Journal of Ilahiyat Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Period Biannually | Founded: 1975 | Publisher Ataturk University |


 Journal of Ilahiyat Researches (İLTED) is a refereed journal which is published twice in a year. It aims to contribute to accumulation of knowledge in the fields of theology and social sciences by publishing the studies that have the scientific qualifications both in national and international levels.

In the journal, the original articles together with book critique (review) articles in the fields of theTheology (Sciences of Religion and Islamic Studies) are published in Turkish, Arabic and English languages.

ILTED, which was previously published with the name Ataturk University Faculty of Theology Journal and which has continued publishing since 1975, is published by Ataturk University, Faculty of Theology as two volumes on 30th of June and 31th of December. The deadline for submission of articles for the June issue is March 15th and. for the December issue  is September 15th.

Articles sent to be published in the journal are assessed by at least two reviewers with two-sided blind review evaluation. The articles which are assessed by the reviewers are asked to include an abstract of 150 words and a extended summary of 750 words.

Only research articles and book critiques will be published in the journal of ilahiyat researches from 52th issue. In the research article, original and unique articles focusing on the classical and modern problems of the field, working at the analytical level in the theoretical or practical aspect or searching for answers to the current / actual problems of the field will be given priority. In book presentations, it will be included in the form of book critique (review) rather than simple presentation.


Journal of Ilahiyat Researches

ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Period Biannually | Founded: 1975 | Publisher Ataturk University |
Cover Image


 Journal of Ilahiyat Researches (İLTED) is a refereed journal which is published twice in a year. It aims to contribute to accumulation of knowledge in the fields of theology and social sciences by publishing the studies that have the scientific qualifications both in national and international levels.

In the journal, the original articles together with book critique (review) articles in the fields of theTheology (Sciences of Religion and Islamic Studies) are published in Turkish, Arabic and English languages.

ILTED, which was previously published with the name Ataturk University Faculty of Theology Journal and which has continued publishing since 1975, is published by Ataturk University, Faculty of Theology as two volumes on 30th of June and 31th of December. The deadline for submission of articles for the June issue is March 15th and. for the December issue  is September 15th.

Articles sent to be published in the journal are assessed by at least two reviewers with two-sided blind review evaluation. The articles which are assessed by the reviewers are asked to include an abstract of 150 words and a extended summary of 750 words.

Only research articles and book critiques will be published in the journal of ilahiyat researches from 52th issue. In the research article, original and unique articles focusing on the classical and modern problems of the field, working at the analytical level in the theoretical or practical aspect or searching for answers to the current / actual problems of the field will be given priority. In book presentations, it will be included in the form of book critique (review) rather than simple presentation.


Issue 52 - Dec 31, 2019
 1. Editörden
  Pages 11 - 15
  Ömer KARA
 2. Esbâb-ı Nüzûl Rivayetlerinin Vakıayla Uyum Sorunu: Ka‘b b. Eşref Örneği
  Pages 17 - 39
  Sami KILINÇLI
 3. Şiî-İmâmî Müfessirlerin Kur’ân Mesellerine Mezhebî Yaklaşımlarındaki Problemler Üzerine Bir İnceleme
  Pages 40 - 64
  Şükrü MADEN
 4. Fahreddîn er-Râzî’nin Enfâl Sûresi 67-68. Âyetlere Dair Yorumları Eleştirisi
  Pages 65 - 87
  Bayram Ayhan
 5. Yemen ve Halkını Metheden Rivâyetlerin Tespit ve Tahlili
  Pages 89 - 111
  Abdurrahman ECE
 6. Kelâmdaki Bilgi-İman Tartışması Yönüyle Yapay Zekâ ve İman Açısından Ortaya Çıkarması Muhtemel Sorun
  Pages 113 - 135
  Cafer GENÇ
 7. Tümel Cevher ve Tümel Arazların Yüklem Olma Durumları ve Buna Dair Bir Tartışma: Aristoteles-Fârâbî-İbn Rüşd
  Pages 137 - 154
  Muhammet Nasih ECE
 8. Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwān al-Ṣafā’
  Pages 155 - 172
  Emrah KAYA
 9. Erdemler Arası İrtibat Problemine Bir Çözüm Olarak Râgıb el-İsfahânî’de Erdemlerin Birliği Öğretisi
  Pages 173 - 193
  İbrahim AKSU
 10. Dinî Boyutun Psikolojik Danışma Sürecine Etkisi: Üniversite Öğrencileri İle Yapılmış Deneysel Bir Çalışma
  Pages 195 - 216
  Muhammet Cevat ACAR , Faruk KARACA
 11. Dini Yönelim Biçimleri ile Dini İçerikli Obsesyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İlahiyat Fakültesi Örneği
  Pages 217 - 239
  Büşranur Yüksel
 12. İmam-Hatip Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Sorunlarının Analizi ve Çözüm Önerileri
  Pages 241 - 264
  Ali BALTACI
 13. İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin İlahiyat Fakültesi Programına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
  Pages 265 - 286
  Semra ÇİNEMRE
 14. Müsteşrik Alfred Guillaume’nin Mescid-i Aksâ’nın Yerine Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım
  Pages 287 - 309
  İsmail ALTUN
 15. Alâ’ b. el-Hadramî’nin İslâm Tarihindeki Yeri
  Pages 311 - 333
  Mevlüt POYRAZ
 16. Muhammed Esat Altıntaş. Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din Dersleri. Ankara: Maarif Mektepleri, 2019
  Pages 335 - 340
  Abdurrahman HENDEK
 17. Murat Ak. Şair ve Peygamber Naʻt Geleneğinde Hz. Peygamber İmgesi. İstanbul: KETEBE Yayınları / Publishing, 2018
  Pages 341 - 346
  Oğuz YILMAZ
 18. Mehmet Akif Koç. Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi: es-Sa‘lebî (427/1036) Tefsirinde Mukātil b. Suleymân (150/767) Rivayetleri. Ankara: Kitâbiyât, 2005
  Pages 347 - 352
  Halil ŞİMŞEK
 19. Amit Bein. Osmanlı Uleması ve Türkiye Cumhuriyeti: Değişimin Failleri ve Geleneğin Muhafızları. Çev. / Trans. Bülent Üçpunar. İstanbul: Kitap Yayınevi / Publishing, 2013
  Pages 353 - 359
  Cemal ÖZEL
 20. Anthony Kenny. Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Ortaçağ Felsefesi. Cilt 2. Çev. / Trans. Şeyma Yılmaz. İstanbul: Küre Yayınları / Publishing, 2017
  Pages 361 - 364
  İrfan KARADENİZ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Ataturk University Faculty of Divinity Review 1303-295X 1975-2018