Research Article
BibTex RIS Cite

Validity and Reliability of Turkish Version of the Physical Examination Perceived Self Efficacy Instrument for Undergraduate Nursing Students

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 327 - 335, 21.06.2023

Abstract

Objective: The aim of this study was to conduct the validity and reliability of the Physical Examination Perceived Self-Efficacy Instrument for Undergraduate Nursing Students in Turkish.

Material and Methods: This study was conducted as a methodological study with 265 nursing students between March and September 2022. The data were collected by using a "Student Introduction Form" and the "Physical Examination Perceived Self-Efficacy Instrument for Undergraduate Nursing Students" tools. Number, percentage, mean, standard deviation, minimum, maximum, Cronbach Alpha reliability coefficient, factor analysis methods and correlation analysis were used to analyse the data.

Results: The mean age of participant students was 22.21±2.42 years. No items of the instrument were removed and the content validity index was determined in the range of 0.87-1.00. In the confirmatory factor analysis of the instrument, it was determined that the fit indices had acceptable compliance. The six factors (face and neck, eye, cardiovascular, ear, nose and throat, thoracic and other skills) reported in the original study of the instrument were also confirmed in the Turkish version. For the reliability of the instrument, the Cronbach Alpha value was found to be 0.986. The scale was found to have statistically significant differences between the test and the re-test, moderate strength, and positive correlation (r= 0.514; p=0.000).

Conclusion: The “Physical Examination Perceived Self-Efficacy Instrument for Undergraduate Nursing Students”, which consists of 48 items and six sub-dimensions, is a valid and reliable measurement tool for Turkish society.

