Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye'de Ağır Kovid-19 Geçiren ve Ölüm Kaygısı Yaşayan Bireylerin Pandemi Sonrası Dini Yaşamlarına İlişkin Bir İnceleme

Year 2024, Issue: 61, 194 - 207, 30.06.2024
https://doi.org/10.29288/ilted.1440489

Abstract

Din, Kovid-19 salgının kaotik atmosferinde dünya genelinde pek çok insanın başvurduğu güçlü bir başa çıkma mekanizması olarak kendini göstermiştir ve din ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi araştırmaya yönelik çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Ancak Kovid-19 ve ölüm kaygısının, bireylerin dini yaşamlarını Kovid-19 sonrası dönemde nasıl etkilediğini inceleyen daha çok çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu fenomenolojik çalışma, Türkiye'de ağır Kovid-19 geçiren ve ölüm korkusu yaşayan bireylerin Kovid-19 sonrası dönemde dini yaşamlarının nasıl etkilendiğini araştırmaktadır. Araştırmanın bulguları, şiddetli Kovid-19 geçirmiş ve ölüm kaygısı hissetmiş olmanın katılımcıların dini bağlılıklarını güçlendirme yönünde katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre, şiddetli Kovid-19 ve ölüm kaygısı nedeniyle katılımcılar, (a) insanın acizliğini ve Allah’ın gücünü daha iyi anladıklarını ifade etmişler ve dini bağlılıklarını derinleştirme eğilimi göstermişlerdir; (b) dünyanın geçici ve ölümlü doğasına dair daha sağlam bir anlayışa ulaşmış gözükmektedirler; ve (c) Kovid-19 geçirdikleri dönemde günahkâr olarak ölme korkusu yaşadıkları için hayatlarının geri kalanını Allah’ın verdiği ikinci bir şans olarak görme eğilimi sergilemektedirler. Bu faktörlerin her üçünün de Kovid-19 sonrası dönemde katılımcıların yaşamlarında dinin daha fazla yer almasına katkıda bulunduğu görülmektedir.

