Year 2020, Volume 4 , Issue 6, Pages 81 - 106 2020-07-11

AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK: ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA*

Zeliha SAĞNIÇ [1] , Selim KARYELİOĞLU [2]


Bu çalışma, çocukların aile içi şiddete karşı tutumlarını ölçmek ve deneyimlerini ortaya çıkarmak amacıyla Ankara ilinde yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmaya Ankara ilinde yaşayan 300 çocuk dahil edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde anket ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucu ortaya çıkan veriler, SPSS paket programı ile analiz edilerek elde edilmiştir. Mülakat yöntemi için de 7 çocuk ile görüşülmüş ve elde edilen bulgular söylem analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda çocukların, gerek aile içi ortamda gerekse arkadaş ortamında şiddete bazen maruz kaldıkları, bazen de izleyici oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca şiddetin yoğunluğunun yaş, ailenin sosyal konumu, cinsiyet vb. faktörlerine göre değişkenlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma özelinde, çocukların başta psikolojik ve fiziksel olmak üzere farklı şiddet türlerine maruz kaldığı saptanmış ve çocukların bu durumu nasıl anlamlandırdıkları ortaya konmaya çalışılmıştır.
Şiddet, Çocuk, Aile
 • Ataş S., (2013), Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete
 • Bakış Açıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bergen T. M., (2005), John Dewey’nin Eğitime Bakış Üzerine Yeni Bir Yorum, (6), Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi.
 • Canatan K., Yıldırım E., (2013), Aile Sosyolojisi, İstanbul: Pınar Yayınları.
 • De Mause L., (1974), The Evolution of Childhood: The History of Childhood, New York: Psychohistory Press.
 • Demir, O.Ö., (2014). Nitel araştırma yöntemleri. K. Böke (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (ss.285-318). Istanbul: Alfa Yayınları.
 • Gander M. J., Gardiner H. W., (1993), Çocuk Ve Ergen, (Çev. Ali Dönmez ve Diğerleri), Ankara: İmge Kitapevi.
 • Geray, H., (2004). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • https://www.who.int/data/data-collection-tools
 • Özerkmen, N., (2012), Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet, Akademik Bakış Dergisi, (28), 1-19.
 • Öztük H. B., (2014), Aile İçi Şiddet Ve Çizgi Film İzlemenin Akademik Başarı Ve Saldırganlıkla İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Polat O., (2016), Şiddet, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, (22/1), 15-34.
 • Tan M., (1989), “Çağlar Boyunca Çocukluk”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (1), 71-88.
 • Tezcan M., (2012), Çocuk Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Topçuoğlu A. R, Akbaş E., (2009), Modern Çocukluk Paradigmasının Oluşumu- Eleştirel Bir Değerlendirme, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, (1), 95-103.
 • Yıldırım, A., (1999), "Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, "Eğitim ve Bilim dergisi, (112), 7-17.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Zeliha SAĞNIÇ
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Selim KARYELİOĞLU (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Yok
Dates

Publication Date : July 11, 2020

APA Sağnıç, Z , Karyeli̇oğlu, S . (2020). AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK: ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA* . İmgelem , 4 (6) , 81-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/imgelem/issue/55950/746702