Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 1 - 11 2016-10-30

MOBBING IN THE WORKPLACE: A SURVEY CONDUCTED ON EMPLOYEES
İŞYERİNDE MOBBİNG: ÇALIŞANLAR ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Nihat GÜLTEKİN [1] , Zahide DENİZ [2]


Mobbing (psychological abuse) in the workplace defines the situation where an employee is being worn out intentionally, continuously and systematically through emotional harassment by other employees or the employer. Mobbing is a work life problem which may happen to everybody regardless of their gender, age, education level, physical appearance, seniority and hierarchical position. In this study, a theoretical framework of mobbing is followed by the results of a survey conducted regarding our research topic.

İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz), bir işçinin diğer çalışanlar veya işveren tarafından kasıtlı olarak sürekli olarak ve sistematik bir şekilde duygusal saldırı yoluyla yıpratılması anlamını taşımaktadır. İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz), tüm kültürlerde ve tüm ülkelerde cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, dış görünüş, kıdem, hiyerarşik konum farkı gözetilmeksizin çalışan herkesin başına gelebilecek bir işyeri sorunudur. Bu çalışmada, öncelikle mobbing’e genel bir teorik çerçeve oluşturulduktan sonra, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir.
 • ALTUNIŞIK Remzi, Recai COŞKUN, Serkan BAYRAKTAROĞLU ve Engin YILDIRIM; (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • BİLGEL, Nazan, S. Erdem AYTAÇ, Nuran BAYRAM; (2006), “Bullying in Turkish White-Collar Workers”, Occup Med, 56(4), ss. 226-231.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi; (2013), Ankara, www.csgb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 25.07.2014).
 • ÇELEN, Birce Ceren ve Feyzi ULUĞ, (2014), Türkiye’de Yapılan Mobbing Araştırmaları Üzerine Bir Analiz, 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Melikşah Üniversitesi, Kayseri, s.195-200.
 • ÇOBANOĞLU, Şaban; (2005), Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • DİKMETAŞ, Elif, Mehmet TOP, Ergin GÜLPEMBE; (2011), “Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3), ss. 137-49.
 • ERÇETİN, Ş. Şule, M. Ali HAMETOĞLU., Çelik S.; (2008), “Mobbing in Primary Schools (A Case Study for Hendek Country, Sakarya)”, WASC, 3(6): pp. 945-955.
 • GÜRHAN, Nermin; (2013), A’dan Z’ye Mobbing, Akademisyen Kitabevi, Ankara.
 • KARAKALE, S. Berna, (2011)Mobbing ve Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri: Mobbing Mağdurlarına Yönelik Bir Araştırma, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • KARCIOĞLU, Fatih ve ÇELİK, Ü. H., (2012), Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, s.59-75.
 • LAÇİNER, Vedat; (2006), Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), USAK Stratejik Gündem (USG), http://www.mobbingturkiye.net , (Erişim Tarihi: 17.08.2014).
 • LEYMANN, Heinz; (1996), “The Content and Development of Bullying at Work”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), pp. 165-184.
 • LEYMANN, Heinz; (1990), Mobbing and Psychological Terror at Workplaces”, Violence and Victims, 5(2), pp. 119-126.
 • NUNNALLY, Jum; (1978), Pschometric Theory, McGraw Hill, New York.
 • SCHWEITZER, Bahn, (1994), “Stress and Burnout in Juniordoctors”, South African Medicine Journal, 84(6), pp. 352-354.
 • ŞİMŞEK, S. E., (2009), Yıldırma ve Yıldırma Mağduru Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • ŞİMŞEK, Şerif vd.; (2014), “Mobbing ve Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Kayseri Melikşah Üniversitesi, ss. 201-208.
 • TINAZ, Pınar; (2006), İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İstanbul.
 • UZUNÇARŞILI, Ülkü ve Nurhayat YOLOĞLU, (2007), “Mobbing/İş Yerinde Duygusal Taciz: Ulusal ve Uluslararası Boyutu ile Çatışma Yüklü Bir İletişim Biçimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:27,
 • YAMAN, Hakan ve Mehmet UNGAN; (2002), “Tükenmişlik: Aile Hekimliği Asistan Hekimleri Üzerine Bir İnceleme”, Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), ss. 37-44.
Subjects Economics
Published Date Eylül-Ekim 2016
Journal Section Research Papers
Authors

Author: Nihat GÜLTEKİN
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Zahide DENİZ
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 30, 2016

APA Gülteki̇n, N , Deni̇z, Z . (2016). İŞYERİNDE MOBBİNG: ÇALIŞANLAR ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 1-11 . DOI: 10.25204/iktisad.295755