Journal of Ilahiyat Researches
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Period Biannually | Founded: 1975 | Publisher Ataturk University | http://dergipark.gov.tr/ilted


Our journal started to be indexed in "ESCI: Emerging Sources Citiation Index".

ATTENTION!

Only research articles and book critiques will be published in the journal of ilahiyat researches from 52th issue. In the research article, original and unique articles focusing on the classical and modern problems of the field, working at the analytical level in the theoretical or practical aspect or searching for answers to the current / actual problems of the field will be given priority. In book presentations, it will be included in the form of book critique (review) rather than simple presentation.


            Journal of Ilahiyat Researches (İLTED) is a refereed journal which is published twice in a year. It aims to contribute to accumulation of knowledge in the fields of theology and social sciences by publishing the studies that have the scientific qualifications both in national and international levels.

         ILTED, which was previously published with the name Ataturk University Faculty of Theology Journal and which has continued publishing since 1975, is published by Ataturk University, Faculty of Theology as two volumes on 30th of June and 31th of December.

       In the journal, the original articles together with book critique (review) articles in the fields of theTheology (Sciences of Religion and Islamic Studies) are published in Turkish, Arabic and English languages.

            Articles sent to be published in the journal are assessed by at least two reviewers with two-sided blind review evaluation. The articles which are assessed by the reviewers are asked to include an abstract of 150 words and a extended summary of 750 words.

Journal of Ilahiyat Researches

ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Period Biannually | Founded: 1975 | Publisher Ataturk University | http://dergipark.gov.tr/ilted
Cover Image


Our journal started to be indexed in "ESCI: Emerging Sources Citiation Index".

ATTENTION!

Only research articles and book critiques will be published in the journal of ilahiyat researches from 52th issue. In the research article, original and unique articles focusing on the classical and modern problems of the field, working at the analytical level in the theoretical or practical aspect or searching for answers to the current / actual problems of the field will be given priority. In book presentations, it will be included in the form of book critique (review) rather than simple presentation.


            Journal of Ilahiyat Researches (İLTED) is a refereed journal which is published twice in a year. It aims to contribute to accumulation of knowledge in the fields of theology and social sciences by publishing the studies that have the scientific qualifications both in national and international levels.

         ILTED, which was previously published with the name Ataturk University Faculty of Theology Journal and which has continued publishing since 1975, is published by Ataturk University, Faculty of Theology as two volumes on 30th of June and 31th of December.

       In the journal, the original articles together with book critique (review) articles in the fields of theTheology (Sciences of Religion and Islamic Studies) are published in Turkish, Arabic and English languages.

            Articles sent to be published in the journal are assessed by at least two reviewers with two-sided blind review evaluation. The articles which are assessed by the reviewers are asked to include an abstract of 150 words and a extended summary of 750 words.