References

 • Adams-Prassl, Abi et al. "The impact of the coronavirus lockdown on mental health: evidence from the United States". Economic Policy 37/109 (January 2022), 139-155. https://doi.org/10.1093/epolic/eiac002
 • Bahal, Girish et al. “Religion, Covid-19 and Mental Health”. European Economic Review 160/104621 (November 2023), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2023.104621
 • Baker, Joseph O. et al. "Religion in the age of social distancing: How COVID-19 presents new directions for research". Sociology of Religion 81/4 (September 2020), 357-370. https://doi.org/10.1093/socrel/sraa039
 • Bala, Renu – Maheshwari, S. K. "Death anxiety and death depression among elderly". International Journal of Psychiatric Nursing 5/1 (January-June 2019), 55-59. https://doi.org/10.5958/2395-180X.2019.00012.4
 • Banks, James – Xu, Xiaowei. "The mental health effects of the first two months of lockdown during the COVID‐19 pandemic in the UK". Fiscal Studies 41/3 (August 2020), 685-708. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12239
 • Bentzen, Jeanet Sinding. "In crisis, we pray: Religiosity and the COVID-19 pandemic". Journal of economic behavior & organization 192 (December 2021), 541-583. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.10.014
 • Bulut, İsmail - Koç, Ahmet. “Covid-19 Salgını-İnanç İlişkisi”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 22/1 (March 2022), 281-312. https://doi.org/10.33415/daad.1027706
 • Creswell, John W. Research designs Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oak: Sage publications, 2nd Edition, 2009.
 • Dirik, Gulay – Gunay, Esma. "Religiousness, locus of control, psychological distress/Dindarlık, kontrol odağı ve psikolojik sıkıntılar". Civilacademy Journal of Social Sciences 7/1 (Spring 2009), 47-63.
 • Eryiğit, Adem - Başak, Mehmet Ali. “Covid-19 Sürecinde İnanç ve İbadet: Covid-19 Pandemisinin Müslümanların İnanç ve Günlük İslami Yaşantılarına Etkisi”. Sosyal Bilimler Dergisi 8/53 (August 2021), 126-153. http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.52039
 • Fardin, Mohammad Ali. "COVID-19 epidemic and spirituality: a review of the benefits of religion in times of crisis". Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 9/2 (2020), 1-4. https://doi.org/10.5812/jjcdc.104260
 • Giles, Tyler et al. “Opiates of the Masses? Deaths of Despair and the Decline of American Religion”. No. w30840. National Bureau of Economic Research (January 2023), 1-63. http://www.nber.org/papers/w30840
 • Griffin, E. M. A first look at communication theory. New York: The McGraw-Hill Companies, 6th Edition, 2006.
 • Hart, Curtis W. – Koenig, Harold G. "Religion and health during the COVID-19 pandemic". Journal of Religion and Health 59 (May 2020), 1141-1143. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01042-3
 • Inglehart, Ronald. Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton: Princeton University Press, 2nd Edition, 2020.
 • Iyer, Sriya - Rosso, Giovanni. "Religion and mental health". In: Zimmermann, K.F. (eds) Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics. Springer, Cham (February 2022), 1-20. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_237-1
 • Iyer, Sriya et al. “Do Religious People Cope Better in a Crisis? Evidence from the UK Pandemic Lockdowns”. CEPR Discussion Paper No. 18830. 1-22. Paris & London: CEPR Press, 2024. https://cepr.org/publications/dp18830
 • Jaspal, Rusi et al. "Fear, social isolation and compulsive buying in response to COVID-19 in a religiously diverse UK sample". Mental Health, Religion & Culture 23/5 (September 2020), 427-442. https://doi.org/10.1080/13674676.2020.1784119
 • Kalgı, Mehmet Emin. “Covid-19 Salgınına Yakalanan Kişilerde Dindarlık ve Dini Başa, Çıkma”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 21/1 (June 2021), 131-150. https://doi.org/10.33420/marife.908432
 • Kızılgeçit, Muhammed – Yıldırım, Murat. "Fear of COVID-19, death depression and death anxiety: Religious coping as a mediator". Archive for the Psychology of Religion 45/1 (November 2022), 23-36. https://doi.org/10.1177/00846724221133455
 • Koenig, Harold G. "Maintaining health and well-being by putting faith into action during the COVID-19 pandemic". Journal of religion and health 59/5 (May 2020), 2205-2214. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01035-2
 • Kowalczyk, Oliwia et al. "Religion and Faith Perception in a Pandemic of COVID-19". Journal of religion and health 59 (October 2020), 2671-2677. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01088-3
 • Lăzăroiu, George et al. “Scaring ourselves to death in the time of COVID-19: pandemic awareness, virus anxiety, and contagious fear”. Linguistic and Philosophical Investigations 19/0 (May 2020), 114-120. https://doi.org/10.22381/LPI1920208
 • Le Couteur, David G. et al. "Erratum to: COVID-19 through the lens of gerontology". The Journals of Gerontology: Series A 75/9 (September 2020), 1804-1804. https://doi.org/10.1093/gerona/glaa077
 • Lincoln, Yvonna S. - Guba, Egon G. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications Inc., First Edition, 1985.
 • Maslow, Abraham H. “A theory of human motivation”. Psychological Review 50 (1943), 370-396.
 • Maykut, Pamela - Morehouse, Richard. Beginning qualitative research: A philosophical and practical guide. London: Routledge, First Edition, 1994.
 • Menzies, Rachel E. – Menzies, Ross G. "Death anxiety in the time of COVID-19: Theoretical explanations and clinical implications". The Cognitive Behaviour Therapist 13/19 (June 2020), 1-11. https://doi.org/10.1017/S1754470X20000215
 • Moustakas, Clark. Phenomenological research methods. Thousand Oaks: Sage publications. 1st Edition, 1994.
 • Özer, Zülfünaz et al. "The relationship between death anxiety and religious coping styles in patients diagnosed with COVID-19: A sample in the east of Turkey". OMEGA-Journal of Death and Dying 87/1 (December 2023), 299-311. https://doi.org/10.1177/00302228211065256
 • Pargament, Kenneth I. The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York: Guilford Press, 2nd Edition, 2001.
 • Park, Crystal L. - Halifax, Roshi Joan. “Religion and spirituality in adjusting to bereavement: Grief as burden, grief as gift”. Grief and bereavement in contemporary society. ed. Robert A. Neimeyer et al. 355-363. New York: Routledge, 2021.
 • Pérez-Mengual, Núria et al. "The relationship of fear of death between neuroticism and anxiety during the Covid-19 pandemic". Frontiers in Psychiatry (April 2021), 501-506. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.648498
 • Rababa, Mohammad et al. “Association of death anxiety with spiritual well-being and religious coping in older adults during the COVID-19 pandemic”. Journal of religion and health 60/1 (February 2021), 50-63. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01129-x
 • Reid, Katie. "Exploring lived experience". The psychologist 18/1 (January 2005), 20-23. https://www.researchgate.net/publication/221670347
 • Rigoli, Francesco. "The link between COVID-19, anxiety, and religious beliefs in the United States and the United Kingdom". Journal of religion and health 60/4 (May 2021), 2196-2208. https://doi.org/10.1007/s10943-021-01296-5
 • Shiba, Koichiro et al. "Associations of online religious participation during COVID-19 lockdown with subsequent health and well-being among UK adults". Psychological Medicine 53/9 (February 2023), 3887-3896. https://doi.org/10.1017/S0033291722000551
 • Smith, Jonathan A. Qualitative psychology: A practical guide to research methods. London: Sage Publication, 3rd Edition, 2015.
 • surahquran.com (accessed February 15, 2024) al-Anam 6/27-28. https://surahquran.com/english-aya-28-sora-6.html
 • surahquran.com (accessed February 15, 2024) al- Muminun 23/99-100. https://surahquran.com/english-aya-100-sora-23.html
 • Wildman, W. J. et al. "Religion and the COVID-19 pandemic”. Religion, brain & behavior 10/2 (April 2020), 115-117. https://doi.org/10.1080/2153599X.2020.1749339
 • WHO, World Health Organization. “COVID-19 dashboard”. Accessed February 15 2024. https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=c.
 • WHO, World Health Organization. “The impact of COVID-19 on mental health cannot be made light of”. Accessed May 10 2024. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-impact-of-covid-19-on-mental-health-cannot-be-made-light-of
 • Wu, Joseph T. et al. "Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study". The lancet 395/10225 (January 2020), 689-697. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30260-9

