Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 29 - 48 2016-10-30

YOKSULLUK VE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
POVERTY AND POLICY OF RURAL DEVELOPMENT: AN ASSESMENT FOR SOUTHEST ANATOLIA PROJECT

Hüseyin ÇELİK [1]


Yoksulluk, bazı ülkelerde çok bazılarında az ama her ülkenin karşı karşıya olduğu bir olgudur. Devletlerin vatandaşını koruması, sosyo-ekonomik ve refah düzeyinin artmasını sağlayıcı tedbirler alması sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bu çalışmanın amacı da kırsal kesim yoksulluğuna dikkat çekmek, kırsal kesime yönelik uygulanan kırsal kalkınma politikalarının yoksulluğu azaltıcı etkisinin önemini vurgulamaktır. Bu amaçla, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu kırsal kalkınma politikalarının yoksulluğu olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Poverty is a phenomenon while some countries feel in depth, some countries feel little but each country definitely has somehow. It is a requirement of the social state that to protect their citizen, to increase their socio-economic conditions at the level of prosper. The aim of this study is to draw attention to the rural poverty and to emphasize the importance of the poverty reduction effect of the rural development policies. For this purpose, the Southeast Anatolian Project was discussed and our result has resulted there is a positive impact of rural development on poverty.

 • AKEL, G. (2010). “Dış Ticaretin Serbestleşmesi Ve Yoksulluk Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE İktisat ABD, Kahramanmaraş
 • AKIN, A. (2012), “Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (Fao) Kırsal Kalkınma Ve Yerel Koordinasyon” Ankara, (http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1355758959-5.Aysegul_Akin.pdf) (28.05.2014)
 • AKTAN, C.C. ve VURAL, İ. Y. (2002). ” Terminoloji, Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”,Hak-İş Konfederasyonu Yayını, Ankara.
 • ÇEKEN, H., KARADAĞ, L., DALGIN, T. (2007), “Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm Ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), ss.1-14
 • ÇELİK, H. (2015) “Yoksullukla Mücadelede Kırsal Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Güneydoğu Anadolu Projesi Örneği” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE İktisat ABD Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi
 • ÇETİNKAYA, M. ve BAŞARAN, A.A. (2013) ‘Türkiye’de Sübjektif Yoksulluk Profili’ Sosyo ekonomi Dergisi, Ocak-Haziran 2013-1, s.245
 • DPT (2001), “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele ÖİK Raporu” , s.103, Ankara
 • GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ, (1993), “ GAP 1992 Durum Raporu”, Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara
 • GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ, (1993), “ GAP Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Çalışması Nihai Raporu”, Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara
 • GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ, (1994), “ GAP 1993 Durum Raporu”, Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara
 • GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ, (2003), “ GAP Son Durum”, Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara
 • GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ, (2007), “ GAP Son Durum Raporu”, Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara
 • GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ, (2013), “ GAP Son Durum Raporu”, Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara
 • GİRAY F.H, AKIN A, GÜN S, (2004),Kırsal Kalkınmada Yeni Perspektifler, Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, s.161-168.
 • GÖRÜN, M. VE İ. ELAGÖZ (2007), “Kentsel Yoksulluk: Sivil Toplum Ve Yerel Yönetim İşbirliği”, Iv. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale.
 • KAYNAK, M. (2011), “İktisadi Kalkınma” 4.Baskı, Gazi Yayınevi, Ankara
 • KILIÇ, S. (2013), “Yoksulluk ve Çevre Sorunları“, Uluslar arası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt5, Sayı 1, ss.12-13.
 • ÖZCAN, A., KARAKILÇIK, Y., (2007), Kent Yoksulluğunun Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Hareketleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Akdemir, A. vd., (edts.) IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı: Küresel Yoksulluk, (439–453), Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • SAM, N. (2008),’Yoksulluğa bir yaklaşım biçmi: Kapasite Yaklaşımı’, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 17, sayı 1, s.62
 • SARISOY, İ. ve KOÇ, S. (2010) “Türkiye’de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı:158, ss. 326-348
 • SİPAHİ, E. B. (2004), ‘Yoksulluğun Küreselleşmesi Ve Kentsel Yoksulluk: Ekonomik Ve Sosyal Boyutlarıyla Konya Örneğinde Yoksulluk’ Selçuk üniversitesi, Sosyal ve ekonomik araştırmalar Dergisi,
 • ŞENKAL, A. (2005), “Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika”, Alfa Yayınları, İstanbul
 • T.C. Milli eğitim Bakanlığı, (2014), “MEB İstatistikleri”, http://www.meb.gov.tr/istatistik/ (20.09.2014)
 • TODARO, M.P. (2000) “Migration andEconomic Development”, Institutefor Development Studies, University of Nairobi, Nairobi
 • YÜCER, A. A. (2009), Türkiye’de Kırsal Kalkınma, TUTEV Yayını, Ankara
 • WORLD BANK, (2000), “World Development Report 2000/2001 Attacking Poverty”, Oxford University Press, p.17
 • www.tzob.org.tr,Türkiye’de Traktör Sayısı,19.08.2016
 • www.arem.gov.tr,Kırsal Alan ve Kırsal Kalkınma Kavramları,30.09.2016
 • TÜİK,“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İstatistikleri”, www.tuik.gov.tr (05.06.2016),2016
 • TÜİK,“2015 Yoksulluk Çalışması”, www.tuik.gov.tr (25.08.2016),2016
 • TÜİK,“Bölgesel İstatistikleri”, www.tuik.gov.tr (01.04.2016)
 • TÜİK,“Sağlık İstatistikleri”, www.tuik.gov.tr (10.05.2016)
 • MEB,“MEB Eğitim İstatistikleri” www.meb.gov.tr (13.06.2016)
 • GAP,GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ (2016) “GAP Tarihçesi”, www.gap.gov.tr (10.05.2016).
 • GAP,GAP BÖLGE KALKINMA, “GAP Hedefleri”, www.gap.gov.tr (12.05.2016)
Subjects Economics
Published Date Eylül-Ekim 2016
Journal Section Research Papers
Authors

Author: Hüseyin ÇELİK
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 30, 2016

APA Çeli̇k, H . (2016). YOKSULLUK VE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 29-48 . DOI: 10.25204/iktisad.296719