Research Article
BibTex RIS Cite

Interaction among Different Types of Knowledge in the Science of Religious Education

Year 2023, Issue: 60, 108 - 120, 31.12.2023

Abstract

The definition and sources of knowledge can vary across different branches of science, with the ways in which mathematics or the natural sciences define knowledge and its sources differing from those within the umbrella of the social sciences, particularly in the field of religious education science. The focus of this study is on the types of knowledge and sources of knowledge within the context of the science of religious education. This article begins by addressing various types of knowledge, followed by a discussion on which types of knowledge the science of religious education considers in its studies. The multidisciplinary nature of religious education science, which can draw upon different types of knowledge, not only provides access to all types of knowledge but also highlights the challenge of how to inclusively integrate diverse types of knowledge cohesively. Indeed, the primary aim of this study is to discuss the possibility of providing a comprehensive integration of different types of knowledge within the science of religious education. In doing so, fundamental approaches to knowledge theories in the literature are systematically considered, ensuring a thorough evaluation.

References

 • Abdurrahman, Taha. Seküler Ahlakın Sefaleti. çev. Soner Gündüzöz. İstanbul: Pınar Yayınları, 2023.
 • Altaş, Nurullah. Din Eğitimi. Ankara: Nobel, 2022.
 • Arslan, Ahmet. Felsefeye Giriş. Ankara: Serbest Akademi, 32. Baskı, 2022.
 • Attas, S. M. Nakib el-. İslam Metafiziğine Prolegomena. İstanbul: Küre Yayınları, 2016.
 • Audi, Robert. Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. New York: Routledge, 2. Basım, 2003.
 • Aydın, Muhammet Şevki. Din Eğitimi Bilimi. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2. Baskı, 2018.
 • Baofu, Peter. The Future of Post-Human Knowledge: A Preface to a New Theory of Methodology and Ontology. Oxford, UK: Chandos Publishing, 2008.
 • Bryan, Christian. Theory of Knowledge for the IB Diploma. Amerika: Independently Published, 2020.
 • Burgin, Mark. Theory of Knowledge: Structures And Processes. Singapore: World Scientific, 2017.
 • Carey, S. - Smith, C. “On Understanding the Nature of Scientific Knowledge”. Educational Psychologist 28/3 (SUM 1993), 235-251. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2803_4
 • Deconchy, Jean-Pierre. Orthodoxie religieuse et sciences humaines: Suivi de (Religious) Orthodoxy, Rationality, and Scientific Knowledge. De Gruyter Mouton, 1980. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=E883FD07C1D4849CEE5C3033381C9695
 • DePoe, John M. - McNabb, Tyler Dalton. Debating Christian Religious Epistemology: An Introduction to Five Views on the Knowledge of God. Bloomsbury Academic, 2020. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=BE4CBCB84BA71A9E312B88B0D2241FD9
 • Duralı, Ş Teoman. Felsefe - Bilim Nedir. İstanbul: Dergâh Yayınları, 6. Baskı, 2021.
 • Fazlıoğlu, İhsan. “İslam Düşünce Atlası”. Arayışlar Dönemi, Taʻdîl, Tebdîl ve Tağyîr Arasında Nazarî/Aklî İlimlerde Yeni Arayışlar. Erişim 08 Şubat 2022. https://www.islamdusunceatlasi.org/
 • Ferro, Bernardo. Masters, Slaves and Philosophers: Plato, Hegel and Nietzsche on Freedom and the Pursuit of Knowledge. Springer, 2022.
 • Finch, Henry Le R. “Encyclopedia of Religion”. Encyclopedia of Religion (2nd edition). ed. Lindsay Jones. 4/2818-2820. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005.
 • Foucault, Michel. Bilginin Arkeolojisi. çev. Veli Urhan. Istanbul: Birey Yayıncılık, 3. Baskı, 1999.
 • Franck, Olof - Thalén, Peder. Powerful Knowledge in Religious Education: Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan, 2023. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=015021DD73A5AB92C8A65C79158DD89E
 • Fumerton, Richard. Epistemology. USA: Blackwell Publishing, 2006.
 • Galili, Igal. Scientific Knowledge as a Culture: The Pleasure of Understanding. Switzerland: Springer, 2021.
 • Goldman, Alvin I. Knowledge in a Social World. Oxford : New York: Clarendon Press, 1999.
 • Gözütok, Şakir. “Tasavvufî Eğitimde Bilginin Elde Edilmesi”. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi.