An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety

Year 2024, Issue: 61, 194 - 207, 30.06.2024
https://doi.org/10.29288/ilted.1440489

Abstract

Religion has emerged as a strong coping mechanism that has been employed by many people around the world during the chaotic atmosphere of the pandemic, and numerous studies have been conducted to investigate the relationship between religion and COVID-19. However, there is need for more studies examining how COVID-19 and death anxiety impacted individuals’ religious lives in the post-COVID-19 period. This phenomenological investigation examines the post-Covid-19 effects on the religious lives of individuals in Turkey who experienced severe Covid-19 and fear of death. The analyses of the research revealed that experiencing severe COVID-19 and death anxiety seem to contribute to strengthen religious commitments among the participants. According to research analyses, due to the severe COVID-19 and death anxiety, the participants reported that they (a) had a better understanding of human helplessness and the power of God, have tended to deepen their religious commitments; (b) gained a more robust understanding of the transient and mortal nature of the world; and (c) experienced a fear of dying as a sinner and considered the rest of their lives as a second chance given by God. All three of these factors appear to contribute to the involvement of religion in participants' lives in the post-COVID-19 period.

References

 • Adams-Prassl, Abi et al. "The impact of the coronavirus lockdown on mental health: evidence from the United States". Economic Policy 37/109 (January 2022), 139-155. https://doi.org/10.1093/epolic/eiac002
 • Bahal, Girish et al. “Religion, Covid-19 and Mental Health”. European Economic Review 160/104621 (November 2023), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2023.104621
 • Baker, Joseph O. et al. "Religion in the age of social distancing: How COVID-19 presents new directions for research". Sociology of Religion 81/4 (September 2020), 357-370. https://doi.org/10.1093/socrel/sraa039
 • Bala, Renu – Maheshwari, S. K. "Death anxiety and death depression among elderly". International Journal of Psychiatric Nursing 5/1 (January-June 2019), 55-59. https://doi.org/10.5958/2395-180X.2019.00012.4
 • Banks, James – Xu, Xiaowei. "The mental health effects of the first two months of lockdown during the COVID‐19 pandemic in the UK". Fiscal Studies 41/3 (August 2020), 685-708. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12239
 • Bentzen, Jeanet Sinding. "In crisis, we pray: Religiosity and the COVID-19 pandemic". Journal of economic behavior & organization 192 (December 2021), 541-583. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.10.014
 • Bulut, İsmail - Koç, Ahmet. “Covid-19 Salgını-İnanç İlişkisi”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 22/1 (March 2022), 281-312. https://doi.org/10.33415/daad.1027706
 • Creswell, John W. Research designs Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oak: Sage publications, 2nd Edition, 2009.
 • Dirik, Gulay – Gunay, Esma. "Religiousness, locus of control, psychological distress/Dindarlık, kontrol odağı ve psikolojik sıkıntılar". Civilacademy Journal of Social Sciences 7/1 (Spring 2009), 47-63.
 • Eryiğit, Adem - Başak, Mehmet Ali. “Covid-19 Sürecinde İnanç ve İbadet: Covid-19 Pandemisinin Müslümanların İnanç ve Günlük İslami Yaşantılarına Etkisi”. Sosyal Bilimler Dergisi 8/53 (August 2021), 126-153. http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.52039
 • Fardin, Mohammad Ali. "COVID-19 epidemic and spirituality: a review of the benefits of religion in times of crisis". Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 9/2 (2020), 1-4. https://doi.org/10.5812/jjcdc.104260
 • Giles, Tyler et al. “Opiates of the Masses? Deaths of Despair and the Decline of American Religion”. No. w30840. National Bureau of Economic Research (January 2023), 1-63. http://www.nber.org/papers/w30840
 • Griffin, E. M. A first look at communication theory. New York: The McGraw-Hill Companies, 6th Edition, 2006.
 • Hart, Curtis W. – Koenig, Harold G. "Religion and health during the COVID-19 pandemic". Journal of Religion and Health 59 (May 2020), 1141-1143. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01042-3
 • Inglehart, Ronald. Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton: Princeton University Press, 2nd Edition, 2020.
 • Iyer, Sriya - Rosso, Giovanni. "Religion and mental health". In: Zimmermann, K.F. (eds) Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics. Springer, Cham (February 2022), 1-20. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_237-1
 • Iyer, Sriya et al. “Do Religious People Cope Better in a Crisis? Evidence from the UK Pandemic Lockdowns”. CEPR Discussion Paper No. 18830. 1-22. Paris & London: CEPR Press, 2024. https://cepr.org/publications/dp18830
 • Jaspal, Rusi et al. "Fear, social isolation and compulsive buying in response to COVID-19 in a religiously diverse UK sample". Mental Health, Religion & Culture 23/5 (September 2020), 427-442. https://doi.org/10.1080/13674676.2020.1784119