Issue 51 - Jun 2019
 1. Editörden
  Pages 13 - 24
  Ömer KARA
 2. Bakara Sûresi 184. Âyetin Neshi Meselesi ve Şah Veliyyullah ed-Dehlevî’nin Bu Konudaki Sıra Dışı Yorumu
  Pages 25 - 47
  Yunus Emre GÖRDÜK
 3. Kur’an İlimleri Bağlamında Erken Dönemde Nesh Algısı: Hâris el-Muhâsibî Örneği
  Pages 49 - 82
  Hekim TAY
 4. Kur’an’daki ‘ve-mâ edrâke’ Kalıbı Bağlamında Metafizik Varlıkların Mahiyet Tespitinde Dilin İmkânı
  Pages 83 - 105
  Muhammed İsa YÜKSEK
 5. Sahâbe Tefsirinde Hakikî İhtilâf Problemi ve Gerekçeleri
  Pages 107 - 129
  Enes BÜYÜK
 6. Ebû Dâvûd’un Sünen’de Haklarında Sükût Ettiği Hadislerin Sıhhat Durumu İle İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi
  Pages 131 - 160
  Harun ÖZÇELİK
 7. لطف الله أفندي الأرضرومي محدثا ومنهجه في عرض مروياته في تفسيره
  Pages 161 - 180
  Fuat KARABULUT, Mücahit ELHUT
 8. Kastallânî’nin el-Mevâhibu’l-ledünniyye’sinin Bâkî Tercümesi: Meʿâlimü'l-yakîn -Tercüme ve Rivâyet Tercihi Yöntemi Açısından İncelenmesi-
  Pages 181 - 205
  Ali ARSLAN
 9. İslâm Hukukunda Transseksüel veya Travesti Olmanın Hükmü
  Pages 207 - 234
  Hilal ÖZAY
 10. İki Zâhirî İmam Dâvûd ez-Zâhirî ve İbn Hazm’ın İbâdetler Fıkhına Dair İhtilafları
  Pages 235 - 258
  Mustafa TÜRKAN
 11. Elmalılı Hamdi Yazır’ın Tevhîd Savunusu Bağlamında Hıristiyanlık Eleştirisi
  Pages 259 - 281
  Fikret SOYAL
 12. Kelamî Yaklaşımların Oluşumuna Etki Etmesi Bakımından Sahabe Anlayışı
  Pages 283 - 301
  Ahmet GENÇDOĞAN
 13. Fudayl b. ‘Iyâd’ın (ö. 187/802) Hayatı ve Tasavvufî Yaklaşımları
  Pages 303 - 326
  Eyyup AKDAĞ
 14. Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin Hilâfete İlişkin Görüşleri
  Pages 327 - 352
  Mehmet ÜMİT
 15. Mustafa Lutfî el-Menfâlûtî’de ‘Koyu Karamsarlık’
  Pages 353 - 367
  Adnan ARSLAN
 16. Klasik Arap Edebiyatında Tebrik
  Pages 369 - 393
  Mehmet Nafi ARSLAN
 17. Ancient Origins of the History of Religions: Herodotus Example
  Pages 395 - 417
  Şevket ÖZCAN
 18. Hz. Osman’ın Ammâr b. Yâsir’i Cezalandırdığına Dair Rivayetlerin Belâzürî Özelinde Tahlil ve Tenkidi
  Pages 419 - 443
  İsmail ALTUN
 19. Psychological Reasons of Participation to New Religious Movements: Quest of the Individual or Success of the Movement?
  Pages 445 - 456
  Muhammed KIZILGEÇİT, Aytaç ÖREN
 20. “Romantik İslam’dan İslami Romantizme”: İslamcı Popüler Kültürün Değişen Panoraması
  Pages 457 - 478
  Mustafa MACİT
 21. Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi: Muş İli Örneği
  Pages 479 - 500
  Teceli KARASU
 22. Mevlânâ Konulu Romanlarda İçerik ve Tasarım İlişkisinin Sosyolojik Analizi
  Pages 501 - 523
  Muhammet Ali ÖZDOĞAN
 23. Trabzonlu Mehmed Ma‘rûf ve ‘Şerh-i Kasîdetu't-Tâ’iyye’ Adlı Eseri
  Pages 525 - 548
  Hassan Abdallah ALZYOUT
 24. Ahmet Erkol. Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi. İstanbul: Divan Kitap, 2018
  Pages 549 - 556
  Emrah KAYA
 25. İsmail Kurun. Siyasi İlahiyat: Liberalizmin Teolojik Kökenleri. Çev. Sefa Mertek. Ankara: Orion Kitabevi, 2018.
  Pages 557 - 561
  Sefa MERTEK
 26. Paulo Freire. Ezilenlerin Pedagojisi. Çev. Dilek Hattatoğlu - Erol Özbek. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018
  Pages 563 - 568
  Hasan KAFALI
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Ataturk University Faculty of Divinity Review 1303-295X 1975-2018