 • Günther, Sebastian. Knowledge and Education in Classical Islam: Religious Learning between Continuity and Change (2 vols). BRILL, 2020. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=67561FC69A304DB92D6F96ECE8DD32F3
 • Kellenberger, James. Religious Knowledge. Palgrave Macmillan, 2022. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=6DCC07E5592FCBA7358201AE1B0C797F
 • Kılıç, Mahmut Erol. İbnü’l Arabî. Ankara: İSAM Yayınları, 3. Basım, 2019.
 • Kramp, Joseph M. “The Sacrifice of Knowledge: Vain Debates in the Social Scientific Study of Religion”. Journal of Religion & Health 52/1 (Mart 2013), 66-73. https://doi.org/10.1007/s10943-010-9427-7
 • Lawson, Ae - Worsnop, Wa. “Learning About Evolution and Rejecting a Belief in Special Creation - Effects of Reflective Reasoning Skill, Prior Knowledge, Prior Belief and Religious Commitment”. Journal of Research in Science Teaching 29/2 (Şubat 1992), 143-166. https://doi.org/10.1002/tea.3660290205
 • Lemos, Noah. An Introduction to the Theory of Knowledge. New York: Cambridge University Press, 2007. Nor, Wan Muhammed. “Al-Attas’ın Eğitim Felsefesi ve Metodolojisinin Genel Hatları”. çev. Yasin Ceylan. İslâmî Araştırmalar Dergisi 7/1 (1994), 35-70.
 • Okumuşlar, Muhiddin - Genç, Fatih. “Din Eğitiminin Bilimselleşmesi/Neliği”. Din Eğitimi içinde, yazan Recai Doğan - Remziye Ege, 53-79. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
 • Özalp, Ahmet. “Din Eğitimi Bağlamında İnsanın Kutsalla İlişkisinin Araçları Olarak İslam Düşüncesinde Bilginin Kaynakları”. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.35415/sirnakifd.687841
 • Özel, Mustafa. Romanperver İktisatçı. İstanbul: Küre Yayınları, 2. Baskı, 2019.
 • Penelhum, Terence. Problems of Religious Knowledge (Philosophy of Religion Series). Macmillan, 1971. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=b0cbf666a1745219d0806c799f142867
 • Popper, Karl. Hayat Problem Çözmektir. çev. Ali Nalbant. İstanbul: YKY Yayınları, 11. Baskı, 2022.
 • Rescher, Nicholas. Epistemology: An Introduction to the Theory of Knowledge. Albany: State University of New York Press, 2003.
 • Sayın, Gülşen - Tosun, Cemal. “Din Eğitimi Öğretmenlerinin Bilgi ve Dini Bilgi Anlayışları”. Eskiyeni 45 (20 Eylül 2021), 753-779. https://doi.org/10.37697/eskiyeni.942405
 • Smith, R. Scott. Naturalism and Our Knowledge of Reality: Testing Religious Truth-Claims. Ashgate, 2012. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=e6ab36dedb74a41623b9e76220efe490
 • Snow, C. P. The Two Cultures. UK: Cambridge University Press, 2012. https://www.libgen.is/book/index.php?md5=B71816248746ADA55AADFE83E799F981
 • Starr, Lisa J. “Does Anyone Really Know Anything? An Exploration of Constructivist Meaning and Identity in the Tension between Scientific and Religious Knowledge”. Cultural Studies of Science Education 5/1 (Mart 2010), 191-200. https://doi.org/10.1007/s11422-009-9227-0
 • Tosun, Cemal. Din Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 3. Baskı, 2005.

Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim

Year 2023, Issue: 60, 108 - 120, 31.12.2023

Abstract

Bilginin tanımı ve kaynakları bilim dallarına göre farklılık gösterebilmektedir. Matematik veya doğa bilimlerinin bilgiyi ve bilginin kaynaklarını tanımlama biçimiyle sosyal bilimler şemsiyesi altında yer alan din eğitimi biliminin tanımlama biçimi aynı değildir. Bu çalışmanın konusu din eğitimi bilimi bağlamında bilgi türleri ve bilginin kaynaklarıdır. Çalışmada öncelikle bilgi türleri ele alınmış ardından din eğitimi biliminin bilgi türlerinden hangilerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüğü tartışılmıştır. Din eğitimi biliminin farklı bilgi türlerinden istifade edebilen multidisipliner bir alan olması, bütün bilgi türlerine erişim sağlama imkânı sunmakla birlikte farklı bilgi türlerine bütünlükçü bir şekilde nasıl yer verileceği problemini de belirgin hale getirmektedir. Nitekim bu çalışmanın temel amacı din eğitimi biliminde farklı bilgi türlerine bütünlükçü bir şekilde yer verilmesinin imkanının tartışılmasıdır. Bu yapılırken literatürdeki bilgi teorileriyle ilgili temel yaklaşımlar dikkate alınarak sistematik bir şekilde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