 • Kalgı, Mehmet Emin. “Covid-19 Salgınına Yakalanan Kişilerde Dindarlık ve Dini Başa, Çıkma”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 21/1 (June 2021), 131-150. https://doi.org/10.33420/marife.908432
 • Kızılgeçit, Muhammed – Yıldırım, Murat. "Fear of COVID-19, death depression and death anxiety: Religious coping as a mediator". Archive for the Psychology of Religion 45/1 (November 2022), 23-36. https://doi.org/10.1177/00846724221133455
 • Koenig, Harold G. "Maintaining health and well-being by putting faith into action during the COVID-19 pandemic". Journal of religion and health 59/5 (May 2020), 2205-2214. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01035-2
 • Kowalczyk, Oliwia et al. "Religion and Faith Perception in a Pandemic of COVID-19". Journal of religion and health 59 (October 2020), 2671-2677. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01088-3
 • Lăzăroiu, George et al. “Scaring ourselves to death in the time of COVID-19: pandemic awareness, virus anxiety, and contagious fear”. Linguistic and Philosophical Investigations 19/0 (May 2020), 114-120. https://doi.org/10.22381/LPI1920208
 • Le Couteur, David G. et al. "Erratum to: COVID-19 through the lens of gerontology". The Journals of Gerontology: Series A 75/9 (September 2020), 1804-1804. https://doi.org/10.1093/gerona/glaa077
 • Lincoln, Yvonna S. - Guba, Egon G. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications Inc., First Edition, 1985.
 • Maslow, Abraham H. “A theory of human motivation”. Psychological Review 50 (1943), 370-396.
 • Maykut, Pamela - Morehouse, Richard. Beginning qualitative research: A philosophical and practical guide. London: Routledge, First Edition, 1994.
 • Menzies, Rachel E. – Menzies, Ross G. "Death anxiety in the time of COVID-19: Theoretical explanations and clinical implications". The Cognitive Behaviour Therapist 13/19 (June 2020), 1-11. https://doi.org/10.1017/S1754470X20000215
 • Moustakas, Clark. Phenomenological research methods. Thousand Oaks: Sage publications. 1st Edition, 1994.
 • Özer, Zülfünaz et al. "The relationship between death anxiety and religious coping styles in patients diagnosed with COVID-19: A sample in the east of Turkey". OMEGA-Journal of Death and Dying 87/1 (December 2023), 299-311. https://doi.org/10.1177/00302228211065256
 • Pargament, Kenneth I. The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York: Guilford Press, 2nd Edition, 2001.
 • Park, Crystal L. - Halifax, Roshi Joan. “Religion and spirituality in adjusting to bereavement: Grief as burden, grief as gift”. Grief and bereavement in contemporary society. ed. Robert A. Neimeyer et al. 355-363. New York: Routledge, 2021.
 • Pérez-Mengual, Núria et al. "The relationship of fear of death between neuroticism and anxiety during the Covid-19 pandemic". Frontiers in Psychiatry (April 2021), 501-506. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.648498
 • Rababa, Mohammad et al. “Association of death anxiety with spiritual well-being and religious coping in older adults during the COVID-19 pandemic”. Journal of religion and health 60/1 (February 2021), 50-63. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01129-x
 • Reid, Katie. "Exploring lived experience". The psychologist 18/1 (January 2005), 20-23. https://www.researchgate.net/publication/221670347
 • Rigoli, Francesco. "The link between COVID-19, anxiety, and religious beliefs in the United States and the United Kingdom". Journal of religion and health 60/4 (May 2021), 2196-2208. https://doi.org/10.1007/s10943-021-01296-5
 • Shiba, Koichiro et al. "Associations of online religious participation during COVID-19 lockdown with subsequent health and well-being among UK adults". Psychological Medicine 53/9 (February 2023), 3887-3896. https://doi.org/10.1017/S0033291722000551
 • Smith, Jonathan A. Qualitative psychology: A practical guide to research methods. London: Sage Publication, 3rd Edition, 2015.
 • surahquran.com (accessed February 15, 2024) al-Anam 6/27-28. https://surahquran.com/english-aya-28-sora-6.html
 • surahquran.com (accessed February 15, 2024) al- Muminun 23/99-100. https://surahquran.com/english-aya-100-sora-23.html
 • Wildman, W. J. et al. "Religion and the COVID-19 pandemic”. Religion, brain & behavior 10/2 (April 2020), 115-117. https://doi.org/10.1080/2153599X.2020.1749339
 • WHO, World Health Organization. “COVID-19 dashboard”. Accessed February 15 2024. https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=c.
 • WHO, World Health Organization. “The impact of COVID-19 on mental health cannot be made light of”. Accessed May 10 2024. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-impact-of-covid-19-on-mental-health-cannot-be-made-light-of
 • Wu, Joseph T. et al. "Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study". The lancet 395/10225 (January 2020), 689-697. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30260-9
There are 44 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Sociology of Religion, Psychology of Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Durali Karacan 0000-0001-5840-7899