References

 • Alamri MS, Almazan JU. Barriers of physical assessment skills among nursing students in Arab Peninsula. Int J Health Sci (Qassim). 2018;12(3):58-66.
 • Byermoen KR, Brembo EA, Egilsdottir HÖ, Heyn LG, Moen A, Eide H. Reflection on actions: Identifying facilitators of and barriers to using physical assessment in clinical practice. Nurse Educ Pract. 2021;50:102913.
 • Egilsdottir HÖ, Byermoen KR, Moen A, Eide H. Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A cohort study. BMC Nurs. 2019;18(1):1-11.
 • Raleigh M, Allan H. A qualitative study of advanced nurse practitioners’ use of physical assessment skills in the community: shifting skills across professional boundaries. J Clin Nurs. 2017;26(13-14):2025-35.
 • Fan J-Y, Wang YH, Chao LF, Jane S-W, Hsu L-L. Performance evaluation of nursing students following competency-based education. Nurse Educ Today. 2015;35(1):97-103.
 • Çalışkan N, Doğan N, Cihan Erdoğan B, Sucu Çakmak NC, Kublashvılı AN, Eyüboğlu G, ve ark. Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin fiziksel değerlendirme becerilerini kullanma durumları: Karşılaştırmalı bir çalışma. HUHEMFAD-JOHUFON. 2020;7(3):206-14.
 • Gök F, Zencir G. Hemşirelik öğrencilerinin fizik muayene yapmaya yönelik algıladıkları engeller. MAS JAPS. 2022;7(4):868–79.
 • Douglas C, Windsor C, Lewis P. Too much knowledge for a nurse? Use of physical assessment by final-semester nursing students. Nurs Heal Sci. 2015;17(4):492-9.
 • Nasaif H, Alaradi M, Alansari A, Jassim G. Validation of physical examination perceived self-efficacy ınstrument for undergraduate nursing students. J Nurs Educ. 2022;61(1):36-40.
 • Fan J-Y, Wang YH, Chao LF, Jane S-W, Hsu L-L. Performance evaluation of nursing students following competency-based education. Nurse Educ Today. 2015;35(1):97-103.
 • Yükseköğretim Kurulu. [Internet]. Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP); 2014. [cited 2023 Jan 26]. Available from: https:// www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/ Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/hemsirelik_cekirdek_egitim_ programi.pdf
 • Eti Aslan F. Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme. Ankara; Akademisyen Tıp Kitabevi. 1. baskı. 2017. 1-763 p.
 • Enç N. Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene. İstanbul; Nobel Tıp Kitabevleri. 4. baskı. 2021. 1-256 p.
 • Görgülü RS. Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul; İstanbul Tıp Kitapevi. 1. baskı. 2014. 1-240 p.
 • Liyew B, Tilahun AD, Kassew T. Practices and barriers towards physical assessment among nurses working in intensive care units: Multicenter cross-sectional study. Biomed Res Int. 2021 Jul 14;2021:5524676.
 • Abdullah WH, Senany S Al, Al-otheimin HK. Capacity building for nurses ’ knowledge and practice regarding prevention of diabetic foot complications. International Journal of Nursing Science. 2017;7(1):1- 15.
 • Birks M, Cant R, James A, Chung C, Davis J. The use of physical assessment skills by registered nurses in Australia: Issues for nursing education. Collegian. 2013;20(1):27-33.
 • Korkmaz Dogdu A, Arikan F, Kol E. Physical examination skills used by nursing students and determination the barriers encountered in the use of these skills. J Educ Res Nurs. 2021;18(3):335-40.
 • Şahan D, Gezer N. Hemşirelik öğrencilerinin fizik muayeneye yönelik deneyimleri: Nitel bir çalışma. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi. 2021;12(1):108-17.
 • Borji M, Tarjoman A, Nejad HT, Meymizade M, Nariman S, Safari S. Relationship between knowledge-skill and importance of physical examination for children admitted to infectious wards: Examining nurses’ points of view. J Compr Pediatr. 2018;9(1):1-8.
 • Morrell S, Ralph J, Giannotti N, Dayus D, Dennison S, Bornais J. Physical assessment skills in nursing curricula: a scoping review protocol. JBI database Syst Rev Implement reports. 2019;17(6):1086- 91.
 • Perez ED, Keesee L, Moore CN, Gallegos BA, Guest HA, Franco HH, et al. Connecting the dots: Bridging virtual to in-person physical assessment. Teach Learn Nurs. 2022;17(1):147-50.
 • Karaçay P, Albayrak S, Yalçın B, Şengül T. Covid-19 döneminde video temelli laboratuvar uygulaması: Hemşirelik öğrencilerinin beceri düzeyleri ve görüşleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2022;10(1):270-83.
 • Enç N, Uysal H, Tülek Z, Can G, Polat Dünya C, Yıldız Ayvaz M, ve ark. Öğrencilerin fiziksel muayene beceri uygulama yeterlilikleri, öğrenme memnuniyetleri ve öz güven düzeyleri: Gözlemsel metodolojik bir araştırma. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2022;14(3):835-47.
 • Yükseköğretim Kurulu Lisans Atlası.[İnternet]. [cited 2022 May 18]. Available from: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php
 • Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Pearson Education. Press; 2013. 290-94 p.
 • Kılıç S. Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri. Journal of Mood Disorders. 2013;3(1):44-6.
 • Bandura A. Guide for constructing self-efficacy scales. In Pajares F, Urdan T, editors. Self-efficacy beliefs of adolescence. Information Age Publishing; 2006. p. 307-37.
 • Çapık C, Gözüm S, Aksayan S. Intercultural scale adaptation stages, language and culture adaptation: Updated guideline. Florence Nightingale Hemşirelik Derg. 2018;26(3):199-210.
 • Esin MN. Veri toplama yöntem ve araçları & veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. In: Erdoğan S, Nahcivan N ve Esin MN, editors. Hemşirelikte araştırma: Süreç, uygulama ve kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri;2014. p.193-232.
 • Karagöz Y. İlişki katsayıları ile öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2010;9(32):425-46.
 • Brown TA, Moore MT. Confirmatory factor analysis. In: Hoyle RH, editors. Handbook of structural equation modelin inc. New YorkLondon; 2012. p.150-5.
 • Büyüköztürk Ş. Veri analizi el kitabı. Ankara; Pegem Akademi Press; 2018. 133-93 p.
 • Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Press;2014. 16-58 p.
 • Akyüz HE. Yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi: Uygulamalı bir çalışma. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2018;7(2):186-98.
 • Karakoç FY, Dönmez L. Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;13(40):39-49.
 • Çümen K. Açıklayıcı faktör analizi (EFA, Exploratory Factor Analysis). [Preprint]. 2019. [cited 2022 Aug 12]. Available from: https://docplayer. biz.tr/12345924-1-1-1-aciklayici-faktor-analizi-efa-exploratory-factoranalysis.html
 • Byrne BM. Structural equation modeling with mplus: Basic concepts, applications, and programming. Routledge Taylor & Francis Group, New York Press; 2012. 125 p.
 • Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. Hemşirelikte araştırma: Süreç, uygulama ve kritik. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri Press; 2014. 115-7 p.
 • Yaşlıoğlu M. Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2017;46:74-85

Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 327 - 335, 21.06.2023

Abstract

Amaç: Araştırmada, Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Mart-Eylül 2022 tarihleri arasında, 265 hemşirelik öğrencisi ile metodolojik bir araştırma olarak yürütüldü. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, faktör analizi yöntemleri ve korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Katılımcı öğrencilerin yaş ortalaması 22,21±2,42 yıldır. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksinin 0,87-1,00 aralığında olduğu saptandı. Ölçeğin, doğrulayıcı faktör analizinde uyum indekslerinin kabul edilebilir uyuma sahip olduğu belirlendi. Ölçeğin orijinal çalışmasında bildirilen altı faktör (yüz ve boyun, göz, kardiyovasküler, kulak, burun ve boğaz, göğüs ve diğer beceriler), Türkçe versiyonunda da doğrulandı. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha değerinin 0,986 olduğu saptandı. Ölçeğin test-tekrar test arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar, orta güçte ve pozitif korelasyon olduğu bulundu (r= 0,514; p=0,000).

