Bumin Nuri DÜNDAR This is me
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Publication Date January 10, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 2 Issue: 1

Cite

Bibtex @review { ikcusbfd594702, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {Izmir Katip Celebi University}, year = {2017}, volume = {2}, number = {1}, pages = {37 - 43}, title = {Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Jülide Gülizar and Dündar, Bumin Nuri} }
APA Yıldırım, J. G. & Dündar, B. N. (2017). Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 37-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/47225/594702
MLA Yıldırım, J. G. , Dündar, B. N. "Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 37-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/47225/594702>
Chicago Yıldırım, J. G. , Dündar, B. N. "Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 37-43
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri AU - Jülide GülizarYıldırım, Bumin NuriDündar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 43 VL - 2 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri %A Jülide Gülizar Yıldırım , Bumin Nuri Dündar %T Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri %D 2017 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırım, Jülide Gülizar , Dündar, Bumin Nuri . "Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 / 1 (January 2017): 37-43 .
AMA Yıldırım J. G. , Dündar B. N. Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri. İKÇÜSBFD. 2017; 2(1): 37-43.
Vancouver Yıldırım J. G. , Dündar B. N. Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(1): 37-43.
IEEE J. G. Yıldırım and B. N. Dündar , "Uluslararasılaşmanın Yansımaları: Avrupa Birliği Değişim Programlarının Hemşirelik Eğitimine Etkileri", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 37-43, Jan. 2017Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.