Fatih Baş 0000-0002-3159-6770

Early Pub Date June 11, 2024
Publication Date June 30, 2024
Submission Date February 20, 2024
Acceptance Date June 4, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 61

Cite

APA Karacan, D., & Baş, F. (2024). An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety. İlahiyat Tetkikleri Dergisi(61), 194-207. https://doi.org/10.29288/ilted.1440489
AMA Karacan D, Baş F. An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety. ilted. June 2024;(61):194-207. doi:10.29288/ilted.1440489
Chicago Karacan, Durali, and Fatih Baş. “An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no. 61 (June 2024): 194-207. https://doi.org/10.29288/ilted.1440489.
EndNote Karacan D, Baş F (June 1, 2024) An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 61 194–207.
IEEE D. Karacan and F. Baş, “An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety”, ilted, no. 61, pp. 194–207, June 2024, doi: 10.29288/ilted.1440489.
ISNAD Karacan, Durali - Baş, Fatih. “An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 61 (June 2024), 194-207. https://doi.org/10.29288/ilted.1440489.
JAMA Karacan D, Baş F. An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety. ilted. 2024;:194–207.
MLA Karacan, Durali and Fatih Baş. “An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no. 61, 2024, pp. 194-07, doi:10.29288/ilted.1440489.
Vancouver Karacan D, Baş F. An Exploration for the Post-Pandemic Period of the Religious Lives of Individuals in Turkey Who Had Severe COVID-19 and Death Anxiety. ilted. 2024(61):194-207.