Sonuç: Kırk sekiz maddelik ve altı alt boyuttan oluşan “Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği” Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

References

 • Alamri MS, Almazan JU. Barriers of physical assessment skills among nursing students in Arab Peninsula. Int J Health Sci (Qassim). 2018;12(3):58-66.
 • Byermoen KR, Brembo EA, Egilsdottir HÖ, Heyn LG, Moen A, Eide H. Reflection on actions: Identifying facilitators of and barriers to using physical assessment in clinical practice. Nurse Educ Pract. 2021;50:102913.
 • Egilsdottir HÖ, Byermoen KR, Moen A, Eide H. Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A cohort study. BMC Nurs. 2019;18(1):1-11.
 • Raleigh M, Allan H. A qualitative study of advanced nurse practitioners’ use of physical assessment skills in the community: shifting skills across professional boundaries. J Clin Nurs. 2017;26(13-14):2025-35.
 • Fan J-Y, Wang YH, Chao LF, Jane S-W, Hsu L-L. Performance evaluation of nursing students following competency-based education. Nurse Educ Today. 2015;35(1):97-103.
 • Çalışkan N, Doğan N, Cihan Erdoğan B, Sucu Çakmak NC, Kublashvılı AN, Eyüboğlu G, ve ark. Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin fiziksel değerlendirme becerilerini kullanma durumları: Karşılaştırmalı bir çalışma. HUHEMFAD-JOHUFON. 2020;7(3):206-14.
 • Gök F, Zencir G. Hemşirelik öğrencilerinin fizik muayene yapmaya yönelik algıladıkları engeller. MAS JAPS. 2022;7(4):868–79.
 • Douglas C, Windsor C, Lewis P. Too much knowledge for a nurse? Use of physical assessment by final-semester nursing students. Nurs Heal Sci. 2015;17(4):492-9.
 • Nasaif H, Alaradi M, Alansari A, Jassim G. Validation of physical examination perceived self-efficacy ınstrument for undergraduate nursing students. J Nurs Educ. 2022;61(1):36-40.
 • Fan J-Y, Wang YH, Chao LF, Jane S-W, Hsu L-L. Performance evaluation of nursing students following competency-based education. Nurse Educ Today. 2015;35(1):97-103.
 • Yükseköğretim Kurulu. [Internet]. Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP); 2014. [cited 2023 Jan 26]. Available from: https:// www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/ Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/hemsirelik_cekirdek_egitim_ programi.pdf
 • Eti Aslan F. Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme. Ankara; Akademisyen Tıp Kitabevi. 1. baskı. 2017. 1-763 p.
 • Enç N. Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene. İstanbul; Nobel Tıp Kitabevleri. 4. baskı. 2021. 1-256 p.
 • Görgülü RS. Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul; İstanbul Tıp Kitapevi. 1. baskı. 2014. 1-240 p.
 • Liyew B, Tilahun AD, Kassew T. Practices and barriers towards physical assessment among nurses working in intensive care units: Multicenter cross-sectional study. Biomed Res Int. 2021 Jul 14;2021:5524676.
 • Abdullah WH, Senany S Al, Al-otheimin HK. Capacity building for nurses ’ knowledge and practice regarding prevention of diabetic foot complications. International Journal of Nursing Science. 2017;7(1):1- 15.
 • Birks M, Cant R, James A, Chung C, Davis J. The use of physical assessment skills by registered nurses in Australia: Issues for nursing education. Collegian. 2013;20(1):27-33.
 • Korkmaz Dogdu A, Arikan F, Kol E. Physical examination skills used by nursing students and determination the barriers encountered in the use of these skills. J Educ Res Nurs. 2021;18(3):335-40.
 • Şahan D, Gezer N. Hemşirelik öğrencilerinin fizik muayeneye yönelik deneyimleri: Nitel bir çalışma. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi. 2021;12(1):108-17.
 • Borji M, Tarjoman A, Nejad HT, Meymizade M, Nariman S, Safari S. Relationship between knowledge-skill and importance of physical examination for children admitted to infectious wards: Examining nurses’ points of view. J Compr Pediatr. 2018;9(1):1-8.
 • Morrell S, Ralph J, Giannotti N, Dayus D, Dennison S, Bornais J. Physical assessment skills in nursing curricula: a scoping review protocol. JBI database Syst Rev Implement reports. 2019;17(6):1086- 91.
 • Perez ED, Keesee L, Moore CN, Gallegos BA, Guest HA, Franco HH, et al. Connecting the dots: Bridging virtual to in-person physical assessment. Teach Learn Nurs. 2022;17(1):147-50.
