Year 2020, Volume 4 , Issue 6, Pages 205 - 224 2020-07-11

ASKERİ SEVK VE İDARENİN BİLİM VE SANATLA OLAN İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Murat ŞENGÖZ [1]


Bu çalışma, askeri yönetiminin bilim ve sanatla olan ilişkisini eklektik ve meta-analitik bir anlayışla ortaya koyan nitel bir çalışmadır. Günümüzde askeri liderlerin hızlı karar verme kapasiteleriyle daha çok yönlü olmaları gerekmektedir. Görevlerini yerine getirmek için, güvenli ve barışçıl ortamların oluşturulması için kritik olan askeri liderliklerinin kalitesine daha fazla odaklanmak zorundadırlar. Bugün, üst düzey ordu komutanları daha önce hiç olmadığı kadar diplomatlar, entelektüeller ve akademisyenler gibi davranmak zorundalar. Bu çalışmada, askeri idare ilkeleri ve yönetimin bilim ve sanat arasındaki ilişkisi ortaya konulmuştur. Askeri sevk ve idarenin bilimsel ve sanatsal yönleri, sadece bilgi veya müktesebatı biriktirmek yerine, bilim ve sanatın özü ve yöntemlerine ilişkin bir paradigmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle sanat ve bilim adamı olarak askerlik yapan komutanların bilim ve sanat ve yönetim felsefesi hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Öte yandan, askeri mesleğin yetkileri ve prosedürleri, özünde, bilim ve sanat literatüründen yararlanmaktadır. Bu bağlamda, askeri meslek sadece standart başvuru prosedürlerine sahip uygulamalar ile ilgili değildir. Askeri başarılar her zaman ince dokunuşlar ve güçlü bir hayal gücü ile konuya derin ve sofistike bir vurgu gerektirir. Bu çalışmada askeri yönetimin bilim ve sanatla ilişkisi normatif ölçütlerle ortaya konulmuştur.
Sevk ve İdare, Bilim ve Sanat
  • Atatürk, Mustafa Kemal (1997), Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. I-2, Ankara. Atatürk, Mustafa Kemal (2010), Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hal, Genelkurmay Basımevi, Ankara. Bourdeau, Michel (2018). "4.2 The classification of the sciences and philosophy of science".Auguste Comte.Stanford Encyclopedia of Philosophy. Cambridge Dictionary (2016) Corlu, M. S., Burlbaw, L.M., Capraro, R. M., Han, S., & Corlu, M. A. (2010). The Ottoman palace school and the man with multiple talents, Matrakçı Nasuh. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education, 14(1), p. 19-31. Demir, Ömer (2012), Bilim Felsefesi, Sentez Yayıncılık, İstanbul. Gomez-Mejia, Luis R.; David B. Balkin; Robert L. Cardy (2008).Management: People, Performance, Change, 3rd edition. New York: McGraw-Hill. p.19. Hingston, Michael (2018).Let's Go Exploring: Calvin and Hobbes. ECW Press. Jean-Louis Peaucelle (2015).Henri Fayol, the Manager. Routledge. pp.55 Klein, Etienne (2014), Dünyayı Değiştiren Fizik Devrimi, Say Yayınları, İstanbul. Muehlbauer, Matthew S., and David J. Ulbrich (2018), The Routledge History of Global War and Society. Popper, Karl (1963).Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (2012 ed.). London: Routledge Saruhan Şadi Can, Müge Leyla Yıldız (2013), Çağdaş Yönetim Bilimi, İstanbul, Beta Yayınevi. Şengöz, Murat (2019) Siyaset Yönetimi Felsefesi. Birey, Toplum, İktidar (ed. Murat Şengöz), Ankara: Astana Yayınları. Şengöz, Murat (2019) Ulusal Güvenlik Yönetimi Felsefesi: Aksiyolojik Paradigma (ed. Murat Şengöz), Ankara: Astana Yayınları. Tim Maudlin (2010), "On the Passing of Time",The Metaphysics Within Physics. Waring, S.P., (2016), Taylorism transformed: Scientific Management Theory Since 1945. UNC Press Books. Yıldırım, Cemal (2008), Bilim Felsefesi, Yargı Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6597-0161
Author: Murat ŞENGÖZ (Primary Author)
Institution: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 11, 2020

APA Şengöz, M . (2020). ASKERİ SEVK VE İDARENİN BİLİM VE SANATLA OLAN İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA . İmgelem , 4 (6) , 205-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/imgelem/issue/55950/705986