References

 • Abdurrahman, Taha. Seküler Ahlakın Sefaleti. çev. Soner Gündüzöz. İstanbul: Pınar Yayınları, 2023.
 • Altaş, Nurullah. Din Eğitimi. Ankara: Nobel, 2022.
 • Arslan, Ahmet. Felsefeye Giriş. Ankara: Serbest Akademi, 32. Baskı, 2022.
 • Attas, S. M. Nakib el-. İslam Metafiziğine Prolegomena. İstanbul: Küre Yayınları, 2016.
 • Audi, Robert. Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. New York: Routledge, 2. Basım, 2003.
 • Aydın, Muhammet Şevki. Din Eğitimi Bilimi. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2. Baskı, 2018.
 • Baofu, Peter. The Future of Post-Human Knowledge: A Preface to a New Theory of Methodology and Ontology. Oxford, UK: Chandos Publishing, 2008.
 • Bryan, Christian. Theory of Knowledge for the IB Diploma. Amerika: Independently Published, 2020.
 • Burgin, Mark. Theory of Knowledge: Structures And Processes. Singapore: World Scientific, 2017.
 • Carey, S. - Smith, C. “On Understanding the Nature of Scientific Knowledge”. Educational Psychologist 28/3 (SUM 1993), 235-251. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2803_4
 • Deconchy, Jean-Pierre. Orthodoxie religieuse et sciences humaines: Suivi de (Religious) Orthodoxy, Rationality, and Scientific Knowledge. De Gruyter Mouton, 1980. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=E883FD07C1D4849CEE5C3033381C9695
 • DePoe, John M. - McNabb, Tyler Dalton. Debating Christian Religious Epistemology: An Introduction to Five Views on the Knowledge of God. Bloomsbury Academic, 2020. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=BE4CBCB84BA71A9E312B88B0D2241FD9
 • Duralı, Ş Teoman. Felsefe - Bilim Nedir. İstanbul: Dergâh Yayınları, 6. Baskı, 2021.
 • Fazlıoğlu, İhsan. “İslam Düşünce Atlası”. Arayışlar Dönemi, Taʻdîl, Tebdîl ve Tağyîr Arasında Nazarî/Aklî İlimlerde Yeni Arayışlar. Erişim 08 Şubat 2022. https://www.islamdusunceatlasi.org/
 • Ferro, Bernardo. Masters, Slaves and Philosophers: Plato, Hegel and Nietzsche on Freedom and the Pursuit of Knowledge. Springer, 2022.
 • Finch, Henry Le R. “Encyclopedia of Religion”. Encyclopedia of Religion (2nd edition). ed. Lindsay Jones. 4/2818-2820. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005.
 • Foucault, Michel. Bilginin Arkeolojisi. çev. Veli Urhan. Istanbul: Birey Yayıncılık, 3. Baskı, 1999.
 • Franck, Olof - Thalén, Peder. Powerful Knowledge in Religious Education: Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions. Palgrave Macmillan, 2023. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=015021DD73A5AB92C8A65C79158DD89E
 • Fumerton, Richard. Epistemology. USA: Blackwell Publishing, 2006.
 • Galili, Igal. Scientific Knowledge as a Culture: The Pleasure of Understanding. Switzerland: Springer, 2021.
 • Goldman, Alvin I. Knowledge in a Social World. Oxford : New York: Clarendon Press, 1999.
 • Gözütok, Şakir. “Tasavvufî Eğitimde Bilginin Elde Edilmesi”. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi.
 • Günther, Sebastian. Knowledge and Education in Classical Islam: Religious Learning between Continuity and Change (2 vols). BRILL, 2020. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=67561FC69A304DB92D6F96ECE8DD32F3
 • Kellenberger, James. Religious Knowledge. Palgrave Macmillan, 2022. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=6DCC07E5592FCBA7358201AE1B0C797F
 • Kılıç, Mahmut Erol. İbnü’l Arabî. Ankara: İSAM Yayınları, 3. Basım, 2019.
 • Kramp, Joseph M. “The Sacrifice of Knowledge: Vain Debates in the Social Scientific Study of Religion”. Journal of Religion & Health 52/1 (Mart 2013), 66-73. https://doi.org/10.1007/s10943-010-9427-7