 • Karaçay P, Albayrak S, Yalçın B, Şengül T. Covid-19 döneminde video temelli laboratuvar uygulaması: Hemşirelik öğrencilerinin beceri düzeyleri ve görüşleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2022;10(1):270-83.
 • Enç N, Uysal H, Tülek Z, Can G, Polat Dünya C, Yıldız Ayvaz M, ve ark. Öğrencilerin fiziksel muayene beceri uygulama yeterlilikleri, öğrenme memnuniyetleri ve öz güven düzeyleri: Gözlemsel metodolojik bir araştırma. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2022;14(3):835-47.
 • Yükseköğretim Kurulu Lisans Atlası.[İnternet]. [cited 2022 May 18]. Available from: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php
 • Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Pearson Education. Press; 2013. 290-94 p.
 • Kılıç S. Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri. Journal of Mood Disorders. 2013;3(1):44-6.
 • Bandura A. Guide for constructing self-efficacy scales. In Pajares F, Urdan T, editors. Self-efficacy beliefs of adolescence. Information Age Publishing; 2006. p. 307-37.
 • Çapık C, Gözüm S, Aksayan S. Intercultural scale adaptation stages, language and culture adaptation: Updated guideline. Florence Nightingale Hemşirelik Derg. 2018;26(3):199-210.
 • Esin MN. Veri toplama yöntem ve araçları & veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. In: Erdoğan S, Nahcivan N ve Esin MN, editors. Hemşirelikte araştırma: Süreç, uygulama ve kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri;2014. p.193-232.
 • Karagöz Y. İlişki katsayıları ile öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2010;9(32):425-46.
 • Brown TA, Moore MT. Confirmatory factor analysis. In: Hoyle RH, editors. Handbook of structural equation modelin inc. New YorkLondon; 2012. p.150-5.
 • Büyüköztürk Ş. Veri analizi el kitabı. Ankara; Pegem Akademi Press; 2018. 133-93 p.
 • Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Press;2014. 16-58 p.
 • Akyüz HE. Yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi: Uygulamalı bir çalışma. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2018;7(2):186-98.
 • Karakoç FY, Dönmez L. Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;13(40):39-49.
 • Çümen K. Açıklayıcı faktör analizi (EFA, Exploratory Factor Analysis). [Preprint]. 2019. [cited 2022 Aug 12]. Available from: https://docplayer. biz.tr/12345924-1-1-1-aciklayici-faktor-analizi-efa-exploratory-factoranalysis.html
 • Byrne BM. Structural equation modeling with mplus: Basic concepts, applications, and programming. Routledge Taylor & Francis Group, New York Press; 2012. 125 p.
 • Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. Hemşirelikte araştırma: Süreç, uygulama ve kritik. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri Press; 2014. 115-7 p.
 • Yaşlıoğlu M. Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2017;46:74-85
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Hediye Utli 0000-0002-4732-9503

Mahmut Dinç 0000-0001-6717-7298

Ahmet Bütün 0000-0002-6856-9389

Early Pub Date July 13, 2023
Publication Date June 21, 2023
Submission Date September 4, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Utli, H., Dinç, M., & Bütün, A. (2023). Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 327-335.
AMA Utli H, Dinç M, Bütün A. Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. İKÇÜSBFD. June 2023;8(2):327-335.
Chicago Utli, Hediye, Mahmut Dinç, and Ahmet Bütün. “Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği”. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 8, no. 2 (June 2023): 327-35.
EndNote Utli H, Dinç M, Bütün A (June 1, 2023) Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 8 2 327–335.
IEEE H. Utli, M. Dinç, and A. Bütün, “Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği”, İKÇÜSBFD, vol. 8, no. 2, pp. 327–335, 2023.
ISNAD Utli, Hediye et al. “Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği”. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 8/2 (June 2023), 327-335.
JAMA Utli H, Dinç M, Bütün A. Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. İKÇÜSBFD. 2023;8:327–335.
MLA Utli, Hediye et al. “Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği”. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, 2023, pp. 327-35.
Vancouver Utli H, Dinç M, Bütün A. Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. İKÇÜSBFD. 2023;8(2):327-35.Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.