 • Lawson, Ae - Worsnop, Wa. “Learning About Evolution and Rejecting a Belief in Special Creation - Effects of Reflective Reasoning Skill, Prior Knowledge, Prior Belief and Religious Commitment”. Journal of Research in Science Teaching 29/2 (Şubat 1992), 143-166. https://doi.org/10.1002/tea.3660290205
 • Lemos, Noah. An Introduction to the Theory of Knowledge. New York: Cambridge University Press, 2007. Nor, Wan Muhammed. “Al-Attas’ın Eğitim Felsefesi ve Metodolojisinin Genel Hatları”. çev. Yasin Ceylan. İslâmî Araştırmalar Dergisi 7/1 (1994), 35-70.
 • Okumuşlar, Muhiddin - Genç, Fatih. “Din Eğitiminin Bilimselleşmesi/Neliği”. Din Eğitimi içinde, yazan Recai Doğan - Remziye Ege, 53-79. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
 • Özalp, Ahmet. “Din Eğitimi Bağlamında İnsanın Kutsalla İlişkisinin Araçları Olarak İslam Düşüncesinde Bilginin Kaynakları”. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.35415/sirnakifd.687841
 • Özel, Mustafa. Romanperver İktisatçı. İstanbul: Küre Yayınları, 2. Baskı, 2019.
 • Penelhum, Terence. Problems of Religious Knowledge (Philosophy of Religion Series). Macmillan, 1971. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=b0cbf666a1745219d0806c799f142867
 • Popper, Karl. Hayat Problem Çözmektir. çev. Ali Nalbant. İstanbul: YKY Yayınları, 11. Baskı, 2022.
 • Rescher, Nicholas. Epistemology: An Introduction to the Theory of Knowledge. Albany: State University of New York Press, 2003.
 • Sayın, Gülşen - Tosun, Cemal. “Din Eğitimi Öğretmenlerinin Bilgi ve Dini Bilgi Anlayışları”. Eskiyeni 45 (20 Eylül 2021), 753-779. https://doi.org/10.37697/eskiyeni.942405
 • Smith, R. Scott. Naturalism and Our Knowledge of Reality: Testing Religious Truth-Claims. Ashgate, 2012. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=e6ab36dedb74a41623b9e76220efe490
 • Snow, C. P. The Two Cultures. UK: Cambridge University Press, 2012. https://www.libgen.is/book/index.php?md5=B71816248746ADA55AADFE83E799F981
 • Starr, Lisa J. “Does Anyone Really Know Anything? An Exploration of Constructivist Meaning and Identity in the Tension between Scientific and Religious Knowledge”. Cultural Studies of Science Education 5/1 (Mart 2010), 191-200. https://doi.org/10.1007/s11422-009-9227-0
 • Tosun, Cemal. Din Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 3. Baskı, 2005.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Education
Journal Section Research Articles
Authors

Muzaffer ÜZÜMCÜ

Publication Date December 31, 2023
Submission Date September 16, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 60

Cite

APA ÜZÜMCÜ, M. (2023). Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim. İlahiyat Tetkikleri Dergisi(60), 108-120.
AMA ÜZÜMCÜ M. Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim. ilted. December 2023;(60):108-120.
Chicago ÜZÜMCÜ, Muzaffer. “Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no. 60 (December 2023): 108-20.
EndNote ÜZÜMCÜ M (December 1, 2023) Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 60 108–120.
IEEE M. ÜZÜMCÜ, “Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim”, ilted, no. 60, pp. 108–120, December 2023.
ISNAD ÜZÜMCÜ, Muzaffer. “Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 60 (December 2023), 108-120.
JAMA ÜZÜMCÜ M. Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim. ilted. 2023;:108–120.
MLA ÜZÜMCÜ, Muzaffer. “Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no. 60, 2023, pp. 108-20.
Vancouver ÜZÜMCÜ M. Din Eğitimi Biliminde Farklı Bilgi Türleri Arasındaki Etkileşim. ilted. 2023(60):108-20.

Creative Commons License